Затверджено наказом мон україни від " " 20 р. №
Скачати 338,49 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір338,49 Kb.
Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)


Кафедра (предметна, циклова комісія) теорії та історії політичної науки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИУкраїнський консерватизм ХІХ століття

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки філософія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей) філософія

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації філософія _______________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

______ – 20___
Український консерватизм ХІХ століття

. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки філософія, спеціальністю філософія. - _______: ________, 20___.- __ с.

Розробники: кандидат політичних наук, асистентка кафедри теорії та історії політичної науки Сорокопуд О. Є.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою ________________________(проф. Денисенко В.М.)
“_____”___________________ 20___ р
Схвалено Вченою радою філософського факультету _______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від “____”________________20___ р.


“__”___________20__ р. Голова _______________(_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__

 __________, 20__ 1. Опис навчальної дисципліни


(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни „Український консерватизм ХІХ століття”)Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів, – 7

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

6.030104 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

Філософія

5-йСеместр

Загальна кількість годин –

10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Спеціаліст

32 год.Практичні, семінарські

18 год.

Самостійна робота

18 год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: контрольна робота, іспит, курсова робота


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2


2. Мета
Український консерватизм ХІХ століття відноситься до числа теоретико-історичних дисциплін, що носять фундаментальний, світоглядний характер. Ця навчальна дисципліна тісно пов'язана із історією держави і права, загальною теорією держави, філософією політики, соціальною філософією і іншими напрямами гуманітарної думки. Мета вивчення українського консерватизму ХІХ століття – на конкретному історичному матеріалі показати закономірності становлення ідеологічного аспекту політичної думки України в контексті виникнення і розвитку теоретичних знань про право і державу, природу політичної влади і елементи формування державної влади в контексті формування і затвердження в історії національних політичних цінностей.
3. Тематичний план
Назва теми

Лекції

32 годиниСемінари

18 годин


Самостійна робота

18 годин


Змістовий модуль І

1

Вступ. Предмет і методологія дослідження українського консерватизму ХІХ століття

2

2
2

Український консерватизм ХІХ століття: загальна характеристика, особливості, представники

2
2

3

Політична ідеологія західноєвропейського консерватизму.

2

2
4

Витоки ідей консерватизму в Україні

2Змістовий модуль ІІ

5

Генезис консерватизму у політичних поглядах українських авторів ХІХ століття.

2

2
6

Розвиток ідей державності та їх впливи на становлення українського консерватизму ХІХ століття

2

2
7

Передумови політичних вчень консервативного напрямку України про людину, суспільство і державу

2

2

2

8

Специфіка українського консерватизму в першій половині ХІХ ст

29

Український консерватизм в соціально-історичних умовах другої половини ХІХ ст

2

2

2

10

Впливи на нові напрямки розвитку політичної думки в Україні в ХХ ст.

211

Основні ідеї українського консерватизму ХІХ ст. у контексті державотворчого досвіду українства в  ХХ ст.

2
2

12

Сутність консервативного напрямку у політичній думці України

2
2

Змістовний модуль 3

13

Сутність національно-державного напрямку у політичній думці України

2

2

2

14

Політичні цінності крізь призму консерватизму

2
2

15

Проблема співвідношення консервативної картини світу у контексті диверсифікації політичної дійсності

216

Сучасні консервативні тенденції у світі та в Україні

2

2

2
ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Змістовий модуль І
Тема 1. Вступ. Предмет і методологія дослідження українського консерватизму ХІХ століття
1. Проблематика дослідження українського консерватизму ХІХ століття. Завдання курсу. Актуальність вивчення курсу (дискусійність, альтернативність рішення проблем консерватизму у минулому і сьогоденні). Ідеологічний характер консервативних вчень.

2. Поняття і загальна характеристика структури і змісту українського консерватизму, (доктрина, концепції):

- соціально-філософська і логіко-теоретична основа;

- онтологічна, аксіологічна, деонтологічна та гносеологічна характеристика;

- понятійно-категоріальний апарат;

- програмні положення.

3. Класифікація українського консерватизму – основні підходи до класифікації, підстави. Причини і наслідки різноманітності (багатоманітності) вчень, напрямків, шкіл та тенденцій.

4. Методологія дослідження українського консерватизму ХІХ століття.

- загальнонаукові методи – логічний, догматичний, метод класифікації (систематизації), узагальнення, аналізу і синтезу, дедукції та індукції, аналогії, порівняння та протиставлення, гіпотетико-дедуктивний метод;

- загальнофілософські методи – діалектичний, ідеалістичний, феноменологічний, герменевтичний, метод лінгвістичного аналізу та ін.;

- історичні (історико-правові) методисинхронний, хронологічний, діахронний (метод періодизації), порівняльно-історичний, ретроспективний та ін.

- міждисциплінарні методи – структурно-системні, статистичні, моделювання, методи соціальної психології та ін.

5. Логіка чинності /функціонування/ метода. Проблема вибору найбільш оптимального і ефективного метода в процесі оцінки змісту і значення політико-правової концепції. Співвідношення історичного (наприклад, принцип хронології) і логіко-теоретичного методів, суб'єктивного і об'єктивного. Проблема наступності та нового в українському коесерватизмі.

5. Періодизація українського консерватизму ХІХ століття.

Питання до семінарського заняття.

1. Загальна історико-політична характеристика України у ХІХ столітті .

2. Домінанти становлення українського консерватизму.

3. Основні періоди формування українського консерватизму ХІХ століття

4. Історико-політичні наслідки консервативних ідей ХІХ століття.
Тема 2. Український консерватизм ХІХ століття: загальна характеристика, особливості, контекст.

Політична програма Кирило-Мефодіївського товариства.Тарас Шевченко про незалежну демократичну Українську державу. Вирішення національного питання. ”Праведний закон” Т. Шевченка.

Державницькі погляди С.А. Подолинського та О.С. Терлецького.

Вчення про державу Івана Франка. Характеристика держави в Росії та Австро-Угорщині. Проблеми права, закону та кримінальної юстиції. Погляди на соціалізм. Розробка національного питання

Державно-правові погляди Лесі Українки (Лариси Косач). Співвідношення людини та держави. Політичні ідеали Л.Українки.

Погляди на державу та право вчених Київського, Харківського та ін. університетів України (К.А. Неволін, Н.Д.Іванішев, М.Ф. Владимирський-Буданов, М.К.Ренненкапмф, О.Ф.Кістяківський та ін.)
Завдання для самостійної роботи


 1. Розробіть модель просторово-часового континууму розвитку консерватизму в Україні

 2. Проілюструйте за допомогою таблиці основні аспекти зародження українського консерватизму, західноевропейського консерватизму та консервативної думки у Росії. Зробіть висновки

 3. У чому особливості Кироло-Мефодіївського товариства та які наслідки мала його діЯльність на формування політичної думки в Україні заголом та консервативної політичної думки зокрема


Тема 3. Політико-правова ідеологія західноєвропейського

консерватизму.
Французький консерватизм ХІХ століття. Концепція держави та влади Жозефа де Местра, Політичні погляди Луї де Бональда

Особливості становлення консерватизму у Швейцарії. Політичні переконання Людвіга Галлера. Вплив швейцарського консерватизму на формування влади.

Англійський традиціоналізм. Концепція влади та держави у Едмунда Берка.

Питання до семінарського заняття.

1. Політична ідеологія консерватизму

2. Політична ідеологія лібералізму (Джеремі Бентам, Джон Стюарт Мілль, Бенжамен Констан, Алексіс де Токвиль, Вильгельм фон Гумбольдт, Лоренц Штейн.

4. Позитивізм Огюста Конта.

5. Ідеологія анархізму Пьер Жозеф Прудон, Макс Штирнер
Тема 4 Витоки ідей консерватизму в  Україні

Первинні постулати консервативного характеру у розрізі козацького руху. Соціально-політичні передумови зародження консервативного світогляду. Елементи консерватизму у вченнях українських філософів.

Історичні виклики формування консерватизму як ідеології в Україні. Еклектизм бачення світу та його домінант. Релігійні аспекти інтенсифікації консервативного світогляду. Ціннісні мотиви Г. Сковороди та його вплив на політичне мислення.

ХVІІІ століття – століття зіткнення парадигм. Співвідношення європейського та українського досвіду на етапі зародження консервативного типу мислення.


Змістовий модуль ІІ

Тема 5. Генезис консерватизму у політичних поглядах українських авторів ХІХ століття.

Розвиток політичної думки в Україні в умовах формування консервативних поглядів ХІХ ст., самозбереження при наростаючій іноземній експансії.

Ідейна боротьба католиків і православних в історії української політичноїдумки в ХІХ ст 

Загострення літературної полеміки богословського характеру. Соціально-політичні погляди в роботах В.Лесевича.

Позиція О.Конта. Теологічні погляди і суспільно-політичнийідеал : соціальна рівність всіх людей, демократизм, гуманізм,любов до рідної землі, до простої людини. Соборність управління як вияв демократизму .

Політичні погляди О. Козлова, О. Гілярова. Розвиток політичної думки в Київському університеті.Питання для семінарського заняття:

 1. Суспільно-політичне значення полеміки богословського характеру.

 2. Загострення полеміки богословського характеру: основні лінії аргументації

 3. Розвиток політичної думки в Київському університеті.. 

Тема 6. Розвиток ідей державності та їх впливи на становлення українського консерватизму ХІХ століття.

Роль просвіти в розвитку політичної свідомості українського народу і підйому національно-визвольного руху. Вплив політико-державної діяльності на становлення українського консерватизму ХІХ.

Політичні погляди і соціально-політичні реформи. Політична і правова сутність сусідських домовленостей. Державна діяльність і політичні погляди під домінуванням іноземних держав.

Питання для семінарського заняття:


 1. Політичні погляди і соціально-політичні реформи

 2. Ролбь національно-визвольного руху у становленні цінностей консервативного характеру в Україні.

 3. Основні ідеї державно-політичного устрою під домінуванням іноземних держав..

Тема 7. Передумови політичних вчень консервативного напрямку України про людину, суспільство і державу.

Українське національне відродження: основні риси і направленість. Зародження теорії освіченого консерватизму ХІХ століття. Просвітителі-демократи та передумови політичних вчень консервативного змісту.

 

Питання для семінарського заняття


 1. Основні чинники українського відродження

 2. Впливи українського відродження на формування системи політичних цінностей консерватизму в Україні

 3. Концептуальні засади українського відродження

Завдання для самостійної роботи:

 1. Українське національне   відродження: основні риси і направленість.

 2. Соціально-політичні погляди представників українського відродження

 3. Освічений консерватизм: основна харатеристика  .

Тема 8. Специфіка українського консерватизму в першій половині ХІХ ст.

Кирило-Мефодіївське товариство (1846-1847 рр.). Соціально-політичні умовистворення Кирило-Мефодіївського товариства. Основні ідеї, організаційні іпрограмні положення у „Статуті слов’янського товариства св. Кирила і Мефодія“, „Книзі буття українського народу М. Костомарова і в установчійзаписті складеній В. Білозерським. Ідея федерації слов’янських народів на основі повної свободи і автономії держав, які входять в цю федерацію. Політичні погляди Т.Г.Шевченко. Ліберал-демократ чи революціонер?

Республікансько-демократичні ідеї в програмі Харківсько-Київськоготовариства. Парламентаризм. Виборча система.

Початок національного відродження в Західній Україні. Діяльність і суспільно-політичні погляди М.Шашкевича, І.Вагилевича, Я.Головацького.Тема 9. Український консерватизм в соціально-історичних умовах другої половини ХІХ ст.

Вплив соціально-історичних умов та культурно-просвітницького руху. Післяаграрної реформи 1861 р. на розвиток політичної думки в Україні. Політичні погляди революційного народництва на сутність держави, форм державного правління, національне питання, права і свободи людини.

В.Антонович, його концепції народоправства, федералізму, автономізму,суверенності людської совісті, фізичної і духовної свободи та ідеї державності та впливу українського консерватизму.

Політичні погляди М. Драгоманова: ідеї конституціоналізму, політичної волі,парламентаризму, федерації і децентралізації, місцевого самоврядування,національного самовизначення, права і свободи людини, співвідношення політики іморалі.

Політичні погляди О.Терлецького. Виникнення і сутність держави, погляди наполітичні права і свободи, ідея єдиного українського народу.

Погляди С.Подолинського на державу, її ролі і функції в суспільстві. Проект С.Подолинського і О.Терлецького на майбутнє України як федеративну демократичну республіку громад, а в подальшому як член всенародного вільного союзу, інтернаціональної федерації.

Політичні ідеї І.Франка. Політична система і місце в ній держави, її походження, сутність і форми. Соціальна воля і державна влада. Ідея федеративної України і слов’янської федерації з участю України.

Леся Українка про роль народу в суспільстві, причини виникнення, суть і форми держави. Політична свобода і соціальна революція.Питання до семінарського заняття:

 1. Політичні погляди   революційного народництва (М.Кибальчич, Я.Стефанович, Д.Лизогуб,   І.Андрющенко).

 2. Політичні погляди   В.Антоновича і М.Драгоманова.

 3. Політичні погляди   О.Терлецького і С.Подолинського.

 4. Політичні ідеї І.Франка і   Лесі Українки.

Завдання для самостійної роботи

1. Історичні умови формування політико-правової концепції М Драгоманова.

2. Конституціоналізм М.П.Драгоманова. Проблема прав людини.

3. Федералізм. Проблема місцевого самоврядування.

4. Проблема національного самовизначення.

5. Історичне значення Драгоманова як політичного мислителя.


Тема 10. Впливи консерватизму ХІХ століття на нові напрямки розвитку політичної думки в Україні в ХХ ст

Суспільно-політичні наслідки першої буржуазно-демократичної революції1905-1907 рр. Українське національне питання в III і V Державній Думі. Перший проект автономії України в ХХ ст.

Створення українських партій: радикально-демократичної, селянського союзу,соціал-демократичної і народної. Основні цілі їх політичних програм.

Політичні погляди М.Грушевського. „Українське питання“ в трактовці М.Грушевського. Ідеї національно-територіальної автономії. ФедералізмМ.Грушевського і принцип децентралізма. Вплив українського консерватизму на формування ідей та принципів.Тема 11. Основні ідеї українського консерватизму ХІХ ст. у контексті державотворчого досвіду українства в  ХХ ст.

Еволюція поглядів М.Грушевського після жовтня 1917 р. Державно-правові погляди і утілення їх у IV Універсалі Центральної Ради. Проект Конституції УНР– „статут про державний устрій, права і вільності УНР“. Політичні погляди М.Грушевського в період примусової еміграції і після повернення до РадянськоїУкраїни.

Політичні погляди В.Винниченко, демократизм. Соціал-демократична модельнаціональної держави в програмі В.Винниченко. Його відношення до жовтневої революції 1917 р., до більшовизму, до Радянської України, до України в складі СРСР. Еволюція поглядів і політичні коливання.

Політична програма П.Скоропадського. Особливості його конституалізму.Ліберальна орієнтація конституційних проектів П.Скоропадського: закони про тимчасовий конституційний устрій України. Про гетьманську владу від 29 квітня1918 р.

Політичні погляди С.Петлюри.

Основні етапи еволюції політичної думки в Україні в радянський період. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. Прийняття КонституціїУкраїни (28.06.1996 р.).Завдання для самостійної роботи:

 1. Суспільно-політичні   наслідки першої буржуазно-демократичної революції 1905-1907 рр. Українське   національне питання в ІІІ і IV Державный думы.

 2. Створення українських   партій. Основні цілі їх політичних програм.

 3. Політичні погляди   М.Грушевського, В.Винниченко. та вплив на них досвіду українського консерватизму ХІХ ст.

 4. Акт проголошення   незалежності України від 24 серпня 1991 р. Прийняття Конституції України   (28.06.1996 р.).

Тема 12 Сутність консервативного напрямку у політичній думці України

Сутність консервативного напрямку в становленні національної держави.

Ідеї представників українського консерватизму в  еміграції В. Липинського, С. Томашівського, В. Кучабського.

Аналіз української державності з точки зору монархічних традицій в історії УкраїниЗавдання для самостійної роботи.

  1. Сут\ність консервативного   напрямку в становленні національної держави.

  2. Українська монархія – цінності, структура, ритуали

  3. Особливості розвитку українських консервативних ідей за межами України. .

Змістовний модуль 3

Тема 13. Сутність національно-державного напрямку у політичній думці України

Головні політичні ідеї національно-державницького напрямку.

Проблема нації та її кордонів. С. Дністрянський, В. Старосольський, О. Бочковський про безумовне визнання права кожної нації на автономію і державну незалежність.

Особливості національного питання при становленні держави. Державний суверенітет. Національна самобутність. Держава – як квінтесенція національного розвитку.Питання семінарського заняття.

  1. Особливості національно-державницького напрямку.

  2. С. Дністрянський про націю

  3. О. Бочковський про співвідношення «нація - держава»

Завдання для самостійної роботи

 1. Випишіть розуміння понять «нація», «держава», «влада», «політика» у представників національно-держпавницького напрямку

 2. Поясніть концепцію національної держави крізь призму сучасних тенденцій політики у світі

 3. Яким чином співвідносяться поняття етносу та нації, який вплив має це співвідношення на формування держав за національною ознакою

Тема 14 Політичні цінності крізь призму консерватизму

Політичні цінності ХІХ століття: людина, держава, нація. Засадничі аспекти європейського консервативного світогляду. Консерватизм у США. Самобутність українського консервативного мислення.

Детермінанти національного ренесансу. Аксіологічна складова ідеологічних доктрин консервативного напрямку. Етнічно-національні співвідношення в Україні.

Завдання для самостійної роботи.


  1. Політичні цінності консерватизму.

  2. Нація як неодмінний атрибут консервативного мислення

  3. Співвідношення «людина - етнос - нація - держава».

Тема 15. Проблема співвідношення консервативної картини світу у контексті диверсифікації політичної дійсності

Процес «зіткнення ідеологій» та роль консерватизму. Поляризація політичних цінностей в умовах скорочення простір-часу. Критика цілісності ідеологічного конструкту консерватизму з позиції «різноманітності локального». Неоконсерватизм та його атрибути.

Елементи, що диверсифікують політичну дійсність та їхнє походження. Консерватизм супроти Лібералізму на «ринку ідеологій». Підхід «світ, що змінюється» та його консервативні стратегії.
Тема 16 Сучасні консервативні тенденції у світі та в Україні

Сучасні світові монархії: принципи структурування та деструкції. Консерватизм як стратегія розвитку громадянського суспільства. Нація – громада: локалізація державницьких стратегій.

Україна: пострадянські дискурси та псевдо ідеології. Сучасні консервативні напрямки та формування зв’язків із їхніми джерелами. Атрибути влади та їхнє походження. Проблема державного суверенітету.

Питання семінарського заняття.


  1. Консервативні елементи у сучасних монархіях.

  2. Консерватизм на теренах громадянського суспільства

  3. Проблема національної ідеї в Україні та її консервативні варіанти

Завдання для самостійної роботи

 1. Здійсніть історико-політичний аналіз процесу становлення української нації. Які особливості Ви можете відмітити

 2. Поясніть значення таких понять як держава, нація, влада, політика з позиції неоконсерватизму

 3. Яким чином консерватизм вплинув на формування державності в Україні у ХХ столітті


Семінарське заняття 11. Політичні погляди Г.С. Сковороди.

1. Історичні умови формування політичного світогляду Г.С.Сковороди.

2. Суспільно-політичний критицизм Сковороди.

3. Принцип «сродної праці».

4. «Горня республіка» як політико-правовий ідеал.

5. Історичне значення Г.С. Сковороди як мислителя.4. Критерії оцінювання

Успішність студента оцінюється шляхом проведення поточного, модульного семестрового (підсумкового) контролю.

Максимальна кількість балів за дисципліну “Український консерватизм ХІХ століття”, яку може отримати студент протягом семестру за всі види навчальної роботи, становить 100.

100 максимальних балів розподіляються у співвідношенні, наведеному в таблиці:


Розподіл балів, що присвоюються студентам
Модуль 1Модуль 2

Сума


Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Індивідуальне завдання

20

40

30

10

Теми 1-4

Теми 5-12

Теми 13-16

90

10

100


Шкала оцінювання:

Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90 – 100

5 (відмінно)

залік

A

86 89

5 (відмінно)

B

71 85

4 (добре)

C

61 70

3 (задовільно)

D

60

3 (задовільно)

E

35 59

2 (незадовільно) з можливістю перездачі

незалік

FX

1 34

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом

F

Бали в діапазоні (90 – 100) означають, що студент виявив всесторонні, систематичні знання та глибоке розуміння положень навчального матеріалу з спецкурсу; засвоїв основну та додаткову літературу, рекомендовану програмою; проявив великі здібності в осмисленому, логічному, аргументованому, чіткому і вільному трактуванні навчально – програмного матеріалу; засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни; демонструє вміння вільного використання визначень та теорій, концкпцій; самостійно дає правильні відповіді на тестові завдання.

Бали в діапазоні (86 – 89) означають, що студент виявив систематичні та глибокі знання

навчального матеріалу та вільно його викладає, дає правильні пояснення консервативних теорій,

понять; демонструє розуміння матеріалу, аргументує свої висновки та судження, уміє

застосовувати знання на практиці, легко наводить потрібні приклади не тільки з підручника, а

й самостійно; викладає матеріал логічно і послідовно, з дотриманням мовних норм; уміє

робити висновки; легко знаходить відповіді на тестові запитання і розв’язує без помилок

теоретико-прикладні завдання.


Бали в діапазоні (71 85) означають, що студент виявив знання, які відповідають вимогам, показав систематичний характер знань з дисципліни, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою, але допускає ряд помітних помилок, які сам може виправити, до того ж робить помилки не більше як у 15 – 20 % тестів.

Бали в діапазоні (61 – 70) означають, що студент має знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, однак подає матеріал неповно, допускає неточності у визначенні понять і формулюванні теорій; не спроможний належним чином обґрунтувати свої судження, навести власні приклади; викладає матеріал непослідовно з мовними помилками; орієнтується лише у 50% тестів і підходах до розв’язання завдань.

Бали (60) означає, що студент виявив знання основного навчального матеріалу в мінімальному обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; в основному ознайомився з літературою, рекомендованою програмою; спроможний дати правильні відповіді на 30 % тестових завдань і практичних вправ.

Бали в діапазоні (35 – 59) свідчать про значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, про принципові помилки при виконанні, передбачених програмою завдань, але студент спроможний самостійно доопрацювати програмний матеріал і підготуватися до перездачі дисципліни.

Бали в діапазоні (1 – 34) означають, що студент не мав знань зі значної частини навчального матеріалу; допускав принципові помилки при виконанні більшості передбачених програмою завдань; не спроможний самостійно засвоїти програмний матеріал і потребує повторного вивчення спецкурсу «Український консерватизм ХІХ століття».

М е т о д и ч н е з а б е з п е ч е н н я


 1. Матеріали до лекцій з різних тем курсу.

 2. Методичні вказівки (плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентам).

П и т а н н я н а з а л і к п р е д м е т у

У к р а ї н с ь к и й к о н с е р в а т и з м Х І Х с т о л і т т я


 1. Історія та передумови виникнення консервативних вчань в Україні у ХІХ столітті

 2. Загальна характеристика українського консерватизму ХІХ століття.

 3. Вчення про державу Івана Франка.

 4. Ідея еволюційного політичного розвитку у творі Івана Франка «Що таке поступ»

 5. Поняття і загальна характеристика структури і змісту українських вчень консервативного характеру,

 6. Політична доктрина консерватизму у Европі – її характеристика та предстваники

 7. Політичні погляди В. Липинського.

 8. Методологія дослідження українського консерватизму.

 9. Загальна характеристика консервативних уявлень про політику, державу та мораль.

 10. Погляди на державу вчених Київського, Харківського та ін. університетів України (К.А. Неволін, Н.Д. Іванішев, М.Ф. Владимирський-Буданов, О.Ф.Кістяківський та ін.)

 11. Погляди на державу і політику Михайла Грушевського.

 12. Погляди на політику та владу Володимира Винниченка.

 13. Погляди Ю. Липи на людину та політику.

 14. Консервативне підґрунтя концепцій національної української держави у ХХ ст.

 15. Загальна характеристика політико-правової думки у Росії першої половини ХIX сторіччя та її впливи на становлення українського консерватизму /Михайло Сперанський/. Політичні програми декабристів. Слов’янофіли і західники.

 16. Консервативні аспекти у сучасній політичній ідеології незалежної України.

 17. Загальна характеристика політико-правової думки у Росії другої половини ХІХ сторіччя та її впливи на формування українського консерватизму (реформаторська течія; російський соціалізм; анархізм; ліберальне і революційне народництво; лібералізм; консерватизм).

 18. Витоки консервативних політичних ідей в Україні.

 19. Розвиток політичних поглядів у ХІХ столітті

 20. Генезис консервативної політичної думки в Україні в ХІХ сторіччі.

 21. Зміст літературної полеміки консервативного характеру. .

 22. Ідеї і практика державності в козацько-гетьманівський період та їх вплив на становлення українського консерватизму у ХІХ столітті.

 23. Седименти консервативізму в політичній думці у Києво-Могилянській академії

 24. Основні ідеї   державно-політичного устрою в Конституції П.Орлика.

 25. М. Грот і його погляди

 26. Основні напрямки розвитку   політичної думки в Україні першої половини ХІХ ст.

 27. Історичні умови розвитку   політичних поглядів в Україні першої половини ХІХ ст.

 28. Діяльність таємних   товариств і їх роль в розвитку політичної думки в Україні.

 29. Масонство в Укаїні та його впливи на український консерватизм

 30. „Руська правда“ і її зміст.

 31. Роль Харківського і  Київського університетів в розвитку і розповсюдженні політичних ідей в  Україні.

 32. Кирило-Мефодіївське   товариство і його програма державно-політичної перебудови суспільства.

 33. М. Костомаров про   майбутнє української державності.

 34. Т.Г. Шевченко про утвердження соціальної рівності і політичної свободи, громадянського   самоврядування і справедливої законності.

 35. Значення   Кирило-Мефодіївського товариства в політичному житті українського народу.

 36. Розвиток політичної думки в   Україні в другій половині ХІХ ст.

 37. Політичні погляди   В. Антоновича.

 38. М. Драгоманов і його політичні погляди на майбутнє України.

 39. Права і свободи людини в   творчості М. Драгоманова.

 40. Проблема федерації М. Драгоманова.

 41. Принцип децентралізації М. Драгоманова.

 42. Роль місцевого самоврядування у творчості М. Драгоманова.

 43. Вплив ідей   М. Драгоманова на сучасників і потомків.

 44. Консерватизм у творчості І. Франка

 45. Політичні погляди М.   Грушевського.

 46. Розвиток української   політичної думки в контексті державотворчого досвіду українства на початку   ХХ ст.

 47. Розвиток української   зарубіжної політичної думки та її консервативні коннотації.

 48. Суть народницького напрямку   в становленні національної держави.

 49. Суть консервативного   напрямку в становленні національної державності.

 50. Головні політичні ідеї   національно-державницького напрямку

 51. Загальна характеристика і основні напрямки американської політичної ідеології XIX ст.

 52. Ідеї природного права в Україні епохи Просвітництва.

 53. Мораль та влада у поглядах Григорія Сковороди.

 54. Яков Козельський про суспільний договір.

 55. Загальна характеристика розвитку політичної думки в Україні у XIX ст.

 56. Тарас Шевченко про незалежну демократичну Українську державу

О С Н О В Н А Л І Т Е Р А Т У Р А:


 1. Винниченко В. Відродження нації. - Київ - Відень, 1990.

 2. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. К., 1991.

 3. Виноградов П.Г. Очерки по теории права. М., 1915.

 4. Вишенський І. Твори. - К., Дніпро, 1986.

 5. Вишенский И. Сочинения. Киев, 1959.

 6. Владимирский-Буданов Н.Ф. Очерки из истории литовско-русского права. – К., 1889.

 7. Грушевський М.С. Духовна Україна. - К.,1991.

 8. Грушевський М.С.На порозі Нової України.Гадки та мрії. - К.,1992

 9. Грушевський М.С Хто такі українці і чого вони хочуть? К.,1991.

 10. Грушевський М.С. Історія України-Русі. В 11 т., К., 1991.

 11. Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910.

 12. Данилович Н.И. О литовских летописях // Журнал Министерства Народного просвещения.

 13. Добролюбов М.О. Вибрані філософські твори в 2-х т. - К., 1952-1953.

 14. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. - К.,1993.

 15. Донцов Д. Націоналізм. Дрогобич, 1992.

 16. Франко І.Я. Вибрані суспільно-політичні і філософські твори.-К., 1956.

 17. Франко І.Я. Зибрання творів у 50 т.-К., 1986.

 18. Зіньківський Т. Писання.- Книга друга. Львів, 1896.

 19. Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. К., 1867.

 20. Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. К., 1891.

 21. Кистяковский Б. Права человека и гражданина.//Вопросы Жизни, 1905, № 1.

 22. Кистяковский А.Ф. О значении судебной реформы в деле улучшения судебной реформы. //Университетские известия. – 1870., – №5.

 23. Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права. М., 1916.

 24. Кистяковский Б.А. Государство и личность.: В кн. Русская философия собственности. - СПб.,СП «Ганза», 1993.

 25. Кистяковский Б.А. В защиту права. // В кн.Вехи.Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990 или // Вехи.Интеллигенция в России. Сб.стат. 1909 –1910. М., 1991.

 26. Кістяківський Богдан. Вибране. Бібліотека часопису «Філософська і соціологічна думка» Серія

 27. «Українські мислителі», К., Абрис, 1996.

 28. Кистяковский Б. В защиту права. Интеллигенция и правосознание.//Наше наследие, М., 1990, № 1У(16).

 29. Кистяковский Б.А. Государство правовое и социалистическое.//Вопросы философии, № 6

 30. Козельський Я.П. Передмова до перекладу «Історії датської» Л.Голберга // Пам'ятки суспільної думки України (XVIII - перша половина XIX ст.): Хрестоматія. – Дніпропет/ 1995.

 31. Конт О. Общий обзор позитивизма.т.1-3.»Родоначальники

 32. Костомаров М.І. Твори.У 2 т. К., 1990

 33. Костомаров М.І. Закон божий (книга буття українського народу). К., 1991.

 34. Костомаров Н.И. Две русских народности / Обраб. Текста и ред. А.П.Ковалевой; Авт. предислов. В.А.Дорошенко. - К.,-Х., 1991.

 35. Костомаров Н.И. Руина; Мазепа; Мазепинцы: Исторические монографии и исследования.М., 1995.

 36. Костомаров Н.И. Мысли о федеральном начале в Древней Руси /Собр.соч. в 2-х кн. СПб., 1903.

 37. Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства. М., 1915.

 38. Липинський В. Твори. Архів Студії.Київ-Філадельфія, 1994.

 39. Потульницький В.А. Наукова   діяльність М.С. Грушевського в еміграції (1919-1924 рр.)//   Український історичний журнал. – 1992. — №2.

 40. Пріцак О. Історіософія та   історіографія Михайла Грушевського. – Київ, Кембріж, 1991.

 41. Лащенко Р. Лекція по   історії українського права. – К. Україна. – 1998 – 254 с.

 42. Лащенко Ростислав   (1878-1929) // Енциклопедія українознавства. – Львів, 1994. – т.4   с. 1260.

 43. Липинський В. Народи   поневолені і народи бездержавні // Сучасність. 1992. — №6.

 44. Липинський В. Замітки   до історії українського державного будівництва в ХVII столітті //   Український історичний журнал. – 1992. — №2.

 45. Липинський В.   Історико-політична спадщина та сучасна Україна. – Київ; Філадельфія. —   1994.

 46. Бурлачок В.Ф.   Соціологія політики В.М. Липинського // Соціологічна думка України. –   К. — 1996.

 47. Вільчинський Ю. В ім’я   волі і незалежності української нації (В’ячеслав Липинський) // Слово і   час. – 1992. — №12.

 48. Забаревський М.   В’ячеслав Липинський і його думки про українську націю і державу. –   Відень. – 1925.

 49. Пеленський Я.   В. Липинський – засновник державної школи в українській історіографії   // Український історичний журнал. – 1992. — №2.

 50. Шморгун О. Українська   ідея та українська ідеологія в державо-творчій концепції В’ячеслава   Липинського // Політичні читання. – 1993. — №4.

 51. Томашівський С. Перший   похід Богдана Хмельницького в Галичину: Два місяці української політики   1648 р. Львів: 1914. – 152 с.

 52. Томашівський С. Під   колесами історії: нариси і статті. – Берлін: Вид-во „Українське слово“,   1922. – 103 с.

 53. Буравченков А.   Томашівський Степан (1875-1930) // Малий словник історії України. –   К.: 1997. – с. 390.

 54. Шелухін Сергій Павлович   (1864-1938) // Стрельський Г.В. Українські дипломати доби   національно-державного відродження (1917-1920): Бібліографічний довідник.   – К. 2000. – с.41-42.

 55. Шелухін Сергій Павлович //   Верстюк В. Діячі Української Центральної Ради. Бібліографічний   довідник (В. Верстюк, Т. Осташко.) – К.: 1998. – с.191-193/

 56. Гелей С.Д. Василь   Кучабський і проблеми України на сторінках тижневика „Лита“ (1931-1933   рр.) // Українська періодика: історія і сучасність: Доповіді та   повідомлення п’ятої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 27-28   листопада 1998 р. – Львів, 1999. – с.551-565.

 57. Гелей С.Д. Українська   народна республіка в оцінках ідеологів українського консерватизму – В.    Липинського та В. Кучабського // Вісник Львівської комерційної   академії. – 1998. – т.2, ч. 2/3 – с.85-99.

 58. Станіслав Дністрянський – світоч   української правової науки: // Матеріали наукової конференції юридичного   інституту ТАНГ, присвяченої річниці дня народження академіка   С. Дністрянського:/ Тернопільська акад. народного господарства.   Тернопіль. – 1999. – 82 с.

 59. Академік Станіслав Дністрянський.   1870-1935. Бібліографія. К.: 1992.

 60. Усенко І.Б. Наукова   спадщина академіка С. Дністрянського. В кн. Правова держава.   вип. 4. – 1996.

 61. Стецюк П.Б. Станіслав   Дністрянський як конституціоналіст. Л.: 1999.

 62. Старосольський В.Я.   (1878-1942) // Стрельський Г.В. Українські дипломати доби   національно-державного відродження (1917-1920 рр.). – к. 2000. –   с.33-34.

 63. Бочковський Ольгерд   Іпполітович (1885-1933) // Українські дипломати доби   національно-державного відродження (1917-1920 рр.): Бібліографічний   довідник. – К., 2000. – с.7.

 64. Грушевский М. Движение   политической и общественной мысли в XIX столетии. СПб, 1907.

 65. Дорошенко Д.М.   Х.Костомаров. Його програма і літературно-наукова діяльність. К., 1920.

 66. Дорошенко Д.М. Нариси   історії України. Львів, 1991.

 67. Избранные   общественно-политические и философские произведения украинских   революционных демократов ХІХ века. М., 1955.

 68. Кирчів Р.ф.   Етнографічно-фольклористична діяльність „Руської трійці“. К., 1990.

 69. Копиленко О.Л.   Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучасній ідеологічній   боротьбі. К., 1990.

 70. Костомаров М.І. „Закон   божий“ / Книга буття українського народу/ К., 1991.

 71. Марахов Г.И. С верой в   будущее. Революционный демократ Н.И.Гулак. К., 1989.

 72. Марахов Г.И.   социально-политическая борьба на украине в 50 и 60-е гг. ХІХ в. К., 1981.

 73. Общественно-политическое   движение на Украине в 1856-1862 гг. К., 1963.

 74. Пинчук Ю.Л. Исторические   взгляды Н.И. Драгоманова. Критический очерк. К., 1984.

 75. Полонська-Василенко Н.   Історія України. Мюнхен, 1976. Т.2.

 76. Русалка Дністрова.   Документи і матеріали. К., 1989.

 77. Сергіенко Г.Я. Т.Г.   Шевченко і Кирило-Мефодієвське товариство. К., 1983.

 78. Скакун О.Ф. Прогресивна   політико-правова думка на Україні /ІХ ст. – 1917/. К., 1990.

 79. Философская культура   Украины и отечественная общественная мысль ХІХ-ХХ вв. К., 1990.

 80. Чижевский Д. Нариси з   історії філософії на Україні. Нью-Йорк, 1991.

 81. Шевченко Тарас. Біографія /   Відп. ред. П.Кирилюк. К., 1984.

 82. Хижняк З.B.   Киево-Могилянская академия. К., 1988.

 83. Брагінець А. Філософські та   суспільно-політичні погляди Івана Франка. Львів, 1956.

 84. Возняк М. Нариси про світогляд   Івана Франка. Львів, 1955.

 85. Драгоманов М.П. Вибране.   Мій задум скласти очерк історії Цивілізації України. К., 1991.

 86. Іванченко Р.П. Раби Киева   мовчали… До 150-річчя від дня народження М.П.Драгоманова. К., 1991.

 87. Избранные   общественно-политические и философские произведения украинских   революционных демократов ХІХ века. М., 1955.

 88. Кравець М.М. Іван Франко –   історик України. Львів, 1971.

 89. Сокуренко В.Г.   Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине   ХІХ века. Львів, 1966.

 90. Скакун О.Ф. Иван Франко.   М., 1987.

 91. Скакун О.Ф. Политическая и   правовая мысль на Украине /1861-1917 гг./. Х., 1987.

 92. Скакун О.Ф. М.П.Драгоманов   как политический мыслитель. Х., 1993.

 93. Федченко П.М. Михаил   Драгоманов. К., 1991.

 94. Франко І. Програма   галицьких соціалістів. / Зібр. твори 450 т.к., 1886, т.45.

 95. Пашук А.І. Проблеми   суспільного розвитку в ідеалогії революційного демократизму України.   Львів, 1982.

 96. Философская культура   Украины и отечественная общественная мысль ХІХ-ХХ вв. К., 1990.

 97. Штрихи до наукового   портрету Михаила Драгоманова // Зб. наук. Праць АН України. К., 1991.

 98. Вивід прав України. Львів,   1991.

 99. Винниченко В. Відродження   нації. К., 1990. Ч.1-3.

 100. Винниченко В. Заповіт   борцям за визволення. К., 1991.

 101. Дзюба І. Україна і світ //   Україна. Наука і культура. К., 1991.

 102. Донцов Д. За яку революцію.   Львів, 1990.

 103. Донцов Д. Націоналізм.   Лондон, 1966. Ч.1-3.

 104. Донцов Д. Підстави нашої   політики. Ньб-Йорк, 1957.

 105. Дві концепції української   політичної думки. Вячеслав Липинський – Дмитро Донцов. Нью-йорк, 1990.

 106. Грушевський М. Україна і   Росія. Переговори в справі нового ладу / липень-серпень 1917 р./. К.,   1917.

 107. Грушевский М. Освобождение   России и украинский вопрос. СПб., 1907.

 108. Михайло Грушевський –   голова Української Центральної Ради. К., 1917.

 109. Грушевський М. Якої ми хочемо   автономії і федерації. К., 1917.

 110. Грушевський М. Хто такі   українці і чого вони хочуть. К., 1991.

 111. Избранные   общественно-политические и философские произведения украинских   революционных демократов ХІХ века. М., 1955.

 112. Копиленко О.Л. Повернення   М.С. Грушевського. К., 1991.

 113. Копиленко О.Л. „Українська“   ідея М. Грушевського: історія і сучасність. К., 1991.

 114. Корбут С. Симон Петлюра.   Львів, 1941.

 115. Минуле України: відновлені   сторінки. К., 1991.

 116. Потульницький В.А. Історія   української політології. К., 1992.

 117. Проблеми історії   національного руху на України: /до 1917 р./. Тези доповідей. 2 Всеукр.   наук.-теор. конф. К.-Миколаїв, 1992.

 118. Скакун О.Ф. Политическая и   правовая мысль на Украине /1861-1917/. Х., 1987.

 119. Скакун О.Ш. Прогресивна політико-правова   думка на Україні /ІХ ст.-1917 р./. К., 1990.

 120. Слюсаренко А.Г., Томенко   М.В. Історія української конституції. К., 1993.

 121. Українська   суспільно-політична думка в ХХ ст. / Упоряд. Т.Гунчак, С.Сольчаник.   Сучасність. 1983.

 122. Конституция Украины. К., 1996   г.


Д О Д А Т К О В А Л І Т Е Р А Т У Р А


 1. Мазепа І. Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями.В кн.:Вивід прав України. Львів, Слово, 1991.

 2. Мазепа І. Писання / Є.Пеленський (ред.). - К., 1992.

 3. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. -Львів, 1995.

 4. Оріховський-Роксолан Ст. Напучення королеві польському Сигізмун-ду-Августу// Українська література ХІУ-ХУІ ст. - К.1988.

 5. Драгоманов М. Старі хартії вольності. Львів, 1895.

 6. Драгоманов М. Австро-руські спомини. Львів, 1889.

 7. Драгоманов М.Переднє слово до Громади // Вибрані твори. Прага, 1937.

 8. Драгоманов М.Пропащий час. Українці під московським царством. 1654-876. Львів, 1909 Література українська, проскрибована рядом російським Драгоманов М. ( Виступ на конгресі в Паріжі) // Сучасність. 1976. Ч.7-8.

 9. Драгоманов М. Чудацькі думки про українські справи. Відень, 1915.

 10. Драгоманов М.П. Вибране. - К., 1991.

 11. Драгоманов М.П. Что такое украинофильство? К., 1991

 12. Орлик Пилип. Вивід прав України. В кн.: Вивід прав України.- Львів, Слово, 1991.

 13. Петлюра С. Статті. - К., 1993.

 14. Прокопович Ф. Правда воли монаршей.М.-Л. Издательство Акад. Наук СССР, 1961.

 15. Прокопович Феофан. Філософські твори. В 3 т. К., 1979.

 16. Сковорода Г.С. Твори у двох томах. К.: АТ «Обереги», 1994.

 17. Скрипник М. Статті й промови. Х., 1931.

 18. Українка Леся. Зібрання творів у 12-ти т. К., 1977.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка