1. Маркетингова товарна політика підприємстваСторінка14/14
Дата конвертації22.01.2017
Розмір2.19 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ВИСНОВКИ:

1) Перевагами продукції ВАТ « Костопільський зад продтоварів» над продукцією конкурента є: якість продукції, проштовхування та реклама, торгова марка.

2) Недоліками продукції ВАТ «Костопільський завод продтоварів» у порівнянні з продукцією конкурента є :система управління та гнучкість витрат.

3) Однаковими конкурентними позиціями щодо продукції підприємств є: цінова та збутова політика, маркетингова стратегія.Висновки за розділом 2
Другий розділ курсової роботи складається з чотирьох підрозділів.

В першому підрозділі я описала загальні характеристики і техніко еконономічні показники досліджуваного підприємства і вияснила , що ВАТ «Костопільський завод продтоварів» торгової марки «РОДИНА» - відкрите акціонерне товариство, що засноване на добровільних засадах громадянами України шляхом об’єднання їх коштів та часток в майні приватизованого підприємства – Костопільського заводу продовольчих товарів.

Продукцiя Костопiльського заводу продтоварiв представлена по всiй Українi, тобто в кожнiй областi. Продукцiя користується широким попитом у населення, а звiдсi i попитом у великих торгових базах, якi займаються безпосередньо торгiвлею i розвозкою в певному регiонi чи мiстi. Основними ринками збуту є великi торгiвельнi органiзацiї, представництва, бази, якi мають свою розвозку, своїх менеджерiв, що працюють з продукцiєю.

Я проаналізувала техніко-економічні показники підприємства за період з 2007 по 2008 роки з яких спостерігається позитивна тенденція загального економічного та технічного становища підприємства.

В другому підрозділі я провела аналіз конкурентних можливостей підприємства. . Найбiльш впливовими конкурентами ВАТ "Костопiльський ЗПТ" на сьогоднiшнiй день є таки органiзацiї:

-ВАТ по випуску продтоварiв "Ясен" м.Чернiгiв;

-Роменський завод продтоварiв ТМ "ПАН+ПАНI" м.Ромни;

-АОЗТ "Лiсок", ТЗОВ "Лiспрод" м.Луганськ;

-ЗАТ "Шполянський завод продтоварiв";

-ТМ "Глорiя" м.Луганськ;

-ТМ "Ольвiя Вiта" м.Львiв;

-Полтавська кондитерська фабрiка ТМ "Домiнiк" м.Полтава;

-Запорiжська кондитерська фабрика м.Запорiжжя;

-Здолбунiвський завод продтоварiв м.Здолбунiв;

-ТМ "ЖАКО" м.Київ;

-Гощанський завод продтоварiв смт.Гоща Рiвненської обл.;

-ПП "Стимул" м.Днiпропетровськ.

Побудувавши матрицю конкурентних можливостей ВАТ «Костопільського заводу продтоварів», стало видно, що прямими конкурентами нашого підприємства є Гощанський завод продтоварів та Здолбунівський завод продтоварів .Потенційним конкурентом нашого підприємства є ТМ «ЖАКО», м. Київ.В третьому підрозділі я провела аналазіз конкурентоспроможності продукції підприємства, на прикладі товару – зефір. Побудувавши матрицю інтегрованої оцінки конкурентоспроможності зефіру виробництва ВАТ «Костопільський завод продтоварів», на її основі зробила висновок, що товар – зефір виробництва ВАТ «Костопільський завод продтоварів», інтегральний показник якого становить = 0,87 має відмінну якість і відповідає вимогам СОТ. Це говорить про те ,що даний продукт, може конкурувати з подібними собі ,як на місцевих, регіональних, так і на міжнародних ринках.

В четвертому підрозділі я провела SWOT – аналіз підприємства і продукції. Результати SWOT- аналізу підприємства та його продукції наведені у таблиці 2.5 та на рис. 2.1. На основі таблиці можна зробити висновок, що :

1) Сильними сторонами діяльності підприємства є: підтримка стабільно високої якості продукції, наявність маркетингового планування, кваліфікована робоча сила.

2) Слабкими сторонами є: енергоємність технологій, обмеженість оборотних коштів та недостатній рівень прогнозування продажу продукції, не досконала збутова політика.

3) На ринку підприємство очікують такі небезпеки, як вплив фінансово-економічної кризи та зростання цін на сировину і комплектуючі.

4) Шансами на подолання ринкових загроз є стабілізація політичного життя в державі, диверсифікація продукції та інвестування.

Рисунок 2.1. показав, що:

1) Перевагами продукції ВАТ « Костопільський зад продтоварів» над продукцією конкурента є: якість продукції, проштовхування та реклама, торгова марка.

2) Недоліками продукції ВАТ «Костопільський завод продтоварів» у порівнянні з продукцією конкурента є :система управління та гнучкість витрат.

3) Однаковими конкурентними позиціями щодо продукції підприємств є: цінова та збутова політика, маркетингова стратегія.


3. ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Структура маркетингової товарної політики

На підприємстві відділи, які займалися б тільки виконанням маркетингових функцій, відсутні, проте є відділи , у функції яких, крім виконання основних обов’язків, входить виконання маркетингових функцій. До таких відділів відноситься відділ збуту та плановий відділ, які займаються комплексним вивченням ринку та розробленням на основі його результатів прогнозів потреб у продукції, що випускається, формуванням попиту та реалізації продукції на нових ринках збуту, та ін. Також приймає участь в маркетинговій політиці корпоративний директор та його заступник.

Структура маркетингової товарної політики підприємства ВАТ «Костопільський завод продтоварів» містить три основні складові :

• розроблення товару (створення нових чи модифікація існуючих);

•обслуговування товару (забезпечення сталості відповідних характеристик товару, що користується попитом. Особливо важливим є контроль за якістю продукції на всіх етапах починаючи від розробки до продажу);

• виведення застарілих товарів з ринку (елімінування).

Розроблення товару здійснюється у двох напрямах: створення принципово нового продукту або вдосконалення, наділення новими властивостями товарів які вже обертаються на ринку (модифікація або модернізація товарів, що вже існують).

Наступною складовою товарної політики підприємства ВАТ «Костопільського заводу продтоварів» є обслуговування товару. Обслуговування товару підприємства пов'язане з процесами, які дають можли­вість зберегти ту сукупність характеристик товару, що задовольняє певні потреби обслуговуваних сегментів покупців і забезпечує підприємству активний та стабільний збут.

Останньою складовою маркетингової політики підприємства є елімінування, тобто зняття товару з виробництва і відповідно з ринку. Елімінування пов'язане з ретельним аналізом кон'юнктури ринку і у разі зниження попиту на товар — розроблення заходів щодо йо­го виведення з ринку. У цьому блоці при аналізі кон'юнктури спос­терігаються такі тенденції:


 • скорочення обсягів попиту та збуту;

 • зниження норми прибутку, зменшення частки ринку;

 • зростання витрат обігу;

 • поява досконалішого товару-аналога;

• активізація діяльності конкурентів.
Для прийняття рішення про зняття товару з ринку підприємство ВАТ «Костопільський завод продтоварів» кериється певними критеріями.

Основними з них є такі:

• економічна вагомість продукту для підприємства (частка в обороті, грошові надходження від реалізації, рентабельність);

• позиція продукту на ринку (частка ринку, ринковий потенціал);

• майбутні перспективи продукту (стадія життєвого циклу, очікувані технологічні зміни).

Більш детально про складові товарної політики підприємства ВАТ «Костопільський завод продтоварів» ми розглянемо у наступних пунктах.3.2. Планування асортименту нових товарів
Підприємство ВАТ « Костопільський завод продтоварів» підвищує ефективність та дієвість товарної політики за рахунок комплексу робіт з формування товарного асортименту нових товарів.

Для розробки нових товарів підприємство бере за основу споживчі вимоги певних груп покупців (сегментів ринку), а також необхідність забезпечити підприємству найефективніше використання сировинних, технологічних, фінансових та інших ресурсів для виготовлення продукції з низькими витратами.

Мета планування асортименту нових товарів полягає в тому, щоб зорієнтувати підприємство на випуск товарів, які найбільше відповідають структурі та різноманітності попиту конкретних покупців.

Планування асортименту нових товарів підприємства потребує визначення його принципової спрямованості, обсягів і супутніх послуг. У сучасному виробництві всі ці напрямки тісно взаємозв'язані і не диференціюються, тобто треба досягти компромісу між різними сферами виробничо-комерційної діяльності підприємства.

Загалом система планування асортименту нових товарів передбачає такі заходи:

* визначення поточних і перспективних потреб споживачів, аналіз наявних способів використання продукції і особливостей поведінки споживачів на відповідних ринках;

* оцінка конкурентних товарів-аналогів за тими самими напрямками;

* критична оцінка нових виробів та конкурентних товарів-аналогів з позицій покупців;

* вивчення пропозицій про створення нових;

* розробка специфікацій нових;

* вивчення можливостей виробництва нової з урахуванням відповідних цін, собівартості, рентабельності;

* розробка спеціальних рекомендацій для виробничих підрозділів щодо якості, найменування, упаковки продукту на підставі результатів проведених випробувань виробу.

Правило «якість понад усе», яким керується у своїй стратегії ВАТ « Костопільський завод продтоварів», не дозволяє спочивати на лаврах, а спонукає до пошуку нових шляхів розвитку. Тому навіть у цей кризовий час провідні спеціалісти використовують кожну можливість, щоб побувати на міжнародних та всеукраїнських виставках і форумах. Участь у подібних заходах дає змогу уважно слідкувати за всіма новітніми процесами розвитку харчової галузі. Адже кожному із нас подобається щось привабливе та нове. І неодмінно щось смачне. Ось тому підприємство постійно працює над створенням нових товарів.

Для цього першими в Україні закупили технологічний комплекс “CreaSweet”. Його встановили у новозбудованому цеху. Сьогодні вже повністю готова до роботи австрійська лінія “HAAS”. На ній випускатимуть м’які вафлі. Важливим є те, що для вироництва м’яких вафель підприємство використовуватиме сировину, яка не містить генномодифікованих організмів. Це підтверджує сертифікат якості, який підприємству видали після лабораторної перевірки сировини. Враховуючи те, що подібну продукцію полюбляють діти, підприємство буде випускати м’які вафлі з різноманітними начинками: з сиром, згущеним молоком, коріандром та іншими добавками.

Також крім австрійської, в цеху встановлені голландська та російсько-італійська лінії по виготовленню кондитерської продукції. У цьому “CreaSweetе”, крім м’яких вафель, щодня випускатимуться й інші неординарні кондитерські вироби із цікавими задумками.

За останній період підприємство ВАТ « Костопільський завод продтоварів» запровадив у виробництво такі нові товари: • цукерка вафельна «ДЖО»;

 • пряник з родзинкою;

 • пряник «Метелик»;

 • лукум з банановим смаком;

 • мармелад « Кокосові дольки»;

 • вафлі мякі здобні « Європейські»;

 • вафлі « Артек»;

 • печиво « Вишукане»;

 • пряник « Родинний».

З перерахованих вище товарів стає зрозуміло, що підприємство дійсно постійно працює над створення нових товарів, задля задоволення потреб споживачів, захоплення більшого сегменту ринку та підвищення іміджу підприємства.
3.3. Елімінування товарів

В основі рішень щодо управління асортиментом та номенклатурою продукції підприємство ВАТ «Костопільський завод продтоварів» використовує процеси елімінування та нововведень. Про нововведення я розповіла у попередньому підрозділі.

Елімінування на підприємстві відбується через низку причин, основні зних це ті, що підприємство виробляє великий асортимент продукції і більша частина доходів надходить здебільшого від реалізації певної частини з асортименту товарів. Решта асортименту забезпечує порівняно невеликий внесок у загальний результат підприємства. Треба брати до уваги також і те, що певні продукти завершують свій життєвий цикл.

Для прийняття рішень відносно зняття продукту з ринку підприємство ВАТ «Костопільський завод продтоварів» керується такими критеріями: • економічна значущість продукту для підприємства (частки в обороті, сума надходжень від реалізації, рентабельність);

 • становище продукту на ринку (частка ринку, ринковий потенціал, стійкість проти продуктів-конкурентів);

 • рівень завантаження продуктом виробничих і складських потужностей підприємства;

 • перспективи продукту в майбутньому (стадія життєвого циклу, можливі технологічні зміни).

На підставі таких критеріїв працівники відділу збуту і планування, а також за участі комерційного директора визначають оптимальну «кандидатуру» для зняття з виробництва і вилучення з ринку. Вони ставлять також перед собою такі завдання, як точно розрахувати, який внесок продукту в загальний результат підприємства, наскільки він сприяє збільшенню обсягів продажу, утруднює проникнення конкурентів у комерційні зв'язки підприємства.

За останній період підприємство зняло з виробницта та продажу на ринку наступні товари: • печиво « Пікантне», продукція не користувалася попитом у населеня і, як наслідок- низька рентабельність для підприємства;

 • хрін та гірчиця, ці товари є сезонними;

 • печиво « Чанга» продукція не користувалася попитом у населеня і не приносила прибутки підприємству;

 • моркв’яний сік, у підприємства закінчилися запаси сировини (моркви) для його виробницта. Ринкова ціна моркви на даний період є досить високою, і підприємство вирішило зняти з виробницта даний продукт до осені.3.4. Модифікація товарів
Підприємство ВАТ «Костопільський завод продтоварів» за допомогою відділу збуту і відділу планування здійснює контороль за продажем продукції на ринку. Тобто відслідковує чи товар який присутній на ринку повністю задовольняє потреби споживачів, і чи він не потребує модифікації.

Сигналом до дій є наступна ситуація. Уповільнення зростання обсягу продажу свідчить, що товар досяг стадії зрілості, яка є найтривалішою. Стадію зрілості можна поділити на три фази: зрілість, що зростає; стабільна зрілість; зрілість на спаді. Зрілість, що зростає — це поступове збільшення обсягів продажу постійним покупцям. Стабільна зрілість (фаза насичення) характеризується постійним рівнем обсягів продажу товару, що його купують на заміну використаного. На третій фазі (зрілість на спаді) обсяги продажу починають зменшуватися, бо деякі постійні покупці переходять на аналогічну продукцію інших виробників. Під час зрілості товару його придбання здійснює масовий ринок покупців із середнім доходом. Зниження темпів зростання продажу призводить до появи надлишкових виробничих потужностей і загостренню конкуренції.

Саме в цей період підприємство використовує таку маркетингову стратегію, як модифікація товару.Модифікація товару може здійснюватися в різних формах і найчастіше виявляється у зміні певних його властивостей.

При проведенні модифікації підприємство ВАТ « Костопільський завод продтоварів» проводить такі дії як: • поліпшення якості товару;

 • зміна показників призначення;

 • надає товару нові властивості, що розширюють сферу його застосування;

 • підвищують зручність користування;

 • спрощують процес експлуатації;

 • велика увага приділяється поліпшенню оформлення товару (зміні кольорової гами, упаковки та інших характерних ознак зовнішнього вигляду. Підприємство в даному випадку робить акцент на тому, що якщо його продукція буде мати свій стиль оформлення, то його товар покупці одразу відрізнятимуть від інших);

 • та інших функціональних характеристик.

Можливість модернізації товару багато в чому залежить від рівня використання підприємством методів уніфікації та агрегування. Уніфікація дає змогу технічно поліпшувати товар без суттєвого зростання виробничих витрат. Агрегування сприяє розширенню сфери можливого застосування продукції. Тому підприємство робить також на цьому акцент, використовуючи методи уніфікації та агрегування.

За період своєї діяльності підприємство здійснило модернізацію таких товарів: 1. Спочатку був випуск звичайного біло-рожевого зефіру. Згодом задля захоплення більшого сегменту ринку, вони доповнили цей продукт новими споживчими властивостями, а саме, почали випускати зефір з наповнювачами (джему, згущеного молока, печива, мармеладу), також почали випускати зефір покритий білим та чорним шоколадом. Це дало їм змогу задовільнити потреби більшості споживачів, захопити більший сегмент ринку, отримати додаткові прибутки та розширити свій товарний асортимент.

 2. Підприємство випускало солодку та солону соломку, модифікувало цей виріб тим, що також додало йому нових споживчих характеристик, випускаючи солодку соломку покриту маком, що також дозволило задовільнити потреби більшої кількості споживачів та захопити більший сегмент ринку.

 3. Підприємство модифікувало такий товар, як мармелад, зробивши його з різиними добавкми ( кокосова стружка, лимонна та апельсиновоа цедра).

 4. Підприємство випускало лише ковбаску « Вершкову», згодом почало випускати ковбаску з маком та фруктовими добавками.

 5. Також підприємство модифікувало такий товар, як драже «Арахіс в какао», воно доповнило цей продукт новими наповнювачами (соняшниковим насінням, лісовим горіхом та ізюмом).

Проаналізувавши все вище сказане можна зробити висновок, що підприємство постійно працює не лише над новими товарами, а й над модифікацією старої продукції.

3.5. Обслуговування товарів
Обслуговування товару пов'язане з процесами, які дають можли­вість зберегти ту сукупність характеристик товару, що задовольняє певні потреби обслуговуваних сегментів покупців і забезпечує підприємству активний та стабільний збут. Воно передбачає організацію та управ­ління процесами товароруху щодо збереження якості товарів та її кон­тролю.

Підприємство ВАТ «Костопільський завод продтоварів» надає наступні послуги по обслуговуванні товарів: • доставка товару в роздрібні мережі (здійснюється за рахунок вироб­ника або посередника);

 • фасування та пакування това­ру під замовлення;

 • надання можливості зберігання продукції на складах.

 • зберігання продукції у відповідних умовах, що допомагають зберегти сукупність характеристик товару;

 • заміна неякісної продукції у разі її не придатності до продажу, або споживання.

Враховуючи важливість сервісного обслуговування як знаряддя конкуренції, підприємство відкрило відділ, який працює зі скаргами та зауваженнями клієнтів, займається питаннями кредитування, матеріально-технічного забезпечення, технічного обслуговування і інформації.

3.6. Диверсифікація товарів

Диверсифікація — це доповнення виробничої програми новими продуктовими лініями. При цьому розрізняють горизонтальну, вертикальну та латеральну диверсифікацію.

Горизонтальна диверсифікація — це додавання до виробничої програми нових, споріднених видів продуктів одного техніко-економічного рівня. Наприклад, доповнення випуску телевізорів відеомагнітофонами.

Вертикальна диверсифікація — це доповнення виробничо-технічної програми продукцією вищого чи нижчого технічного рівня. Наприклад, виробництво телевізорів доповнюють випуском різних електронних блоків до них.

Латеральна диверсифікація має місце тоді, коли між існуючими і новими продуктами не існує жодного зв'язку. Наприклад, підприємство, яке виробляє телевізори, поширює свою діяльність на сферу обслуговування (будівництво готелів, ресторанів і т. п.) чи якусь іншу галузь виробництва.

На підприємстві ВАТ «Костопільський завод продтоварів » також використовують диверсифікацію товарів, а саме латеральну. Диверсифікованих товарів підприємство не виробляє, але надає диверсифіковані послуги. Адже на підприємстві діє будівельно – ремонтна бригада, яка надає послуги по будівництву та ремонту будівель та споруд. Також підприємство має у своєму володінні 41 автомобілів, що дає йому змогу надавати транспортіні послуги по перевезенню продукції.Висновки за розділом 3
Розділ три курсової роботи складається з шести підрозділів.

У першому підрозділі я розкрила структуру маркетингової товарної політики підприємста. Структура маркетингової товарної політики підприємства ВАТ «Костопільський завод продтоварів» містить три основні складові :

• розроблення товару (створення нових чи модифікація існуючих);

•обслуговування товару (забезпечення сталості відповідних характеристик товару, що користується попитом. Особливо важливим є контроль за якістю продукції на всіх етапах починаючи від розробки до продажу);

• виведення застарілих товарів з ринку (елімінування).У другому підрозділі я розглядала таке питання, як планування асортименту нових товарів підприємством. Підприємство ВАТ «Костопільський завод продтоварів» підвищує ефективність та дієвість товарної політики за рахунок комплексу робіт з формування товарного асортименту нових товарів.

Для розробки нових товарів підприємство бере за основу споживчі вимоги певних груп покупців (сегментів ринку), а також необхідність забезпечити підприємству найефективніше використання сировинних, технологічних, фінансових та інших ресурсів для виготовлення якісної продукції з низькими витратами.

За останній період підприємство ВАТ « Костопільський завод продтоварів» запровадило у виробництво такі нові товари:


 • цукерка вафельна «ДЖО»;

 • пряник з родзинкою;

 • пряник «Метелик»;

 • лукум з банановим смаком;

 • мармелад « Кокосові дольки»;

 • вафлі мякі здобні « Європейські»;

 • вафлі « Артек»;

 • печиво « Вишукане»;

 • пряник « Родинний».

У третьому підрозділі я з’ясувала які товари підприємство зняло з виробництва та продажу на ринку, та з яких причин. За останній період підприємство зняло з виробницта та продажу на ринку наступні товари:

 • печиво « Пікантне», продукція не користувалася попитом у населеня і не приносив прибутки підприємству;

 • хрін та гірчиця, ці товари є сезонними;

 • печиво « Чанга» продукція не користувалася попитом у населеня і не приносив прибутки підприємству;

 • моркв ‘яний сік, у підприємства закінчилися запаси сировини для його виробницта. Ринкова ціна морки на даний період є досить високою і підприємство вирішило зняти з виробницта даний продукт , до осені.

У четвертому підрозділі я, ставила за мету - вияснити, які товари підприємство модифікувало, і з яких причин. Цими товарами були зефір, соломка солодка, мармелад, ковбаска « Вершкова» та драже арахіс в какао.

У п’ятому підрозділі основним завданням стояло визначити , які послуги надає підприємство по обслуговуванню свої товарів. Підприємство ВАТ « Костопільський завод продтоварів» надає наступні послуги по обслуговуванні товарів:

 • доставка товару в роздрібні мережі (здійснюється за рахунок вироб­ника або посередника);

 • фасування та пакування това­ру під замовлення;

 • зберігання продукції на складах;

 • зберігання продукції у відповідних умовах, що допомагають зберегти сукупність характеристик товару;

 • заміна неякісної продукції у разі її не придатності до продажу, або споживання

У шостому підрозділі я вияснила, які диверсифіковані товари виробляє чи надає послуги підприємство. Диверсифікованих товарів підприємство не виробляє, але надає диверсифіковані послуги. Адже на підприємстві діє будівельно – ремонтна бригада, яка надає послуги по будівництву та ремонту будівель та споруд. Також підприємство має у своєму володінні 41 автомобіль, що дає йому змогу надавати транспортіні послуги по перевезенню продукції.

Загальні висновки
В даній курсовій роботі я виконала три розділи, в яких розкрила суть товарної маркетингової товарної політики підприємства, проаналізувала господарську діяльність підприємства та формування маркетингової товарної політики підприємства. На основі вище сказаного можна зробити тауі загальні висновки :

1. Маркетингова товарна політика — це комплекс заходів, за яких один або кілька товарів використовуються як основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми. Іншими словами, це розроблення та прийняття рішень щодо створення і просування на ринку товарів підприємства.

Товарна політика в системі маркетингу охоплює:


  • формуван­ня товарного асортименту відповідно до запитів споживача;

  • за­безпечення конкурентоспроможності товарів;

  • визначення товар­них стратегій відповідно до стадії життєвого циклу товарів;

  • політику нововведень;

  • визначення товарної марки, упаковки і сервісу;

  • позиціювання товарів.

2. ВАТ «Костопільський завод продтоварів» торгової марки «РОДИНА» - відкрите акціонерне товариство, що засноване на добровільних засадах громадянами України шляхом об’єднання їх коштів та часток в майні приватизованого підприємства – Костопільського заводу продовольчих товарів.

Продукцiя Костопiльського заводу продтоварiв представлена по всiй Українi, тобто в кожнiй областi. Продукцiя користується широким попитом у населення, а звiдсi i попитом у великих торгових базах, якi займаються безпосередньо торгiвлею i розповсюдженням в певному регiонi чи мiстi. Основними ринками збуту є великi торгiвельнi органiзацiї, представництва, посередницькі організаії.

Найбiльш впливовими конкурентами ВАТ "Костопiльський ЗПТ" на сьогоднiшнiй день є таки органiзацiї:

-ВАТ по випуску продтоварiв "Ясен" м.Чернiгiв;

-Роменський завод продтоварiв ТМ "ПАН+ПАНI" м.Ромни;

-АОЗТ "Лiсок", ТЗОВ "Лiспрод" м.Луганськ;

-ЗАТ "Шполянський завод продтоварiв";

-ТМ "Глорiя" м.Луганськ;

-ТМ "Ольвiя Вiта" м.Львiв;

-Полтавська кондитерська фабрiка ТМ "Домiнiк" м.Полтава;

-Запорiжська кондитерська фабрика м.Запорiжжя;

-Здолбунiвський завод продтоварiв м.Здолбунiв;

-ТМ "ЖАКО" м.Київ;

-Гощанський завод продтоварiв смт.Гоща Рiвненської обл.;

-ПП "Стимул" м.Днiпропетровськ.

Матриця інтегрованої оцінки конкурентоспроможності зефіру виробництва ВАТ «Костопільський завод продтоварів», показала , що товар – зефір виробництва ВАТ «Костопільський завод продтоварів», інтегральний показник якого становить = 0,87 має відмінну якість і відповідає вимогам СОТ. Це говорить про те ,що даний продукт, може конкурувати з подібними собі ,як на місцевих, регіональних, так і на міжнародних ринках.

Результати SWOT- аналізу підприємства показали, що :

1) Сильними сторонами діяльності підприємства є: підтримка стабільно високої якості продукції, наявність маркетингового планування, кваліфікована робоча сила.

2) Слабкими сторонами є: енергоємність технологій, обмеженість оборотних коштів та недостатній рівень прогнозування продажу продукції, не досконала збутова політика.

3) На ринку підприємство очікують такі небезпеки, як вплив фінансово-економічної кризи та зростання цін на сировину і комплектуючі.

4) Шансами на подолання ринкових загроз є стабілізація політичного життя в державі, диверсифікація продукції та інвестування.

3. Структура маркетингової товарної політики підприємства ВАТ «Костопільський завод продтоварів» містить три основні складові :

• розроблення товару (створення нових чи модифікація існуючих);

•обслуговування товару (забезпечення сталості відповідних характеристик товару, що користується попитом. Особливо важливим є контроль за якістю продукції на всіх етапах починаючи від розробки до продажу);

• виведення застарілих товарів з ринку (елімінування).

Підприємство ВАТ « Костопільський завод продтоварів» підвищує ефективність та дієвість товарної політики за рахунок комплексу робіт з формування товарного асортименту нових товарів.

Для розробки нових товарів підприємство кладе в основу споживчі вимоги певних груп покупців (сегментів ринку), а також необхідність забезпечити підприємству найефективніше використання сировинних, технологічних, фінансових та інших ресурсів для виготовлення продукції з низькими витратами.

За останній період підприємство зняло деякі товари з виробництва по таких причинах як: нерентабельність, висока ціна сировини для виробницта продукції та сезонність товарів.

Також підприємство постійно оновлює свої старі товари, тобто надає їм нових споживчих властивостей, наділяє їх новими товарними характеристиками, задля задоволення усіх потреб споживачів та охоплення більшого сегменту ринків.

Підприємство ВАТ « Костопільський завод продтоварів» надає певні послуги по обслуговуванню товарів, задля збереження сукупністі характеристик товару, що задовольняє певні потреби обслуговуваних сегментів покупців і забезпечує підприємству активний та стабільний збут.

Отже, можна зробити висновок, що підприємство веде обгрунтовану і проаналізовану товарну політику, що дає змогу підвищувати прибутки, обсяги виробництва та імідж підприємства.

Виконавши дану курсову роботу я вивчила суть маркетингової концепції товару, його створення, здобула теоретичні навички управління асортиментом та номенклатурою продукції підприємства.Список використаної літератури та інформативних джерел:
1. Елетронний піручник, Примак Т. О. « Маркетинг», 2004.

2. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 250 с.

3.Гончаров С. М. маркетинг: Навч. Посібник. – Рівне: НУВГП, 2007. – 364 с.

4. Балаванова Л.В. Маркетинг: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2004. – 645 с.

5. Сайт http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=45422.

6.ТЕМА 3: МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

7.Курсова ЖЦТ

8. Основи економічної теорії/ С.В.Мочерний, С.А.Єрохін, Л.О.Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. – К.: ВЦ “Академія”, 1997.

9. Зайдель. Х , Теммен.Р Основы учения об экономике. М.: Дело ЛТД, 1994.

10. Робочий зошит .11. Сайт http://referat-ukr.com/marketing/.html .

Каталог: data -> rus -> Fizijka
Fizijka -> У січні 1905 року вибух страйк робітників на Путиловському заводі в Петербурзі. Вони вимагали 8-годинного робочого дня, встановлення мінімуму платні, поліпшення умов праці, визнання представництва робітників
Fizijka -> Розділ Характеристика існуючого виробничого підприємства
rus -> Досвід розвинутих країн переконливо доводить, що основною формою економічної життєдіяльності підприємств в умовах ринкової економіки є маркетинг
rus -> Курсова робота: с., рис., табл., джерел
Fizijka -> 1. Маркетингова товарна політика підприємства
Fizijka -> Життя та творчість


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка