За загальною редакцією професора Хомутенко В. П
Сторінка1/55
Дата конвертації13.04.2017
Розмір9,64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БЮДЖЕТНА

СИСТЕМА

Навчальний посібник


За загальною редакцією професора Хомутенко В.П.


Рекомендовано Одеським національним економічним університетом


як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

2014


УДК 336.145.1(075.8) ББК 65.261.3 я73
Б12
Рекомендовано Вченою радою Одеського національного економічного університету
(протокол № 3 від 24.11.2014 р.)
Рецензенти:
Ахламов А.Г. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ Національної академії державного управління при Президентові України; Немченко В.В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту
Одеської національної академії харчових технологій; Осипов В.М. – доктор економічних наук, завідувач відділом соціально-економічного
розвитку приморських регіонів Інституту проблем ринку і соціально-економічних досліджень НАН України.
Авторський колектив:
Баранова В.Г. (п. 5.1, п. 5.2 розділу 5), Богатирьова Є.М. (п. 7.3 розділу 7), Васютинська Л.А. (розділ 8, п. 9.1, п. 9.3 розділу 9), Великсар Т.І. (п. 5.3 розділу 5,
розділ 11), Волкова О.Г. (п. 4.1, п. 4.2 розділу 4), Волощук В.П. (п. 9.2 розділу 9),
Волохова І.С. (розділ 6, розділ 10), Волохова М.П. (розділ 13), Дубовик О.Ю. (розділ 1), Кир’язова Т.О. (розділ 2), Курганська Е.І. (п. 7.2 розділу 7), Коцюрубенко Г.М. (п. 5.4
розділу 5), Логвіновська С.І. (п. 7.1 розділу 7), Луценко І.С. (п. 3.1, п. 3.2 розділу 3),

Слатвінська М.О. (розділ 12), Шикіна Н.А. (п. 9.4 розділу 9), Хомутенко А.В. (п. 14.1,
п. 14.3 розділу 14), Хомутенко В.П. (п. 3.3 розділ 3, п. 4.3 розділу 4, п. 14.2, п. 14.4 розділу 14)
Бюджетна система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін.] за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: Видавництво Бартєнєва, 2014. – 392 с.
У навчальному посібнику висвітлюються питання теорії та практики формування й використання бюджету, особливості побудови і функціонування бюджетної системи України. Значне місце відведено аналізу процесів формування дохідної та видаткової частин Державного бюджету України, системі бюджетного вирівнювання та міжбюджетних відносин в Україні. Розглянуто процедуру бюджетного процесу та здійснення бюджетного контролю.
Посібник підготовлено згідно з діючим бюджетним законодавством України, враховуючи бюджетні новації 2015 року. Кожна тема супроводжується питаннями для самоперевірки та обговорення на практичних заняттях, розширеним термінологічним словником та рекомендованою літературою. Наведені в книзі цифрові дані відповідають офіційним статистичним показникам.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та викладачів для використання у процесі підготовки спеціалістів економічного профілю.
УДК 336.145.1(075.8) ББК 65.261.3 я73
ISBN © Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П.

ЗМІСТПЕРЕДМОВА……………………………………………………..… 7

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ……………….………………….... 8

 1. Економічна сутність бюджету………………………………… 8
 1. Функції та призначення бюджету……………………………. 17
 1. Роль бюджету в соціально-економічному

розвитку держави…………………………………………………… 23


Питання для обговорення та самопідготовки…………………….. 28

Тести………………………………………………………………………… 29

РОЗДІЛ 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ТА БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ……………………………………... 32


  1. Основи бюджетного устрою держави……………….…….…. 32
 1. Структура бюджетної системи та принципи

її побудови………………………………………………..………… 37


2.3. Правові основи бюджетної системи України……..………….. 44
Питання для обговорення та самопідготовки…………………….. 47

Тести………………………………………………………………………… 48

РОЗДІЛ 3. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ТА БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ…………………………………...... 52

 1. Сутність бюджетної політики……………………………….. 52
 1. Бюджетний механізм та його складові……………………..….. 59
 1. Бюджетна безпека…………………………………………….. 65


Питання для обговорення та самопідготовки…………………….. 68

Тести………………………………………………………………………… 69

РОЗДІЛ 4. БЮДЖЕТ ЯК ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН………………………………………........ 73

 1. Призначення бюджетної класифікації……………….……..….. 73
  1. Види бюджетної класифікації та їх характеристика….…….. 74

3


4.3. Структура бюджету як основного фінансового
плану держави ……………………………………………………… 90
Питання для обговорення та самопідготовки………………………. 97

Тести…………………………………………………………………………. 97

РОЗДІЛ 5. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС………………………...... 101

 1. Поняття і принципи бюджетного процесу…..…….……… 101
 1. Стадії та учасники бюджетного процесу………..…..……… 103
 1. Процедури розгляду, затвердження

та виконання бюджету……………………………………………... 107 5.4. Методи бюджетного планування та прогнозування….….... 121Питання для обговорення та самопідготовки…………………….. 127
Тести………………………………………………………………………... 128

РОЗДІЛ 6. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ І СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ……........... 132
6.1. Поняття та економічна сутність міжбюджетних відносин……………………………………………..... 132 6.2. Методи та інструменти організації
міжбюджетних відносин……………………………………………..... 138 6.3. Система бюджетного вирівнювання………..…..…………… 147
Питання для обговорення та самопідготовки…………………….. 154

Тести……………………………………………………………………..... 157

РОЗДІЛ 7. СИСТЕМА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ………………. 159

 1. Сутність доходів бюджету…………………………………... 159
 1. Склад і структура доходів державного бюджету…………... 162
 1. Склад і структура доходів місцевого бюджету………..…... 169


Питання для обговорення та самопідготовки…………………….. 179
Тести……………………………………………………………………..... 179

РОЗДІЛ 8. СИСТЕМА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ…………….. 183

 1. Економічна сутність видатків бюджету……………………….. 183
 1. Склад та структура видатків бюджету……………………..….. 190
 1. Методи планування видатків бюджету………………….…….. 198

4


8.4. Механізм кошторисного фінансування бюджетних установ…………………………………………………....... 202
Питання для обговорення та самопідготовки…………………….. 207

Тести……………………………………………………………………..... 207

РОЗДІЛ 9. ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ (ДЕФІЦИТ, ПРОФІЦИТ)……………………………………….. 212

 1. Дефіцит бюджету як фінансове явище…………………..…….. 212
 1. Види дефіциту бюджету…………………………………............ 217
 1. Методики обліку дефіциту бюджету……………..………....... 220
 1. Джерела фінансування дефіциту бюджету……………........ 222


Питання для обговорення та самопідготовки…………………….. 229

Тести……………………………………………………………………..... 230

ТЕМА 10. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА НАУКУ…..... 234
10.1. Напрями і форми бюджетного фінансування економічної діяльності держави………………………………........... 234


 1. Особливості фінансування галузей економіки…….............. 241
 1. Видатки бюджету на науку

та фундаментальні дослідження………………………………........... 247


Питання для обговорення та самопідготовки…………………….. 254
Тести……………………………………………………………………..... 255

РОЗДІЛ 11. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ……….. 259
11.1. Характеристика видатків бюджетів на соціальну сферу………………………………………………........... 259
11.2. Особливості бюджетного фінансування соціального захисту та соціального забезпечення………............. 262 11.3. Видатки на охорону здоров’я та особливості
їх фінансування з бюджетів……………………………………........... 268


 1. Видатки бюджетів на загальну середню освіту.................. 278
 1. Видатки бюджету на утримання

закладів культури і мистецтва………………………………............... 284


5


11.6. Видатки бюджету на розвиток фізичної
культури і спорту 290
Питання для обговорення та самопідготовки…………………….. 293

Тести……………………………………………………………………..... 294

РОЗДІЛ 12. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

НА ОБОРОНУ ТА УПРАВЛІННЯ………………………………. 298

12.1. Фінансування оборони та групування


оборонних видатків……………………………………………............. 298
12.2. Особливості фінансування національної оборони 302


 1. Складання оборонного бюджету…………………….............. 307
 1. Видатки бюджету на державне управління………............. 314


Питання для обговорення та самопідготовки…………………….. 319

Тести……………………………………………………………………..... 319

РОЗДІЛ 13. ВИДАТКИ НА
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ………………. 323

13.1. Сутність та види державного боргу 323


13.2. Склад та характеристика видатків на
обслуговування та погашення державного боргу 332
13.3. Методи управління державним боргом 346
Питання для обговорення та самопідготовки…………………….. 355
Тести……………………………………………………………………..... 355

РОЗДІЛ 14. БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ……………………... 359

14.1. Економічні основи та сутність бюджетного контролю . 359


14.2. Форми та види бюджетного контролю 363
14.3. Компетенції суб’єктів бюджетного контролю в Україні 365
14.4. Відповідальність та заходи впливу за
вчинені порушення бюджетного законодавства .. 370
Питання для обговорення та самопідготовки…………………….. 373

Тести……………………………………………………………………..... 374
Рекомендована література…………………………………………...... 377

6

ПЕРЕДМОВА
Сучасний етап соціально-економічного розвитку країни потребує поглибленого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави. Сьогодні в Україні особливо актуальна потреба у поліпшенні якості надання державних послуг, які залежать як від обсягу реальних доходів бюджету, так і від ефективності управління розпорядниками бюджетних коштів цими фінансовими ресурсами.
Бюджет є фінансовою базою для реалізації державою своїх функ-цій та інструментом впливу на різні сторони суспільно-економічного життя. Через бюджет відбувається централізація фінансових ресурсів, що дає змогу маневрувати коштами, зосередити їх на вирішальних ділянках економічного і соціального розвитку та здійснювати єдину економічну і фінансову політику на території держави.
Бюджетна система є одним із основних інструментів регулювання соціальної, виробничої, інвестиційної, регіональної, зовнішньо-економічної та інших сфер діяльності держави. Обсяг і структура доходної і видаткової частин бюджету впливають як на окремі галузі, так і на економіку в цілому. Від ступеня оптимізації обсягів і структури доходної та видаткової частин бюджету залежить рівень економічного зростання держави.
За роки незалежності в Україні створено підвалини бюджетної системи держави, прийнято низку законодавчих актів із питань правового регламентування бюджетного процесу. Однак нині існує ще багато невирішених проблем у формуванні дохідної частини бюджету, використанні бюджетних ресурсів, міжбюджетних відносинах.
Особливо гостро на сьогодні повстає питання бюджетної децентралізації, у зв’язку з необхідністю підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів та зміцнення матеріальної й фінансової основи місцевого самоврядування.
Бюджетний процес недостатньо орієнтований на досягнення конкретних результатів діяльності; потребує удосконалення система бюджетного контролю та відповідальності за недотримання вимог і правил у бюджетній сфері. Тому очевидно, що використання бюджету як найдієвішого інструменту державного регулювання соціально-економічних процесів, одного із основних знарядь макроекономічної стабілізації й економічного зростання ставить перед економічною наукою і практикою низку складних проблем, які потребують наукового осмислення й практичного розв’язання.
Вивченню й розв’язанню зазначених проблем і слугуватиме цей навчальний посібник.

7


РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ

ТА РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ


Основні терміни і поняття: бюджет, бюджетні відносини, бюджетна система, валовий внутрішній продукт, фінансовий план, фінансова система, централізований грошовий фонд, фінансові ресурси


1.1. Економічна сутність бюджету
Центральною ланкою державних фінансів і одним із найважливіших інститутів економічного суверенітету держави виступає бюджет. Його існування обумовлено необхідністю наявності грошового фонду, який призначений для фінансування виконання державою своїх політичної, економічної та соціальної функцій.
Термін «бюджет» походить від нормандського bouqe, bouqtte, що означає «кишеня», «торба». В Англії у середні віки термін бюджет «budget» почав використатися палатою общин. Це було пов’язано із затвердженням субсидії монархам. Перед завершенням засідання канцлер казначейства витягав з портфеля документ, що мав силу законопроекту. Саме це дійство і називалося відкриттям бюджету.
Після ХVІІ століття бюджетом стали називати документ, де відображалися доходи і видатки держави на плановий період. Пізніше, як синонім бюджету, з’являються такі терміни як «кошторис доходів і видатків» та «державний розпис». Використання терміну «бюджет» у сучасному його розумінні почало застосовуватися в середині ХVІІІ століття.
Для обґрунтування поняття «бюджет» варто згадати тлумачення поняття «фінанси». Оскільки бюджет є вихідним поняттям з останніх, то родові ознаки фінансів притаманні й бюджету. Однак, бюджет має свої особливості. Зокрема, це плановість.
Планова природа бюджету вперше була обґрунтована німецьким економістом Г. Шанцем. Його думка підтримувалася й іншими дослідниками. Бюджет як основний фінансовий план держави регулюється правовими нормами, що дало поштовх для розвитку бюджетного права.

8


Передумовою виникнення бюджету було формування держави як політичного союзу. Тому бюджет можна розглядати як політичний документ, який затверджується представницькими органами влади.
Функціонування будь-якого державного устрою неможливо без організації відповідного фонду грошових коштів як фінансового підґрунтя для здійснення функцій, які на себе бере держава.
Розвиток будь-якої держави обумовлює необхідність централізації певної частини фінансових ресурсів суспільства у безпосередньому розпорядженні держави. При наявності товарно-грошових відносин жодна держава не може існувати, якщо вона не буде мати відповідної фінансової бази, вираженої в бюджетному фонді, та механізму його використання як інструмента державного регулювання економіки, стимулювання виробничих та соціальних процесів.
Бюджет входить до сфери державних фінансів. В економічній літературі він визначається провідною ланкою фінансової системи, формуючи відповідний централізований фонд. Визначаючи важливість останнього, варто зауважити, що через бюджет перерозподіляється досить суттєва частина вартості валового внутрішнього продукту (ВВП). При цьому бюджетний фонд формується в більшій мірі за рахунок примусового стягнення коштів з доходів фізичних та юридичних осіб. Тому важливим чинником збільшення доходів бюджету є зростання ВВП. Якщо це зростання обумовлено підвищення підприємницької активності, то, як наслідок, збільшується обсяг податкових надходжень, а відтак спостері-гатимуться зростаючі тенденції бюджетних доходів. За умови стабільних пропорцій розподілу ВВП зростають доходи всіх суб’єктів розподільчих відносин, у тому числі й держави. Однак стабільне зростання ВВП створює передумови для зменшення частки держави у ВВП, оскільки її потреби у фінансових ресурсах для виконання визначених функцій відносно стабільні. Це поступово веде до зменшення рівня оподаткування юридичних і фізичних осіб, а відповідно до збільшення частки ВВП на споживання й виробничі потреби.
Інша особливість бюджету виявляється у розподілі і використанні цього централізованого фонду, тобто мова йде про бюджетні видатки. Саме з цього погляду можна говорити, що видатки бюджету здійснюються для забезпечення функцій держави. Однак обсяг цих функцій залежить від сукупності суспільних благ, що

9


мають бути задоволені за рахунок централізованого фонду. Через систему видатків бюджету держава також здійснює вплив на ВВП. Варто зауважити, що зростання видатків бюджету збільшує вартість ВВП через сукупний попит на товари та послуги. Суть мультиплікативного ефекту визначається прямою залежністю між споживанням і доходом, тобто вищий рівень доходу призводить до вищого рівня споживання. Виконуючи соціальні функції, держава вирівнює доходи населення, а відтак змінює структуру споживання.
Багатогранність бюджету виражається через його специфічні ознаки (рис. 1.1).


Бюджет як економічна категоріяекономічні

відносини,
які

виникають
між державою в особі державних органів влади

та

органівмісцевого

самоврядування,

з

однієї

сторони, й

юридичними

і фізичними особами – з іншої, з приводу утворення

централізованого фонду коштів держави, його розподілу і

використання для задоволення суспільних потреб

Бюджет за формоюосновний фінансовий план, баланс доходів та

прояву


та
видатків держави на відповідний період, щомає силу закону

Бюджет за матеріальнимцентралізований

фонд

коштів,

які,

змістомперебуваючи у постійному русі, утворюють

вхідні, внутрішні

і вихідні грошові потокиБюджет як правова категоріяправовідносини,

що

регулюються

нормами

права, юридично закріплюються відповідним

правовим актом – Законом «Про державний бюджет», який є

основою організації бюджетного процесуБюджет за організаційноюцентральна ланка фінансової системи, що впливає

структуроюна пропорції перерозподілу ВВП між іншими

сферами та ланками


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка