«витрати банку: сутність та фактори, що їх визначають»Сторінка1/6
Дата конвертації20.12.2017
Розмір0,76 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра банківської справи

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

Банківські операції


на тему:

«ВИТРАТИ БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ»

Студентки IV курсу, групи БС-01

напряму підготовки «Фінанси і кредит»

(«Банківські технології і процеси»)

Рашевської О. Є.


Керівник: к.е.н., ст. викладач, Циганюк Д.Л.

Національна шкала __________________


Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS _______

Члени комісії:

______________

(підпис)

________________________________
(прізвище та ініціали)

______________

(підпис)

________________________________
(прізвище та ініціали)

______________

(підпис)

________________________________
(прізвище та ініціали)

Суми – 2013 рік

ЗМІСТВСТУП…….……………………………………….…………………………

3

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ БАНКУ…………………………………………………………

5

1.1

Сутність витрат банку ………………………………………...

5

1.2

Види витрат банку……………………………………………

Висновки до розділу 1……………………………………….10

16


РОЗДІЛ 2

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ БАНКУ…………...

18

2.1

Порядок формування процентних витрат банку ….………...

18

2.2

Процес формування комісійних витрат банку………………

Висновки за розділом 2……………………………………….24

30


РОЗДІЛ 3

3.1


3.2

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ БАНКІВ УКРАЇНИ….

Характеристика структури витрат банків України………….

Оптимізація витрат банку як метод підвищення ефективності його діяльності…………………………………

Висновки за розділом 3……………………………………….31

31

3641

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………

43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...

45

ВСТУП


Банки сьогодні здійснюють вагомий вплив на загальну економічну ситуацію в державі. Результати роботи кожного окремого банку і банківської системи загалом значною мірою впливають на економічне становище в країні. З метою забезпечення ефективної діяльності банку необхідним є створення системи управління, яка б забезпечувала його стійке фінансове становище та стабільну діяльність.

Вирішення проблеми ефективного розвитку банку, його зростання та стабільності діяльності можливе завдяки удосконаленню системи управління витратами. Тому необхідною умовою фінансового менеджменту в банку є пошук і впровадження системи, яка б відповідала принципам єдності підходів на різних рівнях управління, планування обліку, калькулювання, оцінки та аналізу, можливості управління витратами на різних стадіях життєвого циклу товару, зниження витрат із збереженням якості послуг, оптимізація витрат банку. Таким чином, дослідження сутності банківських витрат, визначення факторів, що впливають на їх величину є досить актуальним в сучасних умовах.

Вивченням проблеми управління витратами комерційних банків займались як зарубіжні так і вітчизняні економісти. До їх складу можна віднести: П. Роуза, Д.Сінкі, А. Вожжова, О.В. Васюренка, М. Білика, В.Б.Захожая, Б.С. Івасіва, С.М. Козьменка, В.І. Колесникова, Л.П. Кроливецьку, О.І. Лаврушина, А.М.Мороза, Г.С.Панову, Л.О. Примостку, М.І. Савлука та ін.

Метою роботи є розкриття поняття «витрати банку» та визначення факторів, що впливають на їх величину.

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження:


  • дослідити поняття «витрати» з позиції банківської діяльності на основі теоретичних джерел;

  • визначити основні види банківських витрат;

  • дослідити механізм формування процентних витрат ;

  • розглянути процес формування комісійних витрат банку;

  • проаналізувати витрати банків України за останній період;

  • визначити систему покращення ефективності управління витратами банку.

Об’єктом дослідження є безпосередньо витрати банку.

Предметом дослідження є механізм формування витрат банку.

Дослідження проводилось із застосуванням наукових методів таких як: системного аналізу та синтезу – для розгляду теоретико-методологічного аспекту даного питання; графічного зображення даних – використовуються при дослідженні динаміки показників функціонування валютного ринку; метод групування.

У якості літературних джерел були використані нормативно-правові акти, наукові роботи, монографічні роботи, а також матеріали наукових статей економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково–практичних конференцій та підручники вітчизняних і зарубіжних економістів, які стосуються дослідження визначеного питання.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ БАНКУ  1. Сутність витрат банку

Поняття витрат не є новим для людства, що пов’язується з веденням господарської діяльності. Наприклад, у Давньому Єгипті (2500 р. до н. е.) формувалися щоденні письмові звіти про витрати, а з ХV ст. до н.е. велися облікові книги та складалися звіти державних доходів і видатків; у Вавилоні (2200–2150 рр. до н.е.) здійснювалось планування (нормування) і контроль витрат на оплату праці, за якого у документах фіксували використання сировини, витрати робочого часу у людино-днях, вихід продукції; у Греції (ІІІ ст. до н.е.) були започатковані основи складання сучасної фінансової звітності, яка ґрунтується на паралельному відображенні доходів і витрат від різних видів діяльності, а також відбувалось нормування витрат і доходів.

Однак науковий інтерес витрати склали для вчених політекономістів, праці яких пов’язані з дослідженням питань вартості, ціни і капіталу. Саме в цей період формуються базові теорії витрат (трудова теорія вартості, теорія граничної продуктивності тощо).

Особливої уваги згодом почали приділяти витратам банківських установ. Для забезпечення фінансово-господарської діяльності банки здійснюють відповідні витрати, обсяг та структура яких залежить від обсягів та вартості витрачених у процесі діяльності трудових, матеріальних і фінансових ресурсів [14,c.36].

Поняття «витрати», так само, як і «доходи», – необхідна умова отримання прибутку. Без здійснення відповідних витрат неможлива діяльність, та взагалі існування банку. Але існує певна невизначеність з приводу поняття «витрати банку», що особливо загострює проблематику їх визначення в процесі переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності.

У сучасній економічній літературі існують різні трактування поняття витрат. Така розбіжність виникає у зв’язку з різними підходами до цієї категорії. В одних літературних джерелах «витрати» трактуються з їх економічного змісту, в інших – з розрахункової точки зору. Серед вчених не існує єдиного та однозначного розуміння категорії «витрати банку».


Таблиця 1.1 – Підходи до визначення поняття «витрати банку» [6,c.20-21]

Автор

Сутність поняття

Л. Г. Батраков

Витрати грошових коштів банку на виконання операцій і забезпечення функціонування банку

А. М. Герасимович.

Зменшення економічної вигоди в аналізованому періоді внаслідок проведення комерційним банком фінансових та господарських операцій, які зменшують активи або збільшують заборгованість

Н. В. Гаретовський

Виражена в грошовому еквіваленті величина ресурсів, використаних у певних цілях

О. Я. Стойко

Загальна сума витрат із залучення коштів клієнтів, оплата послуг, амортизаційні відрахування за основними фондами, витрати на утримання апарату управління банку та інші витрати

Р. І. Тиркало

Зменшення економічної вигоди у звітний період у формі відпливу або використання активів, виникнення заборгованості, що веде до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між акціонерами

В.М. Шелудько

Загальна сума грошових коштів, що витрачаються банком у процесі здійснення діяльності щодо залучення коштів та інших видів діяльності

Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів

Зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами акціонерам

Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банку

Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов'язань банку, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його
вилучення чи розподілу власниками)

Розглянувши вищенаведені визначення, можна зробити висновок, що однозначно визначити сутність цієї категорії неможливо, оскільки витрати стосуються багатьох процесів і є об’єктом обліку, контролю, планування, аналізу, управління. Проте загальноприйнятим можна вважати трактування, наведене в П(С)БО 1, П(С)БО 16, та Концептуальній основі Міжнародних стандартів фінансової звітності, за якою витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені [20].

Якщо в теорії управління підприємством дослідження витрат отримало достатній розвиток, то в теорії банківської справи витрати до сьогоднішнього дня практично не знайшли відображення в якості предмета спеціального розгляду. Питання сутності витрат представлені, як правило, в контексті проблем управління доходами і витратами банку. Класичними в цій області є роботи Пітера Роуза, П. Фаллетті, Д.МакНотон, Кріса Барлтропа, Т. Беррела, М. Хіггінса, Г. Вейнса, які займалися вивченням процесів планування, організації фінансової звітності, систем оцінки діяльності банків, управлінським обліком, побічно торкаючись проблем обліку і планування та аналізу витрат. При цьому в зарубіжній економічній літературі нерідко можна зустріти вказівку на те, що в ситуації зниження доходів від проведених банками операцій однією з найбільш очевидних заходів збереження доходів на колишньому рівні, а тим більше, їх збільшення, є скорочення операційних витрат. Такого роду рекомендації, засновані на здоровому прагматизмі, здавалося б, повинні надати витратам банку статус особливо значущого інструменту, проте насправді інтерес до витрат різко втрачається, якщо в силу різних причин прибутковість банківських операцій підвищується [17,с.90].

«Витрати» в банківській справі традиційно пов’язуються з питанням формування собівартості і ціни банківських послуг. Значення цього поняття по своїй суті виходить із загального розуміння витрат. Зазвичай під витратами розуміють «спожиті ресурси або гроші, які потрібно заплатити за товари і послуги». При цьому, в фінансовому обліку термін витрати визначається як показник в грошовому вираженні кількості ресурсів, що використані для досягнення певної цілі. В управлінському обліку термін витрати вживається в залежності від рішення конкретних управлінських задач: одні витрати враховуються для оцінки запасів і визначення доходів, інші – для планування, складання бюджету і контролю [29].

Необхідно також розглянути поняття «витрати», виходячи з його економічного змісту та з розрахункової точки зору. Н. Шандова визначає витрати як «виражені у грошовій формі витрати різних видів економічних ресурсів (праці, сировини, матеріалів) у процесі виробництва, обігу й розподілу продукції, товарів». Економісти-теоретики оперують поняттям «економічні витрати», які, на їх думку, включають в себе не тільки грошові затрати, а й альтернативні витрати, що виникають внаслідок наявності багатьох різних способів використання ресурсів [30,c.54].

Архипченко В. В. зазначає, що термін «витрати» слід застосовувати при розгляді питань управлінського обліку, формуванні собівартості та ціни банківських продуктів і послуг, а також при оцінці результатів діяльності всього банку та його підрозділів [1].

В економічній науці не має одностайної думки щодо ідентичності категорій «витрати», «затрати», «видатки». Термін «затрати» (cost) має стосунок до всякого використання ресурсів, зокрема і на придбання активів, тоді як термін «витрати» (expense) стосується використання лише тих ресурсів, які під час визначення прибутку господарського суб'єкта за цей період часу ставляться у відповідність доходам. У банківській теорії та практиці термін «видатки» чітко відрізняється від двох інших і під ними слід розуміти як ресурси, спожиті в грошовій і матеріальній формі в процесі надання банківських послуг, що відображаються в бухгалтерському обліку на рахунках витрат і включаються у виробничу собівартість одноразово в момент їх споживання [7,c.26].

Шпикуля О. Г. наголошує, що основна розбіжність між витратами і затратами зумовлена тим, що поняття «затрати» відображає реальну трансформацію ресурсів, тоді як витрати з бухгалтерської точки зору вказують на зменшення активів і збільшення зобов'язань банку і зорієнтовані на розрахунок його фінансового стану [13,c.128].

Узагальнені ознаки розмежування понять «витрати» і «затрати» наведені у таблиці 1.2.
Таблиця 1.2 – Ознаки розмежування понять «витрати» і «затрати»

Ознака

Витрати

Затрати

Форма показника

вартісний показник

натурально-речовий показник, вартісний показник

Джерело

ресурси і активи

вартість одиниці ресурсів й активів в процесі надання банківських послуг.

Рівень

визначається технологією і організацією системи управління банком

визначається вартістю, ціною вхідних ресурсів.

Вплив

ефективність окремих операцій банку

прибутковість бізнесу і цінова конкурентоспроможність банківського продукту.

Мінімізація

покращення техніко-технологічного оснащення й організації операцій банку, системи управління

оптимізація затрат і залучення

ресурсів за прийнятними цінами


«Витрати» як категорія управлінського обліку являють собою сукупність матеріальних і нематеріальних ресурсів, використаних або спожитих у процесі банківської діяльності, віднесену або до певного періоду часу, або до певних етапів діяльності. При цьому поняття «використані, але не спожиті» означає, що справедлива вартість подібних ресурсів залишилася незмінною або змінилася поза прямій залежності від безпосередньо процесу господарської діяльності. На практиці розрахунок вартості використання подібних ресурсів проводиться аналітично і може визначатися кінцевими результатами, такими як прибуток, капіталізація чи ринкова позиція банку, що може призводити до ситуації, коли управлінські витрати суттєво відрізняються від бухгалтерських [24,c.207].Отже, витрати банку – один з головних елементів визначення його фінансового результату діяльності. Необхідною умовою вивчення витрат банку є дослідження їх класифікації за видами. Розглянемо її в наступному пункті курсової роботи.    1. Види витрат банкуПід терміном витрати розуміють зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі відпливу чи зменшення активів або збільшення заборгованості, що призводить до зменшення власного капіталу, крім тих, що пов’язані з розподілом частки доходу між власниками капіталу[16,c,62].

Класифікація витрат комерційних банків може здійснюватися за низкою критеріїв. Суть цього процесу – виділити ту частину витрат, на які може вплинути керівник, виходячи з принципу: «різні витрати для різних цілей». Розглянемо види витрат комерційного банку залежно від видів його діяльності (табл.1.3).
Таблиця 1.3 – Класифікація витрат залежно від видів діяльності банку

Витрати, що виникають у результаті операційної діяльності

Витрати, що визнаються за результатами інвестиційної діяльності

Витрати, що визначаються за результатами фінансової діяльності банку

Процентні витрати

Витрати за операціями з придбання інвестиційних цінних паперів

Витрати за операціями з цінними паперами власного боргу

Комісійні витрати

Витрати за операціями із зменшення інвестицій в асоційовані компанії

Витрати за субординованим боргом

Продовження таблиці 1.3

Витрати на формування спеціальних резервів

Витрати за операціями із зменшення інвестицій у дочірні установи

Дивіденди, сплачені протягом звітного періоду банку

Інші операційні витрати

Витрати від придбання основних засобів та нематеріальних активів
Загальні адміністративні витратиПодаток на прибутокНепередбачені витратиКаталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка