Закон зростання витрат. Закон спадної продуктивності факторів виробництва
Скачати 193,62 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації03.11.2018
Розмір193,62 Kb.
  1   2
Урок 6. Крива виробничих можливостей. Закон зростання витрат. Закон спадної продуктивності факторів виробництва.

Мета уроку: з'ясувати зміст виробничих можливостей; ви­міня знайти різні варіанти виробництва за кривою виробничих можливостей; навчити будувати криву виробничих можливостей за конкретними даними; визначити альтернативну вартість; розвивати логічне економічне мислення; виховувати відповідальність за власний вибір.

Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності.

ІІІ. Виклад нового матеріалу.

Зміст обмеженості виробничих ресурсів

Основна економічна проблема, яка постає перед окремими людьми, групами людей і суспільством загалом, полягає в тому, що виробничі ресурси в природі та економічному обігу є обмеже­ними, а деякі з них узагалі вважаються рідкісними.

Обмеженість ресурсів означає незбалансованість між віднос­но необмеженими потребами і відносно обмеженими засобами, джерелами, що забезпечують задоволення цих потреб. Жодне суспільство не володіє достатніми ресурсами для виробництва такого обсягу товарів і послуг, якого воно бажає.

Для задоволення своїх потреб люди використовують необхідні засоби, які називаються економічними (виробничими) ресурсами, або факторами виробництва.

Поняття «фактор виробництва» та «виробничий ресурс» роз­глядають як тотожні, хоча між ними є певна відмінність.

Фактор (від лат. factor той, що робить), або чинник, є ру­шієм певного процесу.

Ресурс (від франц. resource — цінність, запас, джерело засобів) потенційно може стати фактором, але стає ним не завжди.

Факторами виробництва, а отже, і виробничими ресурсами, о земля, праця, капітал, підприємницькі здібності.

Виробничі ресурси складаються з усього того, що необхідно для виробництва потрібних людям товарів і послуг. Це фабричні й сільськогосподарські будівлі і споруди, різне устаткування, інструменти, машини, засоби транспорту, зв'язку, праця, земля, найрізноманітніші корисні копалини тощо.

Земля як виробничий ресурс — це всі даровані блага природи, які застосовуються у виробництві, а саме: орні землі, пасовища, ліси, родовища корисних копалин, водні та інші види природних ресурсів, обмежені територією країни, особливостями геологіч­ного складу її ґрунтів, географічним положенням, кліматичними особливостями та низкою інших чинників.

Обмеженість капітальних ресурсів (машини, інструменти, устаткування, будівлі, споруди, транспортні засоби тощо) ви­значена всім попереднім економічним розвитком кожної країни, досягнутим технологічним рівнем виробництва, наявними можли­востями імпорту капітальних ресурсів. Звісно, можна побудув нові фабрики та ферми, шосе й канали, виготовити обладнай Проте для цього потрібен час і ресурси для їх створення.

Обмеженість трудових ресурсів зумовлена загальною кількі населення країни і часткою працездатних людей у його скла, його віковим і статевим складом, ступенем фізичного здоров Обмеженою є також кількість людей певної спеціальності певного рівня кваліфікації, украй необхідних для виробних суспільних благ.

Щодо обмеженості підприємницьких здібностей, то ли незначна частина працездатного населення країни, а це лише 5-7 %, можуть бути вдалими підприємцями. Безперечно, країни можна запросити закордонних кваліфікованих менедже чи підготувати власні кваліфіковані кадри, проте це потреб часу і коштів.

Відтворювані та невідтворювані ресурси До відтворюваних виробничих ресурсів належать ті, що створюються і відновлюються природою (водні басейни, ґрунт, флор фауна) та суспільством (засоби виробництва). До відтворюваних одночасно і природою, і суспільством належать трудові ресурси, люди з'являються у світ як біологічні істоти і набувають у суспіль стві необхідних знань і навичок для виробничої діяльності.

До невідтворюваних належать корисні копалини, що повніст споживаються як сировина. Крім того, час відтворення деяких ресурсів є таким тривалим, що їх можна віднести до невідтворю­ваних. Це, зокрема, знищені чорноземи, вирубані ліси, забруднені водойми. Для відтворення цих напівзнищених ресурсів потрібні загальнонаціональні зусилля і не одне століття.

Обмеженість певною мірою відносна, адже вона зумовлена рівнем потреб. Обмеживши потреби, можна відносно зменшити й обмеженість ресурсів.

Деякі види ресурсів, і насамперед невідтворювані, обмежені самою природою, отже, раніше чи пізніше настане час їхнього вичерпання. Учені вже підрахували загальні розміри нафти, газу, вугілля та інших корисних копалин і строки їхнього вичерпання. Обмеженими є площі чорноземів, водойм, річок, лісів тощо. Ці ресурси абсолютно обмежені.

Використання всіх наявних для виробництва ресурсів харак­теризує поняття «повна зайнятість». У суспільстві не повинно бути підприємств або капітального устаткування, що просто­ть, землі, яка не обробляється, працівників, які вимушено ишаються без роботи.

Слід зазначити, що йдеться тільки про придатні для вироб-цтва ресурси. Якщо взяти, наприклад, ресурс праці, то при-тиими до роботи є особи в працездатному віці, визначеному іконодавством країни.

Суспільство також визначає придатність до використання фяких ресурсів, як земля, виробничі фонди.

Скажімо, частина орних земель свідомо вилучається із сівозмі­ни під пар. На деякий період може виникнути потреба в зупинці цпху для його технічної реконструкції тощо.

Проте, використання всіх наявних ресурсів не гарантує ефек­тивного функціонування економіки. Слід ще забезпечити повний

обсяг виробництва.Повний обсяг виробництва означає, що ресурси використову­ються так, що вони найповніше задовольняють потреби суспіль­ства. Якщо економіка не досягає повного обсягу виробництва, то ресурси недовикористовуються.

Оскільки ресурси рідкісні, економіка за повної зайнятості та повного обсягу виробництва не може забезпечити необмеженого випуску товарів і послуг.Виробничі можливості

Обмеженість виробничих ресурсів та багатоваріантність їх застосування привели до формування поняття «виробничі мож­ливості».Виробничі можливості — це можливості суспільства з ви­робництва економічних благ за умови повного й ефективного використання всіх наявних ресурсів за даного рівня розвитку технології.

В умовах обмеженості ресурсів необхідно вирішувати, які товари і послуги слід примножувати, а від яких відмовитися. Проблема вибору постійно встає не тільки перед людиною, але і перед суспільством. При цьому поведінка суспільства, обов'язковість вибору в економіці і неминучість відмови від яких-небудь товарів і послуг можна проілюструвати за допомогою графіка межі (або кривою) виробничих можливостей

Ця крива показує, яка максимальна кількість товарів може бути проведена при наявних ресурсах.

Припустимо, що в якійсь казковій країні проводять тільки 2 види продукції: іграшки і морозиво. Експерти встановили, що якщо все населення цієї країни займатиметься тільки виробництвом мороженого, то його буде проведено 15000 шт., а якщо всі ресурси будуть направлені на виробництво іграшок. то їх буде выпушено 6000 шт.

Звичайно, морозиво і іграшки можна проводити одночасно:Варіанти / продукція (тис. шт.)

А

Б

В

Г

Д

Е

Морозиво

15

14

12

9

5

0

Іграшки

0

1

2

3

4

5На малюнку показано максимально-можливе виробництво морозива і іграшок в країні. Наприклад, в т. У при випуску 12000 шт. морозива можна провести не більше 3000 шт. іграшок. Якщо король захоче збільшити виробництво іграшок до 4000 шт., то йому доведеться скоротити виробництво морозива до 5000 шт. Допустимо, що в даний час в цій країні випускається 6000 шт. морозива і 2000 шт. іграшок (т. З). Це означає, що в країні існують додаткові ресурси, які могли б використовуватися для виробництва, отже, економіка не ефективна.

Відповідайте, якщо король хоче, щоб випускали 10000 шт. морозива і 5000 шт. іграшок (т. До.) - чи можливо це (відповідь обгрунтувати).

Відповідь: Ні, оскільки для виробництва такої кількості продукції недостатньо ресурсів.Є дві можливості вийти за межу кривої виробничих можливостей:

1. Збільшення пропозиції ресурсів.

2. Використання досягнень наукового прогресу.

Технічний прогрес дасть можливість проводити більше товарів при незмінній кількості ресурсів. ( Крива виробничих можливостей зміщується управо )

Проте, економічне зростання не супроводжується пропорційним зростанням виробництва всіх продуктів. Можливі варіанти.( Показано графічно).Чим ефективніше суспільство використовує свої ресурси, тим ближче воно знаходитиметься до межі виробничих можливостей. Якщо ми знаходимося на межі кривої, то щоб збільшити виробництво одного товару ми повинні жертвувати виробництвом іншого. Одночасно збільшувати випуск обох товарів можна тільки всередині кривій (т. Р). Саме по цьому крива має негативний нахил, тобто направлена вниз до кожної з осей координат, тобто ресурси суспільства обмежені.

КПВ завжди опукла. Це пов'язано із законом зростання витрат: «Щоб одержати кожну додаткову одиницю необхідного товару, ми повинні жертвувати надалі все великою кількістю іншого товару, тобто для виробництва 1000 шт. іграшок, ми жертвуємо 15000-14000 = 1000 шт. морозива. Збільшуючи виробництво іграшок на 1000 шт., ми скорочуємо випуск морозива, на 14000 – 12000 = 2000 шт. і т.д.Рішення задач.

Побудувати криву виробничих можливостей:
Варіант / Продукція

А

Б

В

Г

Д

Булочки

0

20

40

60

80

Ляльки

40

30

20

10

70


Завдання 1.
Чи можуть бути такими альтернативні можливості деякої держави?


Оборона, шт. гармат

Мирна продукція, т. масла

10

112

14

110

16

107

17

104

18

102


Рішення: Із зростанням числа гармат доводиться жертвувати мирною продукцією. При зростанні виробництва гармат з 16 до 17 кількість проведеного масла скорочується на 3т, а при подальшому збільшенні випуску гармат з 17 до18 кількість масла скорочується тільки на 2 т. Порушений закон зростаючих альтернативних витрат. Тому відповідь немає. (з – н : «Чим вище в гору, тим важче підйом». «При повному і якнайкращому використанні ресурсів, у міру збільшення виробництва одного продукту, для отримання кожної подальшої одиниці, доводиться відмовлятися від іншого продукту у все більшій кількості»).

Завдання 2.

Королівство Экомания проводить два знамениті продукти: масло і гармати. Прем'єр-міністр, випускник Лондонської школи економіки, аналізує наступну межу виробничих можливостей (див. мал.)Крива виробничих можливостей Экомании.


Цю криву можна представити у вигляді таблиці по точках перелому


Масло, т

90

80

60

35

0

Гармати,шт.

0

10

20

30

40


Заповніть пропуски: Прем'єр-міністр знає, що максимальна кількість гармат, яка може бути вироблене в Экомании, складає _____тыс. штук. При виробництві 60 тис. т. масла не може бути випущено більш _____ тис. гармат. Альтернативною вартістю збільшення виробництва гармат з 20 тис. до 30 тис. в рік буде зменшення виробництва масла на ____ тис. в рік. При виробництві 30 тис. т масла і 30 тис. штук гармат випуск масла може бути збільшений ____ тис. т. Максимальна альтернативна вартість виробництва гармат рівна ____ тис. т масла, а мінімальна – не більше ____ тис. т масла.

Рішення: аналогічно рішенню задачі 2Б задачника.

Відповідь: у порядку питань – 40; 20; 25; 35; 3,5; 1.
  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка