Використання новітніх інформаційних технологій навчання у вивченні іноземної мовиСкачати 153.96 Kb.
Дата конвертації24.05.2018
Розмір153.96 Kb.
Використання новітніх інформаційних технологій навчання у вивченні іноземної мови.

Головне завдання викладача – це пробудження та розвиток інтересу. Інтерес – рушійна сила пізнання та навчання. Інтерес – це зернятко, з якого вчитель вирощує мотивацію до навчання. Інтерес до заняття починається з викладача. « Чи цікавий він (вона)?».

Але зараз для розвитку інтересу учнів до навчання на занятті недостатньо лише особистісних якостей викладача. Необхідно створити і нові технічні умови навчання. Тому бажано звернути увагу на використання новітніх інформаційних технологій на заняттях з іноземної мови.

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.

Досвід організації навчально-виховного процесу в школі свідчить, що чим ширше застосовуються комп’ютери у процесі вивчення різних предметів (у тому числі й іноземної мови) та чим раніше учні починають працювати з комп’ютером, тим ефективніші результати навчання.

Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, а й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити заняття більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує інтенсифікацію діяльності вчителя та учнів на парі, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальноі обдарованості, формуванню політехнічних знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.

Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм в системі  вищої освіти. Їх можна представити наступним чином:

 • використання інформаційних технологій – як у фронтальній, так і в груповій роботі;

 • використання електронних підручників;

 • використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо, анімації);

 • створення власних уроків(інтеграція різних об’єктів в один формат – презентації, web-сторінки).

 Мультимедіа – це сукупність комп’ютерних технологій, в якій одночасно використовується кілька інформаційних середовищ: графіка, текст, відео, фотографія, анімація, звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід.

Ще до появи технології мультимедіа, експерти з маркетингу, за результатами численних експериментів, виявили залежність між методом засвоєння матеріалу й здатністю відтворити набуті знання через якийсь час. Якщо матеріал було подано у звуковому вигляді, то людина запам’ятовувала близько 1/4  інформації. Якщо інформація була подана візуально – близько 1/3. При комбінуванні  впливу зорового і слухового запам’ятовування підвищувалося до 1/2.

Отже, застосування технолгії мультимедіа може значно підвищити   ефективність навчання.

Мультимедійні технології дають  низку переваг: дітьми краще сприймається матеріал, зростає зацікавленість ( сучасного студента дуже важко чимось здивувати, тим  більше зацікавити, особливо враховуючи можливості викладача по відношенню до студента), індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей ( залучення до створення курсів, уроків, презентацій), скорочення видів роботи, що стомлюють студента, використання різних аудіовізуальних засобів ( музики, графіки, анімації) для збагачення і мотивації навчання, динамічного подання матеріалу, формування самооцінки  та створення умов для самостійної роботи.

У своїй практичній роботі ми найчастіше  використовували презентації, створені за допомогою програми Power Point.  При цьому, ми використовували різні типи презентацій:

1) комп’ютерні діафільми з використанням елементів анімації;

2) презентації для повторювально – узагальнюючих занять;

3) класичні комп’ютерні  презентації.

Компонування матеріалу програми в цьому випадку може слугувати своєрідною формою опорного конспекту. До речі, студенти під час підготовки домашнього завдання можуть широко використовувати презентацію, вважаючи, що вона більш зрозуміла й логічна.

         Мультимедійні уроки варто будувати за такою структурою:

1. Мотивація заняття – це короткий вступний матеріал. Часто мотивація містить проблемне питання.

2. Оголошення теми та очікуваних результатів заняття.

3. Основна частина – опанування навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, невеликі текстові фрагменти, що містять навчальну інформацію. Часто можна об’єднувати учнів в малі творчі групи і протягом певного часу знайти відповіді на поставлене питання. Питання можна пропонувати як усім групам так і диференційовано. Працюючи над основним матеріалом уроку учні можуть користуватися посібниками, або звертатися за допомогою до вчителя, яка надається у вигляді уточнюючих запитань, аналогій, рекомендацій, порівнянь. Питання опрацьовуються під час пари до готового результату – до повного засвоєння.

Мультимедійні технології дозволяють «втиснути» в заняття практичні завдання, не обмежуючись лише викладанням теоретичних засад. Основна частина пари може включати і проведення невеликої навчальної дискусії.

4. Підбиття підсумків– включає рефлексію почуттів ( наприклад, що сподобалось найбільше), способів діяльності учнів ( наприклад, що робили) та відтворення учнями  основних понять. Відповідні слайди з текстовими фрагментами доцільно знову продемонструвати на дошці.

Може виникнути питання – а чи не є використання мультимедійних технологій даниною сучасності, адже такі ж етапи  можна  запланувати й для звичайного уроку? Однак, уже перший досвід свідчить, що підвищується ефективність засвоєння матеріалу, інтексифікується процес навчання, стимулюється інтерес студентів як до знань, так і до процесу їх отримання.

Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем  презентацій, призводить до:


 • підвищення якісного рівня використання наочності;

 • підвищення продуктивності заняття;

 • установлення міжпредметних зв’язків;

 • з’являється можливість організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керівництвом викладачів;

 • вчитель, що створює презентацію, змушений звертати величезну увагу на логіку подання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнівів;

 • змінюються на краще взаємини з учнями, «далекими» від англійської мови, особливо тих, хто захоплюється комп’ютерною технікою;

 • змінюється відношення до комп’ютера – учні починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь – якій галузі людської діяльності.

Учні можуть створювати проекти з обраної теми, web – сторінки, писати тези наукових робіт у вигляді презентації, оформляти реферати. Зрозуміло, що пари з використанням мультимедійних технологій потребують великої підготовки. Вчитель повинен вміти користуватися різноманітними  програмами: графічними, flesh-анімації, web-редактора, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео. Усе залежить від того, у якому вигляді ви вирішили подати інформацію. Це може бути відео, презентація, web-сторінка з різноманітними роликами. Взагалі, вибір дуже великий. Для унаочнення навчального матеріалу можна  використовувати ресурси Інтернету.

Мультимедійний урок дає можливість комбінувати в одному занятті неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість студентів. Насамперед, нам самим має бути цікаво те, як ми проводимо заняття.
Компютер – основний елемент новітніх інформаційних засобів на уроці

Вивчення англійської мови стає важливим як для професійного розвитку, так і для особистісного розвитку взагалі.

В загальноосвітніх школах України вивчення англійської мови починається з І (II) класу, а деяких випадках ще у дитячому садку. Це зумовлено сенситивним періодом у віці дитини, адже цей період є найефективнішим для засвоєння мови.

Більшість дітей психологічно підготовлені до школи, але в процесі навчання вони стикаються з певними труднощами, які пов'язані із труднощами оволодіння навчального матеріалу, внаслідок чого наступає апатія, байдужість, зниження рівня мотивації до навчання.

Одним з компонентів підвищення рівня мотивації учіння виступають комп'ютерні технології.

Комп'ютер природно вписується в життя учнів і є одним з найефективніших засобів, що допомагає значно урізноманітнити процес навчання. Дослідження свідчать, що у дітей 6-8 років переважає зоровий тип пам'яті, тому використання комп'ютерної технології допомагає в розвитку пам'яті, уваги, зростанні зацікавленості та позитивного ставлення до вивчення предмета. Кожне заняття викликає емоційний підйом, навіть учні, що відстають від інших, з радістю спілкуються з комп'ютером, а поганий результат гри, внаслідок прогалин у знаннях, спонукає їх звернутися по допомогу до вчителя, або самостійно придбати ці знання.

Комп'ютерна технологія навчання – це процеси підготовки та передачі інформації учням за допомогою комп'ютера.

Комп'ютерна технологія може здійснюватися у трьох варіантах:
1. комп'ютер застосовується для навчання по окремим темам, розділам;

2. комп'ютер є основним засобом навчання;

3. все навчання, управління навчальним процесом, всі види діагностики, моніторинг спираються на застосування комп'ютера.

З метою підвищення мотивації до навчання раз на тиждень уроки англійської мови мають проводитись з використанням комп'ютера. Комп'ютерна технологія має застосовуватись тільки на окремих етапах уроку, адже тривалість роботи учня початкової школи за комп'ютером не повинна перевищувати 10 - 15 хвилин.

Одним з найважливіших аспектів вивчення англійської мови є лексика, адже лише достатня кількість засвоєних слів дає учневі можливість брати участь у іноземному спілкуванні. Тому при вивченні тем "Кольори", "Числа", "Їжа", "Зовнішність", "Час" було використано навчальну програму "Talk now".

Програма складається з 4 рівнів. На першому рівні діти прослуховують нові лексичні одиниці та бачать зображення на екрані монітора. Учні можуть прослухати слова стільки разів, скільки їм потрібно для запам'ятовування. На другому етапі дітям пропонується повторити слова за диктором у спеціально підведений для цього час. Важливим при цьому є те, що учні самі обирають темп навчання. Ці два рівня можна застосовувати на етапах введення та закріплення нового матеріалу. Для контролю програма пропоную 2 види ігор: просту (третій рівень) та складну (четвертий). У простій грі комп'ютер називає та демонструє чотири слова, потім називає одне з них, а учень повинен вказати мишею на відповідну картинку. Складна гра відрізняється тим, що учень повинен обрати відповідний малюнок до названого комп'ютером слова зі списку всіх лексичних одиниць, що вивчалися з даної теми. За кожну вірно виконану дію комп'ютер нараховує певну кількість балів, при максимальній кількості 100 балів. Ця програма сприяє розвиткові фонематичного слуху, навичок аудіювання та мовлення. Програма дуже проста в користуванні та не викликає труднощів у молодших школярів.Результати проведення такого типу уроків показують, що:
1) застосування комп'ютерної технології у початковій школі сприяє більш активному та свідомому засвоєнню учнями знань з англійської мови;
2) комп'ютерні програми створюють позитивне ставлення учнів до навчального матеріалу;

3) впровадження комп'ютерних технологій у навчально-виховний процес початкової школи дає змогу посилити внутрішню мотивацію до навчальної діяльності, внаслідок чого подвоюється час довільної уваги (20 хвилин замість 10);

4) у процесі сумісної комп'ютерно-ігрової діяльності виникає "кооперуючий ефект" - учні у грі проти комп'ютера несвідомо допомагають один одному;
5)навчальні і контролюючі програми, програми-тести, стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів.
Інтернет як джерело додаткової інформації

Навіть дуже „традиційний” учитель зі стійким імунітетом до втручання новітніх технологій не може заперечити, що Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів. Та поки вчителі ще лише готуються до викладання предмета з використанням комп’ютерів, учні вже давно вчаться за допомогою Інтернету.

 Сьогодні розробляється методика вивчення іноземних мов з використанням ресурсів Інтернету. Існують прихильники ідеї вивчення іноземної мови лише за допомогою зазначеної мережі, без традиційної роботи з підручником. Проте більшість учителів надають перевагу використанню Інтернету паралельно з традиційними засобами навчання, інтегруючи його в навчальний процес.

Розглядаючи питання щодо використання компютера у навчанні іноземних мов, можна виділити такі позитивні момент його впровадження:

- мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо- та відео матеріали;

- дає можливість вчителеві застосовувати індивідуальний підхід;

- сприяє розвитку самостійності учнів, спонукає користуватися інформацією, що безпосередньо стосується їхнього особистого чи професійного життя;

- підвищує проінформованість щодо інших мов та культур;

- завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні компетенції;

- забезпечує сучасний матеріал, що відповідає інтересам і потребам учнів;

- пропонує автентичний і актуальний матеріал.

Найпростіше використання Інтернету – це використання його як джерела додаткових матеріалів для вчителя та учня. Це величезна довідково-інформаційна система, яка може бути використана для вивчення мови. Матеріали можуть бути роздруковані і використані під час традиційного заняття. У цьому випадку використовується лише незначна частина можливостей мпережі. Але навіть за такого використання вивчення іноземної мови змінюється: користувач Інтернету отримує актуальну і автентичну інформацію.

Найбільш повно можливості Інтернету розкриваються під час використання його безпосередньо на уроці. Ідеальними умовами для цього є наявність комп’ютерного класу з підключенням до мережі Інтернет.

Використання Інтернету на уроці іноземної мови не повинно бути самоціллю. Насамперед, учителю необхідно дати відповідь на запитання: для кого, для чого, коли, в якому обсязі повинен бути використаний Інтернет, оскільки дуже важко зорієнтуватися у величезному об’ємі інформації. Сайти, які є корисними для вчителя іноземної мови і які можуть бути використані на уроці, можна розділити на інформаційні та власне навчальні. Інформаційні сайти використовують для добору цікавих текстових документів, творчих завдань. Спеціальні навчальні сайти містять різні види робіт, вони розроблені з урахуванням рівня знань учнів. Робота саме з такими сайтами є цікавою і корисною у вивченні мови. Крім того, є група вузькоспеціальних навчальних сайтів, призначених для навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності (читання, письма, говоріння та аудіювання), вивчення фонетики, граматики, лексики тощо. У роботі з навчальними сайтами обирається той рівень складності, який відповідає рівню підготовки учнів. Навчальні сайти, зазвичай, мають кілька рівнів складності; щодо інформаційних сайтів, то учитель має сам визначитися з добором матеріалу відповідної складності.

Організація ефективного навчання за допомогою навчальних сайтів залежить від наступного:

- чіткого формулювання завдань;

- конкретних вказівок щодо їх виконання;

- добору матеріалу відповідно до потреб комунікації та компетенції учнів;

- вмілого використання часу і простору.

Учитель має пропонувати завдання, спрямовувати пошукову діяльність учнів, допомагати їм зрозуміти інформацію та спілкуватися в Інтернеті іноземною мовою. Вчитель повинен бути поруч з учнем, коли він потребує допомоги, однак не заважати  йому працювати самостійно, стежити за часом, спрямовуючи роботу таким чином, щоб усі учні були задіяні протягом усього заняття. Учитель співпрацює з учнями, використовуючи технічний засіб, що є надзвичайно привабливим для учнів.

З метою вивчення іноземних мов може використовуватись як вільне спілкування в Інтернеті, так і спеціально організоване спілкування в режимі електронної пошти, електронної конференції та дошки об’яв. Це створює унікальну автентичну ситуацію діалогічного мовлення.

Найбільш широко використовується організоване спілкування за допомогою телекомунікаційних мереж: листування між окремими учнями і між цілими класами та школами, обмін інформацією між навчальними закладами різних міст,  країн. У цьому випадку  вчитель грає роль організатора роботи, який допомагає спланувати листування, написати лист чи скласти колективну відповідь.

Проведення Інтернет-проектів дає можливість практично використовувати здобуті знання в реальних життєвих ситуаціях, сприяє розвитку комунікативних умінь та навичок учнів.

Існує два види проектів, планування, проведення і результати яких відрізняються один від одного: WWW-проекти і E-mail-проекти.

WWW-проекти розраховані на те, що учні отримують завдання, для виконання якого їм необхідно знайти інформацію в Інтернеті і представити потім результати свого пошуку. Тема проекту може відповідати темі підручника або бути незалежною від неї. В будь-якому випадку вона має бути цікавою для учнів.

Щоб провести проект, недостатньо лише сформулювати тему і забезпечити учням можливість працювати в Інтернеті. Вчитель повинен підготувати проведення проекту: сформулювати групи, визначити часові рамки проекту, продумати, які матеріали, крім Інтернету, можуть бути використані учнями, знайти необхідні адреси тощо.

Комунікацію електронною поштою краще за все проводити за допомогою E-mail-проектів. Успішним проект може бути в тому випадку, якщо він правильно сплановий, має цікаву тему і відповідає рівню знань учнів.

Зазвичай, E-mail-проекти проводяться за участю двох чи декількох груп учнів із різних країн, для яких мова, яка використовується, є іноземною, а не рідною. У проведенні E-mail-проектів дуже важливим є етап планування. Спочатку необхідно знайти партнерів і обговорити з ними тему, потім обумовити часові рамки проекту. Необхідно вирішити, який продукт заплановано отримати після закінчення проекту.

Перевагою E-mail-проектів є те, що комунікація іноземною мовою відбувається з реальними партнерами. Учням важливо, що тексти створюються не для вчителя з метою продемонструвати свої знання та отримати оцінку, а для партнерів-однолітків з метою передачі цікавої інформації чи обговорення актуальної проблеми. Це сприяє розширенню мовної компетенції учнів і підвищенню мотивації вивчення іноземної мови.
Комп’ютерні навчальні програми

 Використання комп’ютерних програм у навчальному процесі дає змогу найбільш повно реалізувати принцип особистісно-орієнтованого навчання. Індивідуалізація процесу навчання здійснюється завдяки великому потенціалу комп’ютерних засобів щодо адаптації до потреб кожного учня. Стає можливо враховувати не лише вікові особливості та рівень підготовленості учнів, але й індивідуальні психологічні характеристики кожного учня.Принцип індивідуалізації у компютеризованому навчальному процесі з іноземної мови забезпечується наступними факторами:

- можливістю вибору індивідуального темпу роботи;

- індивідуальний способом керування навчальною діяльністю, застосування різних за ступенем складності завдань з можливістю переходу до більш складних чи навпаки більш простих варіантів роботи з програмою залежно від успішності результатів;

- наданням індивідуального набору засобів підтримки навчання (довідники, підказки, ключі);

- адаптацією форми навчального матеріалу до індивідуальних особливостей сприйняття інформації конкретним учнем.

За допомогою сучасних комп’ютерних програм учні відчувають справжнє занурення у живу мову, отримують безліч можливостей для вивчення та запам’ятовування нових слів та мовних зворотів, а також для розвитку мовленнєвих навичок.Враховуючи всі переваги й можливості сучасних інформаційних технологій, не варто забувати, що комп’ютер, здійснюючи цілу низку функцій навчання, все ж таки не може повністю замінити викладача іноземної мови. Комп’ютер не потрібно протиставляти вчителю, а використовувати його як засіб підтримки його професійної діяльності.
Каталог: filolog
filolog -> Засоби стимулювання навчальної активності школярів план
filolog -> Василь Сухомлинський
filolog -> “Біоритми організму. Добові біоритми
filolog -> Та особливості. Фундаментальні емоції людини. Форми переживання емоцій. Емоційні стани”
filolog -> Імені В. Г. Короленка
filolog -> Імені В. Г. Короленка
filolog -> Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів
filolog -> Світ уяви О. Гріна. Грін і Україна. Віра в силу надії та справжнього кохання у повісті-казці Пурпурові вітрила
filolog -> Вербальне спілкування План


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка