1. загальні положенняСкачати 75.74 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір75.74 Kb.
ІНСТРУКЦІЯ про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених

Інструкція

про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених (далі - премія), щороку до 1 березня.

Роботи попередньо подаються на розгляд до вищестоящої організації у визначений нею термін.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Премія присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні).

1.2. Присуджується щороку до сорока премій (з них – п’ятнадцять премій для молодих вчених Національної академії наук України) у розмірі 40 тисяч гривень кожна.

1.3. На здобуття премії можуть висуватись наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

1.4. У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти та інженерно-технічні працівники установ, організацій, підприємств України, національних академій наук України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.

1.5. Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи і йому повинен належати значний творчий внесок.

1.6. До розгляду не приймаються роботи, за які їх виконавців вже було удостоєно державних нагород.

До складу колективу претендентів не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди, або включені у поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття державної нагороди.

1.7. Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років станом на 1 березня поточного року.

1.8. Премії повторно не присуджуються.

2. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОБІТ

2.1. Висунення праць на здобуття премій здійснюється науковими установами, організаціями, підприємствами Національних академій наук України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Рішення про висунення праці та колективу претендентів на премію приймається на засіданні вченої чи науково-технічної ради.

Громадян України, які не працюють у системі Національних академій наук України, наукових установах та вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, іноземців та осіб без громадянства, може бути включено до колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії. Рішення про це приймає організація (установа), яка висуває роботу.

Керівники установ та організацій зобов’язані провести попереднє обговорення праці і творчого внеску кожного претендента, що висувається у трудових колективах за місцем його основної роботи.

Документи оформленої роботи подаються за підпорядкованістю до президій національних академій наук України, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в термін установлений керівною організацією.

2.2. Представлення праць до Комітету провадиться президіями Національних академій наук України, колегіями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за поданням наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

3. ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ

До Комітету представляються:

– витяг з протоколу засідання президії чи колегії про представлення праці;

– документи – том 1;

– опис роботи – том 2;

– анотація роботи (в електронному вигляді);

– реферат роботи – 2 примірники і в електронному вигляді.

3.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ РОБІТ.

3.1.1. Документи - том 1 і опис роботи – том 2 подаються у 2-х примірниках. Крім того, один примірник 1-го та 2-го томів, зберігається в організації (установі), яка висунула роботу на премію.

3.1.2. Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 сторінок друкованого тексту. Формат сторінки – 297 х 210 мм.

3.1.3. На обкладинці кожного тому та реферату обов’язково вказуються:

– повна назва організації (установи), яка висуває роботу на премію;

– назва роботи;

– прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, місце роботи та займані посади.(ЗРАЗОК 1)

3.1.4. На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

3.1.5. У представлених документах допускається скорочення лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

3.1.6. Роботи, оформлені з порушенням вимог даної інструкції, до розгляду не приймаються.

3.2. ДОКУМЕНТИ – ТОМ 1

3.2.1. Лист–подання, у якому вказується точна назва організації (установи), яка представляє роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист-подання друкується на бланку організації (установи), яка представляє роботу, і підписується її керівником та скріплюється печаткою.

3.2.2. Додаток до листа–подання, в якому вказуються:

– комплектність подачі матеріалів до Комітету (перелік документів та їх обсяг);

– повна назва організації (установи), поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись робота після її розгляду в Комітеті;

– прізвище, ім'я, по батькові, посада, службовий та мобільний телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи за вимогою представників Комітету (як правило, один із авторів роботи).

(ЗРАЗОК 2)

3.2.3. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів. Дозвіл підписується керівником організації (установи), яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в одному примірнику і вкладається до першого примірника документів.

3.2.4. Реферат роботи (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма претендентами на здобуття премії.

В рефераті вказується:

– мета роботи;

– наукова новизна;

практична значимість;

– загальна кількість публікацій, зокрема у міжнародних журналах з ненульовим імпакт-фактором, в т.ч. вказати окремо за темою роботи, та інша інформація, яка характеризує роботу.

Для роботи в галузі науки і техніки, зокрема, вказується основні її науково–технічні результати (обов'язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, досягнута економічна ефективність з відповідним обґрунтуванням (розрахунками).

Реферат циклу наукових праць повинен обґрунтовувати об'єднання їх в єдиний цикл, обов’язково вказується загальна кількість реферованих публікацій, зокрема у міжнародних журналах, та загальна кількість посилань на публікацій авторів (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс.

Якщо робота подається повторно, в рефераті необхідно відобразити розвиток, який вона одержала з часу попереднього представлення.

3.2.5. Протокол (протоколи) чи витяг із протоколу засідання науково-технічної або вченої ради про відбір кандидатів до складу колективу претендентів, праці якого висуваються на здобуття премії, де вказується назва роботи, що висувається, хід обговорення та результати таємного голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з відповідними підписами завіряється печаткою.

3.2.6. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку роботи про висунення).

3.2.7. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (1 сторінка), де вказується його конкретний творчий внесок, загальна кількість реферованих публікацій та загальна кількість посилань на публікації автора (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс.

Довідка підписується керівником установи (організації), де працює претендент. Підпис завіряється печаткою.

3.2.8. Відомості на претендента:

– прізвище, ім'я та по батькові (українською і російською мовами у відповідності із записом у паспорті у називному та давальному відмінках);

– дата народження;

– освіта;

– спеціальність;

– науковий ступінь;

– вчене звання;

– місце основної роботи;

– посада;

– службова адреса та телефони (службовий і мобільний);

– домашня адреса та телефон.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації (установи), де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації (установи), скріплюються печаткою. Вказується дата заповнення.

(ЗРАЗОК 3)

Примітки:

а) якщо після представлення роботи змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Комітет;

б) якщо претендента представляють посмертно, то у відомостях необхідно вказати адресу та телефон спадкоємця (спадкоємців).

3.2.9. Згода на збір та обробку персональних даних кожного претендента.

(ЗГОДА)

3.2.10. Документи 1–го тому повинні бути підшиті у швидкозшивачі у описаній вище послідовності.

При повторному представленні роботи її висунення та оформлення документів провадиться заново.

3.3. ОПИС РОБОТИ – ТОМ 2

3.3.1. Опис роботи – викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнута економічна ефективність та інші техніко-економічні показники.

Приводиться список публікацій і патентів за даною роботою .

Окремо наводиться перелік всіх інших наукових праць авторів.

3.3.2. До складу 2 тому також можуть включатися:

– копії основних статей, патентів, авторських свідоцтв, які відносяться до роботи;

– копії документів про випробування і впровадження роботи у виробництво;

– довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво. Довідка підписується керівником підприємства, організації (установи), де здійснено це впровадження

Матеріали та документи другого тому повинні бути переплетені.

3.4. АНОТАЦІЯ РОБОТИ

3.4.1. В анотації роботи вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, точна назва організації (установи), яка представляє роботу, та коротка характеристика роботи, в якій вказується мета роботи, наукова новизна, обґрунтовується її науково практична значимість. Вказується кількість публікацій за темою роботи та загальна кількість наукових статей, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS та загальна кількість посилань на публікаціїї претендентів, h- індекс. Анотація подається українською, російською і англійською мовами,

Анотація подається в електронному вигляді обсягом до 1–ї сторінки на кожній з мов (текстовий редактор MicrosoftWord, розмір шрифту - 14).

(ЗРАЗОК 4)

3.5. РЕФЕРАТ РОБОТИ

3.5.1. Додаткові 2 примірники реферату роботи (із документів – том 1) з підписами авторів подаються у вигляді окремих брошур.

Реферат роботи подається, також, в електронному вигляді (текстовий редактор MicrosoftWord, розмір шрифту - 14).Інструкцію про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених розроблено згідно з Положенням про щорічну премію Президента України для молодих вчених, затвердженим Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779/2000 (зі змінами, внесеними згідно з Указами Президента №104/2001 від 21.02.2001, №253/2003 від 24.03.2003, №374/2013 від 08.07.2013).

Інструкцію затверджено рішенням Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.
Каталог: sites -> default -> files -> u39
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій
u39 -> Захищених у спеціалізованих вчених радах нубіп україни
u39 -> 1. загальні положення

Скачати 75.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка