Закону України від 22. 03. 2001 №2333-ііі «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського І Чорного морів»
Сторінка1/4
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0,67 Mb.
  1   2   3   4
Кабінет Міністрів України


Про хід виконання Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів


На виконання Закону України від 22.03.2001 № 2333-ІІІ «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів» Мінприроди надає звіт про хід виконання у 2010 році заходів, передбачених Планом реалізації Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів, схваленим відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 26.06.2001 № 5960/3.
Додаток: на 35 арк. в 1 прим.


Міністр М.В.Злочевський


О. Бонь 206 31 76

08/1

Звіт1

про хід виконання у 2010 році заходів, передбачених Планом реалізації Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля

Азовського та Чорного морів

Реалізація Закону України від 22.03.2001 № 2333-ІІІ «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів» (надалі – Програма) у 2010 році здійснювалася за участю Мінприроди, Мінагропрому, Мінекономіки, Міносвіти, Мінінфраструктури, МНС, МОЗ, Мінфіну, Держводагенства, Держкомзему, Ради міністрів АР Крим, обласних, районних та міських державних адміністрацій, згідно із Планом заходів, схваленим відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 26.06.2001 до № 5960/3.

Механізм реалізації Програми спрямовувався на виконання основних напрямів і завдань державної політики щодо охорони та відтворення довкілля, невиснажливого використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Азово-Чорноморському регіоні шляхом:

координації діяльності усіх суб'єктів управління та господарювання в галузі охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів, вирішення регіональних проблем шляхом залучення коштів бюджетів різного рівня та коштів інвесторів;

концентрації зусиль усіх суб'єктів управління та господарювання в Азово-Чорноморському регіоні на розроблення та реалізацію заходів задля покращання та стабілізації екологічної ситуації, як в окремих районах, так і в регіоні в цілому.

Міжгалузева взаємодія і координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ і громадських організацій здійснювалася за участю Міжвідомчої комісії з екологічних питань Азовського і Чорного морів. Міжвідомчу комісію утворено та затверджено Положення про неї згідно із наказом Мінприроди від 10.02.2004 № 47, зареєстрованого у Мін’юсті від 04.03.2004 за № 295/8894.
І.

Впровадження комплексу природоохоронних заходів,

спрямованих на поетапне поліпшення екологічного стану Азовського і Чорного морів


 1. Зменшення рівня забруднення морів та антропогенного навантаження на їх екосистеми.
  1. Зменшення обсягів забруднень, що надходять з річковим стоком.

За даними Рескомприроди Криму, на території АР Крим спостерігається тенденція щодо зменшення скиду забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти з 387,53 тис. тонн у 2005 році до 100,71 тис. тонн у 2010 році.

Найбільшими забруднювачами водного басейну АР Крим є об’єкти комунального господарства, на долю яких припадає 90% скиду забруднених стічних вод. Основним забруднювачем водного басейну республіки є Кримське республіканське підприємство «Виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства м. Сімферополь».

З метою зменшення обсягів забруднень, що надходять з річковим стоком у м. Севастополі розроблені «Програма розвитку водного господарства стабілізації водопостачання та водовідведення м. Севастополя на 2003-2011 рік», «Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів і екологічної безпеки м. Севастополя на період до 2010 року», «Питна вода м. Севастополь на 2007-2020 роки», що затверджені Севастопольською міською Радою.

Протягом 2010 року Державною екологічною інспекцією у м. Севастополі проводився моніторинг стану малих рік Севастопольського регіону.

За даними Державної екологічної інспекції у м. Севастополі у гирлі ріки Кача відзначалися перевищення ГДК по азоту амонійному в 1,9 раз, по аніліновим поверхньо-активним речовинам (АПАР)- в 1,1 раза. Максимальні концентрації відзнались в зимово-весняний період, що пов'язано із проходженням паводкових вод і початком сезонних весняно - польових робіт у долині ріки, а також в літній період, у поливний сезон.

У пункті спостережень за станом р. Бельбек у місцях скиду каналізаційних очисних споруд (КОС ) Верхнєсадове та КОС Фронтове середньорічні значення не перевищують ГДК, окрім значень по азоту амонійному (в 1,38 рази), АПАР (в 1,56 раз) у с. Верхнєсадове та по завислих речовинах (в 1,7 разів) у с. Фронтове; у с.Вавілово середньорічні дані значень по завислим речовинам перевищують ГДК у 1,5 рази, по аніліновим поверхньо-активним речовинам у 20 разів.

З метою зменшення впливу стічних вод на річці Бельбек виконувались заходи щодо будівництва каналізаційних очисних споруд у с. Вавілово, їх реконструкції в с. Верхнєсадове, с. Фронтове.

Визначальне значення у показниках водності ріки Чорна, яка протікає по території Севастопольського регіону, має розташоване в її верхів'ях Чорноріченське водоймище обсягом біля 60 млн. км3, та є основним джерелом водопостачання регіону м. Севастополя.

У 2010 році збільшились показники якість вод ріки Чорна по біохімічному споживанню кисню (БСК5) у 1,68 раз, АПАР- у 3,65 раз, азоту амонійному – в 1,8 раз.

Одним з основних забруднювачів навколишнього природного середовища в Донецькій області є Маріупольській металургійний комбінат ім. Ілліча у м. Маріуполі. Підприємство здійснює скид зворотних вод у ріку Кальчик та ріку Кальміус по 5 водовипускам. Потужність очисних споруд комбіната є недостатньою, про що свідчить низька ефективність очищення вод, що скидаються. Протягом 2010 року Державною екологічною інспекцією Азовського моря на адресу комбінату було пред’явлено 2 претензії на суму 561 693, 15 грн.

Державною екологічною інспекцією в Донецькій області протягом 2010 року було проведено 647 перевірок дотримання підприємствами вимог природоохоронного законодавства та пред'явлено претензій на суму 34502,469 тис.грн. (стягнуто 67,401 тис.грн.). До адміністративної відповідальності притягнуто 373 особи на загальну суму 49,831тис.грн. (стягнуто 49,931 тис.грн.). До органів прокуратури передано 10 матеріалів на загальну суму 44 млн. 770,149 тис.грн.

Дані спостережень суб’єктів державного моніторингу вод у Запорізькій області свідчать, що показники якості води як ріки Дніпро, Дніпровського і Каховського водосховищ, так середніх і малих водотоків залишаються стабільними. Високих та екстремально високих рівнів забруднення водних об’єктів протягом 2010 року не зафіксовано.

На території Запорізької області експлуатується 177 очисних споруд загальною потужністю більше 1,14 млн. м3/добу, з яких 55 здійснюють біологічну очистку стічних вод з подальшим скидом очищених стічних вод до водних об’єктів.

В результаті реалізації водоохоронних заходів та підвищення дієвості економічних важелів регулювання водокористування спостерігається скорочення як загального обсягу скидання зворотних вод, так і частки забруднених зворотних вод у загальному обсязі скидання, яка зменшилась з 36,4 % у 2008 році до 11 %  на даний час.

В Запорізькій області у 2010 році порівняно з минулим роком покращився стан ріки Молочная: незначно зменшився вміст нітритів по всіх створах, зменшилось забруднення річки зваженими речовинами, амоній-іоном, нітратами, нафтопродуктами. На річку Молочну спостерігався незначний вплив зворотних вод підприємств міста Мелітополя

У 2010 році ріка Молочна відносилась до слабко забруднених, із коефіцієнтом забрудненості 1,07, що вказує на покращення стану річки у порівнянні з минулим роком (коефіцієнт забрудненості у 2009 році
складав 1,23).

Для водойми рибогосподарського призначення - ріки Обіточної, у порівнянні з минулим роком дещо зменшився вміст азоту амонійного та нітритів, із перевищенням ГДК по азоту амонійному в 1,5 рази, по нітритам у 1,3 рази. Дещо збільшився вміст фосфатів з 0,15 мг/дм3 у 2009 році до 0,28 мг/дм3 у 2010 році. Суттєвих тенденцій до погіршення якості ріки Обіточна не спостерігалось. Ріка у 2010 році, як і у попередніх роках, відносилась до слабко забруднених поверхневих вод, із коефіцієнтом забрудненості 1,04.

Протягом 2010 року Держуправлінням охорони навколишнього середовища в Одеській області здійснювались перевірки природоохоронного законодавства найбільших забруднювачів навколишнього природного середовища Одеської області згідно затвердженого графіку перевірок; на міжвідомчих нарадах встановлювався водогосподарський режим роботи Придунайських водосховищ та використання водних ресурсів ріки Дунай у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди.

У Херсонській області основними забруднювачами поверхневих вод являються очисні споруди підприємств житлово-комунальної галузі.

Однією з найгостріших екологічних проблем, що прямо впливає на забруднення нижньої течії Дніпра і погіршення якості води у Дніпро-Бузькому лимані і, відповідно, у Чорному морі, є скидання високомінералізованих шахтних вод гірничорудних підприємств Кривбасу, об’єм відкачки яких сягає мільйонів кубічних метрів на рік.

Протягом 2010 року, з метою запобігання забрудненню морських вод, було затверджено проекти гранично-допустимих скидів забруднюючих речовин, що надходять з річковим стоком: міському комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона»; Відкритому акціонерному товариству «Херсонський суднобудівний завод»; Херсонському державному завод «Палада», м. Херсон; Міському комунальному підприємству «Миколаївводоканал» ( Білозерський район); ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» (м. Нова Каховка); ТОВ «Каланчацький водоканал»; Новокаховському рибоводному заводу частикових риб (м. Нова Каховка); Державному підприємству «Херсонський морський торговельний порт».
  1. Зменшення обсягів забруднення з точкових джерел.

У 2010 році в АР Крим у Севастопольському регіоні, загальний обсяг скидання зворотних вод склав близько 60,0 млн.м3 на рік, 45 % від загального обсягу зворотних вод приходилось на ДКП «Севміськводоканал».

У 2010 році було ліквідовано випуск стічних вод в акваторію Чорного моря до Стрілецької бухти з каналізаційних очисних споруд (КОС) Севастопольського військово-морського інституту України, що значно знизило забруднення Чорного моря. Зазначені стоки були спрямовані на КОС № 1 Південної сторони міста, де скидання стічних вод здійснюється по глибоководному випуску.

У Запорізькій області негативний вплив на стан навколишнього природного середовища оказує с.Кирилівка, в якій функціонують більше 350 закладів відпочинку і оздоровлення, де відсутня централізована система водопостачання, каналізування і очистки стічних вод.

У м.Бердянськ потужність діючих каналізаційних очисних споруд забезпечує належну очистку всього обсягу стічних вод міста, однак вони потребують реконструкції у зв’язку з високою зношеністю та з метою впровадження сучасних енергозберігаючих технологій. Проектно-кошторисна документація по реконструкції мереж зливової каналізації та очистці зливових вод м. Бердянськ знаходиться у стадії розробки.

У Миколаївській області найбільшим забруднювачем водних ресурсів є комунальне підприємство «Миколаївводоканал», обсяг скиду забруднених вод якого складає понад 90% від загального скиду забруднених вод по області. У 2010 році згаданим комунальним підприємством стоки без очистки не скидались.

На території Одеської області налічується 11 підприємств, які безпосередньо здійснюють скид стічних вод в Чорне море, з них 10 підприємств мають затвердженні проекти норм ГДС забруднюючих речовин, одним з основних забруднювачів є ТОВ «Інфокс» філія “Інфоксводоканал”, яке щорічно здійснює скид недостатньо-очищених стічних вод в обсязі близько 65 млн. м3.

Продовжується будівництво південного каналізаційного колектору, який дозволить суттєво покращити стан водовідведення у південній частині міста Одеса.

Згідно «Плану реконструкції та розвитку водоспоживання та водовідведення м. Одеси на 2006-2020 рокі» (план інвестиції) протягом 2010 року були виконані роботи з реконструкції мереж водоспоживання, реконструкції мереж водовідведення, реконструкції хімічної лабораторії на СБО «Північна».

У 2010 році за рахунок власних коштів ВАТ «Одеський припортовий завод» був проведений капітальний ремонт систем водовідведення.

Інспекцією з охорони довкілля Північно - Західного регіону Чорного моря здійснено базову інвентаризацію основних точкових джерел забруднення - скидів стічних вод у межах прибережної смуги моря та лиманів, які мають зв’язок з морем.

З метою запобігання забруднення морських вод для основних забруднювачів морського середовища розроблено та затверджено заходи (плани) по зменшенню антропогенного навантаження на морське середовище згідно із вимогами діючого законодавства.
  1. Зменшення обсягів забруднення з дифузних джерел

В АР Крим за результатами проведеної інвентаризації скидів господарсько-побутових стічних вод у межах прибережної смуги морів визначено найбільш небезпечні забруднювачі - об’єкти комунального господарства.

Першочергового вирішення потребує питання очищення стічних вод у містах Саки, Судак і курортних селищах міського типу: Щебетівка, Коктебель і Піщане.

У м.Севастополі розроблено робочі проекти: “Водоохоронні зони і зона санохорони Чорноріченського водоймища”, загальною вартістю 87,68 тис. грн.; “Паспортизація ставків і водоохоронної зони м.Севастополя” на суму 51,78 тис. грн.; “Водоохоронні зони р. Чорної і паспортизація рік Байдарка, Айтадорка, Бага та Суха, зони м. Севастополя” на суму 124,865 тис.грн.

У 2009-2010 роках було розроблено та узгоджено проекти землеустрою з встановлення меж першого та другого поясів зони санітарної охорони Чорнорічинського водосховища – основного джерела господарсько-питної води м.Севастополя; було розглянуто та узгоджено проект землеустрою з установлення меж прибережної захисної смуги р.Чорна (276,6529 га).

У Херсонській області площі прибережних захисних смуг вздовж малих річок та водотоків встановлені в одинадцяти районах, відповідно до проектів по встановленню водоохоронних зон та прибережних смуг малих річок та водоймів.

У 2010 році на державну експертизу землевпорядної документації до Держкомзему було направлено проект землеустрою щодо встановлення прибережної захисної смуги та водоохоронної зони площею 35,9817 га вздовж Каховського водосховища на території Каховської міської ради Херсонської області.

Протягом 2010 року Державною екологічною інспекцією з охорони довкілля Північно - Західного регіону Чорного моря була частково проведена інвентаризація рисосійних підприємств, які здійснюють скид дренажних вод до Чорного моря. Усі підприємства по вирощуванню рису проводять постійний відомчий контроль якості скинутих дренажних вод.


1.4. Зменшення обсягів забруднення з атмосфери
В АР Крим у 2010 році загальний обсяг викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря у порівнянні із попередніми роками зменшився, зокрема, викиди від стаціонарних джерел підприємств зменшились на 4,8 тис. тонн за рахунок виконання природоохоронних заходів на стаціонарних джерелах та скорочення виробництва промислової продукції.

У Севастопольському регіоні найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря мали підприємства по виробництву та розподіленню електроенергії, газу та води (1,4388 тис. тонн, або 38,8 % від загальних викидів стаціонарними джерелами по регіону) та добувнної промисловості (0,6522 тис. тонн, або 17,6 %).

Протягом 2010 року в регіоні було узгоджено 79 інвентаризацій викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Здійснено 343 перевірки дотримання природоохоронного законодавства в частині охорони атмосферного повітря. За результатами перевірок складено 189 протоколів, притягнуто до адміністративної відповідальності 85 посадових осіб та громадян, сума штрафів склала 22,763 тис.грн.

Державною екологічною інспекцією Азовського моря на території Донецької, Запорізької, Херсонської області та АР Крим протягом 2010 року було перевірено 46 промислових підприємств, виявлено 92 порушення вимог природоохоронного законодавства у галузі охорони атмосферного повітря, 92 відповідальні особи притягнуто до адміністративної відповідальності, сума штрафів склала 11730 грн., з яких сплачено 11475 грн.

У 2010 році ВАТ «МК «Азовсталь» розроблена додаткова Програма природоохоронних заходів, були виконані заходи з охорони атмосферного повітря, а саме: ремонт установки безпилової видачі коксу; поточний ремонт газоочисток агломашин; капітальний ремонт укривань жолобів ливарних дворів.

У 2010 році ПАТ “ММК ім. Ілліча” проведено всі заплановані планові капітальні та поточні ремонти газопилоочисного обладнання, виконано капітальний ремонт газоочисних споруд; впроваджена технологія очищення газу міжконусного простору доменної печі №3 з використанням азоту; виведена з експлуатації мартенівська піч №1.

Розроблені комплексні заходи щодо зменшення викидів Маріупольським морським торговельним портом за рахунок впровадження системи зрошення пилящих вантажів при перевантаженні.

В Одеській області у 2010 році підприємствами виконувались заходи по досягненню дозволених обсягів викидів, скороченню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, а саме, за рахунок оснащення джерел викидів ефективними пилегазоочисним устаткуванням на: ТОВ "Лад" м.Кілія – досягнуто зменшення викидів забруднюючих речовин на 0,69 т/рік; ДП "Білгород – Дністровський морський торговельний порт"- на 5,353 т/рік; ЗАТ "Іллічівський зерновий термінал" м. Іллічівськ на 1,218 т/рік.

Було проведено ремонт газоочисного устаткування та доведення його ефективності до паспортних параметрів на ДП "Одеський морський торговельний порт".

У сфері охорони атмосферного повітря за 2010 рік було здійснено 134 перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства, за матеріалами яких до адміністративної відповідальності притягнуто 138 осіб, сума штрафів склала 28,152 тис. грн.

У Запорізькій області протягом 2010 року Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища було зареєстровано 49 звітів з інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та видано 53 дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємств, розташованих у прибережній смузі Азовського моря (м. Бердянськ, Бердянський, Приморський, Приазовський, Якимівський райони).

Підприємствам, які розташовані у прибережній смузі Азовського моря, було видано 349 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за новою формою

У Херсонській області проведено заходи щодо зменшення викидів в атмосферне повітря, зокрема, обладнання промислових підприємств пилогазоочисними установками, підвищення стану рівня технічного стану і експлуатації діючого устаткування, впровадження маловідходних і безвідходних технологій промислового та сільськогосподарського виробництва.


  1. Створення цілісної системи контролю за переміщенням небезпечних речовин морським транспортом, запобігання забрудненню вод морів морським транспортом.

В АР Крим протягом 2010 року було здійснено 2425 перевірок морських суден, було складено 1290 протоколів про адміністративну відповідальність на суму 308 208 грн., стягнуто 97,7 %.

В 2010 році було зафіксовано 101 випадок забруднення моря баластними та господарчо-фекальними водами з суден. Збитки, нанесені навколишньому природному середовищу, склали 2829,539 тис. грн., стягнуто – 96,1 %.

Перевірки суден та плавучих засобів показали, що не всі судна мають плани локалізації та ліквідації розливів нафтопродуктів і біологічно-активні речовини (сорбенти) для ліквідації малих розливів нафтопродуктів.

За результатами перевірок Державною екологічною інспекцією Азовського моря суден, які перевозять небезпечні вантажі в Маріупольському морському порту, Бердянському морському порту та в порту ВАТ «МК «Азовсталь», було встановлено відповідність суден стандартам і вимогам перевезення небезпечних вантажів. Судна мають відповідні сертифікати на перевезення небезпечних вантажів та відповідне повірене обладнання для замірів газів, а також міжнародні свідоцтва по запобіганню забруднення нафтою.

В Одеській області в портах та на підприємствах, розташованих у прибережній смузі моря, розроблялись та поетапно здійснювались заходи щодо запобігання забрудненню територій та акваторій портів і підприємств під час зберігання і перевалки вантажів, що містять хімічні та сипкі речовини.

Заходи по запобіганню забруднення моря та системи контролю (відомчого та державного) за функціонуванням споруд де здійснюється перевантаження та зберігання нафтопродуктів та інших хімічних речовин здійснювались власниками цих об’єктів та споруд за власні кошти, на більшості підприємствах та портах такі заходи передбачаються у щорічних природоохоронних планах.

У Запорізькій області, за інформацією ГУ МНС, проведено ідентифікацію потенційно небезпечного об’єкта, за результатами якої, ДП «Бердянський торговельний порт» визначено об’єктом підвищеної небезпеки другого класу. Відповідно до «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій» розроблено та затверджено, начальником порту, План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС). В ПЛАСі передбачені всі можливі аварійні ситуації і аварії, в тому числі й малоймовірні, з катастрофічними наслідками, які можуть виникати на підприємстві, і розглянуто сценарії їхнього розвитку з оцінкою можливих наслідків.

З метою запобігання забруднення води водоймищ суднами, Херсонським морським та річковим портами, підприємствами суднобудування та судноремонту проводяться роботи по збору з транспортних суден відпрацьованих паливно-мастильних матеріалів, лляльних, господарсько-побутових стічних вод та сміття. Усі лляльні води, які збираються із суден в межах воднотранспортної дільниці, очищуються на станції очистки лляльних вод СБО-2, яка функціонує у річковому порту. Стічні води після очистки скидаються у загальноміську каналізацію.

Очистка акваторій портів та підприємств від сміття та паливно-мастильних матеріалів здійснюється двома нафтосміттєзбірниками НМС-38 комерційного підприємства “Екос”.

У Скадовському морському порту лляльні води з суден надходять на станцію прийому та очистки лляльних вод, після чого скидаються у міську каналізацію. Відпрацьовані паливно-мастильні матеріали збираються у спеціальні ємкості та в подальшому відправляються на переробку.


  1. Удосконалення системи поводження з побутовими та промисловими відходами, що утворюються у прибережній смузі морів.

В АР Крим протягом 2010 року здійснювались роботи з будівництва нових та реконструкції діючих полігонів твердих побутових відходів. Так у м. Судак продовжувалось будівництво полігону із сміттєсортувальним комплексом, у м. Красноперекопськ - другої черги полігону твердих побутових відходів.Тривала робота щодо здійснення невідкладних заходів з попередження виникнення надзвичайної ситуації на території полігона твердих побутових відходів у районі смт. Гаспра м. Ялта.

Здійснювалось будівництво полігона для тимчасового зберігання відходів у Білогірському районі, розпочато проектні роботи по сміттєпереробному заводу ТОВ «Інсайт».

Розроблявся проект будівництва сміттєпереробного комплексу у Красногвардійському районі, створено комунальне підприємство, виділено земельну ділянку, проведено громадські слухання.

Визначено інвестора, проведено презентацію проекту будівництва сміттєпереробного комплексу в районі м. Алушта.

На полігоні твердих побутових відходів м. Сімферополя змонтовано лінію для сортування відходів потужністю 120 тис. т/рік.

Протягом 2010 року на сміттєсортувальному комплексі в м. Саки проведено сортування 100 тис.т твердих побутових відходів, відібрано 11,25 тис. т ресурсоцінних відходів.

Тривала робота з формування реєстрів об'єктів утворення, обробки та утилізації відходів, паспортизації місць видалення відходів. На кінець грудня 2010 р. затверджено 1042 реєстрові карти об'єктів утворення, обробки та утилізації відходів, 53 паспорти місць видалення відходів.

Протягом 2010 року Державною Азово-Чорноморською екологічною інспекцією було проведено 688 перевірок дотримання природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами, у тому числі 382 перевірки поводження з промисловими відходами та 306 перевірок поводження з побутовими відходами. За підсумками зазначених перевірок складено 779 протоколів про адміністративну відповідальність на суму 207 706 грн., з якої стягнуто 182 053 грн. (процент стягнення - 87,6 %).

У Запорізькій області в районі м. Бердянськ функціонує полігон твердих побутових відходів, який знаходиться в оренді приватного підприємства "Екопром". На теперішній час розпочато будівельно-монтажні роботи з обладнування сортувальної лінії. З метою заготівлі та переробки вторинних відходів у м. Бердянськ встановлено 150 контейнерів для збору ПЕТ-пляшки. За рахунок ПП "Екопром" здійснюється вивіз ПЕТ-пляшок на полігон ТПВ з подальшою їх переробкою.

На території Приморського району Запоріжської області діє один полігон твердих побутових відходів у м. Приморську, на який є проектна та технічна документація. Полігон обладнаний контрольно-спостережними свердловинами. Крім того, на території району 15 сільських сміттєзвалищ, які на цей час не оформлені у відповідності до вимог природоохоронного законодавства.

З метою запобігання та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території Бердянського, Приморського, Якимівського та Приазовського районів сільськими та селищними радами вирішено питання щодо проведення регулярних рейдів очистки території, в результаті яких у 2010 році в Бердянському районі ліквідовано 170 несанкціонованих сміттєзвалищ (площею 125,40 га), в Приморському районі ліквідовано 60 несанкціонованих сміттєзвалищ (площею 7,01 га), в Якимівському районі ліквідовано 35 несанкціонованих сміттєзвалищ (площею 1,90 га) та Приазовському районі ліквідовано 43 несанкціонованих сміттєзвалищ (площею 4,95 га). Роботи по ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів проведені на території усіх населених пунктів.

В Одеській області, порти та судноремонтні заводи забезпечують знешкодження харчових та побутових відходів, які знімаються з іноземних суден. Зазначені відходи, майже всі порти вивозять з своїх територій на міські звалища (полігони ТПВ) після спеціальної обробки.

У Херсонській області в межах прибережної смуги морів відсутні полігони твердих побутових відходів. Протягом 2010 року оформлені та отримані в установленому порядку дозволи та ліміти на розміщення твердих побутових відходів Красненською сільською радою Скадовського району та Новофедорівською сільською радою Голопристанського району.

Державною екологічною інспекцією в Херсонській області надано приписи головам районних державних адміністрацій щодо вжиття заходів по оформленню полігонів твердих побутових відходів. Направлено листи до районних рад з проханням передбачити кошти при формуванні бюджету для виготовлення проектно-вишукувальної документації під полігони.

В результаті вжитих заходів на території Скадовського району шістьома сільрадами замовлено виготовлення проектів відведення земельних ділянок під розміщення полігонів ТПВ.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка