Віртуальна виставка-презентаціяСкачати 20,37 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір20,37 Kb.
 • БІБЛІОТЕКА
 • Віртуальна виставка-презентація
 • монографії
 • «Україна та її регіони
 • на шляху
 • до інноваційного суспільства»
 • Абсолютно природним у контексті євроінтеграційних намірів України є розуміння того, що поглиблення процесів глобалізації економіки, загострення проблем екологічної безпеки, технологічний та інформаційний вибухи змушують шукати нові інструменти та механізми забезпечення сталого розвитку держави та її регіонів. Саме регіони, які є опорними центрами розвитку України стоять перед проблемою необхідності адекватно та своєчасно реагувати на глобальні та регіональні зміни.
 • 65.9(4Укр)
 • У 45 Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу [Текст] : монография: [в 4 т.]/ Национальная академия наук Украины, Институт экономики промышленности, Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донецкий экономико-гумманитарный инсти-тут, Академия экономических наук Украины ; под общ. ред.: В. И. Дубницкого, И. П. Булеева. - Донецк : Юго-Восток, 2011. -ISBN 978-966-374-612-8 .
 • У монографії викладені методологічні положення й методико-практичні аспекти формування інноваційної моделі розвитку в рамках переходу України та її регіонів до інноваційного суспільства. Досліджено шляхи вирішення проблем побудови інноваційного суспільства у контексті парадигмального перевороту глобалістики й геоекономіки. Представлено парадигму інноваційного менеджмент-маркетингу регіону в рамках інноваційної моделі розвитку. Обґрунтовано аспекти трансграничного регіоналізму в умовах інноваційно-інтегрованого суспільства. Обґрунтовано використання кластерних технологій і ініціатив для інноваційного розвитку регіонів України. Представлено інституціональні аспекти конкуренції й конкурентоспроможності регіонів України. Досліджено екологічну інноваційність регіональної політики.
 • Монографія призначена для наукових співробітників, викладачів вузів, аспірантів, студентів, а також фахівців і керівників національного й регіонального рівнів керування.
 • Додатковий матеріал за тематикою даної монографії ви можете знайти у наступних виданнях:
 • 20.1
 • С 76 Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях [Текст] : монография / РВПС України НАН України, ІПРЕЕД НАН УКраїни, СУмДУ, ЛНТУ, НДІ СРП ; За наук. ред. д.е.н., проф. Хлобистова Є. В.; сост.: Андрєєва Н. М., Бараннік В. О., Бєлашов Є. В. та ін. . - Сімферополь : ПП "Підприємство Фєнікс", 2010. - 582 с.
 • У монографії досліджуються теоретико-методологічні та методичні підходи до забезпечення та стимулювання сталого розвитку і екологічної безпеки суспільства в економічних трансформаціях; запропоновано систему індикаторів та механізмів забезпечення сталого розвитку.
 • 65.04
 • М 54 Методичні вказівки з розробки регіональних стратегій сталого роз-витку [Текст] / А. Г.Шапар, М. А.Ємець, П. І. Копач та ін.; за наук. ред. чл.-кор. НАН України А. Г.Шапара ; НАН України, інститут проблем природокорис-тування та екології. - Дніпропетровськ : ПП "Монолит", 2005. - 240 с. – ISBN 966-7455-22-Х. .
 • Першочергові завдання регіональної політики сталого розвитку полягають у забезпеченні збалансованого розвитку регіонів і мегаполісів на основі збереження їхніх структурних регіональних особливостей, природно-ресурсного потенціалу, господарсько-екологічної ємності. Розроблена структура регіональної стратегії сталого розвитку. Методичні засади стануть у нагоді всім тим, хто у практичному чи науковому плані займається питаннями стратегічного планування сталого регіонального розвитку.
 • 20.1
 • С 76 Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях [Текст] : матеріали Третьої Всеукраїнської наук.-практ. конф. м. Бахчисарай, 15-16 вересня 2011р. / НДІ сталого розвитку та природокористування, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Київський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Сімферополь : ПП "Підприємство Фєнікс", 2011. - 332 с. -
 • ISBN 978-966-1551-86-1.
 • Збірник матеріалів науково-практичної конференції відображає теоретико-методологічні засади досліджень сталого розвитку та соціально-економічні проблеми забезпечення екологічної безпеки, стратегічні напрями розвитку продуктивних сил.
 • 65.5
 • Ч 86 Чужиков, В. І. Глобальна регіоналістіка : історія та сучасна методологія [Текст] : монографія / В. І. Чужиков. - К. : КНЕУ, 2008. - 272 с. - ISBN 978-966-483-123-6 .
 • У монографії досліджується особливості еволюції теорій регіонального розвитку. Розкрито методологічну сутність сучасного регіоналізму. Виявлено методологічну суть глобальної та регіональної парадигм розвитку. Обґрунтовано необхідність формування нової дослідницької моделі – глобальної регіоналістики. Розроблено та апробовано цілісну методику дослідження регіональної динаміки. Визначено позиції вітчизняних регіонів у пан’європейській моделі «Європа регіонів».
 • 65.5
 • Т 51 Токар, В. В. Мобілізаційний розвиток національних економік в умовах глобалізму [Текст] : монографія / В.В. Токар ; Реком. МОН України. - Киiв : КНЕУ, 2009. - 139 с. - ISBN 978-966-483-262-2.
 • У монографії визначено сутність, основні характеристики мобілізаційного розвитку національних економік в умовах глобалізму, розкрито вплив глобалізму на функціонування національних економік у контексті забезпечення конкурентоспроможності на основі інновацій. З особливою увагою досліджено теоретико-методологічні і практичні аспекти використання інституційних інструментів мобілізаційного розвитку для стимулювання інноваційних перетворень на національному й регіональному рівнях.
 • 65.050
 • У 67 Управління міжнародною конкурентоспромож-ністю в умовах глобалізації економичного розвитку [Текст] : монографія: У-2 т. – Т. ІІ/ Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін.; За заг. ред. Д.Г. Лук‘яненка, А.М. Поручника.- Киiв : КНЕУ, 2006.-592 с.
 • У колективній монографії вчених факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана комплексно аналізуються процеси конкурентної взаємодії країн на світовому ринку в умовах його глобалізації. Розкрито сучасні парадигмальні засади і механізми реалізації конкурентних стратегій суб’єктів міжнародних відносин. Висвітлено процеси формування бізнес-моделей транснаціональних корпорацій. Окреслено регіональні та соціальні аспекти формування системної конкурентоспроможності держави включаючи й екологічний компонент. Приділено увагу ролі маркетингових технологій просування товарів та послуг, впливу інноваційних процесів на підвищення конкурентного статусу країни.
 • 65.5
 • Р 32 Регіональні виміри глобальної економічної системи [Текст] : монографія / В.Є. Реутов, А.С. Горда, А.З. Новак; за заг. наук. ред. В.Є. Реутова . - Симферополь : ПП "Підприємство Фенікс", 2009. - 390 с. - ISBN 978-966-1551-298.
 • У пропонованій монографії комплексно досліджено виклики і протиріччя регіональних трансформацій в глобальній економічній системі. Розкрито сутність і сучасну структуру глобальної економічної системи, визначено орієнтири подальшого регіонального розвитку. У пропонованому монографічному дослідженні взяли участь науково-педагогічні працівники ряду вищих навчальних закладів України і Польші.
 • 65.04
 • С 83 Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень [Текст] : монографія / Т.П. Галушкіна, В.Є. Реутов, Л.М. Качаровська; за наук. ред. Т.П. Галушкіної. – Симферополь : ПП "Підприємство Фенікс", 2009. - 320 с. - ISBN 978-966-1551-37-3.
 • Монографія присвячена актуальним проблемам комплексного розвитку регіонів в контексті забезпечення ефективного функціонування національної економіки. Розглядається теоретичне підґрунтя
 • 65.050.1
 • Т 65 Трансформация механизмов управления в механизмы хозяйствования [Текст] : монография / под ред. проф. Ф.В. Зиновьева и В.Е. Реутова. - Симферополь : Феникс, 2008. - 200 с.
 • У монографії системно викладено трансформаційні процеси механізмів управління в механізми господарювання, що відбуваються у зв’язку із сучасними реаліями ринкової економіки.
 • регіонального розвитку та інституціональні передумови трансформаційних зрушень в Україні. Наведено концептуальну модель еколого-збалансованої політики в регіональному вимірі.
 • 65.04
 • Р-44 Реутов В.Є. Регіональний вимір трансформаційних зрушень економіки України: монографія/ В.Є.Реутов.- Сімферополь:
 • ПП «Підприємство Фєнікс» , 2010.- 432 с.
 • В монографії розглянуто теоретичні методологічні та практичні аспекти трансформаційних зрушень і механізмів сталого розвитку. Розроблено стратегічні напрямки трансформації регіональних господарських систем в контексті забезпечення сталого розвитку, побудовано дворівневу модель сталого регіонального розвитку, визначено перспективи трансформації регіональної конкурентоспроможності України відповідно до авторського підходу оцінки конкурентоспроможності регіону як «І - центру».
 • 65.9(4Укр)
 • Г 54 Глобальні трансформаційні імперативи сталого розвитку національної економіки [Текст] : монографія / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана; [В.Є.Реутов, О.С.Горда, А.М.Колот та ін.];за заг. наук. ред. В.Є. Реутова - Саки : ПП "Підприємство Фєнікс", 2011. - 284 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-1551-82-3
 • Монографію присвячено дослідженню методологічних і прикладних питань глобальних трансформаційних процесів та їх впливу на національний і регіональний рівень. Розкрито сучасний механізм регулювання трансформацій господарського комплексу України.
 • 65.267
 • Н 62 Никифоров, А. Є. Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління [Текст] : монографія / А.Є. Никифоров. - К. : КНЕУ, 2010. - 420 с. - ISBN 978-966-483-353-7.
 • У монографії розкрито сутність інноваційної діяльності та підвищення її соціально-економічної ролі в умовах становлення економіки знань. Досліджено тенденції інноваційної діяльності та становлення державної інноваційної політики в Україні. Значну увагу приділено аналізу світового досвіду та обґрунтуванню мотиваційної парадигми державної інноваційної політики. Розроблено методичні, організаційні, економічні та правові засади функціонування основних підсистем державного управління інноваційною діяльністю.
 • Просимо завітати до читального залу
 • бібліотеки!

Каталог: img
img -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
img -> Програма фізична культура для спеціальних медичних груп у
img -> Історичний нарис розвитку обчислювальної техніки
img -> Методичні матеріали для сільських бібліотекарів дба бібліотеки Горохів -2013
img -> Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) 57 Змінити назву Положення
img -> Програма література (російська та зарубіжна)
img -> Конспекти уроків за новим Державним стандартом
img -> Природознавство 4 клас


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка