З досвіду роботи вчителя географіїСторінка1/3
Дата конвертації26.10.2018
Розмір67.1 Kb.
  1   2   3
З досвіду роботи вчителя географії

Мариняк Н.О.

над проблемою:

Формування пізнавального інтересу учнів при вивченні географії

Вступ

Серед шкільних предметів неможливо виділити головні і другорядні. Але у різних школах учні по-різному з цікавістю із байдужістю, з повагою і без неї - розповідають про одні і тіж предмети. Це стосується і географії.

Одна з найдивовижніших сторін цього предмету полягає в тому, що в дитинстві май­же кожен переживає захоплення географією. Для учнів ця наука відкриває двері у світ таємниць і відкриттів, у світ різноманітності природи, життя і побуту людей у ній, у світ наукових дискусій, поразок і перемог, у світ могутньої величі природи, водночас її без­захисності. Питання в тому, наскільки ніжно і надійно вчитель зможе підхопити цей ди­тячий порив і пронести його через шкільні роки так, щоб не погасли гімалайські зорі, не стихли тайфуни, не потускніли і не зів'яли вічнозелені тропічні ліси. Доки дитина ди­вується з краси світу, "дивиться на нього з відкритим ротом",- з неї може вийти геніальний художник, поет, композитор, лікар, учитель, фермер.

Метою сучасної школи є не стільки збагачення знаннями, скільки оволодіння способа­ми діяльності. Шкільна географія повинна стати не предметом, що навантажує школяра інформацією про географічні об'єкти, явища, процеси, оскільки така ситуація стримує пізнавальну діяльність учня. Отриманні знання не стають частиною особистості дитини, тому легко забуваються. У різних документах, програмах дотепер діє положення: " Учні повинні знати і вміти". А пора давно, мабуть, зрозуміти: учень нікому нічого не повинен.

А вчитель для успішної пізнавальної діяльності учнів має перетворити природний інтерес учня до навколишнього світу на особисту переконаність його активного пізнання, принцип "малих географічних відкриттів", відкриттів не заради оцінки, а "для себе", му­сить стати новим у концепції шкільної географічної освіти.

Навчальний процес повинен будуватися таким чином, щоб учень сам захотів набува­ти знання. Дозволю собі пригадати відомий вислів відомих мудреців: " Я можу привести верблюда на водопій", але я не можу заставити його напитися". Через те, завдання сучас­ного вчителя - знайти такі форми навчання, які зробили б урок цікавішим, підвищили інтерес учнів до вивчення предмету, активізували б їхню діяльність, зняли напруження, особливо під час перевірки знань.11 Шляхи формування пізнавального інтересу учнів при вивченні географії.

1 .Пізнавальний інтерес як мотив навчальної діяльності.

" Пізнання" - це особливий вид людської діяльності, а "діяльність", на думку філосо­фів, розглядається, як "специфічна людська форма активного ставлення до навколишньо­го світу, зміст якої складають його доцільна зміна і перетворення".

Саме пізнання можна представити як послідовний ланцюг, що складається зі сприй­няття - запам'ятовування - збереження - відтворення - інтерпретації отриманих знань.

Пізнавальний інтерес - це вибіркова спрямованність особистості, звернена до сфери пізнання, її предметності та власне оволодіння знаннями, це інтерес до глибокого, свідо­мого пізнання.

Динаміка розвитку інтересу (за Р.І.Щукіною)Цікавість--- -Допитливість- --—Пізнавальний інтерес--- --Теоретичний інтерес

Інтерес первинний, Емоції, здивування, Прагнення до Пізнання ситуативний, прагнення до самостійності, закономірностей

викликаний пізнання, до діяльності, використання теорії

новизною розширення знань пошук причин у практичній

однак відсутнє діяльності

бажання пізнання

Процес формування пізнавального інтересу до географії відбувається під впливом ба­гатьох факторів, але вчителю необхідно виявити найбільш суттєві з них. Вирішальними є такі:

. зміст предмету

. методи навчання

. діяльність учнів

На перший погляд, зміст предмету важко вважати вирішальним фактором, але він реа­лізується через методи навчання та діяльність учнів на уроці. Програма - лише "кістяк", який кожен вчитель " прикриває" на свій смак: різними прикладами і фактами, що ілюс­трують одні і ті ж закономірності: різними прийомами і способами формує поняття: за допомогою різних завдань і вправ відпрацьовує необхідні вміння, об'єктивно потрібним є розумне поєднання методів навчання ( словесних практичних і наочних): необхідним є врахування конкретної ситуації: зміст навчального матеріалу, рівень підготовки класу, рівень педагогічної майстерності вчителя, наявність необхідних засобів навчання, емоційно-психологічної атмосфери конкретного класу його стосунки з учителем. Лише застосування системи методів, заздалегідь обміркованих, різноманітніс­тю прийомів і форм навчання в межах теми і курсу в цілому мають вирішальний вплив на формування пізнавальних інтересів.

Фактори, що названі вирішальними, можуть впливати на процес формування пізнава­льного інтересу на наявності певних умов навчання, певних стимулів:

. раціональний та розумний режим роботи на уроці.

. стосунки вчителя та учня: взаємний інтерес одне до одного, вміння та бажання вчи­теля бачити неповторну особистість у кожному своєму учневі.

. загальна атмосфера в класі та школі.

. залучення учня до колективних форм організації різних видів діяльності.

. взаємини співпраці вчителя та учнів, допомога вчителя у формі порад, що наштовху­ють учня на правильний розв'язок.

. залучення учнів до оцінювальної діяльності та формування в них адекватної самоо­цінки.

. уміле застосування вчителем заохочення та осуду. Навчання - підґрунтя розвитку пізнавального інтересу учнів - сюди належать:

. оновлення змісту навчального матеріалу та зміцнення міжпредметних зв'язків.

. відповідність сучасним вимогам науки.

. вдосконалення методів проблемно- розвиваючого навчання.

. модернізація структури уроку.

. цікавість викладу матеріалу.

. емоційність мови вчителя.

. розширення форм самостійної роботи учнів на уроці.

. проблемність у навчанні.

. елементи дослідження (творчі і практичні роботи).

. особиста практична значущість діяльності.

Пізнавальний інтерес і внаслідок його, творча активність школярів, самі собою не вини­кають. Вони формуються та створюються змістом навчального матеріалу, методами та прийомами навчання, особистістю вчителя, та під впливом внутрішніх потреб, бажання вчитися.2.Роль емоцій у розвитку пізнавального інтересу.

Наукові знання про природу і суспільство лежать в основі світогляду, для формуван­ня якого важливе не тільки їх засвоєння, а й сприйняття через емоції й почуття. Адже все життя людини, а особливо дитини - це емоції, засобами яких людина пізнає навколишній світ. Емоція є тією основою за допомогою якої дитина ставить перед собою мету, приймає рішення намагається виконати яку-небудь справу, тобто емоції виконують спо­нукальну функцію. Для кожної людини цінним є те, що викликає переживання !

З огляду на це учитель в процесі навчання має торкатися почуття дітей так, щоб ці почуття постійно виступали мотивами пізнання.

Географія як предмет і наука володіє багатьма емоційними можливостями, адже це наука про природу. А ще великий Дідро порівнював наші почуття з клавішами, яких пос­тійно торкається природа.

Велику роль в емоційному настрої відіграє початок уроку. Тому вчитель з перших хвилин має створити атмосферу доброзичливості в класі. Цьому допоможуть посмішка вчителя, жарт, обговорення кумедного випадку, тощо. Це дещо зніме емоційне напруження, яке завжди є перед початком уроку.

Емоційний вплив також справляє епіграф до уроку. Це може бути уривок з творів, цитати, висловлювання відомих людей, тощо. Епіграф повинен бути дуже короткий, але водночас повно розкрити суть питань, що обговорюються на уроці. Епіграфи загос­трюють увагу, розвивають уяву, збагачують мову. Учні легко їх запам'ятовують і роз­шифровують під час відповіді.

" Всі землі перед тобою вбогі... О, пустеля!

персидський поет Сааді " Сонце в нашій країні заставляє кричати навіть каміння"

жителі Сахари " Кажуть, що є люди, яким байдужі карти, але мені важко в це повірити"

Р.Стівенсон Іноді епіграфи викликають суперечки та роздуми. Різні учні по різному їх пояснюють

Новий матеріал має збуджувати емоції та бажання, тобто бути емоційно дієвим. Використання словесних методів навчання допомагають виконати це завдання. Велику роль відіграє розповідь вчителя. Чи багато учнів може сказати, що пам'ятає розповіді своїх вчителів. У відповідності до вимог часу, ми активізуємо урок, оцінюємо його якіс­ть за кількістю піднятих рук як показнику активності, за різноманітністю і кількістю при­йомів і методів, за рівним науковості знань. На сучасному уроці ми здійснюємо проблемний підхід, поступово перестаємо розповідати самі. А в наших учнів ще не мину­ла потреба в позитивних емоціях. В наш раціональний час ми частіше запитуємо:3розу-міло"? Незрозуміло?" - і, набагато рідше вишукуємо: " Гарно! Цікаво! Дивовижно!"

Психологи стверджують, що вже майже зникли традиції сімейного читання вголос, що вже рідкість, коли бабуся розповідає своїм внукам казки. Але для того, щоб добитись від учнів культури мовлення необхідно давати їм можливість слухати, а потім спробу – спілкуватися самим. І тому на уроці повинна звучати розповідь вчителя (дод.1).

Не можуть залишити учнів байдужими легенди. Діти із захоплення слухають їх під­бирають самостійно. Наприклад, при вивченні теми " Річкові системи України, можна розповісти легенду про р.Дністер, легенду "Кров Рудани". Що ж легенду можна викорис­тати при вивчені теми: " Рудні копалини України" (дод.2)

Велика роль у процесі пізнання належить почуттю співпереживання. Як познайомити учнів з особистістю дослідника під час короткого знайомства з історією відкриття і дослідження материка? Необхідно звертати увагу на риси і вчинки в яких найяскравіше проявляється особистість. Наприклад; розповідаючи про Давида Лівінгстона можна заппропонувати учням, за картами порівняти географічні назви Африки і Австралії. В останньому випадку діти зразу ж відмітять їх англійське походження. Виявляється, що Лівінгстон мав рідкісну як для подорожуючого звичку - він наносив на карту і зберігав місцеві національні назви: Калахарі, Н'яса, Нгамі, Замбезі. Єдиний виняток-водоспад Вікторія.

"Серце Лівінгстона африканці поховали у своїй землі, а тіло забальзамували і на руках 9 місяців несли до порту Занзібар. І стоїть Лівінгстон у весь ріст зображений у похідному одязі біля краю водоспаду над бурхливою річкою Замбезі і донині"

Урок географії неможливий без організації мовної діяльності учнів. Тому необхідно звертати увагу на усні розповіді дітей. Як пробудити їх творчі сили і допомогти відповідати краще? Багато залежить від форми отриманого завдання і емоційного відно­шення до нього. Оголошуючи домашнє завдання можна сказати: "Вивчити $...", а можна запропонувати усні розповіді на тему: "День в Сахарі","День в амазонському лісі","День в лісах Українського Полісся" і т.д., від прямої особи, у формі щоденника, пофантазувати. Але умова-опора на знання реальних природних умов території. Навчаючи учнів складати такі розповіді важливо вчити їх розуміти і сприймати світ цілісно "Географ повинен сприймати ландшафт всіма 5-ма органами чуття. В пустелі він бачить бархани, чує дзвін Цикад, відчуває ступнею сипучий пісок, вловлює запах полину, а у роті - його гіркота". Ці розповіді учнів емоційні, образні, їх уважно слухають учні. Наприклад: " Захотів я сісти на камінець відпочити . Сів і зразу підскочив камінець був дуже гарячий. Я поба­чив як ящірка впала на пісок і задерла лапи догори".

Можливі і інші форми творчих завдань.

Учитель, пояснюючи матеріал уроку має шукати такі форми, щоб усі явища і події були розкриті дитині через її почуття. І в цьому допоможе використання уривків з поетичних і художніх творів, казок. Для наших малочитаючих школярів, це ще й значить допомога полюбити читати! Цікаві описи географічних об'єктів і явищ зустрічаються у книгах "Ро-бінзон Крузо"Д.Дефо в книгах Ж.Верна і Майн Ріда (дод.З).

Урок географії повинен виховувати потребу читати. Існує прямий зв'язок між кіль­кістю прочитаних книг і успіхами дитини у навчанні. Під час вивчення географії України більш емоційному сприйняттю особливостей рідної природи сприятимуть уривки з творів:

. М.Гоголь " Тарас Бульба" - опис степу.

. Л.Українка " Лісова пісня" - опис Волині, оз. Нечимне.

. Т.Шевченко - опис Дніпра.

. М.Коцюбинський " Тіні забутих предків" - природа Карпат, гірських річок. Фоном проведення уроків може бути музика. Що є одним з найсильніших засо­бів, які виражають думки, емоцію в чуттєвій формі. Із різноманітних видів емоцій музика передає переважно настрій. Музика може слугувати чудовим фоном для таких уроків як: " Моря України" -Р.Паулс мелодія до кінофільму " Довга дорога в дюнах" " Світовий океан" " Клімат" - П.Чайковський " Пори року".

При вивченні країн у 10 кл. Учні самі з задоволенням підбирають музику для уроку. На­приклад " Франція" - Патрісія Каас.

На уроках географії є дуже багато тем, де вчитель може зробити своє пояснення емоційним використовуючи репродукцію відомих картин. Наприклад, вивчаючи тему річкові системи України - репродукція А.Куїнджі " Ніч на Дніпрі". Учитель зачитує:

" Петербург , 1880 р. На Великій Морській", у приміщенні Спілки заохочення мистецтв, відкрилася незвичайна виставка. У залі з зачиненими вікнами - одна картина.

Темна тиха ніч увійшла в залу. Широка рівнина, перетята зеленавою стрічкою, річки , майже зливається з безмежним небом, укритим легкими хмарками. Бліде світло

місяця залило все навколо. На березі помістилося невелике українське село. Млин, білі мазанки виступають у темряві. Все затихло. Природа спить".

Після цих слів дати учням самостійно розглянути картину. А коли після цього пе­рейти до обговорення проблем Дніпра, то мабуть, це не залишить байдужою жодної дити­ни.

У 6- му класі тема " Внутрішні сили Землі", можна використати репродукцію К.Брюлова " Останній день Помпеї", при вивченні теми " Світовий океан" - емоційного забар­влення уроку надасть картина " Дев'ятий вал" Айвазовського.

Велике значення для емоційного сприйняття і кращого запам'ятовування мають порівняння. Слова "мало" "багато", "найбільший" та інші, які часто вживаються на уро­ках географії повинні підтверджуватись кількісними характеристиками і порівнюватись з іншими.

Можна використати наочне порівняння за картою використовуючи накладні кон­тури, можна використати своєрідний масштаб у малюнках.

Наприклад: Пірамідальний айсберг досягає розмірів кількох кілометрів. Та його частина, що знаходиться над поверхнею води може сягнути висоти 25-ти поверхового бу­динку; а підводна частина (вона у 7 разів більша) сягає розмірів Останкінської вежі.

Світ народних загадок, прислів'їв та приказок дивовижний, їх можна використа­ти на всіх етапах уроку (дод.4).

Можна використати цікаві ілюстрації, фото, схеми, відео тощо. Цікавість не ли­ше стимулює пізнавальний інтерес, але її розряджає напружений стан, збуджує та мобі­лізує увагу, підвищує емоційний тонус. Емоції задоволення виникають під час контакту з вчителем, у разі справедливо виставленої оцінки, проявляються у гарній дисципліні й тиші на уроці, в позі зацікавленності, в кількості і характері реплік, вигуків, коментарів, міміки, жестів, у виразних рухах та інтонаційний виразності мови школярів.

З.Роль гри у формуванні пізнавального інтересу учнів

при вивченні географії.

Гра - один з найдавніших засобів навчання. Усе наше життя - гра. Ми граємо в ранньому дитинстві, у шкільні роки, ставши дорослими ми знову граємо свою роль. Гра збагачує дітей враженнями, створює атмосферу доброзичливості, є одним із головних засобів і умов розвитку інтелекту школяра, розвиває такі якості як кмітливість, ініціатив­ність, впевненість у собі, прагнення до перемоги. Ігри в поєднанні з іншими методичними прийомами та формами активізують пізнавальну діяльність учнів.

На уроках з використанням гри немає сірості, одноманітності, монотонності, ство­рюються умови для всебічного розвитку дитини, здібностей, накопичуються позитивні емоції, вноситься новий цікавий зміст у навчання, учні проявляють фантазію і самостій­ний пошук відповіді, накопичують знання.

Феномен гри полягає у тому, що будучи розвагою, відпочинком, вона може пере­рости у навчання, творчість, терапію.

Педагогічні ігри дають змогу в спокійній невимушеній ситуації засвоїти мате -ріал, розвивають пізнавальний інтерес, дають дитині проявити свою індивідуальність, особистість.

Педагогічні ігри дуже різноманітні, різнобічність географії дозволяє використо -вувати велику кількість ігор на різних етапах уроку.

ІГРИ - ВПРАВИ "ЗАВ'ЯЖИ ВУЗЛИК"

Учитель пропонує учням картки з певними термінами, величинами, поняттями. Наприклад: вітер, погода, тиск, Бофорт, м/с, сезони року, доба, мусон, бал, флюгер, бриз, швидкість, двічі.

Залежно від теми учні будують пов'язані за змістом речення, що вийшов зв'яза­ний текст. Наприклад: " Вітер - це елемент погоди. Причиною утворення вітру є різниця атмосферного тиску. Прикладом для вимірювання напряму і сили вітру є флюгер. Сила вітру вимірюється в балах за шкалою Бофорта. Швидкість вітру вимірюється в м/с. Му -сон - це вітер, що змінює напрям двічі на рік, за сезонами.

"ЧОТИРИ СЛОВА"

Оцінюється творча фантазія, діагностується словниковий запас та логічне мис -лення.

Пропонується чотири слова, з яких треба скласти і написати якнайбільше зв'язних речень, щоб у них були включені всі слова, а разом вони склали в текст.

Слова

Мавпа, боабаб, мішок, сонце Стілець, дощ, кенгуру, планета"П'ЯТЕ ЗАЙВЕ "

У кожному рядку п'ять слів. Чотири з них можна об'єднати в одну групу, а одне одне слово до цієї групи не належить його треба знайти та виключити

1. Річка, озеро, море, міст, болото.

2. Париж, Рим, Польща, Відень, Берлін.

3. Карпати, Альпи, Атлас, Байкал, Кордільєри.

4. Аравійське, Каспійське, Чорне, Біле, Саргасове. Вибір необхідно пояснити.

"ПРИКРАСЬТЕ СЛОВО"

За хвилину до іменника підберіть якомога більше прикметників.

Приклад: планета - кругла, населена, маленька та інш.

Австралія- суха, далека, незвичайна та інш. Це завдання розвиває фантазію, Образне мислення.

" СТОРОНИ ГОРИЗОНТУ"

У кожній парі підкресліть об'єкт, що знаходиться

. північніше

східніше


Болівія – Парагвай

Франція - Німеччина

Аргентина - Колумбія

Італія - Росія

Панама – Гаяна

Карпати - Альпи

"ХТО ЦЕ, ЩО ЦЕ"

Тема " Африка"

1. Ваді

2. Бушмен3. Кіліманджаро

4. Вальвічія

5. Алжир

6. Ахаггар

7. Батат

8. Марабу

9. Васко да Гама

10. Рис


11. Оазис

12. Зулус

" ВІРЮ - НЕ ВІРЮ"

Приклад: 8 клас тема : Тектонічна будова територію України".

1. Чи вірите ви, що у межах платформи відбуваються інтенсивні тектонічні рухи?

2. Частина території України відноситься до Альпійсько - Гімалайського рухливого поясу?

3. Фундамент Українського щита перекритий потужним чохлом осадових порід?

4. Територія України Розташована у межах однієї платформи - Східно­європейської?

5. У Кримських горах можуть виникати землетруси?

6. На платформі можуть відбуватися тектонічні рухи?

7. Розташування основних форм рельєфу залежить від тектонічної будови території?

" ВИНАХІДНИКИ "

Це завдання активізує мислення, розвиває фантазію, результатом його має бути вина­хід.

1. Придумайте неіснуючу тварину, назвіть її неіснуючим іменем.

2. Придумайте, як ви виявите інопланетянина та з якої планети він прибув.

" ПЕРЕВТІЛЕННЯ "

Уявити себе в ролі якоїсь рослини, тварини, географічного об'єкта

Наприклад: "Я - качкодзьоб" Скласти розповідь про себе можна використовувати опорні питання.

1. Хто я? Де я живу ?

2. Який я?

3. Що я бачу навколо себе?

4. Кого я люблю ?

5. Кого чи що я нелюблю ? Боюсь ?

Ігри для кращого засвоєння номенклатури

"ВГАДАЙ ОБ'ЄКТ"

Учням видаються картки з обрисами островів, морів річок, озер, країн, тощо. Завдання учнів - назвати їх.

" Контурна карта" або " Німа карта".

Учні отримують контурні карти, на яких цифрами позначені географічні об'єкти. Необ­хідно назвати їх.

"МАНДРІВНИКИ"

Необхідно відгадати географічний об'єкт за описом.

Приклад: 7 кл. " Географія материків і океанів". Відгадай материк. Там сніг, мороз і айсберги - крижини, Там проживають лиш одні пінгвіни (Антарктида)

- Найжаркіша від усіх І не знає, що є сніг.

( Африка)

- Дивовижна ця земля

В сумці в матері - маля.

(Австралія)

8 кл. " ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ "

Відгадай форму рельєфу за описом.

Найвищі точки цієї височини здавна називали могилами на ній знаходяться і рукотворні гори - терикони.

(Донецький кряж)

На фізичній карті України, простежується, як Дніпро уже від Києва намагаєть­ся обминути цю височину, відхиляючись на південний схід.

( Придніпровська височина)

"НАЙ... НАЙ..."

На дошці дано перелік географічних об'єктів, які учні повинні нанести на контурну кар­ту, або показати на настінній карті. Приклад тема " Євразія"

1. Найнижча точка суходолу ...

2. Найвища точка суходолу ...

3. Найвища гірська система...

4. Найбільше за площею озеро світу...

5. Найглибше озеро...

6. Найбільша за площею країна...

7. Найвологіше місце...

" МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ ОЧИМА ДІТЕЙ

Пропонується учням, використовуючи контурні карти, зробити малюнок. Під час вико­нання цього завдання учні демонструють свою індивідуальність, художні здібності, фан­тазію, своє бачення світу.

ВІКТОРИНИ

Вікторина - це гра переможців. У ній учні змагаються, щоб дати повну відповідь і зро­бити це якомога швидше. Вікторина до теми " Населення і народи Африки".

1. Яке плем'я проживає у вологих екваторіальних лісах? ( Пігмеї).

2. У якого племені чоловіче і жіноче населення поділяється на 4 вікові групи? (Ма -саї).

3. Кого називають синіми привидами? (Туареги)

4. Кого називають дітьми лісу? (Пігмеї)

5. У якому племені навіть діти знають, де вода підходить близько до поверхні? (Ма-саї)

6. Кого називають чагарникові люди? (Бушмени)

7. У якому племені будівництвом житла зайняті лише жінки? (Пігмеї)

Вікторина " Географічні відкриття і дати "

На дошці записані дати: 1701,1820, 1498, 3502, 1522, 1911, 1492, 1623. Вибрати дату і назвати прізвище дослідника.

1. Російська експедиція відкрила Антарктиду ... (1820, Белінсгаузен, Лазарев)

2. Рік, коли завершилось перше навколосвітнє плавання...(1522, Магеллан)

3. Рік відкриття Америки... (1492, Колумб)

4. Португальський мореплавець, який уперше обійшов Африку з півдня, перетнув Індійський океан і дістався Індії... (1498, Васко да Гама)Вікторина " Про що говорять прізвища країн"

1. Країна північного шляху (Норвегія)

2. Країна вранішнього сонця (Японія)

3. Країна кроликів (Іспанія)

4. Країна Колумба (Колумбія)

5. Низовинна країна (Нідерланди)

6. Країна бегемотів (Мані)

7. Країна чесних людей (Буркіна - Фасо)

8. Країна свободи (Ліберія)

9. Країна "гнилого дерева" (Гватемала)

10.Країна " метелик" (Панама)

Діти люблять імпровізувати, фантазувати, тому можна запропонувати їм завдання творчого характеру такі як:

" Закінчіть оповідання"

" Придумайте казку" Приклади використання.

6 кл. " Моя подорож на Місяць", " У кратері вулкану", "Подорож у царство "Нептуна"

7 кл. " Антарктида - "Мої вечори в Антарктиді", "Африка" - " Один день в племені

туарегів", "Прогулянка по Нілу".

На уроках узагальнення і систематизації знань доцільно використати рольову гру "Рек­ламні агенства "Основні вимоги - максимум інформації про даний об'єкт за мінімум ча­су. Учні з цікавістю готуються до виконання цього завдання. Мета використання прийо­му реклами - розвивати усне мовлення, кмітливість, фантазію.

З захопленням учні складають " Пам'ятки туризту". Використовуючи знання про Певний географічний об'єкт, гумор, фантазію вони створюють справжні "шедеври" (дод.5) У кожного є шанс проявити свій талант автора, художника, поета... а головне -усі отримують задоволення від роботи.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка