Впровадження компетентнісного підходу до формування змісту освіти, організації навчального процесуСкачати 46.16 Kb.
Дата конвертації16.01.2019
Розмір46.16 Kb.

Впровадження компетентнісного підходу до формування змісту освіти, організації навчального процесу

 • Спостереження , навчання та практика є основними складовими компетентностей . Доказом справжньої компетентності є кінцевий результат.
 • Л.Рон Хаббард ”Дорога до щастя"
 • Оміляновська О.Н., заступник директора з навчально-виховної роботи
 • Княжівська загальноосвітня школа
 • І-ІІІ ступенів

Яка вона – сучасна освіта?

 • ?

Роль школи у сучасному світі

 • Школа готує дитину до життя в сімї , громаді, країні , до реалізації себе як особистості.
 • Реалізація компетентнісного підходу скеровують школу на формування людини-громадянина, для якої громадянське суспільство стане середовищем, в якому вона сповна зреалізує свої права й свободи, розкриє свої можливості і таланти і цим самим усвідомлено буде задовільняти інтереси та потреби суспільства .

 • Поняття «компетентність» у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг.

Вітчизняні та зарубіжні дослідники:

 • Сьогодні компетентнісний підхід є предметом вивчення:
 • Н. Бібік, Л. Боголюбова, В.Болотової, І.Єрмакова, Е. Зеєра, і. Зимньої,
 • В. Краєвського,О. Крисана, С. Кульневича,
 • О. Овчарук, О.Пометун, Дж. Равена, Б. Рея,
 • М. Рижакова, О. Сухомлинської, А. Хуторского, С. Шишова.

Види ключових компетентностей за різними джерелами

 • За документами Ради Європи
 • І. Єрмаков, Україна
 • А. Хуторський, Росія
 • 1. Багатокультурна
 • Загальнокультурна
 • 2. Інформаційна
 • Інформаційна
 • Інформаційна
 • 3. Соціальна
 • Соціально-психологічна
 • 4. Політична
 • Громадянська
 • 5. Комунікативна
 • Комунікативна
 • Комунікативна
 • 6. Загальнокультурна
 • 7. Пізнавально-інтелектуальна
 • Методологічна
 • Навчально-пізнавальна
 • 8. Трудова, підприємницька
 • Життєва
 • Соціально-трудова
 • Професійна
 • Особистісного самовдосконалення
 • Психологічна рефлексивна

Поняття компетентності в українській педагогічній науці:

 • На думку О. Пометун, компетентність – це складна інтегрована характеристика особистості, під якою розуміють набір знань, вмінь, навичок, ставлень, що дають змогу ефективно проводити діяльність або виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язання проблем і досягнення певних стандартів у галузі професії або виді діяльності.

Базовими поняттями компетентнісного підходу є компетентність і компетенція

 • Компетентність інтегрована здатність особистості, яка набута в процесі навчання. Вона включає знання, досвід, цінності і ставлення, які можуть цілісно реалізуватися на практиці. Компетентність не може бути зведена лише до фактичних знань.
 • Компетенція розуміється як коло питань щодо яких особистість має бути обізнана, або певна сфера діяльності, в якій людина повинна володіти компетентністю.

З ЯКИМИ ПІДХОДАМИ ДО НАВЧАННЯ ПОВ’ЯЗАНИЙ КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД?

 • Компетентнісний підхід тісно пов’язаний із такими підходами до навчання, як
 • особистісно орієнтований (потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі “для всіх” на суб’єктивні надбання одного учня, що їх можна виміряти);
 • діяльнісний (може бути реалізований тільки в діяльності, тобто в процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій).

Підходи, на основі яких можна аналізувати й розбудовувати освітній процес у сучасній школі:

 • Підходи, на основі яких можна аналізувати й розбудовувати освітній процес у сучасній школі:
 • 1. Підхід з погляду змісту. Тут головним є те, “що викладається учням в школі”, і навчальний план (навчальні програми) є набором “знаннєвих” можливостей учня, які можуть бути реалізовані на уроках і в позаурочний час.
 • 2. Підхід з погляду процесу навчання. Тут основними питаннями стають: що відбувається під час навчання? Як учні вчаться? Що насправді вони засвоюють з викладеного? Аналізові підлягають “реальні” явища та процеси, що відбуваються в класі, коли учні разом з учителем здійснюють пізнавальну діяльність в класі чи поза ним.
 • 3. Підхід з погляду результатів. Такий підхід спрямовує нас на цілий набір компетентностей (знань, умінь, навичок, ставлень тощо), котрими оволоділи учні, які закінчують школу.
 • Система компетентностей на різних рівнях змісту:
 • так звані “надпредметні” (“транс”, “міжпредметні”) компетентності – вони можуть бути представлені у вигляді “парасольки” над усім процесом навчання, саме їх часто називають “ключовими”, “базовими”;
 • загальнопредметні компетентності – їх набуває учень упродовж вивчення того чи іншого предмета/освітньої галузі у всіх класах середньої школи;
 • спеціально-предметні – ті, що їх набуває учень при вивченні певного предмета протягом конкретного навчального року або ступеня навчання.

Три категорії ключових компетентностей (за О.І.Локшиною)

Автономна дія

 • Автономна дія
 • передбачає дві основних ідеї: розвиток особистості й автономії стосовно вибору та дії в заданому контексті.
 • Ключові компетентності, що належать до цієї сфери:
 • здатність захищати і дбати про відповідальність, права, інтереси та потреби інших, що передбачає вміння робити вибір з позицій громадянина, члена сім’ї, робітника, споживача тощо;
 • здатність складати і здійснювати плани й особисті проекти дозволяє визначати та обґрунтовувати цілі, що є сенсом життя;
 • здатність діяти в значному/широкому контексті означає, що особа усвідомлює, як функціонують різні системи (контексти), власну позицію в них, можливі наслідки їх дії .

Інтерактивне використання засобів

 • Інтерактивне використання засобів
 • передбачає розуміння низки засобів, що дають змогу особистості взаємодіяти з навколишнім світом.
 • Здатність інтерактивно застосовувати мову, символіку
 • Це допомагає розуміти світ та брати участь у діалогах, а також ефективно взаємодіяти з оточенням.
 • Здатність застосовувати знання й інформаційну грамотність означає ефективне використання інформації і знань, дає змогу особистості їх сприймати та застосовувати, використовувати їх як основу для формування власних можливих варіантів дії, позицій, прийняття рішень та активних дій.
 • Здатність застосовувати (нові) інтерактивні технології передбачає не тільки технічні здібності, ІКТ-вміння, а й обізнаність у застосуванні нових форм взаємодії з використанням технології. Ця компетентність допомагає особистості пристосувати власну поведінку до змін у повсякденному житті.

Вміння функціонувати в соціально гетерогенних групах

 • Вміння функціонувати в соціально гетерогенних групах
 • передбачає здатність жити та взаємодіяти з іншими, що пов’язано з полікультурним суспільством у широкому сенсі (взаємодія з людьми, що спілкуються іншими мовами та відрізняються за поглядами тощо). Це особливо важливо для взаємодії з суспільством, де інші культура, цінності та соціально-економічне підґрунтя.
 • Здатність успішно взаємодіяти з іншими дозволяє індивідуумові проявляти ініціативу, підтримувати й керувати власними взаєминами з іншими.
 • Здатність співпрацювати дозволяє людині разом домагатися спільних цілей.

Особливості інноваційного навчально-виховного процесу

 • У школі ХХ століття
 • Система: “Учитель – учні – учень – учитель, учні”
 • Джерело інформації: учитель, книга, загальний розвиток - радіо, телебачення
 • Роль учителя: ведуча (управлінська)
 • Алгоритм дій: учитель пояснив – учень почув, запам’ятав – відтворив.
 • Очікуваний результат: знання заради знань
 • У школі ХХІ століття
 • Система: “Учитель – учень – учні – учень, учні, учитель”
 • Джерело інформації: учитель, книга, комп’ютер, засоби масової інформації
 • Роль учителя: співробітник, помічник
 • Алгоритм дій: учитель створив навчальну ситуацію - учень “відкрив” невідоме – практично використав – оцінив – відзвітував.
 • Очікуваний результат: самостійний пошук та свідоме використання інформації в різних життєвих ситуаціях

У дидактичному вимірі результат компетентнісної освіти можна підкреслити таким виявом індивідуальності учня:

 • Знання «Я знаю що…»
 • Діяльність «Я вмію це зробити…
 • Я можу…
 • Я роблю…»
 • Творчість «Я створюю…
 • Я придумую…»
 • Емоційно-ціннісна «Я прагну…
 • сфера Я хочу…»

Яким має бути урок у логіці компетентнісного підходу ?

 • Мету ставлять і формулюють чітко разом з учнями
 • Ступінь досягнення мети уроку оцінюють разом з учнями
 • Урок планують із розумінням змісту освіти
 • Між етапами уроку є зовнішня і внутрішня логіка
 • На уроці учитель оперативно коригує та
 • уточнює мету , навчальні завдання , долучає незапланований навчальний матеріал згідно з новими умовами
 • Частину функцій вчителя можна передати учням

Компетентність формується, якщо:

 • Навчання є діяльнісним
 • Навчальний процес орієнтований на розвиток самостійності й відповідальності учня за результати своєї діяльності
 • Створюють умови для набуття досвіду і досягнення мети
 • Застосовують технології викладання , в основі яких лежить самостійність і відповідальність учителя за результати своїх учнів
 • Посилюється практична орієнтованість шкільної освіти (ділові ігри, творчі зустрічі, дискусії, круглі столи)
 • Якщо учитель уміло управляє навчанням і діяльністю учнів

Нормативно-правова база

 • Закон України “Про освіту ” (2010 р.) ;
 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти ( 2011 р.)
 • Державний стандарт початкової загальної освіти (2011 р.)
 • Держстандарт 2004р.
 • (стара редакція)
 • Держстандарт 2011р.
 • (нова редакція)
 • 70 (інваріантна частина )
 • 30 (варіативна частина)
 • 50 (інваріантна частина )
 • 50 (варіативна частина).
 • Старша школа – профільне навчання, диференціація, факультативи
 • Чітка наступність між початковою і базовою школою відсутні
 • Узгодженість
 • Перевантаження, розбалансованість
 • Уведено комунікативну та діяльнісну (прикладну) лінію змісту освіти.
 • Упровадження вивчення іноземної мови та ІКТ у початковій школі.
 • Здоров´язберігаючі технології
 • Від знаннєвої парадигми до компетентнісної
 • Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого,
 • компетентнісного ,
 • діяльнісного підходів,
 • що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти.
 • Особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.
 • Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.
 • Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей:

  • уміння вчитися;
  • спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами;
  • математична;
  • базові компетентності в галузі природознавства і техніки;
  • інформаційно-комунікаційна;
  • соціальна;
  • громадянська;
  • загальнокультурна;
  • підприємницька;
  • здоров’язбережувальна;
  • предметні

Предметні компетентності:

 • комунікативна,
 • літературна,
 • мистецька,
 • міжпредметна естетична,
 • природничо-наукова,
 • математична,
 • проектно-технологічна,
 • інформаційно-комунікаційна,
 • суспільствознавча,
 • історична,
 • здоров’язбережувальна

громадянська компетентність — здатність учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства;

 • громадянська компетентність — здатність учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства;
 • загальнокультурна компетентність — здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності;
 • здоров’язбережувальна компетентність — здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність — здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань;

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти

 • ключова компетентність — спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів;
 • ключова компетенція — певний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати у сфері діяльності людини;
 • компетентнісний підхід — спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності;
 • компетентність — набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці;
 • компетенція — суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини;

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти

 • комунікативна компетентність — здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;
 • міжпредметна естетична компетентність — здатність виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, оцінювати предмети і явища, їх взаємодію, що формується під час опанування різних видів мистецтва;
 • міжпредметна компетентність — здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і освітніх галузей;
 • предметна (галузева) компетентність — набутий учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань;

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти

 • предметна компетенція — сукупність знань, умінь та характерних рис у межах змісту конкретного предмета, необхідних для виконання учнями певних дій з метою розв’язання навчальних проблем, задач, ситуацій;
 • предметна мистецька компетентність — здатність до розуміння і творчого самовираження у сфері музичного, образотворчого та інших видів мистецтва, що формується під час сприймання творів таких видів мистецтва і їх практичного опанування;
 • проектно-технологічна компетентність — здатність учнів застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності;
 • соціальна компетентність — здатність особистості продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.
 • Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формування зазначеної компетентності.

Освітня галузь “Мови і літератури”

 • Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.
 • Мовленнєва лінія забезпечує формування мовленнєвої компетентності шляхом формування та удосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), а також готовності розв’язувати проблеми особистісного і суспільного характеру.

Освітня галузь “Мови і літератури”

 • Мовна лінія передбачає формування мовної компетентності шляхом засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів.
 • Соціокультурна лінія сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм
 • Діяльнісна (стратегічна) лінія сприяє формуванню діяльнісної компетентності шляхом формування навчальних умінь і навичок, опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем.
 • Стратегічно важлива для мовного компонента комунікативна компетентність, яка є невід’ємною складовою структури змісту освіти, передбачає оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності

Освітня галузь “Суспільствознавство

 • забезпечення реалізації можливостей розвитку учня як вільної особистості, здатної за допомогою набутих ключових та галузевих компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному багатоманітному глобалізованому світі та брати участь у житті демократичної, соціальної, правової держави і громадянського суспільства, вчитися протягом усього життя;

Освітня галузь “Мистецтво”

 • формування в учнів у процесі сприймання, інтерпретації, оцінювання ними творів мистецтва та провадження практичної діяльності системи ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей як цілісної єдиної основи світогляду, а також здатності до художньо-творчої самореалізації і культурного самовираження.
 • В основній школі зміст освітньої галузі спрямований на розширення у процесі опанування творів мистецтва і художньо-практичної діяльності набутих у початковій школі ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей.
 • У старшій школі зміст освітньої галузі “Мистецтво” спрямований на формування художнього мислення та світогляду учнів, поглиблення їх ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей шляхом узагальнення знань, умінь і навичок, набутих в основній школі.

. Освітня галузь “Математика”

 • формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції.

Освітня галузь “Природознавство”

 • формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних предметних компетентностей як обов’язкової складової загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу.

Освітня галузь “Технології”

 • формування і розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві.
 • реалізація інформаційно-комунікаційного компонента спрямована на формування предметної інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей.

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура”

 • розвиток здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього, розвитку фізичної культури особистості та готовності до дій в умовах надзвичайних ситуацій та захисту Вітчизни.

Українські вчені О.В. Овчарук, О.І. Локшина, Н.М. Бібік, О.І. Пометун, О.Я. Савченко та ін. на основі вивчення авторського досвіду і потреб розвитку української школи визначили таку сукупність ключових компетентностей

  • уміння вчитися;
  • спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами;
  • математична;
  • базові компетентності в галузі природознавства і техніки;
  • інформаційно-комунікаційна;
  • соціальна;
  • громадянська;
  • загальнокультурна;
  • підприємницька;
  • здоров’язбережувальна;

Формування успішної особистості учня

Вимоги суспільства до випускника школи

 • бути гнучким, мобільним, конкурентоздатним, уміти інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;
 • критично мислити;
 • використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем;
 • генерувати нові ідеї, ухвалювати нестандартні рішення й нести за них відповідальність;
 • володіти комунікативною культурою, уміти працювати в команді;
 • уміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;
 • цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;
 • уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення;
 • бережливо ставитися до свого здоров'я та здоров'я інших як до найвищої цінності;
 • бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сучасне життя.

Які асоціації викликає слово “компетентність”

 • К-креативність...
 • О-організованість…
 • М-модернізація…
 • П-планування…
 • Е-ерудованість…
 • Т-толерантність…
 • Е-ефективність…
 • Н-новизна…
 • Т-творчість…
 • Н-науковість…
 • І-інноваційність…
 • С-співробітництво…
 • Т-терпимість…
 • Ь

Висновок

 • Перед учителем, якщо він хоче в якості освітнього результату мати компетентність учнів, постає завдання не примушувати, а мотивувати їх до тієї чи іншої діяльності, формувати потребу у виконанні тих чи інших завдань, сприяти отриманню досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до знань і до процесу їх отримання.
 • Учителям слід звернути увагу ще на одну проблему. Адаптація освіти до потреб сучасного суспільства зумовлює пошук інноваційних методів навчання. Учитель сьогодні повинен уміти конструювати нові педагогічні ситуації, нові завдання, спрямовані на використання узагальнених способів діяльності.

Каталог: uploads -> editor -> 8751 -> 528260 -> sitepage 10 -> files
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
528260 -> Програма на 2011-2016р р. Місія Княжівської зш І-ІІІ ступенів
528260 -> Шкільна бібліотека Княжівської зш I-III ступенів
528260 -> Пояснювальна записка до програми Концепція розвитку школи. Перспективне прогнозування: цільові програми, перспективні плани-графіки
528260 -> Підготувала Бібліотекар Княжівської зш І ііі ступенів
528260 -> Княжівська загальноосвітня школа l –lll ступенів «Бібліотеки – це скарбниці багатств людського духу» Г. Лейбніц
files -> Компетентнісний підхід в управлінні методичною роботою Оміляновська О. Н


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка