Висновки повинні співпадати із загальними висновками дисертації
Скачати 311,98 Kb.
Дата конвертації19.09.2017
Розмір311,98 Kb.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АВТОРЕФЕРАТУ ДИСЕРТАЦІЇ
Загальні вимоги до автореферату

Призначення автореферату – ознайомлення наукових працівників з основними ідеями та висновками дисертації, внеском здобувача у розробку та вирішення наукової проблеми (завдання), з результатами досліджень та структурою дисертаційного дослідження. Автореферат має ґрунтовно розкривати зміст дисертації, в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, якої немає в дисертації. Використання мов визначається вимогами пункту 15 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника».


Структура автореферату

Структурно автореферат складається із загальної характеристики роботи, основного змісту роботи, висновків, списку опублікованих праць за темою дисертації та анотацій.

Загальна характеристика роботи повинна містити елементи вступу дисертації, а також інформацію щодо структури дисертації (наявність вступу, певної кількості розділів, додатків), повного обсягу дисертації в сторінках, а також обсягу, що займають ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням їх кількості), список використаних джерел (із зазначенням кількості найменувань).

Основний зміст автореферату повинен містити стисло викладений зміст дисертації за розділами.

Висновки повинні співпадати із загальними висновками дисертації.

Список опублікованих праць за темою дисертації подається відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням прізвищ усіх співавторів. Праці розташовуються у такому порядку: • наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації;

 • опубліковані праці апробаційного характеру;

 • опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати дисертації.

Анотація повинна містити інформацію про зміст та результати дисертаційної роботи. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів. Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів.

При підготовці анотації вказуються: прізвище та ініціали здобувача; назва дисертації; вид дисертації (на правах рукопису, монографія) і науковий ступінь, на який претендує здобувач; спеціальність (шифр і назва); найменування установи, де відбудеться захист; місто, рік; зміст анотації.

Наприкінці кожної анотації наводяться ключові слова відповідною мовою. Сукупність ключових слів повинна відображати поза контекстом основний зміст наукової праці. Кількість ключових слів становить від п’яти до п’ятнадцяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому.
Правила оформлення автореферату

Автореферат оформляється відповідно до державних стандартів України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214-76) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования» (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76), ГОТ). Обсяг автореферату дисертації визначається вимогами пункту 15 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника». До обсягу автореферату не входять обкладинка автореферату, список опублікованих автором праць, анотації.

Структурні частини автореферату не нумеруються, їх назви друкують великими літерами.

Автореферат друкується з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 pt з одинарним міжрядковим інтервалом.

Сторінки автореферату нумеруються, починаючи з першої сторінки, де міститься загальна характеристика роботи. Номери сторінок проставляються арабськими цифрами у центрі верхнього поля.

На сторінці 3 обкладинки автореферату повинні бути вказані вихідні відомості відповідно до державних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Автореферат дисертації видається друкарським способом у вигляді брошури тиражем не менше 100 примірників. Текст друкується на обох сторонах аркуша формату А5 (148x210 мм).

Основні вимоги до оформлення авторефератів дисертацій
Автореферат дисертації – короткий авторський виклад основних ідей, змісту і результатів дисертаційної роботи, оформлений на правах рукопису.

з/п

Вимога щодо

Текст норми

1.

Загальних положень

Написання автореферату – заключний етап виконання дисертаційної роботи перед поданням її до захисту. Призначення автореферату – широке ознайомлення наукових працівників з основними ідеями та висновками дисертації, внеском здобувача у розробку та вирішення наукової проблеми (завдання), методикою дослідження, фактичними результатами та структурою дисертаційного дослідження. Автореферат має ґрунтовно розкривати зміст дисертації, в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, якої немає в дисертації.

Автореферат друкують державною мовою. Використання мов визначається вимогами пункту 15 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» (зі змінами).

Суть автореферату полягає у точній відповідності змістові дисертації, а його зміст дає повне уявлення про наукову цінність і практичну значущість дисертації. Публікація автореферату дає змогу одержати до дня захисту відгуки від спеціалістів певної галузі.


2.

Структури авто-реферату

Структурно автореферат складається із: загальної характеристики роботи, основного змісту роботи, висновків, списку опублікованих праць за темою дисертації, анотацій українською, російською та англійською мовами.

3.

Правил оформлення автореферату

За обсягом автореферат (без обкладинки, списку опублікованих праць за темою дисертації й анотацій) не може бути меншим 1,3 авторського аркуша, а також перевищувати 1,9 авторського аркуша для докторської та, відповідно, не менше ніж 0,7 авторського аркуша та не перевищувати 0,9 авторського аркуша для кандидатської дисертації при друкуванні з одинарним міжрядковим інтервалом з використанням шрифта Times New Roman текстового редактора Word розміром (кеглем) 14 пунктів.

Авторський аркуш – умовна одиниця виміру обсягу текстового та ілюстративного видання. Один авторський аркуш дорівнює 40 тис. друкованих знаків, враховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами.

Обсяг автореферату дисертації визначається вимогами пункту 15 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» (зі змінами).

Автореферат не має титульного аркуша. Номери сторінок проставляються арабськими цифрами у центрі верхнього поля сторінки.

Нумерація починається з цифри 1 на першій сторінці, де міститься загальна характеристика роботи. Структурні частини автореферату не нумеруються, їх назви друкують великими літерами симетрично до тексту.

Автореферат оформляється відповідно до державних стандартів України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки.Структура і правила оформлення», ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214-76) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования» (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76), IDT).

4.

лицьової сторони обкладинки автореферату

На лицьовій стороні обкладинки автореферату подаються:

 • назва установи, організації, спеціалізована вчена рада якої прийняла дисертацію до захисту (друкується великими літерами жирним шрифтом і розміщується посередині сторінки);

 • прізвище, ім’я, по батькові здобувана (прізвище друкується великими літерами, ім’я й по батькові – малими (крім першої великої) жирним шрифтом, розміщуються посередині сторінки);

 • індекс УДК (вирівнюється за правим берегом);

 • назва дисертації (друкується великими літерами жирним шрифтом і розміщується посередині сторінки);

 • шифр та назва спеціальності відповідно до переліку наукових спеціальностей (друкується малими літерами і розміщується посередині сторінки);

 • підзаголовок «АВТОРЕФЕРАТ (жирним шрифтом) дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) (галузь науки)» (підзаголовок друкується малими літерами крім першого слова, розміщується посередині сторінки);

 • місто, рік (назва міста друкується великими літерами жирним шрифтом, через дефіс –рік, розміщуються посередині сторінки).

5.

зворотної сторони обкладинки автореферату

На зворотному боці обкладинки автореферату вказуються:

 • організація, в якій виконана дисертаційна робота;

 • науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника і (або) консультанта, його місце роботи та посада;

 • наукові ступені, вчені звання, прізвища, імена, по батькові, місця роботи, посади офіційних опонентів;

 • дата, час проведення захисту, шифр спеціалізованої вченої ради та адреса організації, при якій її створено;

 • бібліотека, в якій можна ознайомитися з дисертацією;

 • дата розсилання автореферату;

 • підпис ученого секретаря спеціалізованої вченої ради.

Серед учених звань наукового керівника й опонентів не рекомендується згадувати їх членство в громадських (недержавних) академіях наук.

6.

вибору офіційних опонентів

Спеціалізована вчена рада призначає для захисту дисертації офіційних опонентів з числа компетентних учених із спеціальності, за якою подано дисертацію, таким чином, щоб забезпечити незалежність експертизи.

Для розгляду докторської дисертації призначаються три офіційних опоненти – доктори наук, причому тільки один з них може бути членом спеціалізованої вченої ради.

Для розгляду кандидатської дисертації призначаються два офіційних опоненти, з яких один – доктор наук, а другий – доктор або кандидат наук, причому тільки один з них може бути членом спеціалізованої вченої ради.

Офіційними опонентами не можуть бути голови, заступники голів і вчені секретарі спеціалізованих вчених рад, наукові керівники, співавтори опублікованих праць здобувача, а також ректори і проректори вищих навчальних закладів, керівники організацій та їх заступники, співробітники кафедр, лабораторій, секторів, відділів, де виконувалася дисертація, де


вибору офіційних опонентів

працює здобувач або де проводилися науково-дослідні роботи, щодо яких здобувач є замовником або виконавцем (співвиконавцем).

Офіційні опоненти не можуть бути співробітниками однієї і тієї самої організації, а також членами президії та працівниками апарату МОН України. Члени експертних рад МОН України можуть бути призначені офіційними опонентами за виняткових обставин з дозволу МОН України.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

7.

Загальної характеристики роботи

Загальна характеристика роботи повинна містити елементи вступу дисертації, інформацію щодо структури дисертації (наявність вступу, певної кількості розділів, додатків), повного обсягу дисертації та обсягу основного тексту; також вказують загальну кількість додатків, рисунків, таблиць, кількість найменувань у списку використаних джерел.

Загальна характеристика роботи, що подається в авторефераті, має відповідати наведеним у вступі до дисертації її кваліфікаційним ознакам, розкриваючи при цьому сутність і стан наукової проблеми та її значущість, підстави і вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Недоцільно використовувати рубрики, не рекомендовані у вимогах до змісту цих ознак. Заголовки рубрик не треба виділяти в окремі рядки, достатньо вирізнити їх жирним шрифтом та/або курсивом і розмістити в підбір із текстом.

8.


Актуальності теми

Актуальність теми та доцільність дисертаційного дослідження для розвитку галузі науки «Державне управління» особливо на користь України обґрунтовують шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми. Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним, визначати сутність наукової проблеми (завдання).

9.

Зв’язку роботи з науковими про-грамами, пла-

нами, темами

Вказується, в рамках яких програм, тематичних планів і наукових тематик, зокрема галузевих та/або державних, виконувалося дисертаційне дослідження, із зазначенням номерів державної реєстрації науково-дослідних робіт (НДР) і найменування організації, де виконувалася робота.

Обов’язково зазначають роль автора у виконанні цих НДР.10.


Мети і завдань дослі-дження

Формулюється мета роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Мета повинна бути сформульована таким чином, щоб указувати на об’єкт і предмет дослідження.

11.

Об’єкта і предмета дослідження

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дисертанта, оскільки предмет дослідження змістовно визначає тему (назву) дисертаційної праці, яка зазначається на титульному аркуші.12.

Методів дослі-дження

Перераховують використані наукові методи та змістовно визначають, що саме досліджувалось кожним методом для досягнення поставленої в роботі мети. Вибір методів дослідження повинен забезпечити достовірність отриманих результатів і висновків. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

13.

наукової новизни одержаних результатів

Викладаються аргументовано, коротко та чітко наукові положення, які виносяться на захист, запропоновані здобувачем особисто, зазначаючи відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни одержаних результатів (уперше, удосконалено, набули подальшого розвитку).

Кожне наукове положення чітко формулюють, виокремлюючи його основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. Сформульоване наукове положення повинно читатися і сприйматися легко й однозначно (без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та уточнень). У жодному випадку не можна вдаватися до викладу наукового положення у вигляді анотації, коли просто констатують, що в дисертації зроблено те й те, а сутності і новизни із написаного виявити неможливо. Подання наукових положень у вигляді анотацій є найбільш розповсюдженою помилкою здобувачів при викладенні загальної характеристики роботи.

До цього пункту не можна включати опис нових прикладних (практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів і под. Слід завжди розмежовувати одержані наукові положення і нові прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку дисертанта.

Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є теоретичною основою (фундаментом) вирішеної в дисертації наукової проблеми. Насамперед за це здобувачеві присуджується науковий ступінь.14.

практичного значення одержаних результатів

Надаються відомості про використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштабів використання.

Відомості про впровадження результатів досліджень необхідно подавати із зазначенням найменувань організацій, в яких здійснено впровадження, форм реалізації та реквізитів відповідних документів.

У дисертації, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в дисертації, що має прикладне значення – відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації, як їх використати.


15.

особистого внеску здобувача

Зазначається конкретний особистий внесок здобувача в опубліковані зі співавторами наукові праці, в яких наведені ідеї та результати розробок, що використанні в дисертації із зазначенням найменувань організацій, в яких вони проводилися.

Особистий внесок здобувача слід формулювати так:Особистий внесок: розглянуто форми міжнародного співробітництва в галузі вдосконалення норм митного законодавства щодо порядку переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

або:


Особистий внесок: визначені проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України, обґрунтована необхідність гармонізації національного законодавства з системою ГАТТ/СОТ.

16.

апробації результатів дисертації

Зазначається, на яких наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, школах оприлюднено результати досліджень, викладені у дисертації.

17.

публікацій

Вказується кількість наукових праць, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації, а також кількість праць, які додатково відображають наукові результати дисертації.

До захисту у спецрадах приймаються дисертації лише за умови наявності необхідного мінімуму публікацій у наукових фахових виданнях: • 20 для докторських;

 • 5 для кандидатських.

До списку 20 наукових праць, у яких висвітлюється основний зміст дисертації здобувача наукового ступеня доктора наук, зараховується не більше 5 статей, опублікованих у електронних наукових фахових виданнях, а також не менше 4 публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію (публікацій у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз).

До списку 5 наукових праць, у яких висвітлюється основний зміст дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук, зараховується 1 стаття, опублікована в електронному науковому фаховому виданні, а також 1 публікація у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію (публікація у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз).18.

структури та обсягу дисертації

Перераховують усі структурні елементи дисертаційної роботи з обов’язковим зазначенням повного обсягу дисертації та обсягу основного тексту. Вказують загальну кількість додатків, рисунків, таблиць, кількість найменувань у списку використаних джерел.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

19.

основного змісту

В основному змісті автореферату стисло викладається зміст дисертації за розділами, він має дати повне і переконливе уявлення про виконану роботу.

Якщо вступна частина автореферату дає змогу скласти лише загальне враження про дисертацію, то основна, яка і є власне реферативною, дає більш повне уявлення про її зміст і побудову. У цій частині автореферату важливо показати, як були отримані результати, продемонструвати хід дослідження, викласти сутність використаних методів, навести дані щодо їх точності та трудомісткості, описати умови й основні етапи експериментів. Нюанси висвітлення змісту дисертації можуть різнитися залежно від наукової галузі, теми та інших чинників. Проте у всіх випадках до автореферату доцільно вводити насамперед висновки та кінцеві результати.

Основний зміст повинен відображати:

основного змісту

 • експериментальну частину і методику досліджень;

 • відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

 • аналіз і узагальнення результатів досліджень.

У першому розділі здобувач окреслює основні етапи наукової думки за розв’язуваною проблемою (завданням). Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, здобувач окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Здобувач повинен вирізнити ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми (завдання). Загальний обсяг огляду літератури не повинен

перевищувати 20 % обсягу основної частини дисертації.

У другому розділі обґрунтовується вибір напряму досліджень, викладається загальна методика проведення дисертаційного дослідження, наводяться методи вирішення завдань та їх порівняльні оцінки.

Описуються основні тенденції, закономірності, методи розрахунків, гіпотези, що розглядаються, принципи дії й характеристики використаних програм та/або апаратних засобів, лабораторних та/або інструментальних методів і методик, оцінки похибок вимірювань та ін. В теоретичних роботах розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експериментальних – принципи дії й характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювання.У наступних розділах описується хід дослідження, умови та основні етапи експериментів, з вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень здобувача, як вони одержані та в чому полягає їх новизна. Здобувач повинен дати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів) та порівняти одержані результати з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних дослідників, обґрунтувати необхідність додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.
ВИСНОВКИ

20.

висновків

Висновки складає стисла інформація про підсумки виконаної роботи, яка має бути ідентичною із загальними висновками дисертації. Вони починаються з формулювання наукової проблеми (завдання), за вирішення якої дисертант претендує на присудження наукового ступеня.

Сформульоване наукове завдання або проблема тісно пов’язується з назвою дисертації, метою роботи й основними науковими положеннями, що захищаються в дисертації. Це наукова «формула», згусток отриманої наукової новизни. Зазвичай формулювання починається так: «У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми (завдання), що полягає у...». Далі треба вказати, якою саме є наукова проблема (завдання), як вона вирішена і для чого в кінцевому розумінні (прикладному аспекті) вона призначена.

Після формулювання вирішеної наукової проблеми (завдання) у висновках викладають основні наукові та практичні результати роботи. Вони тісно пов’язані з науковими і прикладними положеннями, викладеними в загальній характеристиці роботи.

висновків

Кожен науковий і прикладний висновок роботи треба формулювати чітко і конкретно (однозначно). Формулювання віддзеркалює суть і новизну зробленого. Але тут не можна доходити до рівня анотації. Наукові висновки подають зазвичай ширше, ніж формулювання наукових положень, які захищають. Прикладні (практичні) висновки повинні містити принцип або основу використання того чи іншого результату.

У висновках викладаються здобуті у дисертації найбільш важливі наукові та практичні результати, які сприяли розв’язанню наукової проблеми (завдання). У висновках необхідно наголосити на кількісних показниках одержаних результатів та обґрунтуванні достовірності результатів. Далі формулюються рекомендації щодо наукового та практичного використання одержаних результатів.

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у наукової проблеми (завдання), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв’язаннями.

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

21.

Списку опублікованих праць за темою дисертації

Список опублікованих праць здобувача за темою дисертації подається відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць і прізвищ усіх співавторів.

Опубліковані праці, котрі розкривають основні положення дисертації, розташовуються в такому порядку: • наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації (монографії, брошури, статті у наукових фахових виданнях, авторські свідоцтва, патенти, препринти, статті, депоновані й анотовані у наукових журналах);

 • опубліковані праці апробаційного характеру (тези доповідей, матеріали конференцій тощо);

 • опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати (статті в інших виданнях, інші публікації)

АНОТАЦІЇ

22.

Анотацій українською, російською та англійською мовами

На останніх сторінках автореферату розміщують анотації українською, російською й англійською мовами. На вибір здобувача анотація англійською чи російською мовою повинна бути розгорнутою інформацією, обсягом 2 сторінки машинописного тексту (до п ‘яти тисяч друкованих знаків), про зміст і результати дисертаційної роботи, а дві інші – обсягом до 0,5 сторінки машинописного тексту (до 1200 друкованих знаків) – ідентичного змісту інформація про основні ідеї та висновки дисертації.

Анотації складаються за формою, яка має такий зміст: • прізвище та ініціали здобувача;

 • назва дисертації;

 • вид дисертації (на правах рукопису, монографія) і науковий ступінь, на який претендує здобувач;
Анотацій українською, російською та англійською мовами

 • спеціальність (шифр і назва);

 • найменування установи, де відбудеться захист;

 • місто, рік;

 • зміст анотації (основні ідеї, результати та висновки дисертації).

Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним.

Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних зворотів.

Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів.

Наприкінці кожної анотації наводяться ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення з тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів повинна відображати поза контекстом основний зміст наукової праці.

Кількість ключових слів становить від п’яти до п’ятнадцяти.

Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому.23.

Видання автореферату

Автореферат дисертації видається друкарським способом у вигляді брошури тиражем не менше 100 примірників.

Текст друкується на обох сторонах аркуша формату А5 (148х210 мм).

На авторефераті повинні бути вказані випускні дані (вихідні відомості) друкарні або іншої установи, де друкувався автореферат, згідно з державними стандартами з бібліотечної та видавничої справи.

Відповідальність за наявність випускних даних та за обов’язкове розсилання авторефератів несе спеціалізована вчена рада.
Формат структури автореферату дисертації

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Дніпропетровський регіональний інститут

державного управління


ПРІЗВИЩЕ Ім’я По батькові

УДК_______________

НАЗВА ДИСЕРТАЦІЇ
25.00._–_______________________________

(шифр та назва спеціальності відповідно до Переліку наукових спеціальностей)


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора (кандидата) наук з державного управління

ДНІПРО – 20_

Дисертацією є рукопис (монографія).

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий консультант науковий ступінь, вчене звання,

(керівник) – ПРІЗВИЩЕ Ім’я По батькові,

місце роботи,

посада.
Офіційні опоненти: науковий ступінь, вчене звання,

ПРІЗВИЩЕ Ім’я По батькові,

місце роботи,

посада;

науковий ступінь, вчене звання,ПРІЗВИЩЕ Ім’я По батькові,

місце роботи,

посада;

науковий ступінь, вчене звання,ПРІЗВИЩЕ Ім’я По батькові,

місце роботи,

посада.

Захист відбудеться «___» 20 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.866.01 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 104.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29.
Автореферат розісланий «____»___________________20____ року.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради І.А. Чикаренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. ...

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з науково-дослідною роботою, що виконувалась кафедрою __________________________________________ Національної академії державного управління при Президентові України в межах комплексного наукового проекту «Державне управління та місцеве самоврядування» (ДР № 0199U002827) за темою: «____________________» (ДР № ....U……..), в якій автором визначено……..

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є…….

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

– …..

– ….


Об’єкт дослідження – ...

Предмет дослідження – ...

Методи дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертаційній роботі... Зокрема:

уперше:

– …


удосконалено:

– …


набули подальшого розвитку:

– ….Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що ...

Особистий внесок здобувача. Цей структурний елемент включається за наявності праць, опублікованих у співавторстві. При цьому зазначається конкретний особистий внесок здобувача в опубліковані зі співавторами наукові праці.

Апробація результатів дисертації ...

Публікації ...

Структура та обсяг дисертації ...
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано ...

У першому розділі – «_________________________» – виявлено …

У другому розділі – «__________________________» – розкрито …

У третьому розділі – «_________________________» – запропоновано …
ВИСНОВКИ
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуальної проблеми (завдання) в галузі науки «Державне управління» щодо

Отримані результати дають підстави сформулювати відповідні висновки та рекомендації, що мають теоретичне й практичне значення.

1. ...

2. ...


3. ...
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Формат фіксації основних структурних елементів

бібліографічного опису опублікованих праць

 1. Прізвище автора Ініціал імені. Ініціал по батькові. Назва статті / Ініціал імені. Ініціал по батькові. Прізвище автора // Назва видання : підназва видання. – рік видання. – номер видання. – Сторінки, на яких розміщено статтю. – (Серія «Назва серії»).

 2. Прізвище автора Ініціал імені. Ініціал по батькові. Назва статті / Ініціал імені. Ініціал по батькові. Прізвище автора, Ініціал імені другого автора. Ініціал по батькові другого автора. Прізвище другого автора // Назва видання : під назва видання. – рік видання. – номер видання. – Сторінки, на яких розміщено статтю. – (Серія «Назва серії»).

 3. Прізвище автора Ініціал імені. Ініціал по батькові. Назва статті [Електронний ресурс] / Ініціал імені. Ініціал по батькові. Прізвище автора // Назва видання : підназва видання. – рік видання. – номер видання. – Режим доступу до журн. : адреса електронного ресурсу. – Назва з екрана.

 4. Прізвище автора Ініціал імені. Ініціал по батькові. Назва матеріалів конференції / Ініціал імені. Ініціал по батькові. Прізвище автора // Назва конференції: матеріали наук.-практ. конф. (Місце проведення, дата проведення) : кількість томів / відомості про відповідальність ; Найменування організації. – Місце видання : Найменування видавництва, рік видання. – Номер тому. – Сторінки, на яких розміщено матеріал.

5. ...
АНОТАЦІЯ
Жадан Є.В. Забезпечення соціальної безпеки міста: організаційно-функціональні аспекти. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпро, 20__.
Зміст анотації... Ключові слова: ...
АННОТАЦИЯ
Жадан Е.В. Обеспечение социальной безопасности города: организационно-функциональные аспекты. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.04 – местное самоуправление. Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Днепр, 20__.
Содержание аннотации ...

Ключевые слова: ...
ANNOTATION
Zhadan Ye. Ensuring of urban social security: the organizational and functional aspects. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree of sciences in public administration, specialty speciality 25.00.04. – local self-government. – Dnipropetrovs’k Regional Institute for Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. – Dnipro, 20__.


Annotation’s content...

Keywords: ...
Примітка. Назви спеціальностей англійською мовою: 25.00.01 – theory and history of public administration, 25.00.02 – mechanisms of public administration, 25.00.03 – public service, 25.00.04 – local self-government.

Підписано до друку 30.06.2016. Формат 60х90/16. Папір офсетний.

Друк плоский. Гарнітура Times New Roman.

Обл.- вид. арк. 0,84. Ум. друк. арк. 1,16. Наклад 100 прим. Зам. № 08/171.


Віддруковано з оригінал-макета ПП «Монолит»

49038, м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, 56, тел.: (0562) 34-08-73.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 273 від 08.12.2000.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


обсяг

За обсягом автореферат не може бути меншим 1,3 авторського аркуша, а також перевищувати 1,9 авторського аркуша для докторської та, відповідно, не менше ніж 0,7 авторського аркуша та не перевищувати 0,9 авторського аркуша для кандидатської дисертації.

До обсягу автореферату не входять обкладинка автореферату, список опублікованих автором праць, анотації.міжрядковий інтервал

Одинарний міжрядковий інтервал.

шрифт

Автореферат друкується з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 пунктів.

поля

Верхнє, ліве, праве і нижнє – 20 мм.

нумерація сторінок

Сторінки автореферату нумеруються, починаючи з першої сторінки, де міститься загальна характеристика роботи. Номери сторінок проставляються арабськими цифрами у центрі верхнього поля.

абзацний відступ

Абзацний відступ тексту всього автореферату має бути однаковим і становити 1,25 см.База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка