Відділ освіти Камінь-Каширської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №1 ім. Євгена Шабліовського м
Сторінка1/22
Дата конвертації18.06.2018
Розмір9,09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Відділ освіти

Камінь-Каширської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

Навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №1

ім. Євгена Шабліовського м. Каменя-Каширського


Формування ІКТ-компетентності

на уроках інформатики

(методичні рекомендації)

2018

Іванова Наталія Василівна, вчитель інформатики навчально- виховного комплексу «Загальноосвітня школа-ліцей І-ІІІ ступенів» №1 м. Каменя-Каширського. Формування ІКТ-компетентності на уроках інформатики (методичні рекомендації). – Камінь-Каширський: навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №1 ім. Євгена Шабліовського, 2018. - 49с.

У методичних рекомендаціях вміщено теоретичний та практичний матеріал, який знайомить із новітніми підходами до організації навчання з елементами інформаційно-комунікаційних технологій, які допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним та ефективним. У рекомендаціях подано розробки уроків та практичних занять, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Матеріали рекомендовано для використання у роботі вчителів інформатики.

Розглянуто науково-методичною радою навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №1 ім. Євгена Шабліовського м. Каменя - Каширського (протокол №4 від 09.02.2018 р.)

ЗМІСТ


РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 6

1.1.Поняття інформаційно-комунікаційної компетентності 6

1.2.Використання інформаційно-комунікаційних технологій 9

1.3.Роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі 11

1.4.Переваги та недоліки використання ІКТ 14

1.5.Вимоги до підготовки та проведення уроків інформатики за допомогою ІКТ 15

1.6.Санітарно-гігієнічні вимоги до застосування ІКТ 17

1.7.Формування ІКТ-компетентності на уроках інформатики (з досвіду роботи) 22РОЗДІЛ 2. 25

МАТЕРІАЛИ З ДОСВІДУ РОБОТИ 25

2.1. Конспект уроку з теми « Пошук інформації в Інтернеті» у 5 класі 25

2.2. Конспект уроку з теми «Основні об'єкти текстового документа» у 5 класі 30

2.3. Конспект уроку до практичної роботи №10 «Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування» у 8 класі. 36Висновок 38

Додатки 39

Додаток 1. Презентація до уроку на тему 39

«Пошук інформації в Інтернеті» 39

Додаток 2. Презентація до уроку на тему 42

«Основні об'єкти текстового документа» 42

Додаток 4. Брошура «Основи безпечного Інтернету» 47Література 49

Людство завжди прагне визначити, якою буде нова цивілізація, шукає нових концепцій суспільного розвитку, нових моральних принципів. Усім зрозуміло, що від протистояння розуму й природи, людини і довкілля необхідно переходити до гармонійного розвитку. Тому і система освіти нині стає на позиції гуманітаризації, де пріоритет надається розвитку особистості.

На сучасному етапі пріоритетними напрямками вдосконалення навчально-виховного процесу є розвиток індивідуальних форм навчання впровадження інтегрованих курсів, розвиток інформаційної бази навчального процесу, оптимальне насичення автоматизованими системами, дослідження на основі комп'ютерної техніки.

Державна програма передбачає необхідність створення й впровадження нових навчальних технологій, до яких належить і інформаційна технологія навчання.

Нові технології навчання викликають особливий інтерес педагогів по об'єктивних причинах, серед яких можна виділити дві основні.

По-перше, передбачаються корінні зміни існуючих стереотипів організації навчального процесу, його змісту, потреба в розвитку творчої ініціативи педагогів, у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності при переході від традиційних пасивних форм занять до нестандартних методів індивідуального навчання.

По-друге, збільшується можливість виявити обдарованих дітей для наступного їхнього навчання.

На кожному етапі навчання педагогічний результат значною мірою залежить від співвідношення між двома основними факторами - рівнем знань учнів і рівнем складності запропонованих їм завдань. Останні, у свою чергу, прямо пов'язані з вимогами державних стандартів загальної середньої освіти. Саме від дотримання відповідності між цими двома факторами в основному й залежить розвиваючий характер навчального процесу.

Сучасному навчально-виховного процесу притаманні переважання вербальних методів навчання і виховання, недооцінка значення спілкування школярів для розв'язування завдань на уроках інформатики, відсутність цікавих для учнів форм та методів організації навчальної діяльності тощо. Тому нагальною потребою сучасної системи освіти при викладанні інформатики є впровадження нових форм та методів навчання і виховання, що забезпечують розвиток особистості кожного школяра. Розв'язанню цієї проблеми сприяю впровадження інноваційних технологій навчання на уроках інформатики. Саме вони сприяють інтелектуальному, соціальному й духовному розвитку школяра, готовність жити й працювати в гуманному, демократичному суспільстві.

Одне з головних спрямувань моєї роботи це підготовка дитини до нових умов життя, яке вимагає вміти мислити, тобто аналізувати явища, помічати в них суттєве, самому робити певні висновки, давати оцінки й приймати своєчасні виважені рішення. Тому навчально-виховний процес має бути орієнтований не на репродуктивне мислення, набуття знань, а на розвиток індивідуального бачення того чи іншого явища, вміння самому здобувати знання й використовувати їх для самореалізації.

І тому сьогодні, актуальною стає проблема навчити учнів логічно мислити, виробити інтерес до знань, самостійно опановувати їх, свідомо застосовувати здобуті знання.

Тому, саме ці завдання і є основними напрямками моєї педагогічної діяльності. Провідною ідеєю педагогічного досвіду є проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках інформатики.

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  1. Поняття інформаційно-комунікаційної компетентності


Мудрість не в тому, щоб знати якомога більше, а в тому, щоб знати, які знання найпотрібніші, які менше і які ще менш потрібні.

Л. М. Толстой

У сучасному суспільстві вміння самостійно мислити, спираючись на знання й досвід, цінується набагато вище, ніж просто ерудиція, володіння більшим обсягом знань без уміння застосовувати ці знання для вирішення конкретних проблем. Тому якість освіти зараз пов'язують із умінням здобувати нові знання, застосовуючи їх у реальному житті.

Проблема ефективності педагогічного процесу може бути вирішеною лише за умови високої майстерності кожного педагога. Метою є якісні зміни результатів освіти – розвиток компетенцій. Під поняттям „компетентісний підхід” розуміємо спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових (основних) і предметних компетенцій.

Термін „ключові компетенції” одержав в 90-ті рр.. ХХ ст. офіційне трактування як здатність до мобілізації наявних знань і досвіду в різних ситуаціях, як універсальне вміння діяти поза межами формальної освіти, у мінливих соціальних, економічних і культурних умовах.

Радою Європи ключовими компетенціями людини були визнані:


 • політична компетенція – це компетенція, без якої неможливе становлення суспільства з ліберальними цінностями, що живе за демократичними принципами;

 • соціальна компетенція – це здатність спільно чи самостійно приймати рішення і нести за них відповідальність;

 • мовна компетенція  полягає у  практичному володінні усним і писемним мовленням, рідною та іноземними мовами;

 • загальнокультурна компетенція передбачає здатність до життя в полікультурному суспільстві, терпимість і толерантність;

 • інтелектуальна компетенція визначає здатність учитися все життя і є основою професійного благополуччя та стабільності в суспільному й особистому житті;

 • інформаційна компетенція – це володіння новітніми технологіями (в тому числі вміння об’єктивно сприймати інформацію, що надається ЗМІ та засобами комунікації).

Ідея компетентнісного підходу – одна із відповідей на питання, який результат освіти необхідний особистості. Формування компетентності учнів є сьогодні однією із найбільш актуальних проблем шкільного навчання, а компетентнісний підхід може розглядатися як вихід із проблемної ситуації, що виникла через протиріччя між необхідністю забезпечувати якість освіти та неможливістю вирішити це завдання традиційним шляхом за рахунок подальшого збільшення обсягу інформації, що підлягає засвоєнню. Мова йде про компетентність як про нову одиницю виміру освіченості людини. При цьому увага акцентується на результатах навчання, у якості яких розглядається не сума заучених знань, умінь, навичок, а здатність діяти в різних проблемних ситуаціях.

Однієї з найважливіших ключових компетентностей школярів є інформаційна компетентність. З перших днів навчання в школі учнів необхідно вчити працювати з різними джерелами інформації, тому що робота з інформацією у наш час стає необхідним інтелектуальним умінням. Показниками сформованості інформаційної компетентності є комп'ютерна грамотність учнів, уміння користуватися різними джерелами інформації, критично оцінювати й аналізувати її вірогідність, а також уміння переводити інформацію з одного виду в іншій.Коли говорять про роль того чи іншого уроку в формуванні певних ключових компетенцій, то немає сумніву, що уроки інформатики покликані проводити формування та розвиток інформаційної компетенції учнів.
Домінуючою на уроках інформатики є інформаційно-комунікаційна компетентність, яка представлена як система компетентностей:


 • технологічна (усвідомлення комп’ютера як універсального автоматизованого робочого місця для будь-якої професії),

 • алгоритмічна (усвідомлення комп’ютера як універсального виконавця алгоритмів і універсального засобу конструювання алгоритмів),

 • модельна (усвідомлення комп’ютера як універсального засобу інформаційного моделювання),

 • дослідницька (усвідомлення комп’ютера як універсального технічного засобу автоматизації навчальних досліджень),

 • методологічна (усвідомлення комп’ютера як основи інтелектуального технологічного середовища).

При наявності технологічної компетентності учень зможе використовувати програмні та апаратні засоби найбільш ефективно (орієнтуватися в різноманітних програмних середовищах, знати можливості апаратних засобів. Наприклад, працювати з програмами створення презентацій, використовувати апаратні засоби: сканер, веб-камеру, інтерактивну дошку, тощо).

При наявності алгоритмічної компетентності – опановувати сучасні системи розробки програмного забезпечення, створювати алгоритми.

При наявності модельної компетентності – опановувати професійні пакети комп’ютерного моделювання та використовувати моделі електронних засобів навчального призначення (наприклад, використовувати моделі електронних засобів навчального призначення з фізики, хімії, біології та ін. на уроках).

При наявності дослідницької компетентності – застосовувати технічні засоби автоматизації досліджень (наприклад, виконувати лабораторні роботи з предметів природничого циклу, опрацьовувати матеріали до дослідницьких проектів).

При наявності методологічної компетентності – використовувати ІКТ для вирішення своїх соціальних потреб (наприклад, брати участь у форумах, листуватися електронною поштою, готовити електронні матеріали, враховуючи правовий аспект подання та використання інформації).  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка