Забруднення повітря у робочий зоні і боротьба з ним
Скачати 73,17 Kb.
Дата конвертації08.12.2016
Розмір73,17 Kb.
Реферат на тему:

Забруднення повітря у робочий зоні і боротьба з ним

Оточуюче повітря (атмосфера) є найважливішим фактором забезпечення нашого життя. Без повітря, що надходить че­рез дихальні шляхи в наші легені, вже через кілька хвилин настає смерть. В природних умовах ця залежність не прихо­вує загрози життю, бо повітря, як правило, не забруднене отруйними речовинами. Тільки відтоді, як людина почала ви­користовувати в своїй діяльності шкідливі речовини, з'яви­лася загроза її життю. При цьому з'ясувалось, що наші орга­ни чутливості не дозволяють з достатньою точністю визнача­ти якість повітря.

Пил - основний шкідливий фактор на багатьох харчових та переробних підприємствах, обумовлений недосконалістю технологічних процесів. Природний пил знаходиться в повітрі в звичайних умовах мешкання людини в межах концентрацій 0,1...0,2 мг/м3; в промислових центрах, де діють великі підприємства, він не буває нижче 0,5 мг/м3, а на робочих місцях запиленість повітря іноді сягає 100 мг/м3. Значення ГДК для нейтрального пилу, не маючого отруйних властивос­тей, дорівнює 10 мг/м3.

Основні фізико-хімічні властивості пилу: хімічний склад, дисперсність (ступінь подрібнення), будова частинок, роз­чинність, щільність, питома поверхня, нижня та верхня кон­центраційні межі вибуховості суміші пилу з повітрям, елект­ричні властивості та ін. Знання усіх цих показників дає мож­ливість оцінити ступінь небезпеки та шкідливості пилу, по­жежо- та вибухонебезпеку.

Промисловий пил може бути класифікований за різними ознаками:

- за походженням - органічний (рослинний, тваринний, штучний пил), неорганічний (мінеральний, металевий пил) та змішаний (присутність часток органічного та неорганічного походження);

- за способом утворення - дезінтеграційний (подрібнен­ня, нарізання, шліфування і т.п.), димовий (сажа та частки речовини, що горить) та конденсаційний (конденсація в повітрі пари розплавлених металів);

- за отруючою дією на організм людини - нейтральний (не токсичний для людини пил) та токсичний (який отруює організм людини).

Дисперсний склад характеризує пилові частки за розмі­ром і значною мірою обумовлює властивості пилу. Для орган­ізму людини найбільш небезпечний пил, що складається з часток розміром 0,015 мкм, тому що погано затримується слизовими оболонками верхніх дихальних шляхів і потрап­ляє далеко в легеневу тканину. Також має значення форма частинок пилу. Частинки зазубреної колючої форми небез­печніші за сферичні, бо подразнюють шкіру, легеневі тка­нини та слизові оболонки, даючи змогу просмоктуватися в-організм інфекційним мікроорганізмам, що супроводжують пил або знаходяться у повітрі. Це призводить до атрофіч­них, гіпертрофічних, гнійних, виразкових та інших змін сли­зових оболонок, бронхів, легень, шкіри, що веде до катару верхніх дихальних шляхів, виразкового захворювання носо­вої перетинки, бронхіту, пневмонії, кон'юнктивіту, дерматиту та іншим захворюванням. Довгострокове вдихання пилу, що попадає в легені, викликає пневмоконіоз. Найбільш небез­печна його форма - сілікоз - розвивається при система­тичному вдиханні пилу, що містить вільний діоксид кремнію Si02- Борошняний, зерновий пил та інший може викликати хронічний бронхіт.

Деякі види пилу (свинцевий, миш'яковий, марганцевий і т.п.) обумовлюють отруєння і ведуть до функціональних змін ряду органів і систем. Отрути, що надходять до організму через дихальні шляхи, створюють підвищену небезпеку, тому що потрапляють безпосередньо у кров.

Побічна дія пилу на людину полягає в тому, що при підви­щеній запиленості повітря змінюється спектр інтенсивності сонячної радіації (поглинання та розсіювання ультрафіоле­тового випромінювання), знижується освітленість.

Пилові частки здатні сприймати електричний заряд як без­посередньо із газового середовища (пряма адсорбція іонів з повітря), так і в результаті тертя часток пилу між собою або безпосереднього контакту з якою-небудь зарядженою повер­хнею. Встановлено, що із загальної кількості пилових часток, які заносяться із повітрям в дихальні шляхи, затримуються слизовими оболонками переважно заряджені частки.

Задимленість повітря робочої зони несе особливу заг­розу здоров'ю людини за рахунок того, що в легені потрап­ляють окрім димового пилу ще й токсичні гази СО та С02. про небезпеку яких було сказано раніше.

Небезпека пилу може бути для людини дуже великою, якщо пил має радіоактивне забруднення, яке можна вста­новити тільки вимірюванням спеціальними приладами. За­пиленість повітря шкідлива також для обладнання, яке швидко спрацьовується і виходить із ладу.Методи визначення запиленості повітря

Запиленість повітря можна визначити гравіметричним, розрахунковим, фотометричним та іншими методами.

Видалення пилу з повітря може бути здійснено різними способами: аспіраційним, що ґрунтується на просмоктуванні повітря через фільтр; седиментаційним,, який базується на процесі природного осідання пилу на скляні пластинки або банки з подальшим підрахунком маси пилу, що осів на 1 м2 поверхні; за допомогою електроосадження, принцип якого полягає в тому, що створюється електричне поле великої на­пруги, в ньому пилові частки електризуються і притягуються до електродів.

В санітарно-гігієнічній практиці основним методом вим­іру запиленості прийнятий гравіметричний (ваговий) метод, тому що при сталості хімічного складу первинне значення має маса пилу, що затрималася в організмі людини. Визначення тільки маси пилу не дає повної картини його шкідливості для людини та технологічного процесу, тому що при однаковій масі може бути різний хімічний і гранулометричний склад пилу, що позначається на його впливі на людину, обладнан­ня та технологію. Повна характеристика пилу складається з його маси, що міститься в одиниці об'єму повітря, хімічно­го та дисперсного складу.Розрахунковий (мікроскопічний) метод дає можливість визначити загальну кількість пилових часток в одиниці об'єму повітря і співвідношення їх розмірів. Для цього пил, що міститься в певному об'ємі повітря, осаджують на скло, покрите прозорою клейкою плівкою. Визначають форму, кількість і розміри пилових часток під мікроскопом.

Якісну характеристику пилу визначають фотометричним методом за допомогою поточного ультрафотометра, яким реєструються окремі пилові частки за допомогою сильного бокового світла.

Для відокремлення пилу від повітря застосовуються різні фільтри, які затримують пилові частки розміром до 0,1 мкм і вище (залежно від розміру пор фільтру). Такі, фільтри ви­пускаються в багатьох країнах. Матеріал фільтрів може бути різним залежно від його призначення: целюлоза, синте­тичні матеріали, азбест (для визначення горючих часток пилу) та комбіновані. Випускаються спеціальні фільтри, які просичені імерсійним мастилом, що робить їх прозори­ми, - це і дозволяє додатково робити мікроскопічні досл­ідження пилу.

В Україні найчастіше застосовуються фільтри АФА (анал­ітичний фільтр аерозольний) круглої форми з площинами фільтрації 3; 10; 20 см2, які мають опорне кільце, фільтру­ючий елемент і захисне паперове кільце з виступом. Філь­труючий елемент складається з рівномірного шару ультра1 тонких волокон із полімеру на марлевій основі або без неї (фільтр Петрянова). Фільтри дозволяють працювати з ними без попереднього підсушування через гідрофобні власти­вості полімеру.Методи боротьби з шкідливими речовинами, що потрапляють в повітря робочої зони

Існує багато різних способів та заходів, призначених для підтримання чистоти повітря виробничих приміщень відпов­ідно до вимог санітарних норм. Всі вони зводяться до кон­кретних заходів:

1. Запобігання проникненню шкідливих речовин у повітря робочої зони за рахунок герметизації обладнання, ущільнення з'єднань, люків та отворів, удосконалення технологіч­ного процесу.

2. Видалення шкідливих речовин, що потрапляють в по­вітря робочої зони, за рахунок вентиляції, аспірації або очи­щення і нормалізації повітря за допомогою кондиціонерів.

3. Застосування засобів захисту людини. Герметизація та ущільнення є основними заходами щодо

вдосконалення існуючих технологічних процесів, в яких ви­користовуються або утворюються шкідливі речовини. Зас­тосування автоматизації дає змогу вивести, людину із заб­рудненого приміщення в приміщення із чистим повітрям. Удосконалення технологічних процесів дозволяє замінюва­ти шкідливі речовини нешкідливими, відмовлятися від зас­тосування пилоутворюючих процесів, замінювати тверде пальне на рідке або газове, встановлювати газо-, пилоуловлювачі в технологічний цикл та ін.

При недосконалості технології, коли уникнути проникнен­ня шкідливих речовин в повітря не вдається, застосовують їх інтенсивне видалення за допомогою вентиляційних (газ, пара, аерозолі) або аспіраційних систем (тверді аерозолі). Встановлення кондиціонерів повітря в приміщеннях, де є особливі вимоги до його якості, створює нормальні мікрок­ліматичні умови для працюючих.

Особливі вимоги ставляться до приміщень, де проводять­ся роботи з шкідливими речовинами, що пилять. Так, підлога, стіни, стеля повинні бути гладкими, легко митися. В цехах, де виділяється пил, регулярно роблять вологе або вакуумне прибирання.

В приміщеннях, де не можна створити нормальні, від­повідні до норм мікроклімату умови, застосовують засоби індивідуального захисту (313).

До засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) належать респіратори, промислові протигази та ізолюючі ди­хальні апарати, які застосовуються для захисту від шкідливих речовин (аерозолів, газів, пари), що знаходяться в оточуючо­му повітрі.Наше відчуття на нюх не здатне сигналізувати про на­явність у повітрі деяких шкідливих речовин, наприклад, ок­сиду та діоксиду вуглецю, оксидів азоту та ін. В той же час, коли ми й відчуваємо присутність у повітрі незначної кількості отруйних речовин (таких, як синільна кислота), наш організм не відповідає на це будь-якою захисною реакцією. Реакція організму настає з запізненням, коли отрута вже накопичи­лась в організмі в значній кількості і стала небезпечною для життя. Ступінь отруєння залежить як від кількості отрути, що потрапила в організм, так і від індивідуальної чутливості організму людини до дії конкретної шкідливої речовини.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка