1. Принципи фізичного виховання. Методи фізичного вихованняДата конвертації20.11.2018
Розмір2.3 Mb.

План

 • 1. Принципи фізичного виховання.
 • 2. Методи фізичного виховання.
 • 3. Загальна характеристика фізичних якостей людини те методики їх удосконалення.
 • 4. Основи методики розвитку сили
 • 5. Основи методики розвитку швидкості
 • 6. Основи методики розвитку витривалості

Позиції, що визначають найбільш загальні, відправні положення керівництва процесом фізичного виховання, в теорії фізичного виховання одержали назву принципів. Знання принципів та їх практична реалізація роблять процес фізичного виховання ефективнішим і є віддзеркаленням демократизації навчально-виховного процесу.

 • Позиції, що визначають найбільш загальні, відправні положення керівництва процесом фізичного виховання, в теорії фізичного виховання одержали назву принципів. Знання принципів та їх практична реалізація роблять процес фізичного виховання ефективнішим і є віддзеркаленням демократизації навчально-виховного процесу.

Принцип свідомості й активності

 • Процес фізичного виховання — це двосторонній процес, в якому бере участь, з одного боку, вчитель, який прагне навчити, з іншого — учень, який повинен виявити бажання навчитись.
 • Передбачає три
 • шляхи реалізації:
 • - формування
 • стійкого інтересу
 • до мети і завдань
 • занять;
 • - самоаналіз дій;
 • - виховання творчого
 • ставлення до занять.

Формування стійкого інтересу до мети і завдань занять

 • Мотивування являє собою сукупність фактів, аргументів і доказів, що переконують у значимості для учня фізичних вправ, що вивчаються. Якщо учні внутрішньо приймають мотивуючі докази учителя, то навчальний матеріал набуває для них особистісного значення.
 • Стимулювання спрямоване
 • на підвищення навчальної
 • активності учнів за допомогою
 • зовнішніх збудників-стимулів.
 • Стимули передбачають
 • особистісно значимі заохочення
 • учнів за формулою: "Якщо
 • досягнеш результатів, будеш винагороджений"

Таким чином:

 • Конкретний вибір прийомів і засобів активізації діяльності учнів обумовлюється завданнями уроку, етапом навчання, характером навчального матеріалу, рівнем підготовленості учнів і здібностями педагога.
 • Активізація у процесі фізичного виховання — це мобілізація фізичних, психічних та інтелектуальних можливостей учнів, спрямована на осмислення і вирішення навчальних завдань.
 • Найбільш успішному вирішенню намічених навчальних завдань сприяє комплекс методів.

Принцип наочності

 • Наочність здійснюється не тільки за допомогою бачення, але й шляхом мобілізації інших аналізаторів.
 • Виділяють три форми поєднання слова і наочності:
 • 1) коли основа — демонстрація, слово вчителя спрямовує учнів на пошук шляхів вирішення рухового завдання;
 • 2) коли основа — слово, вчитель описує спосіб вирішення рухового завдання, а демонстрація ілюструє сказане;
 • 3) основа — демонстрація, слово вчителя описує показане і інструктує учнів про способи вирішення завдання.

Пряма наочність реалізується шляхом демонстрації вправ учителем, підготовленим і непідготовленим учнем, образним описом вправи, яка вивчається.

 • Пряма наочність реалізується шляхом демонстрації вправ учителем, підготовленим і непідготовленим учнем, образним описом вправи, яка вивчається.
 • Суть опосередкованої наочності полягає в тому, що образ вправи, яка вивчається, передається учням за допомогою інших форм зображення (кінограм, малюнків, таблиць, діаграм та ін.), або підбираються певні засоби, які підказують темп і ритм виконання рухових дій, амплітуду рухів тощо.

Які особливості необхідно враховувати реалізуючи принцип доступності і індивідуалізації

 • 1. Перш за все, враховуються відмінності у ставленні дітей до навчання і його результатів.
 • 2. Кількість і обсяг необхідних вправ для засвоєння і закріплення навчального матеріалу в кожного учня різні: отже, темп навчання також різний.
 • 3. При оволодінні технікою рухових дій слід підбирати підвідні вправи відповідного характеру і обсягу залежно від навчальних успіхів учнів.
 • 4. Істотно відрізняються можливості учнів витримувати фізичні і психічні навантаження.
 • 5. Неоднаково учні сприймають інформацію залежно від методу її передачі.
 • 6. Позитивним слід вважати досвід учителів, які оцінюють учнів не за їх абсолютними показниками, а за приростом до початкового результату.
 • 7. Диференційований підхід вимагає відповідної матеріальної бази.
 • 8. Реалізуючи принцип індивідуалізації, слід враховувати такий важливий соціально-психологічний феномен, яким є ефект суперництва.

Принцип систематичності

 • В першу чергу, слід систематизувати навчальний матеріал, який підлягає засвоєнню. Систематизація торкається таких питань: яким чином розмістити навчальний матеріал, щоб не порушити логіку предмета; з чого починати навчання, і в якій послідовності будувати його; як встановити зв'язок між новим і вже вивченим матеріалом; яких часових параметрів слід дотримуватись?
 • Організовуючи навчальний процес, необхідно забезпечити регулярність занять.
 • Методичне забезпечення занять повинно передбачити раціональне чергування навантажень і відпочинку.

Принцип міцності і прогресування

 • Для міцного засвоєння фізичних вправ необхідно забезпечити достатню кількість повторень.
 • Педагог повинен забезпечити варіативність виконання вправ.
 • Постійне підвищення вимог до учнів, яке здійснюється шляхом поставлення щораз все нових і нових завдань.
 • У практиці застосовують дві форми підвищення вимог: прямолінійну і сходинчату.

Методи фізичного виховання

 • Методи — це способи взаємної діяльності учня і вчителя спрямованої на вирішення навчально-виховних завдань.
 • Методичні прийоми — це шляхи реалізації методів у конкретних випадках і умовах процесу фізичного виховання.
 • Спеціально упорядкована сукупність методів, методичних прийомів, засобів та форм навчання утворює методику.

Практичні методи включають:

 • Навчання рухових дій:
 • - загалом;
 • - по частинах;
 • - підвідних вправ.
 • Удосконалення та закріплення рухових дій:
 • - ігровий;
 • - змагальний.
 • Тренування:
 • - безперервний;
 • - інтервальний;
 • - комбінований.

Методи навчання рухових дій

 • Метод навчання вправ загалом застосовується на всіх етапах і передбачає їх багаторазове повторення в тому вигляді, в якому вони є предметом (кінцевою метою) навчання. На початковому етапі навчання він може використовуватись, якщо учні мають високий рівень підготовленості, а вправа, яка вивчається, порівняно проста. На заключному етапі застосовується завжди.
 • Позитивною рисою даного методу є те, що цілісне навчання сприяє формуванню міцних умовно-рефлекторних зв'язків одночасно на всі рухи рухової дії.
 • Недоліком — те, що учень одночасно повинен вирішувати багато рухових завдань, а, отже, зосереджувати увагу на всіх деталях техніки.

Методи навчання рухових дій

 • Метод навчання вправ по частинах полягає в тому, що складну рухову дію спочатку розділяють на частини, вивчають окремі рухи, а потім об'єднують їх.
 • Позитивною рисою даного методу є те, що таке навчання дозволяє послідовно концентрувати увагу учнів на окремих рухах.
 • Негативною рисою є те, що
 • при розучуванні частин
 • формуються окремі рефлекторні
 • зв'язки на певні рухи.

Методи навчання рухових дій

 • Підвідні вправи за своєю структурою повинні відповідати руховій дії загалом,
 • або її окремим рухам. Вони
 • сприяють нагромадженню таких
 • простіших умовно-рефлекторних
 • зв'язків, які пізніше, в силу певної
 • однорідності і спільності з основною
 • вправою, можуть допомогти в
 • засвоєнні цілісного рухового акту.
 • Підвідні вправи повинні мати закінчену форму і бути доступні учням. Багатство і різноманітність підвідних вправ збагачує руховий досвід, робить заняття цікавішими, а процес навчання — ефективнішим. Проте, використання підвідних вправ — це не самоціль і тому має бути суворо індивідуалізоване

Найхарактернішими рисами ігрового методу є наступні:

 • широкі можливості відтворювати стосунки між людьми у вигляді взаємодопомоги і гострого суперництва;
 • яскраво виражена емоційність, що вимагає старанно регламентувати і регулювати стосунки між гравцями;
 • швидка зміна ситуації, яка вимагає постійного внесення коректив у дії гравців з метою оперативного вирішення проблем, що виникають;
 • можливість надання гравцям широкої самостійності вибору засобів діяльності і способів поведінки, прояву ініціативи і творчості в діях;
 • навантаження, яке одержують учасники, залежить від активності гравців і характеру виконання ними ігрових функцій, що унеможливлює її сувору регламентацію з боку педагога;
 • •комплексне використання рухових навичок, прояву фізичних, вольових і моральних якостей для досягнення успіху, що визначає комплексну дію гри на організм учнів.

Найбільш характерними ознаками змагального методу є наступні:

 • зіставлення сил учнів з метою
 • виявлення переможця. Перемозі
 • підпорядкована вся діяльність
 • відповідно до встановлених
 • правил;
 • змагальний метод дає можливість повністю розкрити функціональні та психічні можливості учнів і вивести їх на новий рівень підготовленості;
 • стимулювання творчої активності самостійності, ініціативи тощо;
 • обмежені можливості регулювати навантаження учнів. Змагальна діяльність сприяє вихованню і вчить максимально проявляти фізичні і психічні сили, в повній мірі реалізувати свій руховий потенціал.

Методи вдосконалення фізичних якостей

 • Метод безперервної вправи:
 • Метод безперервної рівномірної (стандартизованої) вправи;
 • Метод безперервної прогресуючої вправи;
 • Метод безперервної регресуючої вправи;
 • Метод безперервної варіативної вправи;

Методи вдосконалення фізичних якостей

 • Метод інтервальної вправи:
 • Метод інтервальної рівномірної (стандартизованої) вправи;
 • Метод інтервальної (повторної) прогресуючої вправи;
 • Метод інтервальної регресуючої вправи;
 • Метод інтервальної (повторної) варіативної вправи;

Методи вдосконалення фізичних якостей

 • Метод комбінованої вправи:
 • Метод комбінованої вправи
 • з різним сполученням структури
 • завдань;
 • Метод комбінованої вправи
 • з різним сполученням змісту
 • завдань;
 • Метод комбінованої вправи з різним сполученням структури та змісту;
 • Метод колового тренування;

Методичні прийоми вправляння

 • вправляння з безпосередньою фізичною допомогою;
 • вправляння в "обидва боки";
 • вправляння в уяві;
 • вправляння за допомогою імітації рухів.

Метод використання слова

 • Важко переоцінити значення вправ, які виконуються за словесним описом. Тут вправи використовуються не тільки для фізичного розвитку, але й з освітньою метою, тобто для вдосконалення процесів свідомого керування рухами на основі придбаних знань.
 • За даними психологів (В.В.Клименко), яскраво і підкреслено (експресивно) виражені думки і почуття, правильні тон і інтонація додають додатково, до повідомлення близько 40% інформації.

Метод демонстрації

 • Встановлено, що у процесі виконання певних рухових дій учень частіше мислить образами, а не вербальне. Тому не випадково в спортивно-педагогічній діяльності найповніше образ вправи можна створити за допомогою показу. Найширше він застосовується на першому етапі навчання і тоді, коли в техніку виконання вправи вносять новий елемент, змінюють раніше вивчені деталі, виправляють помилки.
 • Розрізняють дві основні форми показу — демонстрацію поз і рухів (безпосередній показ або пряма наочність) і використання з цією метою ілюстративних матеріалів (опосередкована наочність).

Фізична підготовка — це організований процес рухової діяльності людини з метою оптимізації розвитку її фізичних якостей. Термін "фізична якість" віддзеркалює рухові можливості людини в основі яких лежать її природні задатки.

 • Фізична підготовка — це організований процес рухової діяльності людини з метою оптимізації розвитку її фізичних якостей. Термін "фізична якість" віддзеркалює рухові можливості людини в основі яких лежать її природні задатки.
 • Фізичні якості—це розвинуті у процесі виховання і цілеспрямованої підготовки рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно виконувати певну рухову діяльність.

Фізичне навантаження — це певна міра впливу рухової активності людини на організм, що супроводжується підвищенням (відносно стану спокою) рівнем його функціонування.

 • Фізичне навантаження — це певна міра впливу рухової активності людини на організм, що супроводжується підвищенням (відносно стану спокою) рівнем його функціонування.
 • Інтенсивність навантаження — це кількість виконаної роботи за одиницю часу. Вона характеризує силу впливу конкретної вправи на організм.
 • Обсяг навантаження визначається тривалістю роботи та загальною кількістю вправ, виконаних на занятті: наприклад, в силовому тренуванні обсяг навантажень визначається кількість повторень та загальною масою піднятого вантажу; в спортивних іграх та поєдинках — часом рухової активності.

Відпочинок

 • пасивний відпочинок який передбачає відносний спокій, відсутність рухової активності в перервах між виконанням вправ;
 • активний відпочинок який передбачає виконання між тренувальними завданнями тих же вправ з помірною інтенсивністю, або інших вправ та рухових дій іншими частинами тіла, близькими за формою до тренувальної вправи;
 • комбінований відпочинок передбачає поєднання в одній паузі активну
 • і пасивну, його організацію.

Поняття "сила" застосовується для якісної характеристики довільних рухів людини, які спрямовані на вирішення конкретних рухових завдань.

 • Поняття "сила" застосовується для якісної характеристики довільних рухів людини, які спрямовані на вирішення конкретних рухових завдань.
 • При виконанні рухових дій м'язи людини виконують чотири основні різновиди роботи:
 • • утримуючу • долаючу • поступливу • комбіновану
 • У процесі фізичного виховання розрізняють:
 • абсолютну силу
 • відносну силу
 • швидку силу
 • вибухову силу

Методика розвитку максимальної сили шляхом збільшення м’язової маси

 • Тривалість роботи 25-30 с.
 • Долаюча фаза -1-1.5 с.; поступлива фаза – 2-3 с.
 • Кількість повторень в одному підході 10-12
 • Кількість підходів у роботі з початківцями 2-3, з підготовленими особами — до 5-6 на одну групу м'язів.
 • В одному занятті рекомендують проробляти не більше однієї третини скелетних м'язів.
 • Між підходами застосовується активний екстремальний інтервал відпочинку (відновлення ЧСС до 101-120 уд/хв).
 • Між серіями вправ для різних груп м'язів — повний комбінований інтервал відпочинку (91-100 уд/хв).

Прудкість є комплексною руховою якістю, яка проявляється через:

 • Рухову реакцію - здатність людини відповідати окремими рухами або руховими діями на різноманітні подразники.
 • Швидкість поодиноких рухів. Прості необтяжені рухи (одиночний удар у боксі, укол у фехтуванні, метання, стрибки) вимагають максимального прояву швидкості. У складніших за координацією рухах швидкість їх виконання залежить від удосконалення міжм'язової координації.
 • Частоту (темп) не обтяжених рухів виключно важливе значення має у циклічних рухових діях (спринт) та при швидкому повторенні ациклічних рухів (серія ударів у боксі).
 • Швидкий початок руху залежить від прояву вибухової сили і має значення для ефективності швидкісне—силових вправ, зростання швидкості початку рухів.

Рухові реакції поділяються:

 • Проста рухова реакція людини — це її здатність якомога швидше відповісти заздалегідь відомою руховою дією на заздалегідь відомий подразник (сигнал).
 • Реакція людини на об'єкт, що рухається. Це її здатність якнайшвидше точніше реагувати на нестандартні переміщення певного об'єкта (об'єктів в умовах дефіциту часу та простору.
 • Реакція вибору — це здатність людини якнайшвидше і точніше добирати адекватні відповіді на різноманітні подразники в умовах дефіциту часу та простору.

Фізична витривалість як рухова якість людини — це її здатність долати втому у процесі рухової діяльності.

 • Залежно від об'єму м'язів, які беруть участь у роботі, розрізняють три види фізичної втоми, а отже, витривалості:
 • локальну, якщо до роботи залучено менше третини загального об'єму м'язової маси;
 • регіональну, коли в роботі бере участь від третини до двох третин м'язової маси;
 • тотальну, якщо одночасно працює більше двох третин скелетних м 'язів.

Загальна витривалість людини—це її здатність тривалий час виконувати м'язову роботу помірної інтенсивності за участю більшості скелетних м'язів.

 • Загальна витривалість людини—це її здатність тривалий час виконувати м'язову роботу помірної інтенсивності за участю більшості скелетних м'язів.
 • Швидкісна витривалість людини — це її здатність якомога довше виконувати м'язову роботу з біля граничною та граничною інтенсивністю.
 • Силова витривалість людини — це її здатність якомога продуктивніше тривалий час долати помірний зовнішній опір. Розрізняють статичну і динамічну силову витривалість.
 • Статична — пов'язана з необхідністю тривалий час напружувати м'язи або утримувати пози.
 • Динамічна силова витривалість характерна для циклічних вправ (біг, веслування), спортивних ігор,
 • поєдинків.
 • Координаційна витривалість
 • це здатність людини тривалий час
 • виконувати складнокоординаційні вправи без
 • порушення ритму їх виконання, рівноваги
 • та взаємоузгодженості.

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Каталог: data -> kafedra -> internal -> fiz reabil -> presentations
internal -> Тема: Біологічні основи гельмінтології. Класифікація гельмінтів. Принципи взаємодії паразита й хазяїна
internal -> Текстові тестові завдання
presentations -> Мікроелементи
presentations -> Поняття про медичну активність людини. Роль медичної активності людини у боротьбі з «хворобами цивілізації» та епідемією віл/снід
presentations -> 1. Принципи фізичного виховання
presentations -> Принципи та методи фізичного виховання та Основи методики вдосконалення фізичних якостей: сила, швидкість, витривалість
presentations -> Загальні основи фізичної реабілітації. Лфк як основний засіб фр. Фізична реабілітація в клініці внутрішніх хвороб. Фізична реабілітація (ФР)


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка