1 Загальні засади літературознавства Література як історичний процесСкачати 294.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.09.2018
Розмір294.5 Kb.
  1   2
ЗМІСТ

Вступ.........................................................................................................................5

1 Теми та погодинний розклад самостійної роботи............................................7

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання…………………..……..9

Тема 1 Загальні засади літературознавства Література як історичний процес.

……………………………………………………………………………………….9

Тема 2 Антична література Греції. Народно-поетична творчість. Міфотворчість.

……………………………………………………………………………………….9

Тема 3 Гомерівський епос. «Гомерівське питання»…………………………….10

Тема 4 Класична лірика. Творчість Алкея та Сафо……………………………10

Тема 5 Зародження драми. Зародження літературної прози (Геродот та Фукідід).

………………………………………………………………………………………11

Тема 6 Давньоримська проза (Сенека, Петроній). Лірична і ліро-епічна поезія (Катулл, Лукрецій)…………………………………………………………………12

Тема 7 Давньоримська проза (Сенека, Петроній). Лірична і ліро-епічна поезія (Катулл, Лукрецій)…………………………………………………………………13

Тема 8 Література Середньовіччя: історичні процеси періоду Середньовіччя та література раннього Середньовіччя……………………………………………..13

Тема 9 Героїчний епос. Ісландські саги. Ірландські саги. Поема «Беовульф»..

……………………………………………………………………………………….14

Тема 10 Куртуазний епос. Міннезанг……………………………………………15

Тема 11 Лицарський роман……………………………………………………….15

Тема 12 Література доби Відродження. Гуманізм. Італійська література…..16

Тема 13 Французьке Відродження. Німецьке Відродження………………….16

Тема 14 Іспанське Відродження. Творчість Сервантеса………………………17

Тема 15 Англійське Відродження. Творчість У. Шекспіра……………………17

Тема 16 Література XVII ст.: класицизм та бароко……………………………18

Тема 17 Театр Мольєра…………………………………………………………..19

Тема 18 Французька література доби Просвітництва…………………………19

Тема 19 Сентименталізм та передроматизм. Романтизм, його характерні риси.

………………………………………………………………………………………20

Тема 20 Критичний реалізм XIX ст……………………………………………..21

Тема 21 Натуралізм як літературний напрям. Творчість Е. Золя……………..21

Тема 22 Драматургія ХІХ ст. Творчість Г. Ібсена………………………………22

Тема 23 Література кінця XIXст. – поч. XX ст. Нові напрями. Ранній модернізм.

……………………………………………………………………………………...22

Тема 24 Література країн, мова яких вивчається у ХХ ст.: основні напрямки та течії………………………………………………………………………………….23

Тема 25 Драматургія I половини ХХ ст. у країнах, мова яких вивчається. Драматургія О. Вайльда. Новаторство Б. Брехта……………………………….24

Тема 26 Література «втраченого покоління». Творчість Г. Белля, У. Фолкнера.

………………………………………………………………………………………24

Тема 27 Драматургія II половини ХХ ст. у країнах, мова яких вивчається : Ф. Дюренматт, М. Фріш, С. Беккет…………………………………………………25

Тема 28 Сучасна проза (II пол. ХХ – поч. ХХI ст.) країн, мова яких вивчається: основні напрями та течії…………………………………………………………..25

Тема 29 Новітня німецькомовна література. Лауреати Нобелівської премії – Г. Грасс та Г. Гессе………………………………………………………………….26

Тема 30 Філософсько-інтелектуальна література Великобританії. Творчість А. Мердок, Дж. Фаулза, М. Бредбері, Г. Пінтера, Дж. Барнса…………………..26

Тема 31 Нон-конформізм у американській літературі середини ХХст. Творчість Дж. Селінджера, Дж. Апдайка…………………………………………………….27

3 Питання до іспиту………………………………………………………..……….29

4 Критерії оцінювання знань студентів…………………………………………..37

Список літератури.....................................................................................................40
ВСТУП
Під час вивчення дисципліни «Історія зарубіжної літератури» студентам більше часу відводиться на самостійну роботу. Тому за запланований час студенти повинні прочитати художню літературу, передбачену програмою, ознайомитися з критикою, біографіями авторів, вивчити основні поняття та терміни літературознавства.

Опрацьовуючи матеріал знавчвльної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» самостійно, студент виконує такі види роботи, як : читання та літературознавчий аналіз художнього твору; робота з літературознавчими словниками, енциклопедіями; ведення особистого словника термінів, авторів, творів; аналіз критичного матеріалу щодо певного твору чи праць певного письменника; підготовка рефератів, доповідей; написання творів; підготовка до тестування з певної теми.Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • Виявлення світового значення та особливостей розвитку літератури на всіх етапах розвитку світового літературного процесу;

 • Розкриття специфіки естетичних систем на кожному етапі;

 • Характеристика художніх напрямів;

 • Аналіз етапів літературного розвитку і творчості найвідоміших письменників окресленого періоду;

 • Вивчення закономірностей взаємодії загальних тенденцій національного і особистого в літературному процесі;

 • Засвоєння теоретичних знань у межах вивчення питань формування літературних жанрів та еволюції художньої форми.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • Основні етапи розвитку світового літературного процесу;

 • Специфіку естетичних систем на кожному з цих етапів;

 • Творчість найвідоміших письменників кожного з окреслених періодів;

 • Теоретичні основи формування літературних жанрів та еволюції художньої форми.

Уміти:

 • Вирізняти основні методологічні підходи до змісту та характеру цінностей художніх творів того чи іншого періоду;

 • Користуватися категоріальним апаратом кожного з періодів;

 • Орієнтуватися в основних філософських концепціях світового літературного процесу на кожному етапі його розвитку;

 • Усвідомлювати світобачення і світорозуміння кожної епохи;

 • Розрізняти різні жанри художньої творчості та види мистецтва;

 • Володіти творчим підходом до аналізу творів художньої літератури в контексті кожної доби.

Студенти забезпечуються підручниками, конспектом лекцій, методичними посібниками. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи, допоможуть студентові правильно організувати свою роботу.

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи включають теми лекцій та самостійної роботи, питання для самоопрацювання та самоперевірки, перелік необхідної літератури за темами, питання поточного та модульного контролю.

Усі теми з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» студент може опрацювати в університетській або міській бібліотеці, в електронних бібліотеках мережі Інтернет, удома.

Студенти можуть відвідувати консультації викладача з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» згідно з графіком, затвердженим кафедрою перекладу.


1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИз/п


Назва теми

Кількість

годин


с.р.

сем. Зан.

1

Загальні засади літературознавства. Література як історичний процес

2
2

Антична література Греції. Народно-поетична творчість. Міфотворчість

2
3

Гомерівський епос. «Гомерівське питання»

2
4

Класична лірика. Творчість Алкея та Сафо

4
5
Зародження драми. Зародження літературної прози (Геродот та Фукідід)

2
6

Римська література, її специфічні риси. Римська драма (Плавт та Теренцій)

2
7
Давньоримська проза (Сенека, Петроній). Лірична і ліро-епічна поезія (Катулл, Лукрецій)

4
8
Література Середньовіччя: історичні процеси періоду Середньовіччя та література раннього Середньовіччя

3
9
Героїчний епос. Ісландські саги. Ірландські саги. Поема «Беовульф»

3
10
Куртуазний епос. Міннезанг

3
11
Лицарський роман

3
12
Література доби Відродження. Гуманізм. Італійська література

5
13
Французьке Відродження. Німецьке Відродження

10
14
Іспанське Відродження. Творчість Сервантеса

10
15
Англійське Відродження. Творчість У. Шекспіра

5
16
Література XVII ст. класицизм та бароко

10
17
Театр Мольєра

5
18
Французька література доби Просвітництва

5
19
Сентименталізм та передроматизм. Романтизм, його характерні риси

5
20
Критичний реалізм XIX ст

5
21
Натуралізм як літературний напрям. Творчість Е. Золя

10
22
Драматургія ХІХ ст. Творчість Г. Ібсена

10
23
Література кінця XIXст.-поч. XX ст. Нові напрями. Ранній модернізм

10
24
Література країн, мова яких вивчається у ХХ ст. : основні напрямки та течії

9
25
Драматургія I половини ХХ ст. у країнах, мова яких вивчається. Драматургія О. Вайльда. Новаторство Б. Брехта

9
26
Література «втраченого покоління». Творчість Г. Белля, У. Фолкнера

9
27
Драматургія II половини ХХ ст. у країнах, мова яких вивчається : Ф. Дюренматт, М. Фріш, С. Беккет

9
28
Сучасна проза (II пол. ХХ- поч. ХХI ст.) країн, мова яких вивчається: основні напрями та течії

9
29
Новітня німецькомовна література. Лауреати Нобелівської премії – Г. Грасс та Г. Гессе

9
30
Філософсько-інтелектуальна література Великобританії. Творчість А. Мердок, Дж. Фаулза, М. Бредбері, Г. Пінтера, Дж. Барнса

9
31
Нон-конформізм у американській літературі середини ХХст. Творчість Дж. Селінджера, Дж. Апдайка

9Усього:

192
2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Тема 1 Загальні засади літературознавства Література як історичний процес

Завдання до теми

Література як історичний процес. Основні поняття літературознавства. Види художньої літератури (епос, лірика, драма). Літературні жанри. Жанрові форми. Історична еволюція жанрів. Літературні напрями і течії.


Питання для самоперевірки


 1. Назвіть основні теоретичні поняття літературознавства.

 2. Назвіть різні трактування жанрів у літературній науці.

 3. Що таке рід у літературі?

 4. Поясніть взаємопов'язаність стилів і жанрів? Як змінюються співвідношення між ними на різних етапах літературного розвитку?

 5. Дайте визначення художнього твору. Розкажіть про його структуру та його рівні.

 6. Розкажіть про особливості зв'язків літератури з міфологією та фольклором на різних етапах її розвитку і в різних художніх системах.

Література: [1; 2; 3; 4; 8; 10, с. 9-20; 12; 13; 14; 15; 16; 21; 25; 26; 35; 36; 38; 40].
Тема 2 Антична література Греції. Народно-поетична творчість. Міфотворчість

Завдання до теми

Общинно-родовий устрій. Народно-поетична творчість. Міфотворчість. Старше покоління богів. Молодше покоління богів. Олімпійці. Інші боги. Культи героїв.


Питання для самоперевірки


 1. Чим міф відрізняється від інших видів усної народної творчості?

 2. Чому молодше покоління давньогрецьких богів схоже на людей, а старше покоління має вигляд жахливих і всесильних істот?

 3. Чому саме міфологію вважають основою всієї давньогрецької культури?

 4. Хто з богів належить до старшого покоління?

 5. Хто з богів належить до молодшого покоління?

Література: [1, с. 25-30; 2; 3; 4; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 21; 25; 26; 35; 36; 38; 40].
Тема 3 Гомерівський епос. «Гомерівське питання»

Завдання до теми

«Гомерівське питання». Гомер і традиція. Поеми Гомера як історичне джерело.


Питання для самоперевірки


 1. Як ви оцінюєте художню майстерність Гомера з точки зору сучасного читача?

 2. Чи не здається вам, що люди античної доби оспівували жорстокість і захоплювалися нею?

 3. Світ античної культури – історія чи зразок?

 4. Чому для людей античного світу поеми Гомера являли собою зразок найвищої мудрості?

Література: [1; 2; 3; 4; 8; 10, с. 9-20; 12; 13; 14; 15; 16; 21; 25; 26; 35; 36; 38; 40].
Тема 4 Класична лірика. Творчість Алкея та Сапфо

Завдання до теми

Елегійна лірика. Ямбічна лірика. Мелічна лірика. Монодичний мелос: творчість Алкея і Сапфо. Хоровий мелос. Байка (Езоп).


Питання для самоперевірки


 1. Що таке лірика? Назвіть основні її характеристики.

 2. Коли і за яких обставин уперше з’явилося поняття лірики?

 3. Назвіть найвідоміших представників класичної лірики.

 4. Назвіть основні етапи розвитку класичної лірики.

 5. Як ви розумієте поняття «декламаційна лірика»? Охарактеризуйте основні положення.

 6. Що таке мелос? Особливості мелосу?

 7. Порівняйте декламаційну лірику та мелос. Знайдіть спільні та відмінні риси.

 8. Назвіть найвідоміших представників декламаційної лірики.

Література: [1; 2; 3; 4; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 21; 25; 26; 35; 36; 38; 40].
Тема 5 Зародження драми. Зародження літературної прози (Геродот та Фукідід)

Завдання до теми

Еволюція трагедії. Джерела виникнення давньогрецької трагедії. Структура давньогрецької трагедії. Давньогрецький театр. Обладнання та будова давньогрецького театру. Декорації, актори та маски у давньогрецькому театрі. Драма сатирів та давня антична комедія: джерела виникнення та структура.

Історіографія: Геродот та Фукідід.

Питання для самоперевірки


1. Які урочисті свята стародавніх греків поклали початок античній драмі та театральному мистецтву? Розкажіть, що собою являли ці свята.

2. Які елементи та прийоми давньогрецького театру і сьогодні приваблюють режисерів і драматургів?

3. Кого з давньогрецьких драматургів уважають «батьком трагедії»?

4. Назвіть найвідоміших античних драматургів. У якій давньогрецькій п'єсі згадуються троє кращих із них?

5. Кого з драматургів античності вперше стали найбільше цікавити родинні проблеми?

6. Які драматичні жанри беруть початок і досягають високого розвитку в театральному мистецтві стародавніх греків?

7. Поміркуйте, чому стародавні греки називали свій театр школою для дорослих.

8. Що таке сатирична драма?Література: [1; 2; 3; 4; 8; 10, с. 9-20; 12; 13; 14; 15; 16; 21; 25; 26; 35; 36; 38; 42].

Тема 6 Римська література, її специфічні риси. Римська драма (Плавт і Теренцій)


Завдання до теми

Специфічні риси римської літератури. Періодизація римської літератури. Вплив грецької літератури на римську. Перші римські письменники. Римський театр. Творчість Плавта і Теренція.


Питання для самоперевірки


1. Яким століттям датуються перші твори римської літератури?

2. Назвіть характерні риси римської літератури.

3. Завдяки творчості яких митців «золотий вік» римської літератури набув своєї гучної назви?

4. Назвіть основні етапи розвитку римської літератури. Охарактеризуйте їх.

5. Спираючись на конкретні приклади, доведіть, що культура і література Риму розвивалися під сильним грецьким впливом.

6. Чому театр у Римі поступився місцем цирку?

7. У чому докорінна відмінність між давньогрецькою та римською літературами?

Література: [1; 2; 3; 4; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 21; 25; 26; 35].
Тема 7 Давньоримська проза (Сенека, Петроній). Лірична і ліро-епічна поезія (Катулл, Лукрецій)

Завдання до теми

Література періоду Громадянських воєн. Лукрецій, поема «Про природу речей». Катулл, «Вірші до Лесбії».

Період правління династії Юліїв – Клавдіїв. Філософські погляди та трагедії Сенеки. Сатиричні романи Петронія.

Питання для самоперевірки


 1. Чому за періоду Громадянських воєн розвиток літератури уповільнився?

 2. Хто такі «неотерики»?

 3. На яке філософське вчення спирається Лукрецій у своїй поемі «Про природу речей»?

 4. Чому Лукреція іноді називають ученим-матеріалістом?

 5. Чому філософ Сенека був засуджений до страти?

 6. Як роман «Сатирикон» Петронія відображає кризу релігійних уявлень у тогочасному суспільстві?

Література: [1; 2; 3; 4; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 21; 25; 26; 35].

Тема 8 Література Середньовіччя: історичні процеси періоду Середньовіччя та література раннього Середньовіччя


Завдання до теми

Історичні умови формування літератури Середньовіччя. Література епохи раннього Середньовіччя. Основні форми і жанри клерикальної літератури.


Питання для самоперевірки


1. Охарактеризуйте один із жанрів середньовічної літе­ратури.

2. Назвіть основні жанри середньовічної літератури.

3. Література Високого середньовіччя, її види та жанрові системи.

4. Які явища вплинули на розвиток літератури Середньовіччя?

5. Назвіть жанри клерикальної літератури.

Література: [6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 18; 19; 20, с. 44-87; 21; 25; 28; 43].

Тема 9 Героїчний епос. Ісландські саги. Ірландські саги. Поема «Беовульф»

Завдання до теми

Особливості архаїчних епосів народів Західної Європи та їх типологічні риси. Англосаксонський («Пісня про Беовульфа»), кельтський (розповіді про Кухуліна) та скандинавський (пісні «Едди») епоси.


Питання для самоперевірки


1. У чому спільні риси героїчних епосів різних народів і чому?

2. Середньовіччя — період переважно героїчних епосів. Чому?

3. Епічна творчість раннього середньовіччя, її типологічні й структурні особливості.

4. Які загальнолюдські ідеї виражені у творах героїчного епосу?

5. Випишіть з тексту епічних творів вирази, які за своєю формою та змістом заслуговують на те, щоб бути афоризмами. Прокоментуйте їх.

Література: [6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 18; 19; 20; 21; 25; 28; 43].
Тема 10 Куртуазний епос. Міннезанг

Завдання до теми

Лицарська лірика: умови виникнення куртуазного епосу – розвиток міст: основна тематика й жанри лірики трубадурів; мінезанг: класифікація, основні риси; різниця між німецькою та романською ліриками.

Міська література (поезія трубадурів та вагантів). Середньовічний театр.

Питання для самоперевірки


1. Чи існувала світська література в епоху Середньовіччя?

2. Назвіть жанри міської літератури.

3. Чому розвиток міст став однією з головних передумов виникнення куртуазного епосу?

4. У чому полягає різниця між німецькою та романською ліриками?Література: [6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 18; 19; 20; 21; 25; 28; 43].
Тема 11 Лицарський роман

Завдання до теми

Лицарський роман: класифікація, жанри та особливості. Роман «Трістан та Ізольда» – яскравий зразок середньовічного лицарського роману.


Питання для самоперевірки


 1. Середньовічний рицарський роман, його генеза й типологія.

 2. Назвіть твори рицарської літератури.

 3. Розкажіть про сюжетні джерела роману «Трістан та Ізольда».

 4. Які загальнолюдські ідеї виражені в «Романі про Трістана та Ізольду» Ж. Бедьє?

 5. Випишіть з тексту одного з лицарських романів вирази, які за своєю формою та змістом заслуговують на те, щоб бути афоризмами. Прокоментуйте їх.

Література: [6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 18; 19; 20; 21; 25; 28; 43].
Тема 12 Література доби Відродження. Гуманізм. Італійська література.

Завдання до теми

Доба Відродження, основні риси. Формування нового світогляду. Новий напрям в ідейному житті – гуманізм. Гуманістичне мистецтво Відродження.


Питання для самоперевірки


 1. Періодизація епохи Відродження.

 2. Що вплинуло на формування культури Відродження?

 3. Що стояло в центрі уваги представників цієї епохи?

 4. Хто перший вжив поняття Відродження у 1551 р.?

 5. Яка країна найпершою сприйняла епоху Відродження?

 6. Де було вперше використано слово «гуманізм», у якому значенні?

 7. До творів якої літературної епохи зверталися ?

 8. Що таке християнський антропоцентризм?

Література: [8; 9; 10; 14; 19; 20; 21; 25; 26; 42; 43].

Тема 13 Французьке Відродження. Німецьке Відродження

Завдання до теми

Особливості Відродження в Німеччині. Відродження у Франції. Ф. Рабле роман «Гаргантюа і Пантагрюель» – вершина французької ренесансної літератури.


Питання для самоперевірки


 1. Назвіть найяскравіших представників Ренесансу в Німеччині.

 2. Який жанр став провідним у німецькій літературі доби Відродження? Чому гуманісти тяжіли до публіцистики і сатири?

 3. Дайте характеристику особливостей стилю та мови роману Ф. Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель».

 4. У чому полагають особливості образної системи роману?

 5. Назвіть риси гротеску в романі.

 6. У чому полягає актуальність проблематики роману?

Література: [8; 9; 10, с. 29-45; 14; 19; 20, с. 135-172; 21; 25; 26; 42, с. 68; 43].
Тема 14 Іспанське Відродження. Творчість Сервантеса

Завдання до теми

Історичні особливості розвитку Іспанії, відображення їх у літературі. Творчість М. Сервантеса. Роман «Дон Кіхот»: гуманістичні ідеї, символіка.


Питання для самоперевірки


 1. Передумови виникнення Відродження в Іспанії.

 2. Найяскравіші представники іспанського Відродження.

 3. Хто став першим представником іспанського Відродження в літературі?

 4. Основні літературні жанри, які розвивалися в епоху Відродження.

 5. На які століття припадає епоха Відродження в Іспанії?

 6. Два напрями наслідування в іспанській літературі.

 7. Яку літературну спадщину залишив нам М. Сервантес?

 8. У якому році була написана І частина „Дон Кіхот” та ІІ частина „Дон Кіхот”?

 9. Який твір Сервантеса започаткував реалістичний роман?

 10. Символіка образів Дон Кіхота і Санчо Панси.

Література: [8; 9; 10; 14; 19; 20; 21; 25; 26; 42; 43].
Тема 15 Англійське Відродження. Творчість У. Шекспіра

Завдання до теми
Філософська база та історичні обставини епохи Відродження в Англії. Ранній етап англійського Відродження: творчість Дж. Чосера, Т. Мора,
К. Марло. Творчість У. Шекспіра (сонети, комедії, історичні хроніки).

Питання для самоперевірки


 1. Назвіть характерні риси англійського Відродження.

 2. Розкажіть про розвиток сонета як жанру в цю епоху.

 3. Які гуманістичні проблеми відобразив Т. Мор у своїй «Утопії»?

 4. Як наслідувалися ідеї Т. Мора письменниками наступних епох?

 5. Які жанри розвивалися на ранньому етапі англійського Відродження?

 6. Сонети:

а) скільки сонетів було написано Шекспіром?

б) хто виступає головним героєм сонетів У. Шекспіра?

в) які філософські питання піднімає У. Шекспір у своїх сонетах?

 1. Драматургія: трагедія, комедія, історичні хроніки:

а) назвіть основні комедії Шекспіра, написані ним у ранній період творчості?

б) яка з трагедій Шекспіра є вашою найулюбленішою?Література: [8; 9; 10; 14; 19; 20; 21; 25; 26; 42; 43].

Тема 16 Література ХVII ст.: класицизм та бароко

Завдання до теми

Художня своєрідність теоретична основа класицизму та бароко. Теорія трьох єдностей. Творчість Дж. Мільтона, П. Кальдерона та Я. Гріммельгаузена. Драматургія П. Корнеля і Ж. Расіна. Французькі моралісти. Байки Лафонтена.


Питання для самоперевірки


 1. Жанри класицизму (жанри, теми, ідеї, герої, мова).

 2. Розкрийте поняття «теорія трьох єдностей».

 3. Назвіть головні твори Дж. Мільтона та П. Кальдерона.

 4. Основні теми, над якими працював Я. Гріммельгаузен.

 5. Головний сюжет «Андромахи» Расіна.

 6. Французька класична трагедія «Федра» Расіна.

 7. Трагедія «Сід”» Корнеля (головний зміст).

 8. Французькі моралісти на прикладі Лафонтена та його байок.

Література: [8; 9; 10; 14; 19; 21; 25; 26; 32; 43]
Тема 17 Театр Мольєра

Завдання до теми

Мольєр – реформатор «високої комедії». Створення комедії характерів: «Тартюф», «Дон Жуан», «Мізантроп» Ж. Б. Мольєра


Питання для самоперевірки


 1. До якого стилю мистецтва належав Ж. Б. Мольєр?

 2. Чим вирізняються комедії Мольєра?

 3. Хто з літературних героїв творів Мольєра є емблемою комедійного світу цього письменника?

 4. Хто з героїв комедії Мольєра вважається найпривабливішим? Дайте характеристику цього образу?

 5. Хто з героїв комедій Мольєра вважається найзагадковішим персонажем?

 6. Чому відповідає закінчення творів Мольєра? Доведіть це на прикладах.

 7. Який персонаж комедії «Тартюф» більш яскраво виразив демократизм та народність цього твору? Чому ви так вважаєте?

 8. Дайте характеристику жіночих образів комедії «Тартюф».

Література: [8; 9; 10; 14; 19; 21; 25; 26; 32; 43].

Тема 18 Французька література доби Просвітництва

Завдання до теми

Літературно-філософська діяльність Вольтера. Багатогранність поглядів Д. Дідро. Соціально-філософська концепція Ж. Ж. Руссо. Внесок П. Бомарше в розвиток французької драматургії.


Питання для самоперевірки


 1. Риси просвітницького реалізму у французькій літературі ХVIIІ ст.

 2. Що було головним об’єктом зображення представників просвітницького реалізму?

 3. Який принцип був покладений в основу просвітницького реалізму?

 4. Що за словами Д. Дідро відіграє велику роль у вихованні «громадянина світу»?

 5. Засновником якого напряму вважається Ж.-Ж. Руссо?

 6. Які ідеї розвивав у своїй творчості Вольтер?

 7. Яка література сприяла написанню твору Бомарше «Одруження Фігаро»?

Література: [8; 9; 10; 14; 19; 21; 25; 26; 28; 32; 43].
Тема 19 Сентименталізм та передромантизм. Романтизм, його характерні риси

Завдання до теми

Сентименталізм та передромантизм: виникнення та характерні риси. Творчість Ф. Шіллера. Творчість Р. Бернса.

Зародження, риси романтичної ідеології. Німецький романтизм. Творчість братів Грімм. Англійський романтизм: поети «озерної школи» – революційні романтики. Особливості американського романтизму.

Питання для самоперевірки


 1. У яких країнах зароджується романтизм?

 2. Які головні риси романтизму?

 3. Головні представники цього напряму.

 4. Значення романтизму в світовій літературі.

 5. Назвіть характерні риси англійського сентименталізму.

 6. Охарактеризуйте епоху передромантизму в західноєвропейській літературі.

 7. Яке місце в англійській літературі займає творчість Р. Бернса.

 8. Вивчіть напам’ять будь-який вірш Р. Бернса.

 9. Порівняйте характерні риси літератури епохи Просвітництва та передромантизму.

Література: [5; 7, с. 10-17; 8; 9; 10; 12; 14; 19; 21; 24; 25; 26; 28; 30; 33; 43].
Тема 20 Критичний реалізм ХIХ ст. та його специфіка

Завдання до теми

Історичні умови виникнення критичного реалізму. Філософська база. Принципи критичного реалізму.


Питання для самоперевірки


 1. Коли і де були сформовані вихідні принципи критичного реалізму?

 2. Представники школи критичного реалізму в США.

 3. Чим відрізняється К. Р. від неореалізму?

 4. Розвиток К. Р. в Росії.

 5. Що означає епітет «критичний»?

 6. Жанри критичного реалізму.

 7. Основна тема творчості в реалістів.

 8. Чому відбувається дегероїзація героя в літературі критичного реалізму?

 9. Основні принципи К. Р.

 10. Національні риси К. Р. в різних країнах.

Література: [7; 8; 9; 12; 14; 19; 21; 25; 26; 28; 30; 33; 34; 43].
Тема 21 Натуралізм як літературний напрям. Творчість Е. Золя

Завдання до теми

Течія натуралізм, її характерні риси. Е. Золя – теоретик натуралізму в художній літературі. Тематичне розмаїття романів Е. Золя: «Нана», «Черево Парижа», «Пастка», «Жерміналь».


Питання для самоперевірки


 1. Розкрийте, у чому відмінність натуралізму від реалізму.

 2. Е. Золя – теоретик натуралізму. Розкрийте положення його теорії.

 3. Хто у французькій літературі став «літературним батьком» Е. Золя?

 4. Що стало поштовхом до створення письменником епопеї «Ругон-Маккари»?

 5. Який роман Е.Золя став найбільшим виявом теорії натуралізму?

Література: [7; 8; 9; 12; 14; 19; 21; 25; 26; 28; 30; 33; 34; 43].
Тема 22 Драматургія ХІХ ст. Творчість Г.Ібсена

Завдання до теми

Особливості жанру соціально-психологічної драми. Г.Ібсен – творець соціально-психологічної драми. Показ становлення особистості жінки у п’єсі «Ляльковий дім». Новаторство Ібсена-драматурга.


Питання для самоперевірки


 1. У чому полягає концепція «театру мовчання»?

 2. Що таке «п’єса – бесіда душі»?

 3. Розкрийте принципи соціально-психологічного напряму у драматургії ХІХ ст.

 4. Що таке «аналітична п’єса»? Хто є творцем цього жанру?

 5. Чому п’єси Г. Ібсена, М. Метерлінка та А. П. Чехова і досі не залишають байдужими читачів і глядачів?

 6. Що нового вніс Г. Ібсен у розвиток драматургії? Чим його драматургія відрізняється від драматургії Б. Брехта, Б. Шоу, А. Чехова?

 7. Що таке «відкритий фінал драми»?

Література: [7; 8; 9; 14; 21; 25; 27; 29; 32; 42; 47]
Тема 23 Література кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст. Нові напрями. Ранній модернізм

Завдання до теми

Історико-літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ століття. Напрями та течії раннього модернізму (авангардизм, футуризм, експресіонізм, імажизм, імпресіонізм, символізм).


Питання для самоперевірки


1. Назвіть характерні явища культури на межі ХІХ–ХХ століття, які дають право назвати цей період «кризою гу­маністичної культури».

2. Які соціально-історичні події в Європі кінця ХІХ–початку XX століття вплинули на розвиток культури і літератури цього періоду?

3. Що таке авангардизм?

4. Розкрийте сутність імпресіонізму, спираючись на слова братів Гонкурів: «Бачити, відчувати, виражати — в цьому все моє мистецтво».

5. Розкажіть про відношення символізму до раціонального та ірраціонального.

6. Яка різниця між художнім образом та художнім символом?

7. Чому модернізм часто називають авангардизмом?

8. Які основні жанри модернізму?

9. Що таке «театр абсурду»?

10. Чому модерністський роман називають «антироманом»?

11. Що таке «потік свідомості»?

Література: [25; 27; 29; 32; 33; 38; 42].
Тема 24 Література країн, мова яких вивчається у ХХ ст.: основні напрямки та течії

Завдання до теми

Австрійська література ХХ ст.: Р.-М. Рільке, П. Целан. Особливості модернізму у Великобританії: творчість Дж. Джойса. Неоромантизм в англійській літературі поч. ХХ ст. (Р. Л. Стівенсон, А.-К. Дойль, Р. Кіплінг). Неоромантизм в американській літературі поч. ХХ ст. (Дж. Лондон). Особливості розвитку реалістичної прози у США у І пол. ХІХ ст. (новелістика О’Генрі, творчість Т. Драйзера, М. Твена).


Питання для самоперевірки


 1. Що таке неоромантизм?

 2. Чому цей напрям має таку назву?

 3. Яке відношення неоромантизму до сучасної цивілізації?

4. Заради чого М. Твен почав писати згідно з його твором «Як лікувати застуду»?

5. Що на думку М. Твена потрібно казати, коли не знаєш що сказати?

6. М. Твен уважав, що єдина тварина, якій доводиться червоніти, – це ...

Література: [7; 8; 9; 11; 14; 19; 21; 38; 44].

Тема 25 Драматургія кінця ХІХ ст. – І пол. ХХ ст. у країнах, мова яких вивчається. Драматургія О. Вайльда. Новаторство Б. Брехта


Завдання до теми

Особливості драматургії О. Вайльда. Театр Б. Брехта: передумови розвитку, сутність реформи драми та основні принципи «епічного театру» Б. Брехта.


Питання для самоперевірки


 1. Порівняйте форми та ознаки драматичного («арістотелівського») та «епічного» театру Б. Брехта.

 2. Доведіть, що «Матінка Кураж і її діти» Б. Брехта – зразок нового «епічного театру».

 3. У чому полягає головний конфлікт драми О. Вайльда «Саломея»?

4. Порівняйте театр Б. Брехта і Б. Шоу.

Література: [25; 27; 29; 32; 33; 38; 42].
Тема 26 Література «втраченого покоління». Твори Г. Белля,

У. Фолкнера

Завдання до теми

Поняття «втраченого покоління». Специфічні риси європейської та американської літератури цього періоду. Творчість Г. Белля. Творчість У. Фолкнера.


Питання для самоперевірки


 1. Що поєднує письменників «втраченого покоління»?

 2. Назвіть історичні умови виникнення цього напряму.

 3. Що таке «телеграфний стиль»?

 4. Порівняйте зображення війни і людини у романах Е. М. Хемінгуея.

 5. Порівняйте Америку в романах У. Фолкнера і Е. Хемінгуея.

 6. Яких проблем торкався у своїй творчості Г. Белль?

 7. Що поєднує Г. Белля з Е. М. Ремарком і в чому їх розбіжності?

Література: [8; 9; 14; 19; 21; 45].
Тема 27 Драматургія ІІ пол. ХХ ст. у країнах, мова яких вивчається: Ф. Дюренматт, М. Фріш, С. Беккет.

Завдання до теми

Естетичні та філософські засади «театру абсурду». Проблематика і художня своєрідність творчості С. Беккета. Швейцарський драматург-абсурдист Ф. Дюренматт. Протистояння романтично-авантюрної та обивательсько-затишної моделей існування у драматургії М. Фріша.


Питання для самоперевірки


 1. Що таке «театр абсурду»? У якій країні він зародився? Хто став його засновниками?

 2. У чомуноваторство твору Ф. дюренматта «Візит старої дами»?

 3. Чому п’єсу М. Фріша «Санта-Крус» можна назвати соєрідною полемікою з класицизмом?

 4. У чому полягає художня своєрідність творчості С. Беккета?

Література: [8; 9; 14; 19; 21; 27].

Тема 28 Сучасна проза (ІІ пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) країн, мова яких вивчається


Завдання до теми

Сучасний літературний процес – співвідношення і взаємодія різних стилів, напрямків і течій. «Мовчазне покоління». «Сердиті молоді люди». Роман-антиутопія. «Література чорного гумору». Магічний реалізм. Постмодернізм. Масова література.


Питання для самоперевірки


 1. Назвіть характерні риси модернізму.

 2. Чому покоління 50-х років називають «мовчазним»?

 3. Що таке поп-арт?

 4. З чим пов’язаний інтерес до літератури фактів і документів, який виник у 60-х роках?

 5. Чи існує в сучасній літературі жанр роману?

 6. Чи існують на сучасному етапі літературні напрями і течії в чистому вигляді?

 7. Розкрийте поняття «література чорного гумору».

 8. Що таке «література розірваної свідомості»?

 9. «Новий журналізм» як художній метод.

Література: [8; 9; 14; 19; 21; 27].
Тема 29 Новітня німецькомовна література. Лауреати Нобелівської премії – Г. Грасс та Г. Гессе

Завдання до теми

Особливості німецької літератури ІІ пол. ХХ ст.: дві країни, дві літератури. Пародіювання «реального соціалізму» у творчості Г. Грасса. Творчість Г. Гессе: відображення хаотичності та розірваності свого часу.


Питання для самоперевірки


 1. Чому ім’я Г. Грасса тривалий час лишалося майже невідомим?

 2. Назвіть найвідомішу трилогію Г. Грасса, поясніть її назву.

 3. Яка тема стала провідною у творчості Г. Грасса? Чим це зумовлено?

 4. Представником якого літературного жанру був Г. Гессе?

 5. Яке значення в житті Г. Гессе мала наука про сутність і причини виникнення несвідомого?

 6. Яку роль у творчості письменника відіграв схід?

Література: [8; 9; 14; 19; 21; 27].
Тема 30 Філософсько-інтелектуальна література Великобританії. Творчість А. Мердок, Дж. Фаулза, М. Бредбері, Г. Пінтера, Дж. Барнса

Завдання до теми

Непереддбаченість людської долі, випадковість і алогічність зв’язків і взаємин у творчості А. Мердок, Дж. Фаулза, М. Бредбері, Г. Пінтера,

Дж. Барнса.

Питання для самоперевірки


 1. Який шлях визрівання творчої майстерності пройшла Айріс Мердок?

 2. Які романи визначили психологічну майстерність Айріс Мердок?

 3. Представником якого напряму був Дж. Фаулз?

 4. Які риси постмодернізму знайшли вичв у романах Дж. Фаулза?

 5. На які періоди поділена творчість Г. Пінтера? Яка основна тематика його творів?

 6. Що приваблює Дж. Барнса у творчому доробку Г. Флобера?

 7. Чому М. Бредбері вважають теоретиком «Нового англійського роману»?

Література: [8; 9; 14; 19; 21; 27].
Тема 31 Нон-конформізм у американській літературі середини ХХ ст. Творчість Дж. Селінджера та Дж. Апдайка

Завдання до теми

Творчість К. Кізі та К. Воннегута – приклад літератури «чорного гумору».

Американська драматургія і театр після ІІ світової війни (Г. Уільямс,

А. Міллер). Література «мовчазного покоління» і їх зв’язок з молодіжними рухами 50-60 рр. Молодіжна субкультура 60-х рр. та її вплив на літературу. Тема опору героя обивательскому конформізму і бездуховному існуванню середнього класу в романі Д. Селінджера «Над прірвою у житі». Роман Дж. Апдайка «Кентавр» як вираження морально-етичної позиції письменника.


Питання для самоперевірки


 1. У чому розкривається творча майстерність Дж. Селінджера? Дайте загальну характеристику творчості письменника.

 2. Завдяки чому К. Воннегут посів гідне місце серед американських письменників повоєнних років?

 3. З чим пов’язана, на вашу думку, складність у визначенні К. воннегута до певного літературного напряму чи течії?

 4. Представником якого покоління американських письменників був Дж. Апдайк ?

 5. Чому Дж. Апдайка називають «співцем маленької людини»?

Література: [8; 9; 14; 19; 21; 27].

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


Антична література

 1. Поняття про літературу як історичний процес.

 2. Періодизація давньогрецької літератури.

 3. Антична література – еталон прекрасного.

 4. Грецькі міфи.

 5. «Гомерівське питання».

 6. Героїчна поема «Іліада».

 7. Фантастично-побутова поема «Одісея».

 8. Класична давньогрецька лірика (Алкей, Сапфо).

 9. Байка у класичній давньогрецькій літературі: Езоп.

 10. Еволюція давньогрецької трагедії.

 11. Давньогрецький театр.

 12. Життєвий і творчий шлях Есхіла.

 13. Есхіл: трагедія «Перси».

 14. Есхіл: трагедія «Прометей закутий».

 15. Есхіл: трагедія «Орестея».

 16. Життєвий і творчий шлях Софокла.

 17. Софокл: ідейно-художні особливості трагедії «Цар Едіп».

 18. Софокл: ідейно-художні особливості трагедії «Антігона».

 19. Життєвий і творчий шлях Евріпіда.

 20. Новаторство Евріпіда у трагедії «Медея».

 21. Евріпід: трагедія «Іпполіт».

 22. Драма сатирів.

 23. Давня антична комедія: походження, структура.

 24. Життєвий і творчий шлях Арістофана.

 25. Комедії Арістофана «Мир», «Вершники».

 26. Періодизація давньоримської літератури.

 27. Література періоду громадянських воєн: Лукрецій, «Про природу речей».

 28. Ораторське мистецтво, філософські твори, листи Ціцерона.

 29. Література часів принципату Августа.

 30. Життєвий і творчий шлях Вергілія.

 31. Епічна поема «Енеїда».

 32. Життєвий і творчий шлях Горація.

 33. «Оди» та «Послання» Горація.

 34. Життєвий і творчий шлях Овідія.

 35. «Метаморфози» Овідія.

Література середніх віків та доби Відродження

 1. Загальна характеристика доби Середньовіччя.

 2. Тематика і поетика ірландських саг.

38. Героїчний епос епохи Зрілого Середньовіччя («Пісні про Роланда», «Пісні про Нібелунгів», та «Пісні про Сіда»).

 1. Поезія трубадурів та вагантів.

 2. Лицарський роман, його характеристика («Трістан та Ізольда» Бедьє).

 3. Доба Відродження: загальна характеристика, основні етапи та жанри.

 4. Життєвий і творчий шлях Данте Аліг’єрі.

43. «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі як філософсько-художній синтез середньовічної культури і пролог до літератури Нового часу.

44. Життєвий і творчий шлях Франческо Петрарки.

45. «Книга пісень» – лірична сповідь Петрарки.

46. Дж. Бокаччо: ідейно-художній зміст збірки «Декамерон».

47. Загальна характеристика французького Відродження.

48. Ф. Рабле роман «Гаргантюа і Пантагрюель» – одна із художніх вершин Європейського Відродження. 1. Доба Відродження в Іспанії.

 2. «Дон Кіхот» Сервантеса – пародія на лицарські романи.

 3. Відродження в Англії.

 4. Етапи творчості В. Шекспіра.

 5. «Шекспірівське питання».

 6. Шекспірівські сонети.

 7. Ідейно-художній аналіз трагедії «Гамлет».

 8. Трагедія «Король Лір»: сюжет, проблематика, система образів.

 9. Трагедія «Ромео і Джульєтта»: ідейно-художній зміст трагедії.

 10. Шекспірівські комедії (на вибір).

Література ХVII ст.

 1. Основні напрями літератури ХVII ст.

 2. Творчість П. Кальдерона – вершина літературного бароко. Філософська драма «Життя – це сон».

 3. Класицизм, його естетика та принципи.

 4. Класицизм у французькії літературі. Творчість П. Корнеля та Ж. Расіна.

 5. Мольєр – великий французький комедіограф.

 6. Комедія Мольєра «Міщанин-шляхтич»: ідейно-художній аналіз.

 7. Комедія Мольєра «Тартюф»: ідейно-художній аналіз.

Література ХVIII ст.

 1. Д. Дефо – просвітитель ХVIII cт. і його роман «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо».

 2. Дж. Свіфт і його роман «Мандри Гулівера».

 3. Р. Бернс – великий шотландський народний поет.

 4. Просвітництво у Франції. Творчість Вольтера і Д. Дідро.

 5. Просвітництво у Німеччині. Рух «Буря і натиск».

 6. Життєвий і творчий шлях Й. В. Гете.

 7. Ідейно-художній аналіз трагедії Й. В. Гете «Фауст».

 8. Ф. Шіллер «Розбійники»: головний конфлікт у драмі.

Література ХIХ – поч. ХХ ст.

 1. Романтизм як художній метод і напрям ХIХ ст.

 2. Англійський романтизм. «Лейкісти». Творчість В. Вордсворта.

 3. Життєвий і творчий шлях Дж. Г. Байрона.

 4. Ідейно-художній аналіз поеми Дж. Г. Байрона «Паломництво Чайльд-Гарольда».

 5. Німецький романтизм: романтичні школи.

 6. Характеристика творчості Е. Т. А. Гофмана.

 7. Казка Гофмана «Малюк Цахес»: протиставлення творчої людини і бездуховного філістера.

 8. В. Скотт – засновник жанру історичного роману.

 9. Ідейно-художній аналіз роману В. Скотта «Айвенго».

 10. Характеристика творчості В. Гюго.

 11. Особливості романтизму у Франції. Передмова до драми «Кромвель» В. Гюго – цілісна програма романтичного руху.

 12. Ідейно-художній аналіз роману В. Гюго «Собор Паризької Богоматері».

 13. Особливості романтизму в США.

 14. Художні особливості новелістики Е. По.

 15. Містичні та філософські мотиви у поезії Е. По.

 16. Реалізм як художній метод і напрям у літературі другої половини ХIХ ст.

 17. Розвиток французького реалістичного роману ХIХ ст., його характерні ознаки.

 18. Проспер Меріме – представник критичного реалізму у Франції.

 19. Панорама суспільного життя Франції часів Реставрації у романі Стендаля «Червоне і чорне».

 20. Життєвий і творчий шлях О. де Бальзака. Бальзак і Україна.

 21. Задум і обґрунтування О. де Бальзаком змісту і структури «Людської комедії». Роман «Батько Горіо».

 22. Повість «Гобсек» – ключовий твір «Людської комедії» О. де Бальзака.

 23. Викриття буржуазно-обивательського середовища у романі Г. Флобера «Пані Боварі».

 24. Характеристика англійської реалістичної літератури ХIХ ст.

 25. Ч. Діккенс – видатний англійський романіст ХIХ ст. Витоки творчості Ч. Діккенса.

 26. Автобіографічні мотиви у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста».

 27. Історія написання та проблематика роману Ч. Діккенса «Домбі і син».

 28. «Ярмарок марнославства» В. Теккерея – «роман без героя».

 29. Уолт Уїтмен – поет-трансцеденталіст. Збірка «Листя трави»: назва, побудова, провідні мотиви, образ ліричного героя.

 30. Течія натуралізму у французькій літературі ХIХ ст., її характерні риси.

 31. Е. Золя – теоретик натуралізму в художній літературі: ідейно-художній аналіз роману «Жерміналь».

 32. Ш. Бодлер – предтеча символізму, його життєвий шлях.

 33. Збірка Ш. Бодлера «Квіти зла» – вияв протиставлення Добра і Зла, символічний зміст поезії збірки.

 34. Загальна характеристика новелістики Гі де Мопассана.

 35. Особливості розвитку літератури кінця ХIХ – поч. ХХ ст.

 36. Поняття модернізму та авангардизму, їх особливості й течії.

 37. Загальна характеристика творчості французьких поетів-символістів. (П. Верлен, А. Рембо).

 38. Філософські мотиви п’єси-казки М. Метерлінка «Синій птах».

 39. Реалізм у російській літературі ХIХ ст.

 40. Ідейно-художній аналіз роману Ф. Достоєвського «Кара і злочин».

 41. Ідейно-художній аналіз роману Л. Толстого «Війна і мир».

 42. Ідейно-художній аналіз роману Л. Толстого «Анна Кареніна».

 43. Особливості драматургії ХIХ ст.

 44. Г. Ібсен – новатор західноєвропейської «нової драми».

 45. Ідейно-художній аналіз драми Г. Ібсена «Ляльковий дім». Г. Ібсен «Ляльковий дім».

 46. Інтелектуально-філософський характер драм А. Чехова («Вишневий сад», «Чайка»).


Література ХХ ст.

 1. Напрям символізму в літературі ХХ ст. Його характерні риси.

 2. Естетичні погляди О. Вайльда, його афоризми.

 3. Філософсько-етичні та моральні проблеми роману О. Вайльда «Портрет Доріана Грея».

 4. Особливості драматургії О. Вайльда.

 5. Філософські казки О. Вайльда.

 6. «Епічний театр» Б. Брехта, його характеристика.

 7. Романи «потоку свідомості» М. Пруста.

 8. Неповторно своєрідна драматургічна система Б. Шоу.

 9. Ідейно-художній аналіз п’єси «Пігмаліон».

 10. Літературні течії ХХ ст.

 11. Модернізм поч. ХХ ст. Метод «потоку свідомості».

 12. Т. Манн – засновник інтелектуальної прози.

 13. Новели Т. Манна «Смерть y Венеції», «Тоніо Крегер», «Маріо і чарівник».

 14. Естетичні, філософські мотиви поезії Р. М. Рільке. Поет і Україна.

 15. Модерний образ світу в поезіях Т. С. Еліота.

 16. Неоромантизм в англійській літературі кінця ХIХ– початку ХХ ст.

 17. Творчість Р. Л. Стівенсона.

 18. Творчість А. К. Дойля.

 19. Творчість Р. Кіплінга.

 20. Неоромантизм в літературі США: творчість Дж. Лондона.

 21. Дж. Джойс як творець модерністського роману.

 22. Ідейно-художній аналіз роману «Улісс».

 23. Творчість Ф. Кафки: проблематика, художні особливості.

 24. Проблема відчуження особистості у новелах Ф. Кафки («Перевтілення»).

 25. Особливості розвитку реалістичної прози у I половині ХХ ст.

 26. Характеристика новелістики О’Генрі.

 27. Характерні риси творчості М. Твена.

 28. Автобіографічні мотиви у романі Т. Драйзера «Американська трагедія».

 29. Проблематика роману Т. Драйзера «Дженні Герхардт».

 30. Література «втраченого покоління».

 31. Творчість Е.-М. Ремарка. Ідейно-художній аналіз роману «Три товариші».

 32. Творчість Г. Белля. Характеристика новели «Порожній, коли ти прийдеш у Спа».

 33. Творчість Е. Хемінгуея. Особливості «телеграфного стилю письменника».

 34. Ідейно-художній аналіз роману Е. Хемінгуея «Прощавай, зброє!».

 35. Особливості повісті Е. Хемінгуея «Старий і море».

 36. Характеристика творчості У. Фолкнера.

 37. Особливості драматургії II половини ХХ ст. «Театр абсурду».

 38. Життя і творчість Макса Фріша.

 39. Життя і творчість Ф. Дюренматта.

 40. Життя і творчість С. Беккета.

 41. Літературні напрями і течії II половини ХХ – початку ХХI ст.

 42. Постмодернізм як літературний напрям.

 43. Рух «сердитих молодих людей».

 44. Література «мовчазного покоління».

 45. Доля реалізму в II половині ХХ – початку ХХI ст.

 46. Особливості творчого методу Г. Грасса. Ідейно-художній аналіз роману «Бляшаний барабан».

 47. Г. Гессе – представник «інтелектуального роману». Ідейно-художній аналіз роману «Гра в бісер».

 48. П. Зюскінд і його творіння постмодерністської доби: роман «Парфюмер».

 49. Письменницький стиль К. Райнсмара: роман «Останній світ».

 50. Особливості філософсько-інтелектуальної прози Англії.

 51. Особливості творчого методу А. Мердок. Роман «Чорний принц».

 52. Філософські романи В. Голдінга («Володар мух», «Шпиль»).

 53. Романи Дж. Фаулза («Волхв», «Колекціонер»).

 54. Антиколоніальний роман у літературі Англії: творчість Г. Гріна.

 55. Жанр антиутопії в літературі Англії: творчість Дж. Оруелла.

 56. Позиція нон-конформізму в романі Дж. Стейнбека «Зима нашої незгоди».

 57. Проблеми молоді у романі Дж. Селінджера «Над прірвою у житі».

 58. Дж. Апдайк: роман «Кентавр» як вираження морально-етичної позиції письменника.

 59. Проблеми свободи особистості у романі К. Кізі «Політ над гніздом зозулі».

 60. Антифашистський пафос та гротескне зображення цивілізації в романі К. Воннегута «Бійня № 5».

 61. Американська драматургія і театр після II cвітової війни (творчість Г. Уільямса та А. Міллера).

 62. Пошуки нової духовності в романах Р. Баха «Чайка на ймення Джонатан Лівінгстон»).


4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Приклад для заліку

ІІ семестр

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль № 4


Змістовий модуль № 5

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

100

10

10

10

12

12

12

12

12

Т1, Т2 … і т.д. – теми змістових модулів


Змістовий модуль № 4. Література ХVІІ – ХVІІІ століття.

Тема 1. Література бароко.

Тема 2. Література класицизму.

Тема 3. Література ХVІІІ століття: епоха Просвітництва.

Змістовий модуль 5. Література ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема 1. Романтизм: літературний напрямок і універсальний світогляд.

Тема 2. Класичний реалізм та його специфіка. Перехід від романтизму до реалізму.

Тема 3. Драматургія ХІХ ст.

Тема 4. Література останньої чверті ХІХ ст.

Тема 5. Література раннього модернізму (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.).
Приклад для іспиту

І семестр

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий

тест


(екзамен)

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

20

100

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

Т1

Т2

Т3

Т4

8

8

8

8

8

10

10

10

10

Т1, Т2 … і т.д. – теми змістових модулів


Змістовий модуль 1. Антична література.

Тема 1. Антична література – еталон прекрасного.

Тема 2. Розвиток давньогрецької трагедії і театру.

Тема 3. Давньоримська література.

Змістовий модуль 2. Література Середньовіччя.

Тема 1. Література Раннього Середньовіччя.

Тема 2. Література епохи Передвідродження.

Змістовий модуль 3. Література Відродження.

Тема 1. Особливості ренесансного світогляду. Відродження в Італії.

Тема 2. Відродження у Франції. Відродження в Німеччині.

Тема 3. Відродження в Англії.

Тема 4. Відродження в Іспанії. Творчість Сервантеса.ІІІ семестр

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий

тест


(екзамен)

Сума

Змістовий модуль № 6

Змістовий модуль № 7

Т1

Т2

Т3

Т4

Т1

Т2

Т3

Т4

20

100

10

10

10

10

10

10

10

10

Т1, Т2 … і т.д. – теми змістових модулів.
Змістовий модуль 6. Література ХХ ст.

Каталог: method -> bak
bak -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «основна іноземна мова: практична граматика»
bak -> 1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи
bak -> Вступ мета І завдання самостійної роботи
bak -> 1 Наука як система уявлень про світ
bak -> Робоча програма навчальної дисципліни міжкультурна комунікація
bak -> Програма нормативної дисципліни фундаментальної підготовки бакалаврів зі спеціальності 035 Філологія (Переклад)
bak -> 1 Теми та погодинний розклад практичних занять і самостійної роботи
bak -> Методичні вказівки є складовою частиною навчально-методичного комплексу для вивчення курсу другої іноземної мови призначені для студентів І курсу напряму 020303
bak -> Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»

Скачати 294.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка