11 клас (рівень стандарту) (усього 35 годин, 1 година на тиждень, із них 5 – резервних)Дата конвертації22.11.2018
Розмір113 Kb.
#66000


11 клас (рівень стандарту)

(усього 35 годин, 1 година на тиждень, із них 5 – резервних)

Тема і мета уроку

Дата

І СЕМЕСТР

Органічні сполуки (30 годин + 5 год. резервного часу)

Підтема 1. Багатоманітність органічних сполук (8 год.)Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова

05.09

Мета. Показати залежність властивостей органічних речовин від їх будови. Розширити і поглибити знання учнів про взаємозв'язок між будовою та властивостями речовин. Ознайомити з основними положеннями теорії хімічної будови органічних сполук О.Бутлерова, простежити її розвиток, визначити її наукове значення.Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів.

12.09

Мета. Розглянути склад та будову гомологів метану. Поглибити уявлення про гомологічний ряд, ознайомити із загальною формулою алканів, їх структурою. Розглянути явище ізомерії, його вплив на багатоманітність органічних речовиню

Демонстрації: 1. Моделі молекул вуглеводнів.

Лабораторний дослід № 1. Виготовлення моделей молекул парафінів.

Мета. Ознайомити з міжнародною номенклатурою. Почати формувати вміння складати графічні формули та називати ізомери парафінів за міжнародною номенклатурою.Багатоманітність органічних речовин, їх класифікація

19.09

Мета. Поглибити уявлення про особливості будови та властивостей органічних речовин, встановити причини їх різноманітності. Продовжити формувати вміння пояснювати значення теорії хімічної будови, причини багатоманітності органічних речовин. Довести єдність живої та неживої природи.

Підтема 2. Органічні речовини у живій природі. (6 год.)Органічні речовини в живій природі.

26.09

Мета уроку: розглянути органічні сполуки як складові компоненти живих організмів та складність їхньої взаємодії й організації, використовуючи знання, набуті учнями на уроках біології; підкреслити єдність живої й неживої природи і формувати в учнів єдину картину світу. Закріпити знання учнів про будову органічних речовин; ознайомити з різноманітністю органічних речовин, їх роллю в живій природі; розвивати вміння класифікувати органічні речовини за призначенням; виховувати бережливе ставлення до природних ресурсівРівні структурної організації органічних речовин.

03.10

Мета: Сформувати поняття про рівні структурної організації органічних речовин;розвивати вміння характеризувати значення рівнів організації органічних речовин у живій природі, класифікувати органічні сполуки за рівнями структурної організації;виховувати уважність, розсудливістьУзагальнення та систематизація знань (ТО № 1).

10.10

Мета. Узагальнити знання учнів про багатоманітність органічних сполук та про органічні речовини в живій природі.

Підтема 3. (7 год.)

Природні джерела органічних речовин. Синтез органічних сполукПриродні джерела органічних речовин.

17.10

Мета. Ознайомити учнів з походженням горючих копалин, показати важливість їх використання як джерела органічних сполук, з'ясувати роль нафти, природного газу та кам'яного вугілля. Охарактеризувати основні види палива, їх місце у паливно-енергетичному комплексі України. Ознайомити учнів з енергетичними проблемами в Україні та в світі, з можливими шляхами їх розв’язання. Сформувати уявлення про поновлювальні та непоновлювальні ресурсиПриродний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання.

24.10

Мета. Ознайомити учнів зі складом та властивостями природного газу, процесом та продуктами його переробки. Дати уявлення про роль природного газу як сировини для синтезу багатьох органічних речовин.Нафта. Склад, властивості нафти. Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину.

07.11

Мета. З'ясувати склад і властивості нафти, ознайомити з основними процесами переробки нафти, окреслити області використання нафтопродуктів.

Демонстрація: 2. Модель нафтоперегінної установки.

Лабораторний дослід №2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів.Кам’яне вугілля, продукти його переробки.

14.11

Мета. Ознайомити учнів зі складом та властивостями кам’яного вугілля, процесом та продуктами його переробки.

Лабораторний дослід № 3. Ознайомлення зі зразками продуктів коксування кам’яного вугілля та різних видів палива.Основні види палива та їх значення в енергетиці країни.

21.11

Мета: узагальнити знання учнів про склад та властивості основних джерел вуглеводнів, їх застосування як палива у різних галузях господарства; розвивати вміння учнів класифікувати хімічні об’єкти за різними ознаками, виділяти головне в великому об’ємі інформації, робити узагальнюючі висновки, формувати дбайливе ставлення до енергетичних ресурсів своєї Батьківщини.
Мета уроку: узагальнити знання учнів про види палива, показати їхнє значення в енергетиці країни; ознайомити учнів із проблемами забруднення навколишнього середовища продуктами переробки нафти, вугілля, природного газу; поглибити знання про парниковий ефект; розвивати дбайливе ставлення до навколишнього середовища, екологічну свідомість учнів; показати значення альтернативних джерел енергії й можливості використання вторинної сировини.Охорона довкілля від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробки.

28.11

Мета. Дати уявлення про види забруднень, способи їх усунення. Розглянути причини забруднення довкілля та глобальні проблеми, які з цим пов'язані. Навчити оцінювати вплив продуктів переробки вуглеводневої сировини на довкілля.

Підтема 4. Роль хімії в житті суспільства та повсякденному житті людини (12 год.)

14

Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.

12.12

Мета. Закріпити знання про органічні сполуки, їх класифікацію, встановити генетичні зв'язки між ними. Ознайомити учнів з основами органічного синтезу, як галузі науки та промисловості. Навчити учнів пояснювати значення теорії хімічної будови, причини багатоманітності органічних речовин; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням органічних речовин.

1311

Контрольна робота за I семестр 2014-2015 навчального року

05.12

Мета. Перевірити рівень знань учнів з теми.

16

Органічні речовини як основа сучасних матеріалів.

26.12

Мета. Розширити і поглибити знання учнів про значення хімії в народному господарстві, хімічній промисловості. Простежити розширення можливостей застосування нових синтетичних матеріалів.

15

Узагальнення та систематизація знань (ТО № 2).

19.12

Мета. Продовжити формувати навички класифікувати органічні речовини за будовою, типами зв’язків, функціональними групами, рівнями структурної організації. Пояснити причини багатоманітності органічних речовин. Навчити встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням органічних речовин.
ІІ СЕМЕСТРПластмаси, синтетичні каучуки, гума.
Мета. Поглибити уявлення про реакцію полімеризації, дати уявлення про полімери та їх властивості, з'ясувати причини їх широкого застосування, звернути увагу на проблему утилізації полімерів.

Демонстрації: 3. Виявлення властивостей пластмас: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів, окисників.

Лабораторні досліди № 4, 5.

4. Ознайомлення зі зразками пластмас.

5. Ознайомлення зі зразками каучуків.Штучні й синтетичні волокна
Мета. Дати уявлення про штучні та синтетичні волокна, їх позитивні та негативні риси. Вивчити склад капрону, ацетатного шовку, віскози, їх властивості, застосування.

Демонстрації:

4. Витягування ниток зі смоли капрону чи лавсану.

5. Відношення волокон різних ви

дів до розчинів кислот і лугів.

Лабораторний дослід № 6. Ознайомлення зі зразками природних, штучних, синтетичних волокон.Органічні сполуки і здоров’я людини. Жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі.
Мета. Навчити аналізувати хімічний склад харчових продуктів. Обґрунтувати біологічну роль органічних сполук, значення органічної хімії для охорони здоров’я.Харчові добавки. Е-числа. Поняття про синтетичні лікарські препарати (на прикладі аспірину).
Мета. Дати уявлення про будову та властивості деяких речовин, що використовуються в харчовій промисловості та медицині, ознайомити з правилами безпечного поводження з ними, продовжити формувати вміння пов'язувати використання речовин з їх властивостями.

Лабораторний дослід № 7. Ознайомлення зі змістом етикеток до харчових продуктів.Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини
Мета. Сформувати уявлення про згубну дію алкоголю наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я. Навчити дотримуватись здорового способу життя.

Демонстрації:

6. Денатурація білка під дією етанолу, фенолу.

7. Адсорбція нікотину силікагелем.Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами.
Мета. Охарактеризувати хімічні властивості найважливіших речовин, що використовуються в побуті, медицині. Повторити і закріпити знання про розчини, масову частку розчиненої речовини, способи приготування розчинів.

Демонстрації 8. Зразки побутових хімікатів.

Лабораторний дослід № 8. Ознайомлення зі змістом інструкцій до товарів побутової хімії.Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Захист навколишнього середовища від забруднення синтетичними мийними засобами.
Мета. Ознайомити з історією винайдення, складом та властивостями мила. Охарактеризувати СМЗ, їх склад, різновиди та способи використання. Порівняти властивості мила та СМЗ. З'ясувати вимоги, яким повинні відповідати СМЗ з погляду охорони природи.

Демонстрації: 9. Зразки синтетичних мийних засобів.

Лабораторний дослід № 9. Порівняння властивостей мила і синтетичних миючих засобів.Узагальнення та систематизація знань (ТО № 3).
Мета. Узагальнити знання; розвивати вміння використовувати набуті знання на практиці; виховувати самостійність та логічне мислення учнів.Органічні розчинники, їх застосування.
Мета. Продовжити формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням органічних речовин; оцінювати вплив розчинників на довкілля. Навчити учнів безпечного поводження з розчинниками.

Демонстрації:

10. Зразки органічних розчинників.

11. Розчинність олійної фарби у воді та гасі.Попередження забруднення середовища при використанні органічних речовин у побуті.
Мета. Сформувати уявлення про позитивний і негативний вплив хімічної промисловості, синтетичних матеріалів і речовин на екологічний стан довкілля. Проаналізувати можливі глобальні зміни на Землі. Показати роль хімії в розумінні й розв’язанні актуальних екологічних проблем.Практична робота «Видалення забруднень з поверхні тканин».
Мета. Формувати вміння застосовувати знання про властивості речовин при їх використанні у повсякденному житті, безпечно поводитись з речовинами у побуті.Узагальнення та систематизація знань.
Мета. Узагальнити знання учнів; розвивати вміння використовувати набуті знання на практиці; виховувати самостійність та логічне мислення учнів.Контрольна робота № 2 з теми «Синтез органічних сполук. Роль хімії в житті людини та суспільства».
МетаУзагальнити знання учнів за ІІ семестр; визначити рівень навчальних досягнень учнів; розвивати вміння використовувати набуті знання на практиці; виховувати самостійність та логічне мислення учнів.Узагальнення та систематизація знань.
Мета. Узагальнити знання учнів за ІІ семестр; розвивати вміння використовувати набуті знання на практиці; виховувати самостійність та логічне мислення учнів.Узагальнення та систематизація знань (ТО № 4).

Річне оцінювання.
Мета. Узагальнити знання; розвивати вміння використовувати набуті знання на практиці; виховувати самостійність та логічне мислення учнів.Підсумковий урок.
Мета. Узагальнити знання учнів; розвивати вміння використовувати набуті знання на практиці; виховувати самостійність та логічне мислення учнів.

Каталог: download -> version -> 1415866097 -> module
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів
module -> Тема і мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка