2 Ф. Котлер; 3 Дж. Кейнс; 4 С. Адамс. Сукупність маркетингових заходів є невидимою для: 1 виробника; 2 роздрібного продавця; 3 споживачаСкачати 69.67 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації19.07.2020
Розмір69.67 Kb.
  1   2   3   4
1. Визначення маркетингу як «науки і мистецтва» правильно вибрати цільовий ринок, залучати зберігати і примножувати нових покупців, створюючи у них впевненість у тому що вони становлять найвищу цінність для компаній запроваджував:

1) А. Сміт;2) Ф. Котлер;

3) Дж. Кейнс;

4) С. Адамс.
2. Сукупність маркетингових заходів є невидимою для:

1) виробника;

2) роздрібного продавця;

3) споживача;

4) посередника.


3. Поняття «маркетинг» в теорії і на практиці вперше було використано у:

1) США;

2) Великобританії;

3) Україні;

4) Японії.


4. Переведення всієї маркетингової діяльності для вирішення кінцевої мети характеризує підхід:

1) інституційний;

2) функціональний;

3) товарний;

4) збутовий.


5. Товарний підхід організації маркетингу характеризується:

1) детальним вивченням потреб споживачів;

2) корисність яка уречевлена в товарі;

3) етичним ставленням продавців до покупців;

4) все вищеозначене.


6. Сучасний етап розвитку маркетингу характеризується:

1) масовим виробництвом товарів послуг;

2) появою нових ринків товарів і послуг;

3) стабілізацією попиту і пропозиції;4) перехід до індивідуального задоволення потреб, смаків та уподобань.
7. Дослідження ринків споживачів, конкурентів мікро- та макросередовища характеризує функція:

1) планово-виробничу;2) аналітичну;

3) просування;

4) виробничо-збутову.
8. Розробка товарної політики, якісних характеристик і конкурентоздатності товарів характеризує функцію:

1) збуту і розподілу;

2) аналітичну;

3) планово-виробничу;

4) контрольну.


9. Вимоги які розкривають суть і призначення маркетингу називається:

1) принципом маркетингу;

2) типом маркетингу;

3) функцією маркетингу;

4) видом маркетингу.


10. Напрям стратегічного мислення, мета якого виробництво товарів і послуг для кінцевих споживачів, врахування можливих наслідків, узгодження дій із мікрогрупами ринкового середовища називається:

1) макромаркетингом;

2) стратегічним управлінням;

3) мегамаркетингом;

4) комерційним маркетингом.


11. До маркетингу в основі якого враховується територіальний принцип відносяться:

1) національний;

2) промисловий;

3) споживчий;

4) фінансовий.


12. Недиференційований маркетинг передбачає:

1) вихід до кожної групи споживачів з певною пропозицією;2) вихід на ринок з одним товаром який призначений для великих груп споживачів;

3) охоплення найкрупніших ринків;

4) охоплення найвигідніших частин ринку.
13. Розвивальний маркетинг використовується в умовах:

1) негативного ставлення клієнтів до товару;

2) необхідності пожвавлення інтересу споживачів до товару чи послуги;

3) перетворення потенційного попиту у реальний;

4) існуючого стабільного попиту.


14. Використання синхромаркетингу здійснюється для:

1) підтримки існуючого попиту;

2) зниження існуючого попиту;

3) відновлення попиту, що з певних причин знизився;4) усунення коливання попиту упродовж дня, сезону, року.
15. Демаркетинг здійснюється шляхом:

1) скорочення бюджету стимулювання;

2) зниження ціни;

3) зменшення рекламних видатків;

4) покращення функціональних властивостей товару.


16. Фірма, яка прагне подолати негативне ставлення до певного товару використовує:

1) демаркетинг;

2) ремаркетинг;

3) конверсійний маркетинг;

4) синхромаркетинг.


17. Набір змінних факторів які піддаються контролю і які фірма може використовувати щоб сприяти бажаній відповідній реакції цільового ринку називається:

1) стратегічним управлінням;2) комплексом маркетингу;

3) управління збутом;

4) сегментування ринку.
18. Комплекс маркетингу називають моделлю:

1) розвитку товару і ринку;

2) стратегічного планування;

3) 4 «Р»;

4) «GE/McKinsey».


19. Яка маркетингова політика має найбільше значення при реалізації: легкового автомобіля:

1) цінова;

2) збутова;

3) товарна;4) комунікаційна.
20. За Ф. Котлером маркетинг-менеджмент - це:

1) спосіб інтенсифікації комерційних зусиль;

2) механізм реалізації маркетингової політики;

3) засіб управління попитом і забезпечення конкурентних переваг на ринку;

4) напрям здійснення стратегічного управління.


21. Вимірювання і прогнозування попиту як один із етапів вибору цільових ринків здійснюється з метою:

1) отримати ґрунтовнішу інформацію про величину існуючого і потенційного ринків;

2) визначити залежність попиту від кількості учасників ринку;

3) розподілити споживачів за ступенем сприйняття ними конкретного товару;

4) які елементи комплексу маркетингу використати.


22. До цільового сегмента ринку входять споживачі, які:

1) достатньо платоспроможні;

2) які мають одинакові цінності і погляди;

3) однаково реагують на ті самі спонукальні мотиви;

4) однаково проінформовані про стан споживчого ринку.


23. Позиціювання товару на ринку та вибір цільових ринків перебувають у послідовності:

1) спочатку перше, а потім друге;

2) одночасно і перше і друге;

3) одне з одним не пов’язане;4) спочатку друге, а потім перше.
24. Маркетингова орієнтація на продукт характеризується:

1) обмеженими виробничими можливостями;2) підвищеним попитом;

3) спадом платоспроможного попиту;

4) конкурентоспроможність підприємства.
25. Назвіть умови за яких сучасні маркетологи орієнтуються на споживача:

1) виникає загроза надвиробництва;

2) підвищується попит;

3) знижуються ціни;

4) посилюється державне регулювання економіки.


26. Що спонукає компанії збирати і аналізувати інформацію про кожного учасника цільового сегмента ринку:

1) зростання рівня доходів споживачів;

2) посилення конкурентної боротьби на ринку;

3) максимізація прибутку на одиницю товару;4) надвиробництво і перенасичення ринку.
27. Підприємницькою етикою називається:

1) визначені особою вимоги до підприємця які необхідно виконувати;2) сукупність загальноприйнятих моральних правил поведінки, вимоги які ставить перед собою підприємець і які вимагає суспільство;

3) дотримання трудового законодавства у сфері підприємництва;

4) соціальна відповідальність перед найманими працівниками, щодо виплати заробітної плати і отримання пільг.
28. Види маркетингу, які характеризують ширину та глибину його охоплення:

1) недиференційований, диференційований, концентрований;

2) мегамаркетинг, макромаркетинг, мікромаркетинг;

3) синхромаркетинг, ремаркетинг, демаркетинг;

4) конверсійний, стимулювальний, розвивальний.


29. Тактичними завданнями маркетингу є:

1) визначення генеральної програми дій підприємства;

2) визначення і освоєння цільових ринків;

3) створення комунікаційних та розподільних систем;4) усі відповіді неправильні.
30. Основними стратегічними завданнями маркетингу:

1) організація і вдосконалення системи та методів збуту продукції;2) орієнтація виробництва на задоволення потреб споживачів;

3) управління маркетинговою політикою цін;

4) планування і координація виробничої, збутової і фінансової діяльності підприємства.
31. Існують такі види попиту:

1) негативний;

2) креативний;

3) ажіотажний;4) всі відповіді вірні.
32. Латентний попит – це:

1) попит на товари, яких немає на ринку;

2) попит на унікальні товари;

3) попит, що виявляється тільки у вигляді запитів або незначної кількості закупівель;

4) попит на товари, які купують для збереження грошей від знецінення.


33. До товарів споживчого попиту можна віднести:

1) товари попереднього вибору;

2) напівфабрикати;

3) комплектувальні вироби;

4) всі відповіді неправильні.


34. Тактичний маркетинг – це:

1) розробка генеральної програми дій;

2) зосередження зусиль на перспективних напрямках діяльності;

3) розробка середньострокових програм в рамках вибраних стратегій;

4) розробка та реалізація конкретного маркетингового інструментарію;

5) вірні відповіді 2) і 3).
35. Синхромаркетинг характерний для:

1) латентного попиту;

2) негативного попиту;

3) сезонного попиту;

4) ажіотажного попиту.


36. На передостанньому щаблі піраміди Маслоу – потреби...

1) фізіологічні;

2) безпеки;

3) соціальні потреби;

4) потреби в самореалізації і розвитку;

5) потреба визнання.
37. Продаж вироблених товарів, а не виробництво продукції, в якій відчуває потребу ринок – це мета компанії, яка дотримується:

1) виробничо-орієнтованої концепції маркетингового управління;

2) продукто-орієнтованої концепції маркетингового управління;

3) концепції інтенсифікації комерційних зусиль;

4) здорового глузду.


38. Яка концепція маркетингового управління ґрунтується на таких поняттях як цільовий ринок, потреби споживачів, інтегрований маркетинг, рентабельність:

1) виробничо-орієнтована концепція маркетингового управління;

2) продукто-орієнтована концепція маркетингового управління;

3) концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

4) концепція соціально-відповідального маркетингу;

5) правильні відповідь не наведена.
39. Із скількох рівнів складається інтегрований маркетинг?

1) одного;2) двох;

3) трьох;

4) дванадцятьох.
40. Недоліком концепції інтенсифікації комерційних зусиль є:

1) обмежений обсяг виробництва продукції;

2) низька якість виробленого продукту;

3) компанія в силу відсутності інтересу до конкурентів ризикує бути витісненою з ринку;

4) всі відповіді вірні.


41. Назвіть прізвище французького банкіра, який у XVIII столітті вперше вжив поняття “підприємництво”:

1) Сміт;


2) Вебер;

3) Кантільйон;

4) Сей.
42. Що з наведених рис та ознак не притаманно підприємницькій діяльності:

1) освоєння нових ринків збуту продукції;

2) застосування модерних методів управління;3) неготовність до ризику;

4) знаходження нових джерел ресурсів.


43. Підприємець має право:

1) здійснювати діяльність у сферах, що обмежуються діючим законодавством;

2) не сплачувати податки;

3) затримувати зарплату (виплачувати не в повному обсязі) працівникам;4) забезпечувати підприємство всіма потрібними ресурсами.
44. Міжнародний бізнес – це:

1) ділова активність суб’єктів підприємницької діяльності на світовому ринку з метою отримання прибутку чи підприємницького доходу;

2) ділова активність суб’єктів підприємницької діяльності на внутрішньому ринку;

3) спосіб нелегальної організації діяльності підприємств в офшорних зонах;

4) детальний аналіз дій конкурентів на внутрішньому ринку.


45. До завдань державного регулювання маркетингової підприємницької діяльності належить:

1) самостійність у прийнятті рішень;

2) ведення підприємництва від свого імені;

3) забезпечення економічного зростання;

4) забезпечення ведення документації.


46. Етапами формування ідеї розвитку підприємництва є:

1) вибір сфери та виду діяльності;

2) вибір організаційної форми бізнесу;

3) розробка стратегії бізнесу (бізнес-план);4) всі відповіді правильні.
47. Підприємництво як особливий вид діяльності передбачає:

1) відсутність готовності до ризику

2) використання одних і тих самих джерел ресурсів та їхніх комбінацій

3) застосування застарілих методів управління4) творче ставлення до праці та прагнення до новаторства
48. Сучасний підхід до розуміння підприємництва як особливого виду діяльності передбачає:

1) відсутність творчого ставлення до праці та прагнення до новаторства

2) використання одних і тих самих джерел ресурсів та їхніх комбінацій

3) застосування модерних методів управління

4) відсутність готовності до ризику


49. Роль маркетингу на першому етапі розвитку підприємництва, що охоплює процес розробки товару та виходу на ринку, полягає у:

1) пошуку додаткових засобів стимулювання виробництва та збуту

2) впровадженні нових технологій, модифікації товару

3) сегментації ринку та відокремленні цільових сегментів4) допомозі в отриманні інформації про ринки та позиції товару на ньому
50. Роль маркетингу на другому етапі розвитку підприємництва, що супроводжується зростанням виробничої діяльності, полягає у:

1) допомозі в отриманні інформації про ринки та позиції товару на ньому

2) впровадженні нових технологій, модифікації товару

3) сегментації ринку та відокремленні цільових сегментів

4) пошуку додаткових засобів стимулювання виробництва та збуту


51. Роль маркетингу на третьому етапі розвитку підприємництва, що супроводжується стабілізацією рівномірного зростання, полягає у:

1) пошуку додаткових засобів стимулювання виробництва та збуту

2) впровадженні нових технологій, модифікації товару

3) сегментації ринку та відокремленні цільових сегментів4) створенні іміджу збалансованого розвитку підприємства

та якості товару
52. Роль маркетингу на п’ятому етапі розвитку підприємництва, що передбачає пошук додаткових резервів та імпульсів господарювання полягає у:

1) знаходженні додаткових засобів стимулювання виробництва та збуту2) впровадженні нових технологій, модифікації товару

3) сегментації ринку та відокремленні цільових сегментів

4) створенні іміджу збалансованого розвитку підприємства

та якості товару


53. Підприємець має право:

1) дотримуватися законних вимог і прав споживачів;

2) здійснювати оплату праці найманих працівників згідно з умовами контракту, забезпечувати належні умови праці, технічної та технологічної безпеки;

3) отримувати від підприємницької діяльності дохід;

4) виконувати всі зобов’язання зі сплати податків і зборів, які передбаченні діючим законодавством.


54. Обов’язком підприємця є:

1) забезпечувати належну якість вироблених товарів і наданих послуг;

2) набувати майнових прав;

3) отримувати від підприємницької діяльності дохід;

4) організовувати найм і звільнення працівників.


55. Обов’язком підприємця є:

1) створювати фірми у будь-якій сфері діяльності, що не обмежується діючим законодавством;

2) набувати майнових прав;

3) отримувати від підприємницької діяльності дохід;4) забезпечувати належні умови праці, технічної та технологічної безпеки.
56. До функцій державного регулювання підприємницької діяльності належить:

1) організація, контроль, координація;

2) мотивація, прогнозування, індукція;

3) аналіз, контроль, синтез;

4) координація, абстрагування, контроль.


57. Яка функція державного регулювання підприємницької діяльності передбачає підвищення ефективності виробництва шляхом полегшення доступу до певних ресурсів, прискорення амортизації:

1) організація;

2) контроль;

3) координація;4) сприяння розвитку підприємництва.
58. Функція державного регулювання підприємницької діяльності, що передбачає сприяння у вирішенні конфліктів між підприємцями та дотримання контрактних угод:

1) організація;

2) контроль;

3) координація;4) сприяння розвитку підприємництва.
59. Функція державного регулювання підприємницької діяльності, що передбачає узгодження заходів державного регулювання господарської діяльності на рівні галузевих і національних об’єднань, асоціацій підприємців:

1) організація;

2) контроль;

3) координація;

4) сприяння розвитку підприємництва.


60. Функція державного регулювання підприємницької діяльності, що передбачає захист прав приватної власності:

1) організація;

2) контроль;

3) координація;

4) сприяння розвитку підприємництва.


61. Функція державного регулювання підприємницької діяльності, що передбачає контроль за органами виконавчої влади:

1) організація;2) контроль;

3) координація;

4) сприяння розвитку підприємництва;
62. Завданням маркетингового планування є:

1) вивчення кон’юнктури ринку;

2) аналіз можливих ризиків і небезпек;

3) обґрунтування стратегії підприємництва;4) усі відповіді вірні.
63. Передумовою маркетингового планування є:

1) нестабільність соціально-економічного розвитку;

2) посилення конкурентної боротьби;

3) глобалізація економічних процесів;4) усі відповіді вірні.
64. Принцип маркетингового планування, що дозволяє оцінити альтернативні рішення, вибираючи найефективніше:

1) системність;2) оптимальність;

3) альтернативність;

4) адаптивність.
65. Принцип маркетингового планування, що дозволяє розглядати декілька варіантів для досягнення поставлених цілей:

1) альтернативність;

2) оптимальність;

3) компетентність;

4) відповідальність.


66. Принцип маркетингового планування, що забезпечує гнучкість реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства:

1) альтернативність;

2) адаптивність;

3) відповідальність;

4) системність.


67. Документ, в якому подано аналіз та оцінку програми заходів фірми, які забезпечують її ефективність і стратегічну перспективу:

1) ваучер;

2) паспорт;

3) статут;4) бізнес-план.
68. Оперативне планування має певні особливості:

1) характеризує усі види діяльності;

2) є складовою стратегії фірми;

3) має комплексний характер;4) усі відповіді вірні.
69. Процес безперервного моніторингу стратегічної відповідності глобальних цілей, ресурсів фірми, динаміки ринкових відносин, трактують як:

1) оперативне планування;2) стратегічне планування;

3) маркетингове планування;

4) прогнозування.
70. Місію компанії трактують як:

1) мету її призначення;

2) заяву про те, чого вона хоче досягти;

3) визначення цінностей і принципів досягнення мети;

4) усі відповіді вірні.
71. Місія компанії має бути:

1) реалістичною;

2) конкретною;

3) стимулювальною;4) усі відповіді вірні.
72. Модель BCG розробили, проаналізувавши:

1) 7 основних видів продуктів у 24 галузях промисловості;

2) 24 основних видів продуктів у 7 галузях промисловості;

3) 7 основних видів продуктів у 7 галузях промисловості;

4) 24 основних видів продуктів у 24 галузях промисловості.
73. Стратегія, за якої фірма з існуючими товарами виходить на нові ринки:

1) ґрунтовніше проникнення на ринок;2) розширення границь ринку;

3) розробка нового товару;

4) диверсифікація;
74. Стратегія, за якої фірма з новими товарами виходить на нові ринки:

1) ґрунтовніше проникнення на ринок;

2) розширення границь ринку;

3) розробка нового товару;4) диверсифікація.
75. Стратегія, за якої фірма з новими товарами виходить на існуючі ринки:

1) ґрунтовніше проникнення на ринок;

2) розширення границь ринку;

3) розробка нового товару;

4) диверсифікація.


76. Для підприємств, які випускають широкий асортимент продукції, мають специфічну особливість виробництва і збуту, найдоцільнішою є:

1) функціональна структура;2) організація маркетингу за товарним принципом;

3) організація маркетингу за географічним принципом;

4) організація маркетингу за ринковим принципом.
77. Для підприємств, які реалізують свою продукцію на різних ринках, де є особливі споживачі й специфічне обслуговування, найдоцільнішою є:

1) функціональна структура;

2) організація маркетингу за товарним принципом;

3) організація маркетингу за географічним принципом;4) організація маркетингу за ринковим принципом.
78. Для підприємств, які розповсюджують свою продукцію у багатьох регіонах країни або виходять за її межі, найдоцільнішою є:

1) функціональна структура;

2) організація маркетингу за товарним принципом;

3) організація маркетингу за географічним принципом;

4) організація маркетингу за ринковим принципом.


79. Визначення відхилень у виробничо-збутовій діяльності від запланованих установок є метою наступного виду маркетингового контролю:

1) за виконанням річних планів;

2) за прибутковістю;

3) за збитковістю;

4) за дотриманням стратегічних орієнтирів.


80. Маркетинговий контроль, що дає змогу критично оцінити ефективність маркетингової діяльності через певні проміжки часу, є контролем:

1) за виконанням річних планів;

2) за прибутковістю;

3) за збитковістю;4) за дотриманням стратегічних орієнтирів.
81. Маркетинговий контроль, що дає змогу оцінити рівень маркетингових та інших витрат, є контролем:

1) за виконанням річних планів;2) за прибутковістю;

3) за збитковістю;

4) за дотриманням стратегічних орієнтирів.
82. Основними завданнями маркетингового планування є:

1) вивчення кон’юктури ринку;

2) аналіз стану внутрішнього і зовнішнього середовища;

3) прогнозування майбутньої стратегії розвитку;4) всі відповіді вірні.
83. Основними завданнями маркетингового планування є:

1) вивчення кон’юктури ринку;

2) прогнозування майбутньої стратегії розвитку;

3) аналіз можливих ризиків і небезпек;4) всі відповіді вірні.
84. Системність як принцип маркетингового планування – це:

1) врахування багаторівневої структури функціонуючої соціально-економічної системи;

2) розглядається декілька варіантів для досягнення поставлених цілей;

3) при оцінці альтернативних рішень вибирається максимально ефективне;

4) врахування обмеженості ресурсів та їх раціонального використання.


Скачати 69.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка