Вимоги науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Державне управління» Тематичні розділи журналу
Скачати 55,75 Kb.
Дата конвертації04.10.2017
Розмір55,75 Kb.
Вимоги науково-виробничого журналу

«Держава та регіони. Серія: Державне управління»


Тематичні розділи журналу:
1. Теорія та історія державного управління

2. Механізми державного управління

3. Державна служба

4. Місцеве самоврядування

5. Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку
УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті на електронну пошту редакції


admission@pa.stateandregions.zp.ua необхідно направити:

  • довідку про автора;

  • статтю;

  • для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту);

  • авторський реферат статті англійською мовою (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора; звання або посаду; місце роботи або навчання; назву статті; стислий зміст статті мінімальним обсягом до 250 слів);

  • відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить 400 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_стаття, Іванов_рецензія, Іванов_реферат, Іванов_квитанція.
Авторські примірники наукового журналу «Держава та регіони. Серія: Державне управління» будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом до 15січня 2016 року.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

- поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;

- міжрядковий інтервал – 1,5;

- шрифт «Times New Roman» – 14;

- абзацний відступ – 0,5 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

- текст вирівнюється по ширині.

2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006).
ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Реквізити для сплати публікаційного внеску:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

П.І.Б.: Білецький Ігор Павлович

ОКПО: 2955400691

МФО банка одержувача: 351005

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

Поточний рахунок одержувача: 26257007607537

Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Білецького І.П. від ПІБ ______

Вартість публікації становить 400 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

1. Загальні вимоги:

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

3. Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами; обсяг анотації – мінімум 3 речення, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.
Мова публікацій: українська, російська, англійська, польська та німецька.
Стаття повинна мати такі структурні елементи:

- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

- тематичний розділ журналу;

- прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання та назва статті трьома мовами – українською, російською, англійською (не більше 3-х авторів);

- текст статті;

- список літератури.ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 351.82


Тематичний розділ: Теорія та історія державного управління
Ковальський В.В.

доктор наук з державного управління, професор,

Класичний приватний університет

Іванов М.С.

аспірант,

Класичний приватний університет
Ковальский В.В.

доктор наук по государственному управлению, профессор,

Классический приватный университет

Иванов М.С.

аспирант,

Классический приватный университет
Kovalski V.В.

doctor of public administration, professor,

Classic Private University

Ivanov M.S.

graduate student,

Classic Private University
КОМЕРЦІЙНИЙ ОБЛІК У СФЕРІ НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ В СФЕРЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
COMMERCIAL ACCOUNT IN THE PROVISION OF MUNICIPAL SERVICES
У статті проаналізовано стан забезпечення комерційним обліком надання комунальних послуг в Україні(мінімум 3 речення).

Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, житлово-комунальне господарство, комунальні послуги.
В статье проанализировано состояние обеспечения коммерческим учетом предоставления коммунальных услуг Украины(минимум 3 предложения).

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, жилищно-коммунальное хозяйство, коммунальные услуги.
The article analyzes the state of the commercial account of communal services in Ukraine(2000 symbols).

Key words: energy conservation, energy efficiency, housing and utilities, utilities.
Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є …

Виклад основного матеріалу.

Висновки і пропозиції.

Список літератури:

1. Галузева програма енергоефективності та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві на 2010–2014 рр. : Наказ Мінжитлокомунгоспу від 10.11.2009 р. – Київ : Мінрегіон, 2009. – 26 с.


Контакти:

Редакція наукового журналу «Держава та регіони. Серія: Державне управління»,

Класичний приватний університет,

вул. Жуковського 70 б, каб. 121, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Телефон: +38 098 24 61 364

Електронна пошта: admission@pa.stateandregions.zp.uaОфіційний сайт: www.pa.stateandregions.zp.ua


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка