1. Цивільне право в системі права УкраїниСторінка1/3
Дата конвертації07.06.2018
Розмір0.52 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3
Затверджено

на засіданні приймальної комісії
Львівського національного університету імені Івана Франка

«……» ………………..2018 р.

Протокол №____________

юридичний факультет
ПРОГРАМА
фахового вступного випробовування
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

з навчальної дисципліни


«Цивільне право України. Ч.1.»

Затверджено


на засіданні Вченої ради юридичного факультету
(протокол № від « » лютого 2018 р.)
Голова Вченої ради _____________проф. В. М. Бурдін

Львів – 2018РОЗДІЛ І

ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Тема 1. Цивільне право в системі права України.

Цивільне право як галузь приватного права. Предмет цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання. Принципи цивільного права. Система цивільного права. Співвідношення цивільного права з іншими галузями права.

Наука цивільного права. Становлення цивілістичної науки в Україні та її сучасний стан.
Тема 2. Джерела цивільного права України.

Загальна характеристика джерел цивільного права. Цивільне законодавство України: поняття і структура. Конституція України – основа цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України як основний акт цивільного законодавства України, історія його прийняття та структура. Інші акти цивільного законодавства. Дія актів цивільного законодавства в часі, просторі та за колом суб’єктів. Міжнародні договори та їх значення у регулюванні цивільних правовідносин.

Акти цивільного законодавства і договір.

Звичай як джерело цивільного права. Звичаї ділового обороту.

Цивільно-правові норми: поняття, види. Оцінювальні поняття в цивільному праві. Аналогія в цивільному праві.

Судова практика та її роль в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні норм цивільного права.


Тема 3. Цивільні правовідносини.

Поняття та особливості цивільних правовідносин. Елементи цивільних правовідносин (суб’єкти, об’єкт, зміст). Суб’єктивне цивільне право: поняття, види. Суб’єктивний цивільний обов’язок. Види цивільних правовідносин.РОЗДІЛ ІІ

СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Тема 4. Фізична особа.

Поняття фізичної особи як суб’єкта цивільних правовідносин. Співвідношення між поняттями „особа”, „фізична особа”, „громадянин”. Іноземні громадяни та особи без громадянства як суб’єкти цивільних правовідносин. Ім’я фізичної особи. Місце проживання фізичної особи.

Цивільна правоздатність фізичної особи: поняття, виникнення і припинення. Співвідношення цивільної правоздатності і суб’єктивного цивільного права. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи.

Цивільна дієздатність: поняття, види. Часткова цивільна дієздатність, її обсяг. Неповна цивільна дієздатність. Повна цивільна дієздатність. Надання повної цивільної дієздатності. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки. Визнання фізичної особи недієздатною.

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою: підстави, порядок, правові наслідки. Оголошення фізичної особи померлою.
Тема 5. Юридична особа: загальні положення.

Поняття та ознаки юридичної особи. Характеристика основних теорій юридичної особи. Види та організаційно-правові форми юридичних осіб. Створення юридичної особи. Установчі документи юридичних осіб. Цивільна право- і дієздатність юридичної особи. Органи юридичної особи. Філії і представництва юридичної особи. Припинення юридичної особи: поняття, способи, підстави. Загальний порядок ліквідації юридичної особи. Задоволення вимог кредиторів при ліквідації юридичної особи. Припинення юридичної особи з правонаступництвом.


Тема 6. Окремі види юридичних осіб.

Господарські товариства: поняття, види. Учасники господарських товариств, їх права і обов’язки. Повне товариство. Командитне товариство. Товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з додатковою відповідальністю. Акціонерне товариство.

Кооперативи як суб’єкти цивільних правовідносин.

Громадські організації та політичні партії як юридичні особи.


Тема 7. Участь держави, Автономної Республіки Крим і територіальних громад у цивільних правовідносинах.

Держава Україна як суб’єкт цивільних правовідносин. Форми участі держави в цивільних правовідносинах. Автономна Республіка Крим та територіальні громади як суб’єкти цивільних правовідносин.


Тема 8. Об’єкти цивільних правовідносин.

Поняття та види об’єктів цивільних прав. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав. Речі як об’єкти цивільних прав: поняття, класифікація. Гроші як об’єкти цивільних прав. Валютні цінності. Майно, майнові права. Підприємство як єдиний майновий комплекс. Результати робіт, послуги як об’єкти цивільних прав. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.


Тема 9. Цінні папери як об’єкти цивільних правовідносин.

Поняття та ознаки цінних паперів як об’єктів цивільних прав. Групи і види цінних паперів. Передання прав за цінним папером. Виконання за цінним папером. Окремі види цінних паперів (акції, облігації, векселі ін.).РОЗДІЛ ІІІ

ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ, ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ (ВИКОНАННЯ). ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
Тема 10. Правочини: загальні положення.

Поняття та види юридичних фактів в цивільному праві. Юридичні склади.

Правочин: поняття та ознаки. Види правочинів. Умови дійсності правочину. Форма правочину. Способи волевиявлення. Правочини, вчинені під умовою. Тлумачення змісту правочину.
Тема 11. Недійсність правочинів.

Недійсні правочини, їх правова природа і види. Загальні правові наслідки недійсності правочину. Недійсність частини правочину.

Недійсні правочини з вадами змісту. Недійсні правочини з вадами форми. Недійсні правочини з вадами суб’єктного складу. Недійсні правочини з вадами волі. Фіктивні та удавані правочини.
Тема 12. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.

Поняття здійснення цивільних прав. Способи здійснення цивільних прав. Загальні засади здійснення цивільних прав. Межі здійснення цивільних прав. Зловживання правом.

Виконання цивільних обов’язків.
Тема 13. Представництво в цивільному праві.

Поняття і сутність представництва в цивільному праві. Види цивільно-правового представництва. Суб’єкти представництва. Повноваження представника. Правові наслідки перевищення повноважень представником.

Довіреність: поняття, види. Форма довіреності. Зміст довіреності. Припинення представництва за довіреністю.
Тема 14. Захист цивільних прав та інтересів.

Захист цивільних прав та інтересів: поняття, співвідношення з категорією „охорона цивільних прав”. Об’єкти захисту. Суб’єкт права на захист. Виникнення права на захист.

Способи захисту цивільних прав та інтересів.

Форми захисту цивільних прав та інтересів. Самозахист в цивільному праві. Заходи оперативного впливу.


Тема 15. Цивільно-правові строки і терміни: загальні положення.

Цивільно-правові строки і терміни: поняття, правова природа. Види цивільно-правових строків і термінів. Способи визначення строків і термінів. Порядок обчислення строків.


Тема 16. Позовна давність.

Поняття позовної давності. Види позовної давності. Початок перебігу позовної давності. Зупинення і переривання перебігу позовної давності. Правові наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.РОЗДІЛ IV

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Тема 17. Особисті немайнові права та їх види.

Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичної особи. Класифікація особистих немайнових прав в цивільному праві. Загальні засади здійснення особистих немайнових прав.

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.


Тема 18. Захист особистих немайнових прав.

Загальна характеристика способів захисту особистих немайнових прав.

Спростування недостовірної інформації та відповідь як способи захисту особистих немайнових прав. Поняття „поширення недостовірної інформації”. Оціночні судження. Презумпція недостовірності негативної інформації про особу. Спростування недостовірної інформації, поширеної через ЗМІ.

Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права фізичної особи.

Відшкодування майнової та моральної шкоди як способи захисту особистих немайнових прав фізичної особи.

РОЗДІЛ V

РЕЧОВЕ ПРАВО
Тема 19. Загальна характеристика права власності як основного речового права.

Поняття та ознаки речових прав. Види речових прав.

Поняття власності і права власності. Зміст права власності.

Суб’єкти права власності. Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності.

Здійснення права власності. Межі здійснення права власності.

Обов’язки власника. Тягар утримання майна. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна.


Тема 20. Набуття права власності.

Підстави (способи) набуття права власності: поняття, види.

Набуття права власності на новостворену річ. Переробка (специфікація) як підстава набуття права власності. Набуття права власності на прирощення, які приносить річ. Привласнення загальнодоступних дарів природи. Набуття права власності на безхазяйну річ. Знахідка та порядок набуття права власності на неї. Бездоглядна домашня тварина. Набуття права власності на скарб. Набуття права власності за давністю володіння нею (набувальна давність).

Набуття права власності за договором. Момент виникнення права власності у набувача за договором. Інші похідні способи набуття права власності.


Тема 21. Припинення права власності.

Загальна характеристика підстав (способів) припинення права власності. Співвідношення понять „припинення права власності” і „позбавлення права власності”.

Відчуження речі як підстава припинення права власності. Відмова власника від права власності. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати. Знищення речі як підстава припинення права власності. Викуп пам’ятки історії та культури. Викуп земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю. Націоналізація, конфіскація і реквізиція як підстави припинення права власності. Інші підстави припинення права власності.
Тема 22. Право спільної власності.

Поняття та види права спільної власності.

Право спільної часткової власності: поняття, суб’єкти, підстави виникнення. Визначення часток у праві спільної часткової власності. Ідеальна і реальна частка. Здійснення права спільної часткової власності. Право переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності. Припинення права спільної часткової власності.

Право спільної сумісної власності: поняття, суб’єкти, підстави виникнення. Здійснення права спільної сумісної власності. Припинення права спільної сумісної власності.


Тема 23. Захист права власності.

Поняття захисту права власності, його співвідношення з категорією „охорона права власності”. Підстави для захисту права власності. Види способів захисту права власності.

Віндикація як спосіб захисту права власності. Межі віндикації. Розрахунки при віндикації. Негаторний позов. Позов про виключення майна з акту опису (звільнення з-під арешту). Визнання права власності. Інші способи захисту.
Тема 24. Речові права на чуже майно.

Загальна характеристика речових прав на чуже майно. Володіння. Право користування чужим майном (сервітут). Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Право забудови земельної ділянки (суперфіцій).РОЗДІЛ VІ

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Тема 25. Право інтелектуальної власності: загальні положення.

Поняття та джерела права інтелектуальної власності. Теорії інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення прав інтелектуальної власності та їх зміст. Особливості правового режиму службових об’єктів права інтелектуальної власності та об’єктів, створених за замовленням. Захист права інтелектуальної власності.


Тема 26. Авторське право і суміжні права.

Поняття і джерела авторського права. Об’єкти авторського права. Суб’єкти авторського права. Співавторство і його види. Виникнення суб’єктивних авторських прав. Особисті немайнові права автора. Майнові авторські права. Випадки вільного використання творів. Строки чинності майнових авторських прав.

Суміжні права, їх об’єкти, суб’єкти, виникнення і зміст.
Тема 27. Патентне право.

Патентне право та його джерела. Винахід. Корисна модель. Промисловий зразок. Суб’єкти патентних прав. Патент як форма охорони прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Особисті немайнові права винахідника (автора промислового зразка). Майнові права, що випливають з патенту. Дії, що не визнаються порушенням прав володільця патенту. Припинення дії патенту та визнання його недійсним.


Тема 28. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

Загальна характеристика правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

Комерційне (фірмове) найменування: поняття, умови правової охорони. Суб’єкти права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Виникнення прав на комерційне найменування, їх зміст.

Торговельна марка (знак для товарів і послуг): поняття, об’єкти, умови надання правової охорони. Суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку. Виникнення права інтелектуальної власності на торговельну марку, його зміст. Припинення чинності свідоцтва та визнання його недійсним.

Географічне зазначення як об’єкт права інтелектуальної власності.
РОЗДІЛ VІІ

ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Тема 29. Загальна характеристика зобов’язального права і зобов’язань.

Зобов’язальне право та його місце в системі цивільного права. Поняття зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язань. Види зобов’язань.

Елементи зобов’язання. Сторони і треті особи у зобов’язанні. Множинність сторін, її види. Заміна сторін у зобов’язанні.
Тема 30. Виконання зобов’язань.

Поняття та загальні принципи виконання зобов’язань. Суб’єкти виконання зобов’язання. Строк (термін) виконання зобов’язання. Місце виконання зобов’язання. Спосіб виконання зобов’язання. Особливості виконання грошових зобов’язань. Виконання зобов’язання шляхом внесення боргу в депозит нотаріуса. Зустрічне виконання зобов’язання. Підтвердження виконання зобов’язання.


Тема 31. Забезпечення виконання зобов’язань.

Загальна характеристика видів (способів) забезпечення виконання зобов’язань, їх ознаки, види. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання.

Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань.

Порука і гарантія як види забезпечення виконання зобов’язання.

Завдаток: поняття, функції. Співвідношення з авансом. Правові наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого завдатком.

Застава: поняття, види, підстави виникнення. Предмет застави. Суб’єкти заставних правовідносин. Договір застави, його зміст та форма. Звернення стягнення на заставлене майно.

Притримання як вид забезпечення виконання зобов’язання.
Тема 32. Припинення зобов’язань.

Загальна характеристика підстав (способів) припинення зобов’язань. Припинення зобов’язання належним його виконанням. Передання відступного. Припинення зобов’язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін. Новація. Прощення боргу. Неможливість виконання як підстава припинення зобов’язання. Збіг кредитора і боржника в одній особі. Смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи – сторони у зобов’язанні та їх вплив на динаміку зобов’язального правовідношення.


Тема 33. Відповідальність за порушення зобов’язань.

Порушення зобов’язання та його правові наслідки. Поняття цивільно-правової відповідальності та її види. Форми відповідальності за порушення зобов’язання. Відшкодування збитків. Сплата неустойки. Співвідношення збитків і неустойки. Умови цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання. Випадок і непереборна сила, їх правове значення.ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ


 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- №30.- Ст.141.

 2. Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародно-правові документи. – К., 1995.

 3. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4.11.1950 р. // Права людини: Міжнародні договори ООН і РЄ. – К., 2001.

 4. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 45-46, 47-48.

 5. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 49-50.

 6. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 року «Про систему валютного регулювання та валютного контролю»// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №17. – ст. 184

 7. Загальні умови укладення і виконання договорів підряду у капітальному будівництві, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668 // Офіційний вісник України. - 2005 р., № 31, том 2, ст.1867.

 8. Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 01.07.2004р. // Офіційний Вісник України від 13.08.2004р., № 30.

 9. Закон України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва” // УК від 09.02.2005р.

 10. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р. в редакції закону від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №43. - Ст.214.

 11. Закон України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” від 05.07.2012 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 25, ст.252.

 12. Закон України “Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та обтяжень” від 01.07.04р // Офіційний вісник України 2004. -№30. – ст.1993.

 13. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003 року// ВВР України. – 2003. - № 36. – ст. 276.

 14. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 року// ВВР України. – 2003. - № 36. – ст. 275

 15. Закон України “Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // ВВР. 1996. №40. Ст.183.

 16. Закон України “Про інститути спільного інвестування” від 05.07.2012 р.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2012, № 29, ст.337.

 17. Закон України “Про іпотеку” від 05.06.2003р.// ВВР України –2003. -№38. –ст.313

 18. Закон України “Про нотаріат” від 02.09.93 р. (з наступними змінами) // ВВР України- 1993.- №39.- ст. 383.

 19. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001р.// ВВР України. – 2001. - №24. – ст.128

 20. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №7.- Ст.32; в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. // Урядовий кур’єр.- 2001.- 14 лютого.

 21. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999.- №32.- Ст.267.

 22. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- №7.- Ст.36.

 23. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- №7.- Ст.34.

 24. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” в редакції закону від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №23. - Ст.163.

 25. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №8. - Ст. 28.

 26. Закон України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №34. – Ст.228.

 27. Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №36. – Ст.524.

 28. Закон України “Про приватизацію майна державних підприємств” від 4 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №17. – Ст.122.

 29. Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №34. – Ст.160.

 30. Закон України “Про страхування” в редакції від 04.10.2001р. (з наступними змінами і доповненнями).

 31. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 року // ВВР. 1994. №51. Ст. 446.

 32. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 11 грудня 2003 року

 33. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006р. // ВВР України

 34. Закон України ”Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003р.// ВВР України. – 2004. - №1. – ст.1

 35. Закон України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14 вересня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 45. - Ст.434.

 36. Закон України „Про рекламу” в редакції від 11.07.2003р. // ВВР. 2004. № 8. ст. 62.

 37. Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 45, ст.410.

 38. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22.12.2005 року// ВВР України. -

 39. Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 29, ст.262.

 40. Закон України в редакції від 01.12.2005 року «Про захист прав споживачів»// Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 7. – ст.84

 41. Закон України від 02 червня 2005 року «Про теплопостачання» // Відомості Верховної Ради України, 2005 №28 (15.07.05) ст. 373.

 42. Закон України від 02.10.1992 року „Про заставу”// Голос України. – 11.11.1992 року

 43. Закон України від 05.04.2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №29. – ст. 137.

 44. Закон України від 05.06.2003 року «Про іпотеку»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №28. – ст. 1362.

 45. Закон України від 12.07.2001 року «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1. – ст. 1.

 46. Закон України від 18.11.2003 року „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”

 47. Закон України від 19.06.2003 року „Про фермерське господарство”// Голос України. – 29.07.2003 року.

 48. Закон України від 19.06.2003 року «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №30. – ст. 1526.

 49. Закон України від 1993 року «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань»// 1993. - № 39. – ст. 383.

 50. Закон України від 2 грудня 1997 року “Про торгово-промислові палати в Україні” // ВВР. 1998. №13. Ст. 52.

 51. Закон України від 12 травня 1991 року “Про захист прав споживачів” в редакції закону від 1 грудня 2006 р. //ВВР. 1991. №30. Ст.379.

 52. Закон України від 20.05.1999 року «Про Національний банк України»// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – ст. 238.

 53. Закон України від 21.05.1997 року „Про місцеве самоврядування”// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 30. – Ст. 170.

 54. Закон України від 22.05.2003 року «Про електронний цифровий підпис»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №25. – ст. 1175.

 55. Закон України від 22.05.2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг»// Офіційний Вісник України. – 2003. – №25. – ст. 1174.

 56. Закон України від 22.11.1996 року «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань»// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №5. – ст. 28.

 57. Закон України від 23.06.2005 року «Про організацію формування та обігу кредитних історій»// Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 32. – Ст. 421

 58. Закон України від 29.11.2001 року «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»// Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 10. – Ст. 78.

 59. Закон України від 3 березня 1999 року ”Про державне оборонне замовлення” // Голос України. 1999, 3 квітня.

 60. Закон України від 6 жовтня 1998 року “Про оренду землі” // ВВР. 1998. №46-47. Ст.280.

 61. Закон України від 7 червня 1996 року “Про захист від недобросовісної конкуренції” // ВВР. 1996. №36. Ст.164.

 62. Закон України від 7.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність»// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5–6. – ст. 30.

 63. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №3-4. – Ст.27.

 64. Інструкції щодо надання окремих видів побутових послуг// Затв. наказом Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення №20 від 27.08.2000 року.

 65. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. - № 51. – ст. 2707

 66. Інструкція щодо оформлення замовлень з окремих видів послуг та їх виконання // Затв. наказом Укрсоюзсервісу від 30 травня 1994 року.

 67. Кодекс торговельного мореплавства України // ВВР України – 1995р. – 1995. - №49 – ст. 349 (стаття 134-140)

 68. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637.

 69. Положення про обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті // Затв. постановою КМУ від 14 серпня 1996 року // Урядовий кур’єр. 1996, 12 вересня.

 70. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639//

 71. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2004. - № 1. – ст. 8

 72. Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 року // ЗП України. 1996. №19.

 73. Положення про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків // Затв. наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 12 березня 1994 року.

 74. Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України – 2001. - № 52. – Ст.2369.

 75. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5 // Офіційний вісник України. – 2012. - № 17. – ст.632.

 76. Порядок подання у тимчасове користування громадян предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку. Затв. Укрсоюзсервіс. // Офіційний вісник України. 2000, №3.

 77. Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №46. – Ст.621.

 78. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. “Про право власності на окремі види майна” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №35. – Ст.517.

 79. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 “Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати” // Офіційний вісник України. – 2003. - № 4. – Ст.128.

 80. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав” // Офіційний вісник України. – 2003. - № 4. – Ст.129.

 81. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року “Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів” // Урядовий кур’єр. 1994, 14 квітня. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами //Затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції № 185 від 11.07.2003р.

 82. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами // Затв. наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків України від 3 березня 1995 року.

 83. Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджені постановою Правління Національного банку України від 10.05.2007 року// Вісник Національного банку України. – 2007. - № 6.

 84. Правила побутового обслуговування населення // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 року. Офіційний вісник України, 25.06.1999, № 23, ст. 1048.

 85. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами // Затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції № 98 від 11.03.2004р. Закон України "Про товарну біржу” від 10.12.1991р. // ВВР, 1992, № 10, ст.139. (з наступними змінами і доповненнями).

 86. Примірний договір фінансового лізингу // Затв. наказом Міністерства України у справах науки і технологій від 3 березня 1998 року.

 87. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135.

 88. Статут залізниць України // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року; Офіційний вісник України. 1998. №14.

 89. Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі, запроваджений Женевською конвенцією 1930 року.

 90. Устав автомобильного транспорта Украинской ССР // Утв. постановлением Совета Министров от 27 июля 1969 года // Свод законов УССР. Том 7. с. 45.

 91. Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР // Утв. постановлением Совета Министров СССР от 15 октября 1955года // Свод законов СССР. Том 8. С.197.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка