1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботиСкачати 385.5 Kb.
Дата конвертації24.11.2016
Розмір385.5 Kb.
ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................4

1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи

з навчальної дисципліни.............................................................................................6

2 Перелік практичних занять, тем і питань для самостійного опрацювання…...7

3 Теми рефератів.......................................................................................................32

4 Питання до іспиту..................................................................................................32

5 Критерії оцінювання…………………………………………………………….34

Список рекомендованих джерел..............................................................................36

ВСТУП
Податкове право є складовою частиною фінансового права, що регулює основи доходної частини бюджетів.

Навчальна дисципліна «Податкове право» складається із Загальної та Особливої частин. Загальна частина акумулює інститут, що закріплює загальні підходи до регулювання системи оподаткування, які мають відношення до всіх видів податків та зборів, до всіх норм Особливої частини. До Загальної частини входять положення, що закріплюють поняття та зміст податкового права, зміст податкової системи, механізм податку та його елементів, підстави відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

Особлива частина податкового права складається з інститутів, що деталізують податкову систему у цілому та визначають конкретні механізми окремих податків та зборів. Саме Особлива частина охоплює правові механізми елементів податкової системи.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Податкове право» є формування у майбутніх юристів ефективного методологічного підходу до аналізу сфери податків як правового явища, уміння відмежовувати юридичні аспекти податків від суто економічних і чітко визначати структуру і зміст податкових відносин, статус, права й обов’язки їхніх учасників.

Для вивчення навчальної дисципліни «Податкове право» навчальним планом передбачено: для студентів денної форми навчання – 12 годин лекцій, 10 годин практичних занять та 32 години для самостійної роботи; для студентів заочної форми навчання - 4 години лекцій, 4 години практичних занять та 46 годин для самостійної роботи.

Навчальна дисципліна «Податкове право» пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як: «Фінансове право», «Адміністративне право», «Кримінальне право».

Метою практичних занять є вироблення у студентів уміння застосовувати законодавчі акти на практиці, складати податкові декларації, давати правильну юридичну оцінку фактичним відносинам у сфері податкового права.

Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи дають можливість ознайомити студентів з джерелами податкового права, з податковою системою України, з питаннями податкового контролю та з видами відповідальності за порушення податкового законодавства.

Самостійні заняття призначені сформувати у студентів здатність максимально ефективно та раціонально використовувати особисті здібності та індивідуальні можливості для досягнення навчальної мети.

Індивідуалізація навчання забезпечується виконанням студентами конкретних завдань на практичних заняттях під керівництвом викладача.

Студенти мають можливість виконувати самостійну роботу в бібліотеці, комп’ютерному класі, вдома.

Для ефективності виконання студентами самостійної роботи організований графік керівництва викладачами самостійною роботою студентів у навчально-методичному кабінеті. У процесі самостійної роботи та при підготовці до практичних занять студентам необхідно користуватися Податковим кодексом, чинними спеціальними нормативно-правовими актами, конспектом лекцій, матеріалами юридичної практики.1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

п/п


Тема

Денна форма навчання

Заочна форма навчання
К-ть год. лк.

К-ть год. ср

К-ть год. лк

К-ть год. ср

1

Податкове право як галузь права. Основні положення податкового законодавства

2

2

0,5

10

2

Податкові правовідносини і податково-правові норми

2

2

0,5

10

3

Правове регулювання податкової системи

2

2

1

5

4

Правове регулювання податку

2

2
5

5

Платники податків і зборів

2

2

1

5

6

Податковий контроль. Відповідальність за порушення податкового законодавства

2

2

1

5
Усього годин:

12

12

4

40 1. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Практичне заняття № 1

Тема Місце податкового права в системі права

Мета: формування знань про базові положення податкового законодавства та уміння застосувати їх на практиці.

Основні питання

 1. Податкове право в системі фінансового права.

 2. Предмет та метод податкового права.

 3. Система податкового права.

 4. Джерела податкового права.

 5. Принципи податкового права та податкового законодавства.

 6. Склад податкового законодавства України.

Короткі теоретичні відомості

Податкове право – це складний інститут фінансового права, що регулює основи дохідної частини бюджетів. Складний характер інституту податкового права означає певну ієрархічну структуру, що включає самостійні базові інститути оподаткування (інститут оподаткування фізичних осіб, інститут місцевих податків і зборів; інститут податкової відповідальності та ін.).

Предметом податкового права є група однорідних суспільних відносин, які визначають надходження коштів від платників у бюджети у формі податків та зборів.

Завдання до теми

1. Відповідно до ч. 1 ст. 69 Бюджетного Кодексу України до доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, відноситься податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.

Яким чином співвідноситься ця норма Бюджетного кодексу України зі ст.9, 10 Податкового кодексу України?

2. Згідно зі ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.Чи стосується ця вимога юридичних осіб-платників податків? Якими нормативними актами встановлюється цей обов’язок стосовно юридичних осіб?

Контрольні питання

1. Зміст і особливості інституту податкового права.

2. Предмет та метод податкового права.

4. Система і джерела податкового права.

5. Зв'язок податкового права з іншими галузями права.

6. Податкове законодавство України. Податкові роз’яснення.Питання для самостійного опрацювання

 1. Основні положення Податкового кодексу України.

 2. Сфера дії Податкового кодексу України.

 3. Внесення змін до Податкового кодексу України.

 4. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами та міжнародними договорами.

6. Податкове законодавство України. Податкові роз’яснення.

Питання для самоперевірки

1. У чому проявляються особливості інституту податкового права?

2. Визначити предмет та метод податкового права.

4. Назвати джерела податкового права.

5. Як взаємодіє податкове право з іншими галузями права?

Джерела: [7; 14; 15; 18; 23; 27; 28].

Практичне заняття № 2

Тема Податкові правовідносини і податково-правові норми

Мета: формування знань про властиві ознаки та особливості податкових правовідносин, їх зміст, ознаки податково-правової норми та вироблення навичок визначати об’єкт та суб’єктів податкових правовідносин.

Основні питання


 1. Поняття податкових правовідносин.

 2. Особливості податкових правовідносин.

 3. Класифікація податкових правовідносин.

 4. Зміст податкових правовідносин.

 5. Об’єкт податкових правовідносин.

 6. Суб’єкти податкових правовідносин

Короткі теоретичні відомості

Податкові правовідносини є різновидом правовідносин, тому їм властиві всі ознаки останніх: вони виникають на підставі фінансово-правових норм як форми їх реалізації та мають владний характер, який за своїм змістом виражає інтереси держави. При цьому податкові правовідносини мають свої специфічні характеристики, обумовлені предметом і методом правового регулювання, - вони виникають й розвиваються у сфері податкової діяльності держави, є формою реалізації публічних інтересів і розглядаються як публічно-правові відносини. Серед особливостей податкових правовідносин - опосередкованість їх рухом публічних грошових фондів; особливе місце в системі правовідносин; винятково грошовий характер; специфічний стан держави, коли вона виступає й організатором цих відносин, і власником податкових надходжень; їх виникнення, змінення та припинення безпосередньо на підставі закону.

Податково-правова норма – це загальнообов’язкове формально визначене правило поведінки, що визначене державою й охороняється нею, яка, діючи разом з іншими податково-правовими нормами, закріплює за учасниками податкових відносин суб’єктивні податкові права і покладає на них юридичні обов’язки, пов’язані з оподаткуванням.

Обєкт оподаткування – це вартість товарів (робіт, послуг), доход чи його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), використання природних ресурсів.Завдання до теми

1. Виходячи зі змісту Податкового кодексу України навести приклади уповноважуючих, зобов’язуючих та забороняючих фінансово–правових норм. У чому виявляються особливості таких правових норм?

2. Наведіть по три приклади матеріальних, процесуальних, регулятивних, охоронних, зобов’язуючих, забороняючих та уповноважуючих податково-правових норм.

Контрольні питання

1. Поняття та особливості податкових правовідносин.

2. Види податкових правовідносин.

3. Юридичний та фактичний зміст податкових правовідносин.

4. Структура податкових правовідносин.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин.

6. Поняття та види податкових норм.

Питання для самостійного опрацювання


 1. Співвідношення суб’єктів податкового права і суб’єктів податкових правовідносин.

 2. Правовий статус суб’єктів податкових правовідносин.

 3. Місце і роль держави в системі суб’єктів податкових правовідносин.

 4. Поняття та особливості податково-правових норм.

 5. Класифікація та структура податково-правових норм.

Питання для самоперевірки

1. У чому проявляються особливості податкових правовідносин.

2. Визначити види податкових правовідносин, їх юридичний та фактичний зміст та структуру.

3. Які підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин?

4. Визначити види податкових норм.

Джерела: [14; 15; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 28; 29; 30; 34].

Практичне заняття № 3

Тема Правове регулювання податкової системи України. Правова природа податку

Мета: формування знань про правову природу податку, його ознаки, принципи та функції; вироблення навиків класифікації податків та зборів, уміння встановлювати співвідношення податку, збору, та мита.

Основні питання


 1. Поняття податкової системи України.

 2. Основні засади встановлення податків та зборів.

 3. Поняття податку та збору. Ознаки податку.

 4. Принципи та функції податку.

 5. Класифікація податків та зборів. Підстави класифікації податків та зборів.

 6. Загальнодержавні податки та збори.

 7. Місцеві податки та збори.

 8. Спеціальні податкові режими.

Короткі теоретичні відомості

Податок – це форма примусового відчуження результатів діяльності суб’єктів, що реалізують податковий обов’язок у державну чи комунальну власність, що надходить у бюджет відповідного рівня (чи цільовий фонд) на підставі закону (чи акта органу місцевого самоврядування) і виступає як обов’язковий, нецільовий, безумовний, безоплатний і безповоротний платіж.

Збір – платіж за володіння особливим правом.

Завдання до теми

1. Приватний підприємець М. є імпортером товарів з Росії. Він працює за спрощеною системою оподаткування та відноситься до другої групи платників єдиного податку. У державній інспекції від приватного підприємця М. в усній формі потребують реєстрації в якості платника податку на додану вартість.

Чи правомірні вимоги працівників Державної податкової інспекції?

Визначте, хто правий у цій ситуації.Контрольні питання

1. Зміст податкової системи.

2. Поняття і рівні податкового тиску.

3. Поняття та ознаки податку.

4. Принципи оподаткування.

5. Функції податків.

6. Підстави класифікації податків та зборів.

7. Правовий механізм податку та його елементи.

8. Спеціальні податкові режими.

Питання для самостійного опрацювання

1. Співвідношення податку, збору, та мита.

2. Основні, додаткові та факультативні елементи правового механізму податку.

3. Поняття та рівні податкового тиску.

4. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів.

5. Типи та особливості податкових систем.Питання для самоперевірки

1. Визначити рівні податкового тиску.

2. Що таке податок?

3. Принципи оподаткування та функції податків.

4. Визначити підстави класифікації податків та зборів.

5. У чому полягає правовий механізм податку?

6. Назвати спеціальні податкові режими.

Джерела: [7 ;18; 19; 20; 22; 24; 28; 33].

Практичне заняття № 4

Тема Правове регулювання основних елементів правового механізму податку

Мета: формування знань про систему суб’єктів податкових правовідносин, їхні обов’язки та права; про поняття та види об’єктів оподаткування, методи їх визначення.

Основні питання


 1. Місце платника податків в системі суб’єктів податкових правовідносин.

 2. Обов’язки та права платників податків.

 3. Фізичні особи як платники податків.

 4. Юридичні особи як платники податків.

 5. Самозайнята особа.

 6. Поняття податкового резидента та податкового нерезидента.

 7. Правовий статус податкових агентів.

 8. Поняття та види об’єктів оподаткування.

 9. Поняття ставки податку.

Короткі теоретичні відомості

Одиниця оподаткування – це умовна розрахункова характеристика предмета оподаткування, одиниця виміру, масштаб податку.

Сплата податку – це сукупність дій платника податку щодо фактичного внесення сум податку, які підлягають сплаті до відповідного бюджету або цільового фонду.

Відповідно до ст.15 «Платники податку» Податкового кодексу України платниками податку визначаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування або податковими законами і на яких покладено обов’язок зі сплати податків та зборів.

Завдання до теми

1. Акціонерне товариство «Регіон» займалося виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції (зерно, молоко), кондитерських виробів та напоїв. Сума, яка була одержана підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, за попередній звітний (податковий) рік перевищила 75% загальної суми валового доходу підприємства. У зв’язку з цим було сплачено фіксований сільськогосподарський податок поставкою зерна.

Чи має право платник податків сплачувати фіксований податок у другому кварталі поточного року?

2. При посвідченні договору купівлі-продажу квартири продавець Юхно І.І. наполягав на тому, що обов’язок по нарахуванню, утриманню та сплаті податку на доходи фізичних осіб щодо операцій з продажу об’єктів нерухомості покладено на нотаріуса, який виконує обов’язки податкового агента при посвідченні такої угоди. Нотаріус проти цього заперечував та наполягав тільки на обов’язкові контролю за додержанням податкового законодавства з приводу сплати податку на доходи фізичних осіб у разі посвідчення такої угоди.Визначте та проаналізуйте інститут податкового агентства. Чи є нотаріус податковим агентом щодо оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна у разі, коли сума нарахованого податку самостійно сплачується сторонами угоди попередньо її нотаріальному посвідченню?

Контрольні питання

 1. Поняття платників податків та зборів.

 2. Обов’язки і права платника податків.

 3. Фізичні особи як платники податків.

 4. Юридичні особи як платники податків.

 5. Облік платників податків.

 6. Поняття представництва в оподаткуванні.

 7. Види податкових представників.

 8. Податкові агенти.

Питання для самостійного опрацювання

 1. Поняття та рівні представництва в податковому праві.

 2. Законне та уповноважене представництво платника податку.

 3. Методи визначення об’єктів оподаткування.

 4. Класифікація ставок оподаткування.

 5. Гранична ставка податку.

 6. Абсолютна та відносна ставки податку.

Питання для самоперевірки

 1. Хто може бути платником податків та зборів?

 2. Визначити обов’язки і права платника податків.

 3. Як здійснюється облік платників податків?

 4. Що таке представництво в оподаткуванні?

 5. Визначити види податкових представників.

Джерела: [7 ;11; 22; 23; 27; 28; 31]

Практичне заняття № 5

Тема Правове регулювання додаткових елементів правового механізму податку

Мета: формування знань про вихідні засади порядку обчислення сум податків та зборів, вироблення умінь та навичок обчислення бази оподаткування, встановлення строків сплати податкового обов’язку, складання та подання податкової декларації.

Основні питання

 1. Поняття предмета оподаткування. База оподаткування.

 2. Поняття та види податкових періодів.

 3. Методи оподаткування.

 4. Обчислення податку.

 5. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань .

 6. Поняття та система податкових пільг.

 7. Види та форми податкових пільг.

 8. Поняття податкового кредиту.

Короткі теоретичні відомості

База оподаткування –це конкретна (кількісна, фізична чи інша) характеристика певного об’єкта оподаткування.

Джерело податку – це кошти платника, що він використовує для сплати податку.

Обчислення податку – це сукупність дій платника податків (податкового агента) або податкового органу з визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджетів або цільових фондів.

Податковий період – це період, протягом і по закінченні якого визначається податкова база й обчислюється сума податку, що підлягає сплаті платником податків.

Завдання до теми

1. Підприємством несвоєчасно подано податкову декларацію до органів державної податкової служби.

Якими статтями Податкового кодексу України визначено поняття податкової декларації, строки подання податкової декларації до органів податкової служби та якими статтями передбачено відповідальність за несвоєчасне подання податкової звітності?

2. Підприємством було спрощено строки самостійно визначеного податкового зобов’язання.Якими статтями Податкового кодексу визначено строки сплати податкового обов’язку та якими статтями передбачено відповідальність за несвоєчасну сплату?

Контрольні питання

 1. Види об’єктів оподаткування

 2. Методи визначення об’єкта оподаткування

 3. Обчислення бази оподаткування.

 4. Податковий період.

 5. Поняття та види ставок оподаткування.

 6. Поняття податкової пільги. Види та форми податкових пільг.

 7. Форми сплати податків та зборів.

 8. Способи сплати податків та зборів.

 9. Строки сплати податків та зборів.

 10. Поняття та форми податкової звітності.

 11. Податкова декларація

Питання для самостійного опрацювання

 1. Одиниці виміру бази оподаткування.

 2. Визначення бази оподаткування.

 3. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни.

 4. Співвідношення об’єкта і предмета оподаткування.

 5. Порядок обчислення сум податків

 6. Джерела сплати грошових зобов’язань.

 7. Строки сплати податку та збору. Зміна строку сплати податку та збору.

 8. Поняття податкової звітності.

 9. Види податкових документів.

 10. Строки зберігання податкової звітності.

 11. Зміст, структура та форми податкових декларацій.

 12. Порядок складання та подання податкової декларації.

Питання для самоперевірки

 1. Назвати види об’єктів оподаткування та методи їх визначення.

 2. Яким чином обчислюється база оподаткування та податковий період?

 3. Назвати види ставок оподаткування.

 4. Назвати види та форми податкових пільг.

 5. Форми, способи та строки сплати податків та зборів.

 6. Назвати форми податкової звітності.

Джерела: [7 14; 25; 27; 28; 31; 33]

Практичне заняття № 6

Тема Податковий контроль. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Мета: формування знань про систему органів державної податкової служби України, їх правовий статус, про зміст податкового контролю, види відповідальності за порушення податкового законодавства; вироблення навичок щодо порядку проведення перевірок різних видів, умінь оформлювати їх результати.

Основні питання

 1. Контролюючі органи та органи стягнення.

 2. Система органів державної податкової служби України та їх правовий статус.

 3. Митні органи України.

 4. Зміст податкового контролю та повноваження органів влади щодо його здійснення.

 5. Поняття податкового правопорушення, його склад та елементи.

 6. Види відповідальності за порушення податкового законодавства.

Короткі теоретичні відомості

Податкова перевірка – це одинична контрольна дія на певній частині діяльності контрольованого суб’єкта, здійснювана на місці з використанням облікових, звітних документів для виявлення порушень фінансової дисципліни у сфері оподаткування й усунення їх наслідків.

Завдання до теми

1. Виїзною позаплановою документальною перевіркою донараховано до бюджету 120,0 тис. грн. податкових платежів, у тому числі:ПДВ – 40, 0 тис. грн., акцизний податок – 30, 0 тис. грн., податок на прибуток – 50, 0 тис грн.. Відповідно до чинного податкового законодавства платнику нараховані фінансові санкції в сумі 22,8 тис. грн. та пеню в сумі 5,0 тис. грн. Платник відмовляється від сплати фінансових санкцій та пені, мотивуючи тим, що в особових рахунках значиться переплата в бюджет на загальну суму 60,0 тис. грн.. У зв’язку з цим він відмовився від підписання акта документальної перевірки та подав скаргу до податкового органу.

Чи правомірні дії перевіряючого ?

2. Державна податкова інспекція здійснила планову виїзну перевірку ТОВ «Дизель» за відсутності головного бухгалтера підприємства. Директор ТОВ «Дизель» відмовився підписувати акт перевірки у зв’язку з тим, що головний бухгалтер перебував у відпустці та не був присутній під час проведення перевірки.

Чиї дії у цьому випадку правомірні?

3. Платник податків К. звернувся до податкової інспекції за консультацією з приводу підтвердження його права на податкову пільгу. Відповідь одержана позитивна. У подальшому консультація була відмінена як така, що не відповідає ПКУ.

Чи може бути притягнутий до відповідальності платник податків, який діяв відповідно до податкової консультації? На кого покладена функція надання податкових консультацій? Чи можливе оскарження в суді податкової консультації?

4. Громадянин С. за замовленням іноземної кампанії у 2008 – 2010 рр. здійснював розробку комп’ютерних програм. Виконану роботу направляв іноземному замовнику через Інтернет та отримував від замовника кошти в іноземній валюті на рахунок, відкритий в «Універсал-банку», щомісячно в розмірі 600 доларів США. При цьому з 2008 року гр. С жодного разу не здавав податкову декларацію.

Чи були допущені гр. С порушення податкового законодавства? До якої відповідальності може бути притягнуто гр. С ?

Контрольні питання


 1. Поняття, види та методи податкового контролю.

 2. Податкова перевірка: зміст та види.

 3. Підстава відповідальності за порушення податкового законодавства.

 4. Класифікація податкових правопорушень.

 5. Фінансові санкції.

Питання для самостійного опрацювання

 1. Поняття податкової перевірки.

 2. Класифікація податкових перевірок.

 3. Порядок та особливості проведення перевірок різних видів.

 4. Строки проведення перевірок.

 5. Оформлення результатів перевірок.

 6. Кримінальна, адміністративна та фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

Питання для самоперевірки

 1. Назвати види податкового контролю.

 2. Визначити зміст та види податкової перевірки.

 3. Назвати підстави відповідальності за порушення податкового законодавства.

 4. Класифікувати податкові правопорушення.

Джерела: [1; 2; 5; 6; 7; 11; 12; 16; 21; 25; 27; 28]

Практичне заняття № 7

Тема Прибуткове оподаткування в Україні

Мета: формування знань про податок на прибуток підприємств, його основні та додаткові елементи; вироблення навичок визначення особливості оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка проводить незалежну професійну діяльність, особливості оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем, порядку подання річної податкової декларації.

Основні питання

 1. Правова природа прибуткових податків.

 2. Основні елементи податкового механізму податку на прибуток.

 3. Поняття та норми амортизації.

 4. Додаткові елементи правового механізму податку на прибуток.

 5. Основні елементи податку на доходи фізичних осіб.

Короткі теоретичні відомості

Платник податку – це суб’єкт податкових правовідносин, на якого за наявності суб’єкта оподаткування покладено певний комплекс податкових обов’язків і прав, установлених законодавством.

Ставка податку – це законодавчо визначений розмір податкового платежу, що встановлюється на одиницю оподаткування.

Завдання до теми

1. Релігійна організація, що зареєстрована у порядку, передбаченому законом, здійснювала діяльність щодо надання платних культових послуг (хрещення, укладання церковного шлюбу), а також одержувала грошові кошти за договором оренди земельної ділянки, що належить їй на правах власності.

Чи є така організація платником податку на прибуток? Яким чином у таких ситуаціях буде здійснюватись оподаткування релігійної організації?

2. Головний бухгалтер господарського товариства включив до складу витрат суми, що були витрачені на організацію та проведення корпоративних святкових заходів, презентацій, витрати на безкоштовне харчування співробітників, благодійна допомога дитячому будинку та витрати на відпочинок за минулий рік. За результатами перевірки податковий орган не погодився з включенням цих сум до складу витрат та донарахував товариству податкове зобов’язання з податку на прибуток і прийняв рішення щодо застосування штрафних санкцій.

Чи правомірні дії товариства та податкового органу в такій ситуації?

Контрольні питання


 1. Місце податку на прибуток у податковій системі України.

 2. Основні елементи правового механізму податку на прибуток.

 3. Додаткові елементи правового механізму податку на прибуток.

Питання для самостійного опрацювання

 1. Місце податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України.

 2. Додаткові елементи правового механізму податку на доходи фізичних осіб.

 3. Особливості оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка проводить незалежну професійну діяльність.

 4. Особливості оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем.

Питання для самоперевірки

 1. Визначити правову природу прибуткових податків.

 2. Визначити основні та додаткові елементи податкового механізму податку на прибуток.

 3. Що таке норми амортизації?

 4. Визначити основні елементи податку на доходи фізичних осіб.

Джерела: [2; 7; 13; 31; 33]

Практичне заняття № 8

Тема Правове регулювання майнових податків в Україні

Мета: формування знань про зміст майнових податків в податковій системі України, основні та додаткові елементи правового механізму плати за землю, про порядок зарахування до бюджетів плати за землю, орендну плату; вироблення умінь визначати основні та додаткові елементи правового механізму податку на нерухоме майно.

Основні питання

 1. Зміст майнових податків в податковій системі України.

 2. Основні елементи правового механізму плати за землю.

 3. Додаткові елементи правового механізму податку за землю.

 4. Основні елементи правового механізму податку на нерухоме майно.

 5. Додаткові елементи правового механізму податку на нерухоме майно.

Короткі теоретичні відомості

Відповідно до ст.270 Податкового кодексу України об’єктами оподаткування земельним податком є: 1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

 2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Відповідно до ст.78 Земельного кодексу України право власності на землю – це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками.

Ставка податку – це законодавчо визначений розмір податкового платежу, що встановлюється на одиницю оподаткування.

Завдання до теми

1. Рішенням міськвиконкому від 16 червня 2010 р. за підприємством «Фенікс» закріплено земельну ділянку. Частину будівель, що знаходиться на цій ділянці, підприємством «Фенікс» було відчужено у січні 2011 р. Але відділом земельних ресурсів відчуження не було проведено. У вересні 2011 р. за результатами перевірки податкового органу на підприємство нараховані штрафні санкції за несплату за землю з січня 2011 р.

Обґрунтуйте правомірність рішення податкового органу.

2. Гр. П. здійснює підприємницьку діяльність та оподатковує свій дохід за спрощеною системою оподаткування. Він має у постійному користуванні земельну ділянку. Окрім того, у власності гр. П. перебуває два садові будинки та один дачний.

Які податки та у яких розмірах має сплачувати гр. П?

3. Гр. К. отримав у спадщину від бабусі земельну ділянку, на якій розташовано невеликий будинок.

Які податки повинен сплатити гр. К.? Розкрийте правовий механізм таких податків.

Контрольні питання


 1. Платник, об’єкт, ставка як основні елементи правового механізму податку на нерухоме майно.

 2. Податкові пільги, порядок обчислення та сплати як додаткові елементи правового механізму податку на нерухоме майно.

 3. Податковий період, порядок зарахування до бюджетів плати за землю.

 4. Орендна плата.

Питання для самостійного опрацювання

 1. Місце плати за землю у податковій системі України.

 2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки як майновий місцевий податок.

 3. Порядок обчислення та сплати податку на землю.

Питання для самоперевірки

 1. Назвати основні та додаткові елементи правового механізму податку на нерухоме майно.

 2. Визначити порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно.

 3. Що таке податкові пільги?

 4. Як визначити податковий період?

 1. Поняття орендної плати.

Джерела: [7; 27; 28]

Практичне заняття № 9

Тема Правове регулювання непрямого оподаткування в Україні

Мета: формування знань про зміст, види непрямих податків, правове регулювання податку на додану вартість; вироблення навичок визначати основні та додаткові елементи правового механізму податку на додану вартість та порядок сплати акцизного податку.

Основні питання

 1. Зміст непрямих податків та їх місце в податковій системі України.

 2. Види непрямих податків.

 3. Правове регулювання податку на додану вартість.

 4. Зміст податку на додану вартість.

 5. Основні елементи правового механізму податку на додану вартість.

 6. Додаткові елементи правового механізму податку на додану вартість.

Короткі теоретичні відомості

База оподаткування – це конкретна (кількісна, фізична чи інша) характеристика певного об’єкта оподаткування.

Відповідно до ст.188 Податкового кодексу України база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.Завдання до теми

1. Державною податковою інспекцією м. Кременчука було накладено штрафні санкції на фірму «Весна» за несплату податку на додану вартість. Фірма «Весна» за своїм статутом займається роздрібною та оптовою торгівлею товарами дитячого асортименту для немовлят.

Чи є правомірними дії державної податкової інспекції?

2. Фірма «Веселі друзі» є виробником алкогольної продукції. Мережа установ фірми реалізує вироблену продукцію. Зазначена продукція виробляється з спирту етилового, денатурованого.

Який порядок сплати в даному випадку акцизного податку?

Контрольні питання


 1. Місце податку на додану вартість у податковій системі України.

 2. Основні елементи правового механізму податку на додану вартість.

 3. Додаткові та факультативні елементи правового механізму податку на додану вартість.

 4. Місце акцизного податку в податковій системі Україні.

 5. Основні елементи правового механізму акцизного податку.

 6. Додаткові та факультативні елементи правового механізму акцизного податку.

Питання для самостійного опрацювання

 1. Особливості непрямого оподаткування.

 2. Реєстрація осіб як платників податку на додану вартість.

 3. Акцизний податок та його визначення.

 4. Визначення підакцизних товарів.

 5. Контроль за сплатою акцизного податку.

Питання для самоперевірки

 1. Назвати види непрямих податків.

 2. Визначити основні та додаткові елементи правового механізму податку на додану вартість.

 3. Поняття акцизного податку.

 4. Визначити основні та додаткові елементи правового механізму акцизного податку.

Джерела: [7; 8; 9; 27; 28]

Практичне заняття № 10

Тема Загальнодержавні збори та інші обов’язкові платежі в Україні

Мета: формування знань про систему загальнодержавних зборів, вироблення навичок визначати основні та додаткові елементи правового механізму збору за першу реєстрацію транспортного засобу, збору за паркування транспортних засобів, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, туристичного збору.

Основні питання

 1. Основні та додаткові елементи правового механізму екологічного податку.

 2. Система загальнодержавних зборів та підстави їх класифікації.

 3. Основні та додаткові елементи правового механізму збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

 4. Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України.

Короткі теоретичні відомості

Збір – платіж за володіння особливим правом.

До системи загальнодержавних зборів відносяться збір за першу реєстрацію транспортного засобу, плата за користування надрами, збір за користування радіочастотним ресурсом, збір за спеціальне використання води, лісових ресурсів.

До місцевих податків та зборів відносяться збір за місця для паркування транспортних засобів, збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності, туристичний збір.

Завдання до теми

1. Державне сільськогосподарське підприємство «Полтавщина» отримало в якості спонсорської допомоги новий літак, що призначений виключно для спецобробки відповідних сільськогосподарських угідь. При оформленні документів (перша реєстрація в Україні цього літака) виникло питання про сплату збору за першу реєстрацію транспортного засобу. Керівник сільськогосподарського підприємства «Полтавщина» відмовився сплачувати збір, мотивуючи своє рішення тим, що літак відноситься до сільгоспавіації, а отже не є об’єктом оподаткування.

Прокоментуйте ситуацію, давши обґрунтований висновок. Розкрийте основні та додаткові елементи правового механізму збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

2. Господарське товариство «Джерело» займається видобутком, фасуванням та реалізацією прісної й мінеральної води. При перевірці діяльності цього підприємства було встановлено, що спеціальний дозвіл наданий лише на видобування мінеральної води. Але зі слів керівника з’ясувалося, що свердловина з прісною водою не перевищує 10 м, тому спеціальний дозвіл на її видобуток підприємство не отримало. На вимогу податкового інспектора були надані документи бухгалтерського та податкового обліку, де містилася загальна інформація щодо видобутку, фасування та реалізації всієї продукції.

Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірні дії керівника підприємства?

3. Громадянин Р. був повідомлений, що може прийняти спадок свого померлого родича. Серед об’єктів спадкового майна – квартира, площею 112, 5 м2 та житловий будинок, площею 264 м2.

У разі прийняття спадщини, яким чином успадковане майно буде обкладатися податком на нерухомість?

4. Директор будівельної кампанії В. поїхав у відрядження в м. Севастополь, щоб узяти участь в бізнес-форумі. Він вирішив взяти з собою дружину та дворічну доньку. Яким чином буде сплачено туристичний збір?Контрольні питання

 1. Правові засади місцевої податкової системи.

 2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 3. Збір за паркування транспортних засобів.

 4. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Питання для самостійного опрацювання

 1. Місце екологічного податку в податковій системі України.

 2. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

 3. Збір за користування радіочастотним ресурсом України.

 4. Збір за спеціальне використання води.

 5. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.

 6. Рентні плати.

Питання для самоперевірки

1. Визначити основні та додаткові елементи правового механізму екологічного податку.

2. Назвати підстави класифікації загальнодержавних зборів.

3. Визначити основні та додаткові елементи правового механізму збору за першу реєстрацію транспортного засобу.4. Що таке туристичний збір?

Джерела: [7; 27; 28]

3 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Система державної податкової служби України.

 2. Зміна основ системи оподаткування України.

 3. Система оподаткування України в 1997- 2001рр.

 4. Система оподаткування України у період 2001 – 2012рр.

 5. Загальна характеристика податкового обов’язку.

 6. Забезпечення виконання податкового обов’язку.

 7. Співвідношення переконання і примусу в податковому праві.

 8. Особливості рентної плати.

4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

  1. Місце податкового права в системі фінансового права.

  2. Предмет податкового права.

  3. Метод податкового права.

  4. Система і джерела податкового права.

  5. Зв'язок податкового права з іншими галузями права.

  6. Податкове законодавство України. Податкові роз’яснення.

  7. Податкова система: поняття, функції й типи.

  8. Поняття та рівні податкового тиску.

  9. Поняття, ознаки та функції податку.

  10. Співвідношення податку, збору та інших обов’язкових платежів.

  11. Класифікація податків та зборів.

  12. Правовий механізм податку та його елементи.

  13. Принципи оподаткування.

  14. Поняття платника податків. Його обов’язки та права.

  15. Податковий агент.

  16. Податкове представництво.

  17. Об’єкт оподаткування: поняття та види.

  18. Правове регулювання ставок оподаткування.

  19. Податкові пільги.

  20. Самозайнята особа як платник податків.

  21. Обчислення та сплата податків.

  22. Джерела сплати податків.

  23. Податкова звітність: поняття та форми її реалізації.

  24. Правова природа податкового обов’язку.

  25. Забезпечення виконання обов’язку зі сплати податків та зборів.

  26. Податкова міліція України.

  27. Контролюючі органи та органи стягнення.

  28. Органи державної податкової служби України.

  29. Податкова перевірка: поняття та види.

  30. Правове регулювання податкового контролю.

  31. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

  32. Поняття та види подвійного оподаткування. Шляхи та методи його усунення.

  33. Правове регулювання податку на додану вартість.

  34. Основні елементи правового механізму ПДВ.

  35. Додаткові елементи правового механізму ПДВ.

  36. Податковий кредит.

  37. Податкова накладна.

  38. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

  39. Податкові правовідносини.

  40. Правове регулювання акцизного податку.

  41. Основні елементи правового механізму акцизного податку.

  42. Додаткові елементи правового механізму акцизного податку.

  43. Правове регулювання податку на прибуток.

  44. Основні елементи податку на прибуток.

  45. Додаткові елементи податку на прибуток.

  46. Податок на доходи фізичних осіб.

  47. Основні елементи податку на доходи фізичних осіб.

  48. Додаткові елементи податку на доходи фізичних осіб.

  49. Спеціальні податкові режими.

  50. Екологічний податок.

  51. Оподаткування землі в Україні.

  52. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

  53. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції.

  54. Правове регулювання загальнодержавних зборів.

  55. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

  56. Спрощена система оподаткування, облік та звітність.

  57. Правове регулювання місцевих податків та зборів.

  58. Види місцевих податків та зборів.

  59. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів).

  60. Податкове законодавство. Податковий кодекс України.


5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»

Основою для визначення оцінки на іспиті є рівень засвоєння студентами матеріалу, передбаченого навчальною програмою з відповідної дисципліни. При цьому викладач керується такими критеріями:

– оцінку «відмінно» (90–100 балів / А) заслуговує студент, який виявив усебічні, систематичні та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та знайомий з додатковою літературою, що рекомендована програмою. Як правило, оцінку «відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять дисципліни в їх значенні для набутої професії, які виявили творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу;

– оцінку «добре» (82–89 балів / В) заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою. Як правило, оцінка «добре» виставляється студентам, які засвідчили систематичні знання з навчальної дисципліни та здатність до їх самостійного поповнення й оновлення у процесі подальшого навчання та професійної діяльності.

– оцінку «добре» (74–81 бали / С) заслуговує студент, який може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у роботі мають місце неточності.

– оцінку «задовільно» (64–73 бали / D) заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та професійної діяльності; який справляється з виконанням завдань, що передбачені програмою, а також знайомий з рекомендованою літературою. Оцінку «задовільно» ставлять студентам, які допустили помилки у відповіді, але володіють необхідними знаннями для їх усунення під керівництвом викладача;

– оцінку «задовільно» (60–63 бали / E) одержує студент, який у трактуванні теоретичних положень припускається значних неточностей.

– оцінку «незадовільно» (1–59 балів / F-FX) ставлять студентові, який виявив недоліки в знаннях основного навчально-програмного матеріалу та допустив помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Як правило, оцінку «незадовільно» ставлять студентам, які не можуть продовжувати навчання та приступити до професійної діяльності без додаткових занять з відповідної дисципліни.

Критерії оцінювання знань студентів розроблено на підставі «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 року за № 161, а також «Тимчасового положення про атестацію студентів», затвердженого вченою радою університету 19 листопада 1996 року.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України, 1996.

2. Бюджетний кодекс України , 2001.

3. Господарський кодекс України , 2003.

4.Кодекс законів про працю України – Харків: Одісей, 2011.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 10.

6. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2010.

7. Податковий кодекс України // Голос України. - 2010. - 3 грудня.

8. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 5. - Ст. 40.

9. Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" // Відомості Верховної Ради України. - 2008. - № 27-28.

10. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 26.

11. Закон України "Про внесення змін до Закону України про державну податкову службу в Україні" // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 34. - Ст. 274.

12. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 38. - Ст. 536.

13. Закон України "Про податок на додану вартість" // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 10. - Ст. 101.

14. Алісов Є. О. Фінансове право : підручник. / Алісов Є. О., Воронова Л. К., Кадькаленко С. Т. - Харків : Консум, 1999. - 496 с.

15. Алисов Е. А. Финансовое право Украины : Учебное пособие / Е.А. Алисов. - Харьков : Эспада, 2005. - 360 с.

16. Бандурка О.О. Державна податкова служба в Україні: система, правовий статус, модернізація: монографія / ОО. Бандурка. - X.: НУВС, 2004. - 233 с.

17. Бандурка О.О. Управління державною податковою службою в Україні: монографія / ОО. Бандурка. - X.., 2005. - 504 с.

18. Бех Б. В. Фінансове право України : підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький ; За ред. М. П. Кучерявенка. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 320 с.

19. Воронова Л. К. Финансовое право : учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. / Л. К. Воронова, Н. П. Кучерявенко. - Харьков : Легас, 2003. - 360 с.

20. Воронова Л. К. Финансовое право : Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов / Л.К. Воронова, И. Е. Криницкий, Н. П. Кучерявенко. - Харьков : Право, 2006. - 384 с.

21. Головач A.B. Керівник в органах Державної податкової служби: адміністративно-правовий статус: монографія / А. В. Головач. - X.: Золота миля, 2011. - 584 с.

22. Дмитренко Е. С. Фінансове право України. Загальна частина : Навчальний посібник / Е. С. Дмитренко. - К. : Алерта; КНТ, 2006. - 376 с.

23. Дмитренко Е. С. Фінансове право України. Особлива частина : Навчальний посібник / Е. С. Дмитренко. - К. : Алерта; КНТ, 2006. - 613 с.

24. Дмитренко Е. С. Фінансове право України. Практикум / Е. С. Дмитренко. - К. : Алерта; КНТ, 2004. - 216 с.

25. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування. - Харків: ХДЕУ - Торнадо, 2003. - 517 с.

26. Костюченко О. А. Банківське право : навчальний посібник / О. А. Костюченко. - Київ : А.С.К., 2001.

27. Кучерявенко Н. П. Налоговое право / Н. П. Кучерявенко. - Харьков : Консул, 2001. - 360 с.

28.Марченко В.Б., Легкова М.Ф. Податкове право. - К.: КНЕУ, 2004. - 225 с.

29. Орлюк О. П. Фінансове право : навчальний посібник / О. П. Орлюк. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.

30. Понікаров В. Д. Фінансове право: Навчальний посібник / В. Д. Понікаров, І . В. Ялдін, В. В. Назаренко. - X. : ВД "ІНЖЕК", 2005. - 200 с.

31. Проценко Т.О. Правове забезпечення адміністрування податків та митних платежів: монографія / Т.О. Проценко. - К., 2006. - 546 с.

32. Роль В.Ф. Фінансове право: Навчальний посібник / В.Ф. Роль, В.В. Сергієнко, С.М. Попова. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 392 с.

33. Угровецький О.П. Система оподаткування в Україні: становлення, адміністрування, реформування: монографія / О.П. Угровецький. - X.: Золота миля, 2009. - 326 с.

34. Фомін Г. Ф. Фінансове право : навчальний посібник / Г. Ф. Фомін, О. П. Гетьманець, Т. В. Сараскіна. - Харків : Ун-т внутрішніх справ, 2000. - 210 с.

35. Фещенко Л. В. Бюджетна система України: навчальний посібник / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. - К. : Кондор, 2008. - 440 с.

36. Финансовое право: Учебник / под ред. И. Н. Пахомова. - Харьков: Одиссей, 2003. - 380 с.

37. Финансовое право: Ученик / под ред. О. Н. Горбуновой. - 2 е изд., перераб. и доп. - М. : Юрист, 2004. - 496 с.

Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Податкове право” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030401 – «Правознавство»

Укладач к.ю.н., доцент В. В. Локтіонова


Відповідальний за випуск зав. кафедри кримінального та цивільного права і процесу І. І. Митрофанов

Підп.до др._______________.Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум.друк.арк.______. Наклад__________прим. Зам. №__________.Безкоштовно.Видавничий відділ Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600Каталог: new -> metod
metod -> Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних програм з дисципліни «Психологічні основи проведення ділових ігор»
metod -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності»
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»
metod -> Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ земельне право для студентів заочної форми навчання
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "земельне право" для студентів денної та заочної форм навчання
metod -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "cудова бухгалтерія" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
metod -> 2 Перелік практичних занять, тем і питань для самостійного опрацювання
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ криміналістика для студентів заочної форми навчання
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ кримінологія для студентів заочної форми навчання

Скачати 385.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка