Вступ Актуальність теми
Сторінка1/5
Дата конвертації16.04.2017
Розмір1,15 Mb.
  1   2   3   4   5
Вступ

Актуальність теми. Реформа бухгалтерського обліку вплинула на облік розрахунків з оплати праці не лише в частині зміни рахунків, що беруть участь у відображенні операцій розрахунків з оплати праці. Суттєві зміни методології бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці пов'язані з новим підходом до класифікації витрат підприємства. Сьогодні підприємства мають більше самостійності у виборі прийомів та напрямів власної облікової політики. Зокрема, це стосується самостійного вибору порядку ведення обліку витрат, створення резерву на оплату відпусток, вибору форм і систем оплати праці, що найбільш прийнятні для даного підприємства.

Вирішити деякі з вказаних проблем можна за допомогою справедливої оплати праці основаної на відповідному ефективному відшкодуванні затрат робітника в процесі трудової діяльності. Вона здобуває особливу значимість на сучасному етапі в зв’язку зі змінами умов господарювання, збільшенням об’єму прав і повноважень господарюючих суб’єктів, коли виникає додаткова необхідність розробки і впровадження на кожному підприємстві системи оплати праці, що направлена на: максимальне використання трудового потенціалу працівників, точну і повну оцінку кількості і якості праці. Через організацію заробітної плати повинен досягатися необхідний компроміс між інтересами роботодавця та робітника, що сприяє розвитку відносин соціального партнерства між двома рушійними силами ринкової економіки.

В інтересах науки та практики заробітна плата на сучасному етапі повинна перетворюватись шляхом гнучкого регулювання необхідних аспектів організації оплати праці в основну ланку процесу економічного розвитку і надавати йому функції стабілізатора економіки. Нові підходи в організації формування і розподілу фонду оплати праці покликані забезпечити соціальну справедливість, об’єктивність, підвищити стимулювання та мотивацію робітників, чому в значній мірі сприяє ефективний внутрішній і зовнішній контроль господарської діяльності підприємств.

Викладений погляд, підтверджує актуальність обраної теми дипломної роботи для досліджуваного підприємства, так як дозволить внести деякі вдосконалення в організацію бухгалтерського обліку і аудиту розрахунків з оплати праці, шляхом внесення змін до ведення первинного, аналітичного та синтетичного обліку, порядку проведення аудиту на підприємстві, розробки рекомендацій та заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:

Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Давидов Г.М.., Костюченко В.,  Мойсеєнко Т., Неруш А., Партин Г.О., Поплавська О.М.,  Петрик О., Риндя А., Тарасова М., Старостенко І., Теліщук Л.О., Ткаченко Н.М., Церетелі Л. та інших.

Предметом дослідження є організація обліку та аудиту розрахунків

підприємства з оплати праці на підприємстві.Об’єктом дослідження дипломної роботи є Повне товариство «Ломбард «Золота Скриня» ТОВ «Кредитне товариство № 1» і компанія».

Метою даної дипломної роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів обліку і аудиту розрахунків підприємства з оплати праці та розробка шляхів їх вдосконалення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:  • визначити сутність категорії оплати праці, порядок її формування та законодавчого регулювання;

- розглянути основні поняття і проблеми оплати праці;

  • дати характеристику робочих рахунків з обліку розрахунків з персоналом з оплати праці і іншим операціям;

  • розглянути нарахування оплати праці, а також порядок утримання та відрахувань з фонду заробітної плати;

  • вивчити особливості бухгалтерського обліку та організації оплати праці на конкретному підприємстві;

дати оцінку стану системи внутрішнього контролю на підприємстві;

- розкрити методику проведення аудиту розрахунків з оплати праці.

В якості джерел інформації дипломної роботи розглядаються авторські наукові статті зарубіжних і вітчизняних спеціалістів з питань організації, обліку та аудиту оплати праці, нормативні і законодавчі акти, що регулюють дану сферу, матеріали спеціалізованого періодичного друку, річна звітність підприємства за останні 3 роки (представлена у додатках), а також фактичні матеріали підприємства.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в дипломній роботі узагальнено і проаналізовано наукову і методичну літературу з обраної теми дослідження, обґрунтовано методику обліку і аналізу розрахунків по оплаті праці із врахуванням вимог національного законодавства.

Дипломна робота складається з вступу, 4 розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел та додатків. Об’єм роботи – 100 сторінок.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дослідження доповідалися на ІІХ Студетській науковій конференції на тему: «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України», яка відбулася 14 квітня 2016 року у ПрАТ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Розділ 1. Теоретичні аспекти характеристики обліку розрахунків з оплати праці

1.1. Економічна сутність та значення розрахунків з оплати праці на підприємствіЕфективність діяльності трудового колективу та забезпечення належного рівня продуктивності праці значною мірою залежать від розрахунків за оплатою праці. Оплата праці – це будь-який заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виразі, що його за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги [34].

Заробітна плата — це одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, є основним (і часто єдиним) джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для робото­давців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприєм­ства, то питання організації заробітної плати і формування її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають  основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо вклю­чають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу.

Основним законодавчим актом в Україні є Конституція України, на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство про працю. У статтях 43-46 Конституції України сказано, що кожен має право на працю, на відпочинок, на соціальний захист, на безпечні і здорові умови праці і на заробітну плату, причому не нижче встановленого мінімуму [1]. Основні положення з оплати праці сформульовано в Кодексі законів про працю України (далі КЗпП). Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу (ст. 94 КЗпП) [2]. Розмір заробітної плати залежить від складності й умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації i максимальним розміром не обмежується [2]. Питання державного i договірного регулювання оплати праці визначається КЗпП, Законом України від 26.11.16 р. № 108/95-ВР "Про оплату праці" та іншими нормативно-правовими актами [8]. Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом установлення розміру мінімальної заробітної плати й інших державних норм i гарантій, установлення умов i розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ i організацій, які фінансуються або дотуються з бюджету, а також шляхом оподаткування доходів працівників. На всіх інших підприємствах форми та розміри заробітної плати установлює власник або уповноважений ним орган. Вони погоджуються з трудовим колективом шляхом укладання колективного договору (ст. 97 КЗпП) [2]. В основі побудови бухгалтерського обліку праці заробітної плати лежать системи показників, розрахунків та документація. Основними показниками обліку праці та її оплати являються: чисельність працюючих різних професій, їх кваліфікація, витрати робочого часу годинно-днях, кількість виробітку або об’єм виконаних робіт, розмір фонду оплати праці різним категоріям робітників за видами нарахувань, преміальні виплати, розмір сум нарахованих і використаних на оплату відпусток, виплати на соціальне страхування працюючих, розмір відрахувань за їх видами [41].Склад фонду заробітної плати визначається Інструкцією від 13.01.2004 р. № 5 "Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати" (табл. 1.1)[24].

Таблиця 1.1

Склад фонду заробітної плати

Вид заробітної плати

Склад

1

2

Основна

Тарифні ставки (оклади) та відрядні розцінки для робітників і посадові оклади для службовців.

Суми відсоткових або комісійних нарахувань, у разі, якщо вони є основною заробітною платою.

Гонорар штатним працівникам

Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу.

Оплата роботи висококваліфікованих працівників.

Оплата праці за час перебування у відрядженні.

Вартість продукції, при натуральній формі оплати праці.

Оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства.

Додаткова

Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів.

Премії та винагороди, у тому числі за вислугу років.

Відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково.

Оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні.

Оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв'язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу.

Суми, виплачені (при виконанні робіт вахтовим методом) у розмірі тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за дні перебування в дорозі.

Суми виплат пов’язаних з індексацією заробітної плати.

Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

Вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства житла, вугілля, комунальних послуг, послуг зв'язку та суми коштів на відшкодування їхньої оплати.Витрати, пов'язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту.

Вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, що може використовуватися поза робочим місцем та залишається в особистому постійному користуванні, або сума знижки у разі продажу форменого одягу за зниженими ціни.

Оплата за невідпрацьований час.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Нарахування за невідпрацьований час (оплата простоїв не з вини працівника, оплата відпусток з ініціативи адміністрації з частковим збереженням заробітної плати).

Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер.

Матеріальна допомога, що має систематичний характер.

Виплати соціального характеру у грошовій і натуральній формі.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка