" Міжнародно-правове регулювання проведення операцій ООН по підтриманню миру (опм)"Сторінка1/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.93 Mb.
#494
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7Міністерство економіки України

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІКафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА


на тему “ Міжнародно-правове регулювання проведення операцій ООН по підтриманню миру (ОПМ)”

за спеціальністю 8030402 “Міжнародне право”

Виконала ____________________слухачка заочної форми навчання Суслова О.І.
Науковий керівник___________ старший науковий співробітник Лук’янов А.В.

Київ - 2001


РЕФЕРАТ

магістерської роботи

слухачки Української академії зовнішньої торгівлі

Суслової Олени Іванівни

Тема магістерської роботи – Міжнародно-правове регулювання проведення операцій ООН по підтриманню миру (ОПМ)

Загальний обсяг роботи складає 82 сторінки.

Містить 1 таблицю, 0 малюнків, 67 літературних джерела, 0 додатків.

Актуальність дослідженої проблеми базується на важливості теоретичної розробки проблеми поняття та місця ОПМ, їх місця ч сучасному механізмі універсальної колективної безпеки та вимоги впорядкованості в цій галузі.

Робота мала за мету необхідність нового виміру в розумінні операцій ООН по підтриманню миру.

Робота містить в собі наступні напрямки дослідження – міжнародно-правові аспекти проведення ОПМ та комплексний підхід до їх міжнародно-правового регулювання.

В першій главі йде мова про історико-об’єктивні передумови виникнення системи засобів вирішення міжнародних конфліктів.

Друга глава присвячена міжнародно-правовому регулюванню проведення операцій ООН по підтриманню миру.

Третя глава містить висвітлення інституційного механізму операцій по підтриманню миру.

Практичне значення роботи полягає у дослідженні аспектів міжнародно-правового регулювання проведення операцій по підтриманню миру.

МАГІСТР: Суслова О.І.

ЗМІСТ
Вступ 4


І. Історико-об’єктивні передумови виникнення системи засобів вирішення міжнародних конфліктів 8

    1. Проблема миру в різні історичні епохи 8

    2. Засоби вирішення міжнародних конфліктів: історична перспектива 11

    3. Еволюція міжнародного конфлікту 16

    4. Виникнення операцій ООН по підтримання миру 21

ІІ. Міжнародно-правове регулювання проведення операцій ООН по підтриманню миру (ОПМ) 30

2.1 Поняття ОПМ 30

2.2 ОПМ в міжнародній нормативній системі 35

2.2.1 поняття сучасної міжнародної нормативної системи

2.2.2 рішення Ради Безпеки ООН

2.2.3 рішення Генеральної Асамблеї ООН

2.2.4 універсалізація нормативного закріплення ОПМ

2.3. Принципи проведення ОПМ. ОПМ та принципи міжнародного права 44

2.3.1 загальна характеристика

2.3.2 основні принципи ОПМ

2.3.3 допоміжні принципи ОПМ

ІІІ. Інституційний механізм операцій по підтриманню миру 60


3.1 Поняття інституційного механізму ОПМ та його суб’єктивний склад 60

3.1.1 Рада Безпеки ООН

3.1.2 Генеральна Асамблея ООН

3.1.3 Генеральний секретар ООН

3.1.4 Держави-Члени ООН: система Угод СТЕНДБАЙ

3.2 ОПМ: від планування до розгортання 67

3.3 Особливості процесу прийняття рішень про ОПМ 69

3.4 Моделі сучасних ОПМ 70


ВИСНОВКИ 73

ДЖЕРЕЛА 78

ДОДАТОК №1: Карта завершених та триваючих миротворчих операцій 82

ВСТУП


29 травня 1998 року світова спільнота відзначила 50-ту річницю запровадження Організацією Об’єднаних Націй нового засобу врегулювання міжнародних конфліктів – Операцій по підтриманню миру. Не будучи прямо передбаченими в Статуті ООН, саме вони відіграють чи не найважливішу роль в миротворчій діяльності Організації. Генеральний секретар ООН Кофі Анан, в одній із своїх нещодавніх заяв з приводу п’ятдесятиріччя операцій по підтриманню миру зазначив, що ”останнім часом невиправдано зростає недовіра міжнародної спільноти до миротворчої діяльності ООН. Але я переконаний: історія доведе, що операції по підтриманню миру – один з найвагоміших та довготривалих внесків Організації в справу підтримання міжнародного миру та безпеки”1

Актуальність обраної теми можна, і потрібно розглядати в трьох основних аспектах. По-перше, проведення операцій ООН по підтриманню миру не було передбачено в Статуті ООН. Такий стан речей провокує ряд питань щодо правомірності цього виду діяльності ООН, а як наслідок, виникаю проблема місця миротворчих операцій в сучасному механізмі універсальної колективної безпеки та в міжнародно-правовій нормативній системі.

По-друге, миротворчі операції – це заходи ООН, основним завданням яких є підтримання та зміцнення міжнародного миру та безпеки, що в свою чергу, є головною метою діяльності Організації.2 Виключно важливий характер об’єкту діяльності операцій по підтриманню миру об’єктивно вимагає впорядкованості та послідовності діяльності міжнародного співтовариства в цій галузі.

По-третє, теоретична розробка проблеми поняття та місця операцій по підтриманню миру ООН в універсальному міжнародному інституційному механізмі по вирішенню міжнародних конфліктів дуже важлива для окремих держав, які беруть участь в міжнародній миротворчій діяльності. У зв’язку з цим варто звернути увагу на ту обставину, що в прийнятому нещодавно Верховною Радою України Законі “Про участь України в міжнародних миротворчих операціях” неправильно визначена суть операцій ООН по підтриманню миру. В статті 1-й зазначається, що миротворчі операції здійснюються за рішеннями Ради Безпеки ООН у відповідності до Статуту Організації Об’єднаних Націй.3 А як вже зазначалось, положення Статуту ООН не передбачають цього виду діяльності Організації.

Говорячи про стан дослідженості даної проблеми слід зазначити про вражаючу диспропорцію дослідженості її західними вченими та фахівцями з міжнародного права країн колишнього Радянського Союзу. Зокрема, операціям по підтриманню миру присвячена тільки одна монографія українського професора Бруза В.С., в той час як перерахувати кількість монографічних досліджень цієї проблеми вченими Західної Європи та США майже неможливо. Миротворчим операціям ООН присвячено окремий параграф в підручнику “Міжнародное право” професора Лукашука И. И. та ще в декількох навчальних посібниках з міжнародного права. Зрозуміло, що такий стан дослідженості не може вважатися задовільним і вимагає інтенсивнішого наукового пошуку в сфері, що розглядається. Це особливо актуальне з огляду на активну участь України в операціях по підтриманню миру ООН.Метою написання даної роботи є необхідність нового виміру в розумінні операцій ООН по підтриманню миру, продиктована об’єктивними реаліями сучасних міжнародних відносин та сучасного міжнародного права, стабільність та безпека якого знаходиться в безпосередній залежності від здатності міжнародної спільноти колективно вживати заходів, необхідних для підтримання міжнародного миру та безпеки. Відповідно, завданням даного дослідження є простежити логіку історичного розвитку міжнародно-правових засобів вирішення міжнародних конфліктів, віднайти місце операцій ООН по підтриманню миру в міжнародній нормативній системі та визначити основні характерні риси цього, порівняно нового виду діяльності ООН. Особливу увагу буде звернено на залежність ефективності функціонування та трансформацію універсальної системи колективної безпеки від еволюції природи та суті міжнародного конфлікту.

Хронологічні рамки даного дослідження продиктовані особливістю операцій по підтриманню миру як міжнародно-правового явища. Миротворчі операції виникли після заснування ООН. З того часу Рада Безпеки 48 разів приймала рішення про заснування нової миротворчої місії в тій чи іншій точці земної кулі. Для того, щоби краще зрозуміти суть та юридичну природу операцій по підтриманню миру, хронологічні рамки дослідження будуть відповідними всій п’ятидесятилітній історії цього виду діяльності ООН.

Новизна даної роботи полягає в тому, що в фокусі уваги знаходяться виключно міжнародно-правові аспекти проведення Організацією Об’єднаних Націй миротворчих операцій. Якщо звернути увагу на аспекти миротворчих операцій ООН, на яких загострюють свою увагу більшість дослідників цієї проблеми, то можна помітити, що, в основному, фахівців цікавить оперативна сторона цього питання. Увага зосереджується на підвищенні ефективності операцій по підтриманню миру шляхом, наприклад, вдосконалення механізмів швидкого реагування, шляхом налагодження системи фінансування миротворчих операцій, шляхом розробки нових методів комплектування миротворчого контингенту. В цій роботі, на відміну, ефективність операцій по підтриманню миру буде поставлено в залежність від наявності концептуальних міжнародно-правових підходів до їх юридичної суті та їх місця в міжнародній нормативній системі.

Іншим аспектом новизни даного дослідження є комплексний підхід до міжнародно-правового регулювання проведення миротворчих операцій ООН. Їх характерні риси, принципи проведення та інституційний механізм будуть розглянуті в тісному взаємозв’язку, як елементи одного цілого, що дозволить в результаті намалювати загальну картину такого елементу сучасної системи заходів вирішення міжнародних конфліктів як операції ООН по підтриманню миру.

Обрана тема охоплює широке коло питань щодо проведення Організацією Об’єднаних Націй миротворчих операцій. Однак, в даній роботі увага буде зосереджена на таких аспектах цієї проблеми як міжнародно-правове регулювання проведення операцій по підтриманню миру та їх інституційний механізм.  1. Історико-об’єктивні передумови виникнення системи засобів вирішення міжнародних конфліктів


Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка