З дисципліни Педагогіка вищої школи
Скачати 107,5 Kb.
Дата конвертації28.11.2017
Розмір107,5 Kb.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Київський політехнічний інститут”Кафедра психології і педагогіки

Затверджую”


Перший проректор

_______________ Ю.І Якименко


“____”_______________2008р.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни

Педагогіка вищої школи


для магістрантів усіх спеціальностей

Програму рекомендовано

Методичною радою НТУУ “КПІ”

Протокол № ..... від ...........2008 р.


Київ 2008


.

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Дисципліна “Педагогіка вищої школи” є логічним продовженням дисципліни бакалаврської програми "Психологія". Дисципліна має за мету підго­товку магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах різного рівня на посадах асистентів, викладачів та старших викладачів. Обсяг дисципліни розраховано на 54 години.

Магістранти всіх факультетів об’єднуються у лекційні потоки чисельністю до 150 студентів.

Семінарські заняття проводяться у навчальних групах чисельністю до 20 студентів.
ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


Семестр

Усього

Розподіл за видами занять

СРС

Атестація

Лекції

Практичні

Семінарські

Лабораторні

10,11(9)

54

24426

Залік


IIІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна має за мету підготовку магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності в вищих навчальних закладах на посадах асистентів та викладачів.Після вивчення дисципліни випускник магістратури має бути готовий до:

 • реалізації освітніх програм та навчальних планів у відповідності до державних стандартів вищої освіти;

 • аналізу методів та вибору ефективних методичних заходів навчання;

 • розробки та проведення всіх видів занять і контрольних заходів у вищому навчальному закладі;

 • виховання та інтелектуальному розвитку особистості тих хто навчається;

 • самостійного засвоєння педагогічної літератури;

 • критичної оцінки занять які проводяться.Після вивчення дисципліни магістрант має


ЗНАТИ:

 • основні принципи освіти;

 • систему освіти, освітньо-кваліфікаційні рівні та структуру вищих навчальних закладів України;

 • права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу;

 • структуру державних стандартів вищої освіти різних рівнів;

 • зміст освітньо-професійної програми свого бакалаврату та спе­ціальності;

 • основні вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики своєї спеціаль­ності;

 • вимоги до складу і змісту навчально-методичної документації з спеціальності та дисципліни;

 • сутність нових та інформаційних технологій навчання у вищий шко­лі;

 • принципи організації педагогічних експериментів і аналізу їх ре­зультатів;

УМІТИ:

 • організовувати та аналізувати свою педагогічну діяльність;

 • планувати навчальні заняття згідно з навчальним планом та прог­рамою дисципліни;

 • розробляти зміст, проводити структурування навчального матеріалу та проводити заняття різних видів;

 • забезпечувати послідовність викладення матеріалу та міждисциплінарні зв’язки;

 • визначати методи та засоби навчання та контролю;

 • організувати та керувати пізнавальною діяльністю студентів, формувати у студентів критичне мислення та уміння здійснювати діяльність зі всіма її складовими;

 • аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу і вико­ристовувати її в педагогічній практиці;

 • здійснювати контроль і оцінку результатів та проводити корекцію процесу навчання.


МАТИ УЯВУ ПРО:

 • методи складання контрольних завдань і тестів з дисципліни та комплексних контрольних завдань з спеціальності;

 • можливості застосування комп’ютерних технологій у навчальному про­цесі;

 • дидактичні принципи побудови електронних навчальних посібників.ІV. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Тема 1. Система освіти України

Предмет та задачі педагогіки вищої школи. Цілі та задачі дис­ципліни, її місце в професійній підготовці магістра. Розподіл нав­чального часу, атестація. Цілі індивідуальної роботи. Основна нав­чальна література.

Реформування системи освіти України, об’єктивні передумови та основні напрями реформування. Цілі та ідеї Болонського процесу. Основні принципи освіти в Україні.

Склад системи освіти. Структура освіти. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні та їх трансформування у світлі Болонського процесу. Завдання вищої професійної освіти. Типи вищих навчальних закладів.
Тема 2. Психолого-дидактичні основи процесу навчання

Сутність та взаємозв’язок основних понять теорії навчання: знання, навички, уміння, педагогічний процес, дидактична система, зміст освіти і навчання, методи і форми навчання, методика, засоби навчання.

Завдання педагогічної психології вищої школи. Структура та зміст процесу пізнання. Структура навчальної діяльності та проблема її формування. Рівні навчання, викладання та засвоєння навчальної інформації. Пси­хологічна сутність інноваційного навчання.

Закони та принципи дидактики. Основний закон дидактики та його практичне значення. Основні принципи дидактиці: науковості, системності, доступності, свідомості, зв’язку теорії та практиці, єдності колективного й індивідуального, гуманістичності, технологічності. Напрями практичної реалізації принципів дидактики. Мотиви навчання та управління мотивацією.


Тема 3. Форми і методи навчання

Класифікація форм і видів навчальних занять. Лекції, практичні та семінарські заняття, лабораторні роботи, індивідуальні навчальні заняття, консультації, індивідуальні завдання, самостійна робота студентів. Роль та місце лекції у вищому навчальному закладі. Переваги та недоліки лекційного метода навчання. Головні дидак­тичні завдання лекції. Типи лекцій, їх призначення та особливості. Основні дидактичні вимоги до лекції. Зміст та структура лекції. Уп­равління пізнавальною діяльністю студентів. Методи активізації піз­навальної діяльності. Стимули активізації пізнавальної діяльності студентів. Методика читання лекції. Лекторські дані.

Призначення, зміст і методика проведення практичних занять. Види семінарських занять, їх цілі та завдання, методика проведення. Призначення та завдання лабораторних занять. Вимоги до методичного забезпечення.
Тема 4. Культура педагогічного спілкування.

Зміст та засоби спілкування. Види та рівні спілкування. Со­ціальна ситуація спілкування. Педагогічне спілкування як різновид соціальної ситуації.

Спілкування з студентами в системі професійних цінностей вик­ладача вищого навчального закладу. Обсяг, інтенсивність та зміст спілкування викладача зі студентами. Емоційно-творчий аспект педаго­гічного спілкування.

Психологічні особливості розуміння викладачем особистості сту­дента. Поняття про педагогічний такт. Структура педагогічного так­ту. Методи розв’язання педагогічних конфліктів.Тема 5. “Методичне забезпечення навчального процесу”

Склад навчально-методичної документації з спеціальності. Приз­начення та структура навчальних і робочих навчальних планів. Склад навчально-методичної документації з дисципліни. Вимоги до структури і змісту навчальної та робочої навчальної програми дисципліни.


Тема 6.Система забезпечення якості освіти

Призначення та склад державної системи забезпечення якості ос­віти. Призначення та основні принципи ліцензування й ак­редитації навчальних закладів. Структура Стандартів вищої освіти. Вимоги до змісту та структури освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми.

Основні характеристики системи контролю якості навчання. Цілі та завдання контролю якості навчання. Основні фактори, що впливають на якість навчання. Об’єкт і предмет контролю. Вимоги до системи контролю. Валідність, надійність, достовірність та ефективність контролю. Види та рівні контролю, їх завдання, цілі та функції. Форми контролю.

Проблеми педагогічної діагностики. Методи педагогічної кваліметрії, типи кваліметричних шкал. Проблема вибору інтервалів шкали. Порівняльний аналіз систем оцінювання, особливості ECTS-системи. Ви­бір розміру статистичної вибірки. Вимоги до контрольних завдань. Складність та трудомісткість завдання. Тривалість контролю. Сутність тестового контролю. Критерії та методи обробки резуль­татів контролю.


Тема 7. Нові технології навчання

Загальна характеристика педагогічних технологій. Кредитно-модульна організація навчального процесу. Модульно-рейтингові системи оцінки якості навчання. Ігрові методи навчання. Основні ознаки ігрових методів. Особливості організації ділових ігор, розігрування ролей, мозкового штурму, ігрового проек­тування. Основні принципи побудови ділової гри. Основні принципи дистанційних технологій навчання. Дидактичні вимоги до електронних посібників.


V. ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКАСЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарські заняття мають на мету розвиток у студентів вміння працювати з педагогічною літературою, підготовлювати виступи, формулювати та відстоювати свою позицію, приймати активну участь у дискусії.Семінар 1

Тема: Основний закон та принципи дидактики

Основний закон дидактики та його практичне значення. Основні принципи дидактики: науковості, системності, доступності, свідомості, зв’язку теорії та практики, єдності колективного та індивідуального, гуманістичності, технологічності. Напрями практичної реалізації принципів дидактики. Мотиви навчання та управління мотивацією.


Семінар 2

Тема: Культура педагогічного спілкування

Зміст та засоби спілкування. Види та рівні спілкування. Со­ціальна ситуація спілкування. Педагогічне спілкування як різновид соціальної ситуації.

Спілкування з студентами в системі професійних цінностей вик­ладача вищого навчального закладу. Обсяг, інтенсивність та зміст спілкування викладача зі студентами. Емоційно-творчий аспект педаго­гічного спілкування.

Психологічні особливості розуміння викладачем особистості сту­дента. Поняття про педагогічний такт. Структура педагогічного так­ту. Методи розв’язання педагогічних конфліктів.V. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З метою поглиблення знань магістрантів з дисципліни, прищеп­лення навичок самостійної роботи з педагогічною літературою пропо­нується написання рефератів з проблем педагогіки вищої школи.VІ. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Пропонується проведення модульної контрольної роботи у вигляді п’яти 20 хвилинних експрес контролів на лекційних заняттях за темами: 1, 2, 3, 6, 7.


VІІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Пропонується впровадження рейтингової системи оцінки успішності засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни. Рейтинг магістранта з дисципліни “Педагогіка вищої школи” складається з балів, що отримуються за п’ять експрес-контролів на лекційних заняттях, роботи на двох семінарських заняттях та балів за реферат. Студенти, які не отримали залік за рейтингом виконують залікову контрольну роботу.


VI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Основна література:

 1. Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи. Конспект лекцій. – К.: НТУУ «КПІ», 2004. (http://golovenkin/iasa.kiev.ua).

 2. Бондарчук О.І. Основи педагогіки та психології. Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999.

 3. Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології. Навч.пос. – К.: Укр. енциклопедія, 1995.

 4. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К.: Либідь, 1998.

 5. Зязюн Н.А., Карамушка Л.М. та ін. Педагогічна майстерність. К.: Вища школа, 1997.

 6. Основы педагогики и психологии высшей школы. /Под ред.А.В.Петровского/. – М.: Изд.Моск.универс., 1986. – 303 с.

 7. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе. – М.: Высшая школа, – 207 с.

Додаткова література:
І. ЖУРНАЛИ.

  1. Высшее образование в России.

  2. Вища освіта в Україні.

  3. Вища школа.

  4. Alma mater. Вестник высшей школы.

  5. Дистанционное образование.

  6. Открытое образование.
 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗБІРНИКИ.

  1. Проблеми вищої школи.

  2. Проблеми освіти.

  3. Нові технології навчання.

  4. Новые информационные технологии в образовании. –М: НИВО.
 1. ТЕЗИ ТА МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ.
 1. МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ.

  1. Аванесов В.С. Основы научной организации контроля. – М., 1989.

  2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989.

  3. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. М., 1989.

  4. Пидкастистый П.И. и др. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы.- М.:Педагогическое общество России, 1999.- 354 с.

  5. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. – М., 1995.

  6. Выгодский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991.

  7. Ингелькам К. Педагогическая диагностика. – М.: Педагогика. 1991.

  8. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. – М.: Аспект-пресс, 1995.


Програму розробили:

зав.кафедрою, доцент, к.п.н. Винославська О.В.доцент кафедри психології і педагогіки к.т.н. Головєнкін В.П.

База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка