10-й клас, Економічна і соціальна географія світуДата конвертації28.10.2018
Розмір124 Kb.
10-й клас, Економічна і соціальна географія світу. (індивідуальне навчання)Дрегля Іван

Багдасарян Анушик

Багдасарян Беник

Тема уроку

Мета уроку

Тип уроку

Обладнання

Д/з

1
/
Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Історико-географічні регіони світу. Видатні економгеографи світу

Методи економіко-географічних досліджень.Сучасна політична карта світу. Відмінність понять «країна», «держава», «залежна країна», «колонія». Етапи формування політичної карти світу

сформувати в учнів загальне уявлення про предмет та за­вдання соціально-економічної географії світу; актуалізувати та поглибити знання про джерела географічних знань та

методи географічних досліджень; ознайомити з основними принципами виділення історико-географічних регіонів світу; розвивати уміння працювати із схемами та картами; виховувати інтерес до вивчення курсу.

актуалізувати й поглибити знання понять «політична карта», «держава», «країна», «залежна країна», «колонія»; ознайомити з основними етапами формування політичної карти світу; розвивати навички роботи з політичною картою світу, вміння розрізняти кількісні та якісні зміни на політичній карті світу; виховувати

географічну культуру та розширювати світогляд учнівзасвоєння нових знань,

умінь та навичокПолітична карта світу, атласи

§1-2

§3.


Підг. інф. про вогнища військ. чи політ. конфл. у св

2
/
Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав. Політичні та економічні системи країн

Типологія держав

Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні та спеціальні організації

Геополітична картина сучасного світу. Політико-географічне положення країн. Підсумковий урок за темою «Політична карта світу»


актуалізувати й поглибити знання про форми державного правління та адміністративно-територіального устрою; формувати вміння характеризувати основні форми державного устрою, політичні системи країн; розвивати вміння оцінювати політико-географічне положення країн, користуючись політичною картою світу; виховувати геополітичне та аналітичне мислення

ознайомити із поняттями «тип країни», «типологія», сприяти розумінню особливостей сучасної соціально-економічної типології; розвивати вміння визначати тип країн світу, користуючись картами атласу, характеризувати країни, використовуючи нетекстові документи (таблиці); виховувати зацікавленість сучасним світом, бажання розуміти соціально-економічні процеси, які в ньому відбуваються

узагальнити та систематизувати знання з теми «Політична карта світу»; визначити роль політико-географічного положення держави для її політичного, економічного та культурного розвитку; обґрунтувати основні вектори зовнішньої політики України; розвивати уміння та навички працювати з нетекстовими джерелами інформації (картами, таблицями, схемами), аналітичне мислення; виховувати розуміння світових інтеграційних процесів, патріотичні почуття до своєї країни, відповідальність за її майбутнє


комбінований

Політична карта світу, атласи, дидактичні картки

§4.

Позн. на конт. карті фед. держави та їх столиці. Скл. табл. «+ та - риси рин. та план. екон. сист.». § 5.

Позн. на конт. карті країни «Вел. 7». Підг. повід. про міжнар. Орг

§ 6.


Пригадати особливості ПГП України.


3
/
Населення світу: кількість, відтворення, розміщення. Демографічні процеси і демографічна політика

Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків

Мовний та етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення й сучасне поширення релігійних вчень

Соціальна і професійна структура. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття. Практична робота № 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу


Сф. в учнів систему знань про кількість, склад та законом. розм населення планети; актуалізувати поняття «природний рух», «природний приріст», соціально-економічні причини, що впливають на народжуваність та смертність; навчити характеризувати типи відтворення населення та напрями демографічної політики; розвивати уміння працювати з картографічними даними.розширити та поглибити знання учнів про міграції, сфор­мувати систему знань про особливості міграційних процесів у сучасному світі; розвивати вміння характеризувати напрями світових міграційних потоків, аналізувати текстові, картографічні та статистичні матеріали, виховувати цікавість до теми, самостійність мислення

сформувати знання про найбільші народи та найпошире­ніші мови світу, сприяти розумінню сучасних етнічних та релігій­них процесів у світі, ознайомити з класифікацією країн за національним складом населення, найпоширенішими мовними сім’ями та групами; розвивати уміння працювати з картами атласа, аналізувати стовпчикові та кругові діаграми; виховувати толерантне ставлення до різних народів та релігій світу

актуалізувати поняття «працездатне населення», «трудові ресурси», «економічно активне населення», «безробіття», провести порівняльний аналіз трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу; розвивати вміння користуватися текстовими, картографічними, графічними, статистичними матеріалами, порівнювати їх та робити висновки; виховувати уважність та аналітичні здібності


комбінований

Політ.карта світу, фізична карта світу, атла­си, карта населення світу, таблиці, графіки політична карта світу, атласи, таблиці, графіки

§ 7. Скл. за § 5 тест. зап. закритого типу. Позн. на конт. карті: а) 11 країн із найб. чис. нас. у св.; б) рег. із найв. густ. насел § 8.

Соціогеографічний практикум

§ 9.

Позн. на конт. карт. країни з найб. к-тю вірян основних релігій світу§ 10.

4
/
Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне

Географія світових природних ресурсів. Мінеральні ресурси світуЗемельні, водні, лісові, кліматичні, рекреаційні ресурси світу. Ресурси Світового океану

Практична робота № 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу

сформувати поняття «географічне та навколишнє середовище», «антропосфера», «природокористування», «ресурсозабезпеченість»; повторити та поглибити знання про природні умови та ресурси; розвивати уміння аналізувати ступені впливу людини на природу у різні періоди розвитку людства; виховувати дбайливе ставлення до природних багатств, екологічне мислення

актуалізувати знання про основні закономірності розмі­щення родовищ певних видів корисних копалин, обґрунтувати роль і значення мінеральних ресурсів для розвитку господарства, охарактеризувати розміщення різних видів мінеральних ресурсів світу; розвивати уміння працювати із статистичними матеріалами, картами атласа, діаграмами; виховувати уважність, аналітичне мислення

охарактеризувати особливості і розміщення природних ресурсів світу, розвивати уміння працювати в малих групах, самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, використовуючи різні джерела географічних знань; виховувати комунікабельність, почуття дружності, толерантності

закріпити та систематизувати знання про природні ресурси світу; вдосконалити уміння та навички застосовувати набуті знання під час виконання практичних завдань; розвивати вміння розраховувати ресурсозабезпеченість та порівнювати співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих регіонах чи країнах світу, уміння будувати та аналізувати діаграми; виховувати аналітичне мислення, заощадливе ставлення до природних ресурсівзасвоєння нових знань, умінь та навичок

Атласи, підручники, схеми, таблиці, діаграми

§ 11. Позн. на конт. карті території, де, на ваш погляд, прир. серед. найб. перетв. на техногенне

§ 12. Позн. на конт. карті країни з найб. запасами нафти, прир. газу, вугілля, залізних, алюм. руд, алмазів

§ 13-14. Позн. на конт. карті країни, які найкраще забезпече­ні с/г та лісовими рес-ми.


5
/
Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці. Етапи формування світового господарства

Поняття «НТР» та її основні ознаки. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва

сформувати систему знань про світове господарство, між­народний поділ та інтеграцію праці, закономірності розвитку світового господарства і його структуру; з’ясувати місце України у світовому господарстві; розвивати уміння аналізувати динаміку розвитку світового господарства, глобальне світосприйняття учнів; виховувати географічне, економічне та логічне мислення

сформувати поняття про науково-технічний прогрес та науково-технічну революцію; визначити головні особливості, складові частини, вплив НТР на галузеву та територіальну структуру господарства; розвивати уміння співвідносити навчальний матеріал з реаліями сьогодення; виховувати впевненість у необхідності впровадження досягнень НТР в Українізасвоєння нових знань, умінь та навичок

Політична карта світу, підручник, довідники, ат­ласи, таблиці, діаграми

§ 15. Підг. повід. за темами: «Інтегр. Укр. у світову економіку»; «ТНК і Україна»; «Найб. потужні інтегр. об’єд. у світі»

§ 16. Скласти розгорнутий план §Позн. на конт. карті країни, що є лід. у розв. високих техн..

6
/
Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу

охарактеризувати склад, особливості розвитку і розміщення основних галузей промисловості світу; розвивати уміння визначати закономірності розміщення певних галузей промисловості, уміння працювати з картами атласа, таблицями і діаграмами; вдосконалювати навички роботи в групах в ході вивчення нового матеріалу; виховувати аналітичне мислення, комунікабельність, творчий підхід до розв’язання задач, повагу до думки інших

урок засвоєння нових знань, умінь та навичок

Політ. карта св., підручник, дов., атласи, табл., діагр., презентації

§ 17-18. Виписати пров. виробників продукції кожної га­лузі пром.


7
/
Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв’язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони

охарактеризувати значення сільського господарства та особливості його розвитку у сучасному світі, сформувати поняття «аграрні відносини» та розглянути основні форми аграрних відносин; визначити галузевий склад та міжгалузеві зв’язки сільського господарства; розвивати вміння характеризувати найбільші сільськогосподарські райони, використовуючи карти атласа та інші джерела географічних знань; вих. самостійність мислення, цікавість до теми

комбінований

Політ. карта св., підручник, довідники, ат­ласи, таблиці, діаграми

§ 19. Скласти узаг. табл «Географія основних галузей тваринництва»

8
/
Географія світового транспорту Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм

Поняття про глобальні проблеми людства, роль світової громадськості у їх розв’язанні

охарактеризувати значення транспорту у світовому гос­подарстві, повторити та поглибити знання про основні техніко-економічні показники роботи транспорту, види транспорту; сформувати вміння характеризувати різні види транспорту, визначати сучасний стан розвитку, проблеми транспорту та вплив на нього НТР; розвивати вміння працювати з картами атласа, таблицями, діаграмами; виховувати просторове та економічне мислення, цікавість до теми

охарактеризувати головні форми міжнародного співро­бітництва, визначити обсяги та структуру зовнішньоекономічних зв’язків; розглянути особливості основних видів міжнародного туризму; розвивати вміння порівнювати та узагальнювати, аналізувати статистичні та картографічні матеріали, створювати мультимедійні презентації; виховувати економічне мислення, розуміння об’єктивності світових інтеграційних процесів

охарактеризувати поняття «глобальні проблеми людства»; визначити причини виникнення, особливості кожної з про­блем, можливі шляхи розв’язання; розвивати уміння оцінювати наслідки прояву глобальних проблем на сучасному етапі розвитку людства, уміння самостійно опрацьовувати різноманітні джерела географічних знань, працювати в групах, захищати свою точку зору; виховувати толерантність, культуру мовлення, екологічне мислення


засвоєння нових знань, умінь та навичок

Політ. карта св., підручник, довідники, ат­ласи, таблиці, діаграми

§ 20. Наведіть приклади 3–4 морських портів св. знач. та поясніть їх розміщення

§ 21-22. «Кореспондентам» підг. статті про глобальні проблеми (кожен про 1–2 проблеми)9
/
Підсумковий урок за темами:

«Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства»

повторити, узагальнити та систематизувати знання за ви­вченими темами; визначити рівень оволодіння знаннями, уміннями та навичками; розвивати вміння працювати з картами атласу, виконувати тестові завдання різних рівнів складності; виховувати уважність, організованість, відповідальність, зосередженість


урок повт., узаг., систем., контролю й корекції знань учнів

Атласи, роздавальні матеріали із завданнями
10
/
Країни Європи. Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні

охарактеризувати склад регіону, особливості розміщення та формування населення, загальні риси господарства країн Європи; визначити значення інтеграційних процесів у формуванні господарства регіону; розвивати уміння обґрунтовувати галузеву структуру господарства регіону, уміння працювати з картами атласу, підручником; виховувати почуття співпричетності до процесів євроінтеграції, цікавість до вивчення теми

засвоєння нових знань, умінь та навичок

Політ. карта Євр., атласи, підр., схе­ми, табл.., графіки, діаграми

§ 23-24. Вивчити столиці кр. Європи.

Скласти кросворд «Столиці країн Європи» (10 запитань)11
/
ФРН

Велика Британія

Франція

ІталіяПрактична робота № 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великої Британії, Італії

ознайомити учнів з основними етапами складання комп­лексної економіко-географічної характеристики країни; сформувати систему знань про основні особливості географічного положення, населення і господарства Німеччини; розвивати практичні уміння працювати з комплексними картами атласу; виховувати цікавість до теми, уважність та аналітичні здібност

іохарактеризувати ЕГП, природні умови і ресурси Франції, визначити особливості населення і провідні галузі господарства; розвивати вміння складати комплексну характеристику країни, обґрунтовувати галузеву структуру господарства, уміння працювати з картами атласа та підручником, уміння працювати в малих групах; виховувати цікавість до теми, самостійність мислення, почуття поваги до думки інших

сформувати в учнів систему знань про особливості ЕГП, населення, господарства Італії; визначити вплив ЕГП на розвиток господарства, територіальні відмінності у структурі господарства країни; розвивати практичні уміння працювати з матеріалом підручника і картами атласу; виховувати самостійність, цікавість до пошуку і аналізу необхідної інформації

повторити та систематизувати знання про країни Європи; вдосконалювати вміння характеризувати та порівнювати галузевий склад промисловості головних країн Західної Європи; розвивати вміння працювати з картами атласу, підручником, таблицями, діаграмами, уміння систематизувати навчальний матеріал та статистичні дані; уміння виконувати завдання в контурних картах; виховувати акуратність, уважність та зосередженість, аналітичні здібностікомбінований

Політ. та фіз. карти Євр., атл., підр., схеми, таблиці, діаграми

§ 25. Створити за доп. комп’ютера рекламний буклет «Мандрівка Німеччиною»

§ 26


§ 27. Скласти кросворд «Топ-10 найвидатніших місць Франції»

§ 29.


Повторити §§ __, підготуватися до практичної роботи Повторити

§§ 23-29. Твір за темою «Двотижневі канікули в країнах Західної Європи»12
/
Держави-сусіди України. Економіко-географічна характеристика Росії. Особливості ЕГП. Природно-ресурсний потенціал. Населення та демографічні проблеми

Росія. Сучасний стан економіки. Характеристика господарства. Територіальні відмінності. Зовнішньоекономічні зв’язки

: актуалізувати знання учнів про геополітичне положення України; пояснити особливе значення для України партнерських відносин з сусідськими країнами; сформувати в учнів загальне уявлення про ЕГП, природно-ресурсний потенціал, особливості населення та демографічні проблеми Росії; дати оцінку природних і соціальних передумов розвитку господарства; розвивати практичні уміння працювати з картами атласа і матеріалами підручника, вміння визначати позитивні та негативні ознаки ЕГП; виховувати розуміння об’єктивності інтеграційних процесів в Європі

сформувати в учнів загальні уявлення про хід економічних перетворень в Росії, охарактеризувати господарство і зовнішні економічні зв’язки; визначити територіальні відмінності галузевої структури господарства Росії; вдосконалити практичні вміння учнів працювати з комплексними картами атласу; розвивати вміння складати економіко-географічну характеристику країни; виховувати толерантність, добросусідські почуттязасвоєння нових знань, умінь та навичок

Фізична та політична карти Євразії, атласи, під­ручники

§ 30. Позначити на контурній карті: а) межі Росії; б) країни — сусіди Росії

§ 31. Розпочати підг. до през. країн - сусідів Укр., об’єднатися в гру­пи, розп. обов’язки13
/
Польща. Білорусь. Порівняльна економіко-географічна характеристика Словаччина. Угорщина. Румунія. Молдова

Підсумковий урок за темою «Країни Європи»

сформувати знання учнів про особливості економіко-географічного положення, природно-ресурсного потенціалу, господарства країн, що порівнюються; виявити економіко-географічну специфіку Польщі і Білорусі; розвивати вміння складати порівняльну економіко-географічну характеристику за планом, практичні вміння працювати з комплексними картами атласу, матеріалами підручника; виховувати аналітичні здібності, економічне мислення

скласти економіко-географічну характеристику країн-сусідів України; охарактеризувати головні особливості ЕГП, природних умов і ресурсів, населення, господарства країн; визначити ступінь розвитку економічних відносин країн з Україною; розвивати уміння працювати в групах, самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, створювати мультимедійні презентації;

повторити, узагальнити та систематизувати знання за ви­вченою темою; визначити рівень оволодіння знаннями, уміннями та навичками; розвивати вміння працювати з картами атласа, виконувати тестові завдання різних рівнів складності; виховувати уважність, організованість, відповідальність, зосередженість


комбінований

Політична та фізична карти Європи, атласи, під­ручники

§ 32. Продовжити підготовку до презентації країн - сусідів України

§ 33. Повторити §§ 23-33, підг. до підсумкового уроку за темою «Країни Європи»14
/
Країни Азії. Загальний огляд.

Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії у світі. ТуризмЯпонія

охарактеризувати склад регіону, особливості розміщення та формування населення, ресурсозабезпеченість, загальні ознаки господарства країн Азії; визначити роль азіатських країн у світовому господарстві; розвивати уміння обґрунтовувати галузеву структуру господарства регіону, уміння працювати з картами атласа, підручником, цікавість до вивчення теми, аналітичні здібності.

сформувати в учнів систему знань про основні ознаки ЕГП, природи, населення і господарства Японії; визначити історико-культурні особливості та роль НТР в економіці країни; розвивати уміння складати економіко-географічну характеристику країни, працювати з картографічним матеріалом, таблицями, діаграмами, графікамизасвоєння нових знань, умінь та навичок

Політ. карта Азії, атласи, підр., схеми, табл., графіки, діаграми

§ 34-35. Повт. розт. азіатських субрегіонів і країн (столиць), що вх. до їх складу

§ 36. Скласти схему зовнішньоекон. зв’язків Японії15
/
Китай. Природні умови та ресурси. Особливості населення, демографічна політика і трудові ресурси

Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Відмінності між Західним і Східним КитаємІндія

охарактеризувати особливості ЕГП, природи та населення Китаю; розвивати вміння оцінювати географічне положення та природно ресурсний потенціал, пояснювати специфіку населення країни, працювати з картами атласа, підручником та іншими джерелами географічних знань; виховувати цікавість до теми, працелюбність, зосередженість

ознайомити з досягненнями та проблемами сучасної економічної політики Китаю, визначити особливості галузевої структури й територіального розміщення господарства, пояснити концентрацію промислового і сільськогосподарського виробництва в Східному Китаї; розвивати вміння порівнювати особливості господарства країн Азії, оцінювати роль Китаю у світовому господарстві; виховувати розуміння важливості розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Китаю з Україноюкомбінований

Політ. та фіз. карти Азії, підр., ат­л., сх., табл., діагр., контурні карти

§ 37. Скласти опис туристичного маршруту «Історичні пам’ятки Пе­кіну» § 39. Скласти кросворд «Країни Азії» (не менше 15 запитань)

16
/
Країни Америки. Склад території. Особливості економіко-географічного положення. Українська діаспора США і Канади. Географічне положення, природно-ресурсний потенціал США Населення та господарство США Практична робота №4. Порівняльна характеристика господарства економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу

Канада

актуалізувати знання учнів про склад регіону та історію освоєння, нерівномірність економічного розвитку країн; сформувати знання про місце і роль США в регіоні, особливості ЕГП, природи і населення США; розвивати вміння учнів визначати своєрідність ЕГП країни, оцінювати її природно-ресурсний потенціал та демографічну ситуацію; виховувати цікавість до вивчення теми

охарактеризувати демографічну ситуацію, етнічний склад, трудові ресурси, соціальну структуру населення США; сформувати знання про особливості галузевої та територіальної структури господарства США, виокремити галузі міжнародної спеціалізації, визначити найбільші промислові та сільськогосподарські райони, специфіку зовнішніх економічних зв’язків; розвивати вміння працювати з джерелами географічної інформації, складати та користуватися діаграмами, таблицями; виховувати активне самостійне мислення, уважність, ділові якост

іпоглибити та систематизувати знання про країни Північної Америки, охарактеризувати ЕГП, природу та населення Канади, визначити особливості галузевої структури й територіальної організації господарства Канади; розвивати вміння самостійно складати комплексну характеристику країни, уміння порівнювати господарства країн; виховувати самостійність, уважність, аналітичне мислення, національну свідомість


засвоєння нових знань, умінь та навичок

Політ. карта світу, Пн. Ам., фіз. карта Пн. Ам., атл., діагр., таблиці, підручники

§ 40-41.

Вип. (окр. учням). Підг. Повід. про екон. партнерство США та України§ 42. Позн. на конт. карті: найб. центри машинобудування США; с/г пояси США17
/
Центральна та Південна Америка.

ЕГП та склад території.

Політична карта. Різноманітність країн. Особливості населення. Основні ознаки географії господарства. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділі праціПровідні країни Латинської Америки

охарактеризувати ЕГП та склад території регіону, визна­чити специфіку складу населення, системи розселення, основні ознаки географії сільського господарства, промисловості, транспорту; дослідити історико-політичні процеси, що відбуваються в регіоні; звернути увагу учнів на екологічні проблеми регіону; розвивати вміння аналізувати й узагальнювати навчальний матеріал; вдосконалювати практичні уміння та навички працювати з різноманітними джерелами географічної інформації; виховувати цікавість до вивчення теми, увагу, зосередженість

засвоєння нових знань, умінь та навичок

політична карта світу, Латинської Америки, атла­си, підручники, таблиці, схеми, діаграми

§ 44. Підг. соц.-екон. огляд країн Лат. Ам.(Бразілії, Мек­сики, Аргентини, Венесуели, Чілі)

§ 45. Скл. схеми зовн. екон. зв’язків для Бразилії, Арг. та Мексики18
/
Африка. Природно-ресурсний потенціал та його використання. Особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Африки Характеристика окремих країн Африки Австралія

Океанія

Узагальнення. Всесвітні економічні відносини Повторення за темою

«Політична карта світу»

Повторення за темою «Населення світу»

актуалізувати знання про субрегіони Африки та найбільші країни, дослідити ІГ особливості розвитку країн Африки та сучасну політичну карту Африки; охарактеризувати загальні ознаки ЕГП, населення, галузевої та територіальної організації господарства; визначити причини економічної відсталості багатьох країн Африки; вдосконалювати навички роботи з картами, аналізувати статистичні дані; вих. аналітичне мислення, уважність, геогр. Культуру

охарактеризувати загальні ознаки ЕГП, населення, природно-ресурсного потенціалу, визначити особливості галузевої структури та територіальної організації господарства Австралії; вдосконалювати вміння самостійно опановувати навчальний матеріал, розвивати критичне мислення; виховувати цікавість до теми, аналітичне мислення

визначити специфіку ЕГП та історико-географічні особливості розвитку країн Океанії, охарактеризувати головні ознаки населення і господарства острівних країн; вдосконалювати навички роботи з картами атласа та статистичними даними, розвивати вміння порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал, виховувати спостережливість, уважність, самостійність мислення

актуалізувати та поглибити знання про основні форми всесвітніх економічних відносин, охарактеризувати сучасні тенденції розвитку світового господарства та взаємовідносин між країнами; визначити наслідки економічних відносин між країнами та групами країн світу; виховувати толерантність, комунікабельність, цікавість до процесів глобалізації, що відбуваються у світізасвоєння нових знань, умінь та навичок узагальнення й систематизації знань (у формі «круглого столу»)

Фіз. та політ. карта Африки, атласи, підручники, таблиці, діаграми

§ 46. Нан. на конт. карту корд. і стол. африк. держав, які є найб. в регіоні постач. агр і пром. сир. на св..ринок

§ 47. Скласти 10 тестових запитань закритого типу за темою «Країни Африки»

§ 48. Скласти порівняльну характеристику Австралії та Канади

§ 49. Продовжити підг. до уроку — «круглого столу» за темою «Всесв. екон. відносини

І семестр

ІІ семестр

Всього

Практичних робіт:

2

2

4

Уроків узагальнення:

2

2

4


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка