1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботиСторінка1/6
Дата конвертації24.05.2018
Розмір1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ЗМІСТ
Вступ.............................................................................................................................4


1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи...................................5

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання..........................................6

3 Перелік тем рефератів............................................................................................10

4 Тести для підсумкового контролю........................................................................11

Модуль 1..........................................................................................................11

Модуль 2..........................................................................................................15

Список літератури.....................................................................................................19

Додаток А...................................................................................................................22

Додаток Б....................................................................................................................23

Додаток В……………………………………………………………………23


Додаток Г...................................................................................................................24

Додаток Д...................................................................................................................24

Додаток Е...................................................................................................................25

Додаток Ж .................................................................................................................26

Додаток И...................................................................................................................26

Додаток К.......................................................................................31

Додаток Л.......................................................................................33


Додаток М..................................................................................................................37

ВСТУП

Мета й завдання самостійної роботи


Сприяння розвитку навичок самостійної роботи з науковою літературою, що передбачає удосконалення самостійного творчого мислення студентів першого курсу та самостійного поповнення й оновлення їх знань. Студенти повинні таким чином ознайомлюватися також із методами обробки фактичного матеріалу та підходами до його збору, враховуючи останні досягнення мовознавства, що має допомогти студентам в оволодінні важливими процедурами сучасних лінгвістичних досліджень.

Види самостійної роботи: відповіді на запитання, доповіді за темами.

Система забезпечення самостійної роботи навчально-методичними засобами:

 1. конспект курсу лекцій викладача;

 2. методичні вказівки;

 3. навчальні підручники.

Пояснення щодо користування методичними вказівками: методичні матеріали передбачають можливість проведення самоконтролю студентом.

Час та місце виконання самостійної роботи студентами: самостійна робота студента може виконуватися у вільний від занять час у бібліотеках університету, в міських бібліотеках, навчальному кабінеті та в домашніх умовах.

Проведення консультацій викладачів згідно з графіком: самостійна робота студента проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість отримання необхідної консультації або допомоги викладача. Графік консультацій викладачів доводиться до відома студентів на початку семестру.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД лекцій і САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


пор.

Тема


Денна форма

навчання


Заочна форма

навчання


К-сть год.

лек. / СРСК-сть год.

лек. / СРС1

Мовознавство як наука. Суть мови

2 / 4

4 / 4

2

Походження мови. Історичний розвиток мов

2/ 4

2/ /2

3

Фонетика. Взаємодія звуків у процесі мовлення. Фонологія

2 / 4

2 / 2

4

Лексикологія

2 / 4

4 / 4

5

Лексико-семантична система мови

2 / 4

2 / 2

6

Фразеологія й етимологія

2 / 3

2 /2

7

Граматика. Способи вираження граматичних значень. Синтетичні й аналітичні мови

2 / 3

2 /2
Усього годин за семестр

14 / 26

18 / 18


2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 1 Мовознавство як наука. Суть мови

 1. Основні методи лінгвістичних досліджень.

 2. Поняття про знак. Знакова природа мови.

 3. Мова та суспільство.

 4. Зв’язок мови й мислення.

Питання для самоперевірки

 1. Сформулюйте визначення знака. Назвіть його основні властивості.

 2. У працях яких філософів і мовознавців започатковано вчення про знакову природу мови?

 3. У якому співвідношенні перебувають лінгвістика та семіотика? Що таке лінгвосеміотика і хто є її основоположником?

 4. Чому проблема співвідношення мови та мислення належить до однієї з найскладніших проблем у мовознавстві?

 5. Які тенденції щодо питання про співвідношення мови та мислення існують у лінгвістиці?

 6. Які є підстави вважати, що мислення може здійснюватися без допомоги мови? За яких обставин це відбувається?

 7. Яка роль мови в процесах пізнання?

Література: [17, с. 183-191; 19, с. 6-98; 21, с. 3-10; 22, с. 3-8].
Тема 2 Походження мови. Історичний розвиток мов

 1. Зв’язок розвитку мови та розвитку суспільства.

 2. Основні процеси розвитку мов і діалектів.

 3. Територіальна та соціальна диференціація мови.

Питання для самоперевірки

 1. Обґрунтуйте соціальну зумовленість мовних явищ. Чи все в мові є соціальним?

 2. Як відображаються в мові соціальні чинники?

 3. Чому мова є найважливішою етнічною ознакою? Розкрийте співвідношення мови, нації та держави; мови й культури.

 4. Охарактеризуйте зовнішні причини мовних змін.

 5. Що розуміють під внутрішніми причинами мовних змін?

 6. Від чого залежать темпи мовних змін?

 7. Які думки існують у мовознавстві щодо прогресу в розвитку мов?

Література: [17, с. 333-351; 19, с. 112-113 (дод. Е, К); 21, с. 10-14; 22, с. 3-8].
Тема 3 Фонетика. Взаємодія звуків у процесі мовлення. Фонологія

 1. Основні принципи класифікації звуків і фонетичне членування мовленнєвого потоку.

 2. Позиційні та комбінаторні зміни звуків.

 3. Фонетичні й історичні чергування.

 4. Звукові закони.

 5. Поняття фонеми.

Питання для самоперевірки

 1. Чим різниться трактування фонеми І.О. Бодуеном де Куртене, Л. В. Щербою та М.С. Трубецьким?

 2. Охарактеризуйте функції фонем.

 3. Як співвідносяться між собою фонеми в парадигматиці й синтагматиці?

 4. У чому полягає своєрідність фонологічних систем різних мов?

 5. Які фонологічні школи існують і чим вони різняться між собою?

Література: [17, с. 220-232; 19, с. 109-111(дод. Д, Ж, И, част. 1, 9); 21,

с.  14-23; 22, с. 8-17].


Тема 4 Лексикологія

 1. Основні ознаки слова.

 2. Лексичне значення слова.

 3. Моносемія.

 4. Полісемія.

 5. Омонімія.

Питання для самоперевірки

 1. Чи згодні ви, що значення слова формують лише три елементи?

 2. Які головні типи лексичних значень виокремив В.В. Виноградов?

 3. Назвіть основний механізм полісемії.

 4. Які критерії диференціації полісемії й омонімії?

Література: [17, с. 262-275; 19, с. 111-112 (дод. Б, И, част. 3); 21, с. 23-38; 22, с. 17-21].
Тема 5 Лексико-семантична система мови

 1. Лексико-семантичні угруповання слів.

 2. Синонімія.

 3. Антонімія.

 4. Парадигматика та синтагматика.

 5. Епідигматика.

Питання для самоперевірки

 1. У чому специфіка системності лексики?

 2. Як виявляються системності відношення лексичного рівня в парадигматиці?

 3. У яких співвідношеннях перебувають парадигматичний і синтагматичний аспекти лексико-семантичної системи?

 4. Чи є вагомі підстави окремо виділяти епідигматичний аспект у лексико-семантичній системі?

Література: [17, с. 262-275; 19, с. 111-112 (дод. В,И, част. 3; 21, с. 28-33; 22, с. 22-25].
Тема 6 Фразеологія й етимологія

 1. Проблема фразеологічного значення.

 2. Класифікація фразеологізмів.

 3. Етимологія та її принципи.

 4. Деетимологізація.

 5. Народна етимологія.

Питання для самоперевірки

 1. На стику яких рівнів мови виник фразеологічний проміжний рівень?

 2. Які критерії застосовуються для визначення ступеня фразеологічності?

Література: [17, с. 290-297; 19, с. 6-98 (дод. К, М); 21, с. 33-40; 22, с. 25-30].

Тема 7 Граматика. Способи вираження граматичних значень. Синтетичні й аналітичні мови

 1. Граматичне значення слова.

 2. Структура слова.

 3. Історична змінюваність морфемної будови слова.

 4. Афіксація, внутрішня флексія, чергування звуків.

 5. Наголос, інтонація.

 6. Суплетивізм, редуплікація.

 7. Службові слова.

 8. Порядок слів.

Питання для самоперевірки

 1. Поняття граматичної категорії.

 2. Типи граматичних категорій.

 3. Принципи виділення частин мови.

 4. Синтаксичний зв’язок слів у словосполученні.

 5. Ознаки речення як одиниці синтаксису.

Література: [17, с. 234-248; 19, с. 110-111, (дод. Г, И, част. 2); 21, с. 40-55; 22, с. 30-42].

3 ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ


 1. Методи лінгвістичних досліджень.

 2. Системність мови.

 3. Національна мова.

 4. Сучасна національно-мовна політика України.

 5. Літературна мова та мова художньої літератури.

 6. Походження й основні етапи розвитку письма.

 7. Походження грецького алфавіту.

 8. Походження латинського алфавіту.

 9. Походження кирилиці.

 10. Генеалогічна класифікація мов світу.


4 ТЕСТИ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

(при виконанні тестів користуйтеся додатками)


Модуль 1

Тема. Мовознавство як наука. Суть мови.

 1. У чому полягає природа мови:

а) мова – біологічне явище;

б) мова – психічне явище;

в) мова – класове явище;

г) мова – суспільне явище? 1. Яка мова є найважливішим засобом спілкування людей:

а) звукова;

б) мова жестів;

в) есперанто?


 1. Чи можна назвати звукове спілкування тварин мовою:

а) так;

б) ні?


 1. Чи існує зв’язок між мовою та расою:

а) так;

б) ні?


 1. Укажіть джерело соціальної диференціації мови:

а) територіальне розмежування;

б) діалогічний і монологічний варіанти мови;

в) тип діяльності соціального африката.


 1. Визначте факультативну функцію мови:

а) комунікативна;

б) формування думки;

в) номінативна;

г) магічна. 1. Яку функцію виконує текст:

а) номінативну;

б) комунікативну? 1. Перша сигнальна система:

а) об’єднує людину з твариною;

б) виділяє людину з тваринного світу? 1. Що не дозволяє ототожнювати мову та мислення:

а) ідеальність мислення і матеріальність мови;

б) матеріальність мислення й ідеальність мови;

в) матеріальність мови та мислення?


 1. У чому полягає суть синхронного підходу до вивчення мови:

а) вивчення мови на певному етапі її існування;

б) вивчення мови в її розвитку? 1. Чим зумовлена територіальна диференціація мови:

а) соціальним розшаруванням суспільства;

б) територіальним розмежуванням;

в) внутрішнім законам розвитку мови?


 1. Хто вперше розмежував мову та мовлення:

а) Ф. де Соссюр;

б) В. Гумбольдт;

в) Платон?


 1. Хто є основоположником теорії фюсей:

а) Платон;

б) Геракліт;

в) Демокріт?

Тема. Фонетика. Взаємодія звуків у процесі мовлення. Фонологія.


 1. Укажіть голосні заднього ряду:

а) и;

б) у;


в) е;

г) о.


 1. Укажіть голосні середнього підняття:

а) и;

б) у;


в) е;

г) о.


 1. Укажіть огублені голосні:

а) и;

б) о;


в) у;

г) е.


 1. Укажіть носові приголосні:

а) р;

б) д;


в) м;

г) н.


 1. Укажіть сонорні приголосні:

а) ц;

б) м;


в) т;

г) р;


д) й.

 1. Укажіть задньоязиковий приголосний:

а) х;

б) й;


в) г;

г) д.


 1. У якому слові є африката?

а) джміль;

б) оса;


в) муха.

 1. Знайдіть дифтонги:

а) ау;

б) бу;


в) ай;

г) дз.


 1. Які з указаних процесів називаються позиційними:

а) акомодація;

б) редукція;

в) метатеза;

г) асиміляція? 1. У якому слові є явище асиміляції:

а) село;

б) кігті;

в) мороз;

г) розм. дохтор? 1. Знайдіть явище дисиміляції:

а) розм. левольвер;

б) юність;

в) розм. транвай.


 1. Знайдіть явище метатези:

а) ватрушка;

б) мінералогія;

в) Італія.


 1. У яких словах є історичні чергування:

а) інфекція – дезинфекція;

б) тихий – тиша;

в) село – села?


 1. Знайдіть явище епентези:

а) тарілка;

б) вудочка;

в) Богемія.

Модуль 2
Тема. Лексикологія. Лексико-семантична система мови. 1. Скільки типів лексичного значення виділив В.В. Виноградов:

а) 3;

б) 4;


в) 5?

 1. Що таке полісемія:

а) однозначність;

б) багатозначність;

в) неоднозначність?


 1. Який тип переносного значення представлений у реченні: У правому крилі будови знаходиться поліклініка:

а) метафора;

б) метонімія;

в) синекдоха?


 1. На основі чого виникає метафора:

а) суміжності;

б) подібності? 1. Укажіть різновид омонімів мати як іменника і мати як неозначеної форми дієслова:

а) омофони;

б) омографи;

в) омоформи.


 1. Чи можуть з’являтися омоніми внаслідок розпаду полісемії:

а) так;

б) ні?


 1. Чи до одного типу відносяться синоніми:

їсти – жерти; обличчя – морда; пальці – персти

а) так;


б) ні?

 1. Яким явищем об’єднані подані пари слів:

статут – статус; адресат – адресант

а) омонімія;

б) синонімія;

в) паронімія? 1. Який тип синонімів представлений такими парами слів:

збори – мітинг; боязкий – несміливий; холод – холоднеча

а) семантичні;

б) стилістичні;

в) семантико-стилістичні? 1. Яка група застарілої лексики має еквіваленти в сучасній мові:

а) архаїзми;

б) історизми? 1. Скільки семантичних полів лексики можна виділити в названих словах:

борт; весло; канікули; корма; відмінник; першокласник; штурвал; урок; шлюпка; шпаргалка; учитель

а) одне;


б) два;

в) три?


 1. Підберіть абсолютний синонім до слова назалізований:

а) носовий;

б) губний;

в) зубний.

Тема. Граматика


 1. Чим є кінцевий голосний у словах

метро; пальто; табло

а) закінченням;

б) голосним кореня;

в) суфіксом? 1. Чи може непохідна основа мати афікси:

а) так;

б) ні?


 1. Чи однозначні суфікси у наведених словах:

грішник; лісник; збірник; ліжник

а) так;


б) ні?

 1. Чим відрізняється граматичне значення від лексичного:

а) воно абстрактне;

б) воно конкретне? 1. Чим відрізняється морфема від фонеми:

а) має значення;

б) не має значення? 1. У якому слові є нульовий афікс:

а) мати;

б) батько;

в) син?

Тема. Класифікація мов світу.


 1. Укажіть найпоширенішу мову світу:

а) китайська;

б) португальська;

в) німецька;

г) англійська;

д) іспанська.


 1. Знайдіть мертву мову:

а) урду;

б) санскрит;

в) словінська;

г) лужицька. 1. Укажіть серед названих мов неспоріднену:

а) литовська;

б) латинська;

в) українська;

г) угорська. 1. Яка мова не входить у балтійську групу:

а) литовська;

б) латинська;

в) пруська;

г) естонська? 1. Знайдіть принцип морфологічної класифікації мов:

а) протиставлення кореня слів;

б) протиставлення афіксів слів;

в) протиставлення походження слів.


 1. Укажіть флективну мову:

а) українська;

б) казахська;

в) турецька.


 1. Укажіть аглютинативну мову:

а) англійська;

б) німецька;в) татарська.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Алпатов В.М. История лингвистических учений. – М., 1998.

 2. Амирова Т.А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории языкознания. – М., 1975.

 3. Ахунзянов Э.М. Общее языкознание. – Казань, 1981.

 4. Березин Ф.М. История советского языкознания. Некоторые аспекты общей теории языка: Хрестоматия. – М., 1981.

 5. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. – М.: Просвещение, 1979.

 6. Булаховский Л.А. Введение в языкознание. – М.: Учпедгиз, 1953.

 7. Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М.: Высшая школа, 1977.

 8. Доленко М.Т. Вступ до мовознавства. Збірник вправ і завдань. – К.: Вища школа, 1975.

 9. Звегинцев В.А. История языкознания ХІХ–ХХ веков в очерках и извлечениях. – М., 1964.

 10. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К.: Вища школа, 1983.

 11. Ковалик І.І., Самійленко С.П. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичної думки. – К., 1985.

 12. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: Просвещение, 1979.

 13. Кодухов В.И. Общее языкознание. – М.: Высшая школа, 1974.

 14. Кондрашов Н.А., Копосов Л.Ф., Рупосова Л.П. Сборник задач и упражнений по введению в языкознание. – М.: Просвещение, 1991.

 15. Косовский Б.И. Общее языкознание: Учение о слове и словарном составе языка. – Минск, 1969.

 16. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К.: Академія, 2001.

 17. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К.: Академія, 2003. – 464 с.

 18. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. – М.: Прогресс, 1978.

 19. Левицький В.В., Іваницька М.Л, Іваницький Р.В. Основи мовознавства. – Чернівці: Рута, 2000. – 150 с.

 20. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М.: Высшая школа, 1975.

 21. Мізін К.І. Курс лекцій із навчальної дисципліни “Вступ до мовознавства”. – Кременчук: Видавничий відділ КДПУ, 2005. – 55 с.

 22. Мізін К.І. Методичні рекомендації щодо семінарських занять із навчальної дисципліни “Вступ до мовознавства”. – Кременчук: Видавничий відділ КДПУ, 2005. – 45 с.

 23. Мізін К. І. Компаративна фразеологія. – Кременчук: Щербатих О. В., 2007.

 24. Мізін К. І. Порівняння у фразеології. – Вінниця: Нова книга, 2009.

 25. Плотников Б.А. Общее языкознание. Семинарий. – Минск, 1986.

 26. Реформатский А.А. Введение в языкознание. – М.: Просве­щение, 1967.

 27. Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. – М., 1979.

 28. Семчинский С.В. Загальне мовознавство. – К., 1996.

 29. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. – М.: Просвеще­ние, 1975.

 30. Супрун А.Е. Лекции по лингвистике. – Минск, 1980.

 31. Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичних учень. – К., 1980.

 32. Dесzy G. A Select Catalog of Language Universals. – Bloomington, Indiana: Eurolingua, 1988.

 33. Klose A. Sprachen der Welt / Languages of the World. – München, New York, London, Oxford, Paris, 1987.

 34. Lyons, John. New Horizons in Linguistics. – New York, 1983.

 35. Shevelov J. A Historical Phonology of the Ukrainian Language. – Heidelberg, 1979.

 36. Shevelov J. A Prehistory of Slavic: The Historical Phonolngy oi Common Slavic. – New York, 1965.

Словники

 1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966.

 2. Вахек Й. Лингвистический словарь Пражской школы. – М., 1964.

 3. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.

 4. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. – М., 1960.

 5. Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии. – М., 1964.

 6. Bußmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft. – Stuttgart, 1990.

 7. Conrad R. Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termini. – Leipzig, 1975.

 8. Sommerfeldt K., Spiewok W. Sachwörterbuch für die deutsche Sprache. – Leipzig, 1989.

 9. Werner Abraham. Terminologie zur neueren Linguistik. – Tübingen, 1988. – Bd. 1–2.


Додаток А

Каталог: method -> bak
bak -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «основна іноземна мова: практична граматика»
bak -> Вступ мета І завдання самостійної роботи
bak -> 1 Наука як система уявлень про світ
bak -> Робоча програма навчальної дисципліни міжкультурна комунікація
bak -> Програма нормативної дисципліни фундаментальної підготовки бакалаврів зі спеціальності 035 Філологія (Переклад)
bak -> 1 Загальні засади літературознавства Література як історичний процес
bak -> 1 Теми та погодинний розклад практичних занять і самостійної роботи
bak -> Методичні вказівки є складовою частиною навчально-методичного комплексу для вивчення курсу другої іноземної мови призначені для студентів І курсу напряму 020303
bak -> Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка