2 організація виконання кваліфікаційної роботи


Рисунок 2.2 – Технологічна схема (а) і часові діаграми (б) роботи очисного обладнанняСторінка34/35
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.08 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


Рисунок 2.2 – Технологічна схема (а) і часові діаграми (б) роботи
очисного обладнання

Якщо частини ілюстрації не вміщуються на одній сторінці, то їх переносять на наступні сторінки. В цьому випадку під початком ілюстрації вказують повне її позначення, а під її продовженнями позначають «Рисунок 3.2 (продовження)». Пояснювальні дані розміщують під кожною частиною ілюстрації.

Якщо в тексті є посилання на складові частини зображеного засобу, то на відповідній ілюстрації вказують їх порядкові номери в межах ілюстрації.

Якщо ілюстрація є фрагментом повної розробленої схеми, то для всіх компонентів вказують ті позиційні позначення, які вказані на схемі.

Якщо ілюстраціями є фотографії, то останні повинні бути наклеєні на стандартні аркуші білого паперу і позначені як рисунки.

Таблицю розміщують симетрично до тексту після першого посилання на даній сторінці або на наступній, якщо на даній вона не уміщується, і таким чином, щоб зручно було її розглядати без повороту або з поворотом на кут 90 за годинниковою стрілкою. Оформлення таблиці здійснюється відповідно до вимог, зображених на рисунку 5.1.

На всі таблиці мають бути посилання за формою: «наведено в таблиці 4.1»; «... в таблицях 5.1–5.4» або в дужках по тексту (таблиця 4.5). Посилання на раніше наведену таблицю дають з словом дивись (див. таблицю 2.4) за ходом чи в кінці речення.

Таблицю розділяють на графи (колонки) і рядки. В верхній частині розміщують головку таблиці, в якій вказують найменування граф. Діагональне ділення головки таблиці не допускається. Ліву графу (боковик) часто використовують для найменування рядків. Допускається не розділяти рядки горизонтальними лініями. Мінімальна відстань між основами рядків –
8 мм. Розміри таблиці визначаються об’ємом матеріалу.

Таблиці нумерують в межах розділів і позначають зліва над таблицею за формою: «Таблиця 3.2 – Найменування таблиці». Крапку в кінці не ставлять. Якщо найменування таблиці довге, то продовжують у наступному рядку, починаючи від слова «Таблиця». Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці в розділі, розділених крапкою. Дозволяється нумерувати в межах всього документа.

Таблиця може бути великою як в горизонтальному, так і в вертикальному напрямках або, іншими словами, може мати велику кількість граф і рядків. В таких випадках таблицю розділяють на частини і переносять на інші сторінки або розміщують одну частину під іншою чи поряд.

Таблиця 1.1 – Назва таблиці

Рисунок 5.1 – Оформлення таблиці
Якщо частини таблиці розміщують поряд, то в кожній частині повторюють шапку таблиці, а при розміщенні однієї частини під іншою – повторюють боковик. Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

При перенесенні частин таблиці на інші сторінки повторюють або продовжують найменування граф. Допускається виконувати нумерацію граф на початку таблиці і при перенесенні частин таблиці на наступні сторінки повторювати тільки нумерацію граф.

У всіх випадках найменування (за його наявності) таблиці розміщують тільки над першою частиною, а над іншими частинами зліва пишуть «Продовження таблиці 3.2» без крапки в кінці.

Якщо всі параметри величин, які наведені в таблиці, мають одну й ту саму одиницю фізичної величини, то над таблицею розміщують її скорочене позначення (мм). Якщо ж параметри мають різні одиниці фізичних величин, то позначення одиниць записують в заголовках граф після коми (Довжина, мм).

Текст заголовків і підзаголовків граф може бути замінений буквеними позначеннями, якщо тільки вони пояснені в попередньому тексті чи на ілюстраціях (D – діаметр, Н – висота і т. д.). Одна­кові буквені позначення групують послідовно в порядку зростання їх індексів, наприклад: (L1, L2, ...).

Найменування рядків записують в боковику таблиці у вигляді заголовків в називному відмінку однини, малими буквами, починаючи з великої і з однієї позиції. В кінці заголовків крапку не ставлять. Позначення одиниць фізичних величин вказують в заголовках після коми.

Для опису певного інтервалу значень в найменуваннях граф і рядків таблиці можна використовувати слова: «більше», «менше», «не більше», «не менше», «в межах». Ці слова розміщують після одиниці фізичної величини:
(Об’єм, V, не більше),
а також використовують слова «від», «більше», «до»:
(Від 11 до 16; більше 16; до 20).
Дані, що наводяться в таблиці, можуть бути словесними і чис­ловими.

Слова записують в графах з однієї позиції. Якщо рядки табли­ці не розділені лініями, то текст, який повторюється і складаєть­ся з одного слова, дозволяється замінювати знаком (-//-). Якщо текст складається з одного і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «те ж», а далі лапками. При розді­ленні таблиці горизонтальними лініями – ніякої заміни не виконують.

Числа записують посередині графи так, щоб їх однакові роз­ряди по всій графі були точно один під одним, за винятком ви­падку, коли вказують інтервал. Інтервал вказують від меншого числа до більшого з тире між ними:
12 – 35,

122 – 450.


Дробові числа наводять у вигляді десяткових дробів, з одна­ковою кількістю знаків після коми в одній графі. Розміри в дюймах можна записувати у вигляді: 1/2", 1/4", 1/8".

Ставити лапки замість цифр чи математичних символів, які повторюються, не можна. Якщо цифрові чи інші дані в таблиці не наводяться, то ста­виться прочерк.

Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до чинних стандартів на технічну документацію.

В технічних та економічних розрахунках необхідно використовувати діючі нормативні положення і технічні характеристики, а також сучасні методи розрахунків з використанням обчислювальної техніки. Всі формули та моделі, запозичені з літератури, супроводжуються посиланнями на список джерел з короткими поясненнями.

Висновки оформлюють із заголовком «Висновки» з нової пронуме­рованої сторінки.

Список літератури оформлюють із заголовком «Список літератури» з нової пронумерованої сторінки, починаючи з абзацу.

Список літератури повинен містити тільки ті літературні джерела, які використовувалися у кваліфікаційній роботі.

Використану літературу розміщують в порядку посилання на неї в тексті. Посилання на літературу наводять в квадратних дужках, вказу­ючи порядковий номер за списком [1]. Нумерація посилань повинна починатися з одиниці і далі по порядку.Відомості про джерела, внесені до списку літератури, необхідно подавати відповідно до стандартів:

- ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»;

- ДСТУ 3582-97, 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».

В списку кожну літературу записують з абзацу і нумерують арабськими цифрами. Літературу записують мовою, якою вона видана.


Приклад форми запису списку літератури
Для книг (монографій, підручників):


 1. Петрук В. Г. Основи науково-дослідної роботи : навчальний посібник / Петрук В. Г., Володарський Є. Т., Мокін В. Б. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 143 с.

 2. Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів : монографія / [під ред. Петрука В. Г.]. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2003. – 254 с.

 3. Петрук В. Г. Основи екології. Курс лекцій : навчальний посібник / Петрук В. Г. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 136 с.

Для статей:
 1. Реагентна переробка та хроматографічний контроль вторинних розчинів пестициду фентіурам / В. Г. Петрук, А. П. Ранський, О. В. Сандомирський [та ін.] // Вісник ВПІ. – 2004. – № 2. – С. 68–74.

 2. Проскуряков В. І. Конкурсне проектування в архітектурній школі як складова формування національної освіти майбутнього / В. І. Проскуряков, Б. В. Гой // Технології навчання : наук.-метод. зб. / Вип. 11. – Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 361–368.

Для тез доповіді на конференції:
 1. Субтельний Р. О. Кополімеризація продуктів нафтопереробки / Р. О. Субтельний, Ю. А. Курташ, Б. О. Дзіняк // I Міжнародна

  (ІІІ Всеукраїнська) конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, 23–25 квітня 2008 р., Київ : зб. тез доп. – К., 2008. – С. 196.


Для опису документа про винахід:
 1. Патент № 67209А Україна, МПК7 G01N 15/02. Спосіб для визначення середнього розміру диспергованих часток та пристрій для його реалізації / Петрук В. Г., Васильківський І. В., Петрук Г. Д. – № 201409965 ; заявл. 05.01.2015; опубл. 10.06.2015; Бюл. № 6. – 5 с.

Для електронного ресурсу:


8. УкрМАРК: національний формат подання бібліографічних даних [Електронний ресурс] : (проект) / Нац. б-ка України ім. І. В. Вернадського, Нац. парламент. б-ка України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Електрон. дані (13 файлів). – 2002–2003. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/library/ukrmarc.html.

Допускається наводити посилання на джерела із мережі Інтернет безпосередньо в тексті у вигляді повної адреси інтернет-ресурсу. При цьому обов’язково потрібно вказувати назву власника сайту (кафедра, установа) та зміст чи тематику інформації на сайті, на який робиться посилання). Приклад: «... інформацію про навчальні посібники, підручники, монографії, методичні вказівки та ін., які підготовлені кафедрою хімії та екологічної безпеки ВНТУ, можна знайти за адресою: http://www.vstu. vinnica.ua/ua/kaf/heb/knygky.html».

Ілюстрації, таблиці, текст допоміжного характеру, схеми можна оформляти у додатках.

Додатки оформляють як продовження документа на його наступ­них сторінках, розташовуючи в порядку посилань на них у тексті ПЗ. До


додатків входять великі за формою та обсягом розрахункові таблиці допоміжних даних та графіки, довідкові та інші матеріали, що доповнюють текстову частину роботи.

Посилання на додатки в тексті ПЗ дають за формою: «... наведено в додатку А», «... наведено в таблиці В.5» або (додаток Б); (додатки К, Л ).

Кожен додаток необхідно починати з нової сторінки, вказуючи зверху посередині рядка слово «Додаток» і через пропуск його позначення. Додатки позначають послідовно великими українськими буквами, за винятком букв Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т. д. Якщо додатків більше ніж букв, то продовжують позначати арабськими цифрами. Дозволяється позначати додатки латинськими буквами, за винятком букв I та O.

Кожен додаток повинен мати тематичний (змістовний) заголовок, який записують посередині рядка малими буквами, починаючи з великої. За наявності основного напису – заголовок записують у відповідній графі.

Ілюстрації, таблиці, формули нумерують в межах кожного додатка, вказуючи його позначення: «Рисунок Б.3 – Найменування»; «Таблиця В.5 – Найменування» і т. п.

Нумерація аркушів документа і додатків, які входять до його складу, повинна бути наскрізна. Всі додатки включають у зміст, вказуючи номер, заголовок і сторінки, з яких вони починаються.


5.3 Правила оформлення графічної частини
У графічній частині бажано використовувати картографічний матеріал досліджуваних територій із нанесеними джерелами викидів, зонами забруднення, характером міграції забруднювальних речовин із врахуванням всіх факторів впливу. Графічна документація кваліфікаційної роботи являє собою ілюстрації, що містять рисунки, графіки, діаграми, схеми, формули, таблиці та інші результати експериментів.

Схеми необхідно виконувати відповідно до вимог стандарту ЄСКД на установлених форматах (ГОСТ 2.701-2008). При використанні комп’ютерних графічних редакторів дозволяється друкувати креслення і схеми на аркушах принтерного формату.

Кожен аркуш графічної частини повинен мати рамку робочого поля і основні написи. На плакатах основний напис розміщують з тильної сторони у відповідному місці (справа внизу).

У графах основного напису вказують:

у графі 1 – найменування частини (без вказування теми);

у графі 2 – позначення частини;

у графі 7 – порядковий номер листа наскрізний по дипломній роботі;

у графі 8 – загальна кількість аркушів частини;

у графі 9 – шифр спеціальності і позначення академічної групи;

у графі 11 – прізвища осіб, що підписали документ (без ініціалів);

у графі 12 – підписи осіб, прізвища яких зазначені в графі 11;

у графі 13 – дату підписання документа.

Графи 4, 14 – 18 не заповнюються.

Підпис керівника кваліфікаційної роботи на всіх частинах записки є обов’язковим.

Кожна схема повинна мати назву, яка визначається назвою її виду і типу, наприклад, Схема технологічна.

Назву схеми вписують в графу 1 основного напису після назви виробу, для якого розроблена схема і шрифтом меншого розміру. Назву виробу потрібно записувати в називному відмінку однини, ставлячи на першому місці іменник. Знак переносу в назвах не використовується, крапка в кінці не ставиться.

Всі написи на схемах повинні виконуватися креслярськими шрифтами згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 2.304-81.

Посилання на графічну частину виконують за формою: «... наведено на схемі 08-29.ДР.018.00.000 ЕЗ».

Якщо схема не вміщується на одній сторінці, то перехід на інші сторінки виконується символом з’єднання разом з символом коментаря:

5


5
[ До стор. 2 Зі стор. 1 ]

Графічна частина роботи повинна містити усі обов’язкові матеріали, зазначені у завданні. Рекомендований обсяг графічної частини – 3–5 аркушів формату А4. Графічна частина роботи використовується дипломником під час публічного захисту. В графічній частині рекомендовано подавати: • структурні схеми;

 • функціональні схеми;

 • технологічні схеми;

 • часові діаграми роботи пристроїв та систем;

 • блок-схеми алгоритмів моделювання;

 • результати досліджень у вигляді графіків і таблиць.

Обсяг додаткових ілюстративних матеріалів (плакатів), які виконуються на розсуд дипломника з метою полегшення захисту, не регламентується, але вони не замінюють обов’язкових креслень та схем.

6 РОЗГЛЯД ТА ЕКСПЕРТИЗА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
6.1 Допуск до захисту в Державній екзаменаційній комісії (ДЕК)
До захисту в ДЕК допускаються кваліфікаційні роботи, теми яких затверджені наказом по ВНТУ, виконані з дотриманням нормативних вимог, що підтверджено підписами керівників і консультантів робіт, а також містять у вигляді окремих документів відгуки керівників і рецензентів, оформлені за чинними у ВНТУ вимогами до такого типу документів. На титульному аркуші, завданні, ТЗ та інших (за необхідності) текстових і графічних документах роботи повинен бути затверджуваний підпис завідувача випускової кафедри. Крім того, для МКР обов’язковою є наявність наукової новизни та практичної цінності кваліфікаційної роботи. За їх відсутності робота не допускається до захисту.

Рішення про допущення до захисту приймається завідувачем випускової кафедри на підставі результатів попереднього захисту. Витяг з протоколу засідання кафедри з обґрунтуванням цього рішення, узгоджений з деканом факультету (директором інституту), подається першому проректору з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення. Кваліфікаційні роботи, допущені до захисту в ДЕК, направляються завідувачем випускової кафедри на рецензування (відгуки керівників вилучаються).


6.2 Рецензування та оцінювання кваліфікаційних робіт
Рецензент (опонент) призначається з числа висококваліфікованих фахiвцiв іншої кафедри (зазвичай, спорідненої з випусковою) за поданням випускових кафедр. В окремих обґрунтованих випадках до рецензування кваліфікаційних робіт можуть залучатись фахівці підприємств (установ, фірм тощо) або з інших ВНЗ. За рівень компетентності рецензента несе відповідальність завідувач випускової кафедри.

Рецензент після ретельного аналізу роботи складає рецензію за встановленою формою з обов’язковим висвітленням таких питань:

- вiдповiднiсть змісту кваліфікаційної роботи темі і завданню на роботу;

- актуальність теми кваліфікаційної роботи та практична цінність результатів роботи у випадку впровадження в народне господарство;

- наявність замовлення роботи організацією (за наявності), що підтверджується погоджувальним підписом замовника на титульному аркуші, ТЗ, скріпленим його печаткою, та іншими документами (актами впровадження тощо);

- достатність вихідних даних для проектування (дослідження), їх спрямованість на пошук оптимальних (раціональних) рішень з урахуванням останніх досягнень науки та техніки, обґрунтованість і повнота окремих обов’язкових розділів ТЗ;

- наявність обґрунтованих рішень на підставі багатоваріантного аналізу основної задачі кваліфікаційної роботи за результатами літературного та патентного пошуку новітніх досліджень, застосування варіантних пiдходiв під час розв’язання всіх проектних (дослідницьких) задач;

- глибина обґрунтувань прийнятих рішень;

- рівень пророблення основного рішення (синтез, аналіз, технічні розрахунки тощо);

- науковий рівень (для МКР) і глибина експериментальних досліджень;

- застосування комп’ютерної техніки для розв’язання задач основної частини роботи (оптимiзацiя, моделювання та ін.), рівень використання стандартних та оригінальних програм для проведення необхідних проектних розрахунків і аналізу результатів досліджень;

- наявність у ПЗ обґрунтування усіх рішень (методів дослідження, динамічних і математичних моделей тощо), стиль написання (обґрунтувальний чи описовий) і вiдповiднiсть оформлення вимогам чинних стандартів;

- повнота відображення графічним матеріалом основного змісту кваліфікаційної роботи, вiдповiднiсть графічних матеріалів конкретному об’єкту (предмету) дослідження і вимогам чинних стандартів.

Рецензент оцінює кваліфікаційну роботу і робить висновок про можливість (неможливість) присвоєння дипломнику відповідної кваліфікації та ставить свій підпис в основних написах графічних матеріалів, ПЗ та інших текстових документах і у відповідній графі завдання на кваліфікаційну роботу.

Після отримання відгуку керівника та рецензії (відгуку опонента) ніякі зміни або виправлення у кваліфікаційній роботі не допускаються.

Під час роботи ДЕК всі кваліфікаційні роботи оцінюються відповідно до встановлених випусковою кафедрою критеріїв оцінювання якості виконання кваліфікаційної роботи (табл. 6.1).


Таблиця 6.1 – Критерії аналізу якості кваліфікаційної роботи

критерію


Критерії

Оцінка

1

Відповідність теми роботи узагальненому об’єкту дослідження і змісту роботи

Відповідає

1

Частково відповідає

0

Не відповідає

робота

знімається

з захисту


2

Наявність розробленого ТЗ

ТЗ розроблене і затверджене замовником

1

ТЗ розроблено частково

0,5

ТЗ не відповідає змісту роботи

0

Продовження таблиці 6.1критерію


Критерії

Оцінка

3

Наявність оцінки впливу на навколишнє середовище

Оцінка впливу на навколишнє середовище здійснена

1

Оцінка впливу на навколишнє середовище частково здійснена

0

Оцінка впливу на навколишнє середовище не здійснена

робота

знімаєтьсяз захисту

4

Наявність та рівень обґрунтувань проектних рішень

Всі обґрунтовані

1

Обґрунтування носить епізодичний характер

0,5

Відсутні обґрунтування

0

5

Глибина опрацювання основного проектного рішення (розробка моделі, заходів, методики, створення дослідного зразка, програмного продукту)

Достатня

1

Недостатня

0,5

Відсутня

0

6

Рівень та коректність перевірки прийнятих рішень, експеримент, комп’ютерне моделювання

Експериментально підтверджені

1

Експеримент формальний

0,5

Експеримент відсутній

0

7

Використання комп’ютерної техніки для вирішення основної задачі роботи (оптимізація, моделювання тощо)

Має місце

1

Техніка використовується лише для розрахунків

0,5

Техніка не використовується

0

8

Підпорядкованість допоміжних розділів основної частини

Повністю підпорядкована

1

Частково підпорядкована

0,5

Зв’язок відсутній

0

9

Наявність оригінальних рішень (патент, стаття, тези доповіді)

Є відповідний документ

1

Немає

0

10

Наявність зв’язку між розділами

Логічно пов’язані між собою

1

Частково пов’язані

0,5

Не пов’язані

0

11

Якість пояснювальної записки (чи є обґрунтування, чи дотримуються вимоги)

Відповідає вимогам

1

Частково відповідає

0,5

Не відповідає

0

12

Якість графічної частини (відповідність змісту роботи, дотримання вимог)

Відповідає вимогам

1

Частково відповідає

0,5

Не відповідає

0

Отримані згідно з таблицею 6.1 бали додаються і оцінка якості кваліфікаційної роботи визначається відповідно до таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 – Оцінювання якості кваліфікаційної роботи


Оцінка

Кількість балів

відмінно

А

10–12

добре

B

9–9,5

C

7–8,5

задовільно

D

6–6,5

E

4–5,5

незадовільно

FX

0–3,5

При виставленні підсумкової оцінки за захист кваліфікаційної роботи враховується якість відповідей дипломника на поставлені під час захисту запитання. Критерії оцінювання відповідей дипломника такі.Оцінка «відмінно»:

- дані відповіді на всі запитання членів ДЕК, що стосуються суті роботи;

- студент вільно і аргументовано відповідає на запитання, демонструючи знання останніх досягнень у екологічній галузі;

- відповіді відзначаються конкретністю та лаконічністю;

- відповіді студента розкривають екологічну ерудицію та глибокі знання кваліфікованого фахівця;

- культура мови характеризує загальну ерудицію студента, здатність переконливо відстоювати прийняті рішення.

Оцінка «добре»:

- відповіді на питання є аргументованими, але не завжди повними;

- у відповідях на запитання допускається некоректність, хоча за своєю суттю вони правильні;

- допускаються окремі неточності у термінології;

- мова показує культуру студента, переконаність у прийнятих рішеннях.Оцінка «задовільно»:

- відповіді на запитання є неповними або неаргументованими;

- відповіді відзначаються розпливчастістю та неконкретністю;

- допускаються помилки або суттєві неточності у спеціальній термінології, хоча в цілому студент екологічно грамотний.Рішення про підсумкову оцінку приймає ДЕК колегіально із врахуванням якості кваліфікаційної роботи та відповідей на запитання.
6.3 Перенесення термінів захисту кваліфікаційної роботи
Студенту, який не захистив кваліфікаційну роботу у визначений графіком термін з поважних, підтверджених документально причин, захист може бути перенесений на наступний термін роботи ДЕК, але не пізніше ніж на три роки. Після розгляду заяви ректором і прийняття позитивного рішення, документи з рекомендацією завідувача випускової кафедри передаються до навчального відділу не пізніше першого дня після проведення попереднього захисту. Після цього готується проект наказу про захист кваліфікаційної роботи за індивідуальним графіком.

Студенти, не допущені до захисту кваліфікаційних робіт, як і ті, що не захистили їх, відраховуються з університету з отриманням академічної довідки і правом повторного захисту проекту (роботи) протягом трьох років після закінчення ВНТУ.

Для здійснення повторного захисту кваліфікаційної роботи відрахований студент повинен відновитись у ВНТУ, ліквідувати академічну різницю з дисциплін, що може виникнути на момент повторного захисту, і до початку дипломного проектування відповідного року подати заяву на ім’я ректора, узгоджену з деканом або директором навчально-наукового інституту та завідувачем випускової кафедри, на підставі якої видається наказ про допуск до дипломного проектування.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Положення про кваліфікаційну роботу у Вінницькому національному технічному університеті / [Романюк О. Н., Обертюх Р. Р., 
  Савчук Т. О., Громова Л. П. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 27 с.

 2. Положення про організацію виконання та захисту бакалаврської дипломної роботи / [Романюк О. Н., Лисенко Г. Л., Громова Л. П. та ін.] – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 13 с.

 3. Ісаєнко В. М. Екологія та охорона навколишнього середовища. Дипломне проектування : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. /
  Ісаєнко В. М., Криворотько В. М., Франчук Г. М. – К. : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 192 с.

 4. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів екологічних спеціальностей усіх форм навчання / [Мислюк О. О., Циганенко О. І., Жицька Л. І. та ін.] – Черкаси : ЧІТІ, 2001. – 35 с.

 5. Гринькова М. В. Дипломні та кваліфікаційні роботи. Вимоги до їх написання, оформлення та захисту (для студентів природничого факультету) : посібник / Гринькова М. В., Шиян Н. І., Гуріненко Н. О. – Полтава : АСМІ, 2001. – 74 с.

 6. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання Прес, 2002. 121 с.

 7. Лазор О. Я. Екологічна експертиза: теорія, методологія, практика /
  Лазор О. Я. – Л. : Ліга-Прес, 2002. – 364 с.

 8. Одум Ю. Экология / Одум Ю. – М. : Мир, 1986. – 835 с.

 9. Білявський Г. О. Основи загальної екології : підручник /
  Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. – [2-е вид., зі змінами]. – К. : Либідь, 1995. – 346 с.

 10. Инженерная экология : учебник / [под ред. В. Т. Медведєва]. – М. : Гардарики, 2002. – 687 с.

 11. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Постанова ВР України № 1268-ХІІ від 26.06.91 (із змінами та доповненнями).

 12. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». Постанова ВР України № 2707-ХІІ від 16.10.92 (із змінами та доповненнями).

 13. Закон України «Про екологічну експертизу». Постанова ВР України № 45/95-ВР від 9.09.95.

 14. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Постанова ВР України № 4005-ХП від 24.02.94.

 15. Сучасні технології знешкодження непридатних пестицидів : монографія / [Петрук В. Г., Яворська О. Г., Васильківський І. В. та ін.]. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2003. – 254 с.

 16. Васильківський І. В. Автоматизований контроль оптичних параметрів водно-дисперсних середовищ : монографія / І. В. Васильківський,
  В. Г. Петрук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 171 с.

 17. Екологічні аспекти термічного знешкодження непридатних отрутохімікатів : монографія / [Петрук В. Г., Яворська О. Г.,
  Васильківський І. В. та ін.]. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 254 с.

 18. Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області : монографія / [Петрук В. Г.,
  Мудрак О. В., Яворська О. Г. та ін.]. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 159 с.

 19. Беспамятов Г. П. Предельно-допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде / Г. П. Беспамятов, Ю. А. Кротов. – Л. : Химия, 1985. – 528 с.

 20. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. ДБН А.2.2-1-2003 / розроб. В. Г. Чуніхін [та ін.] ; Державний комітет України з будівництва та архітектури. – К. : Держбуд України, 2004. – 23 с.

 21. Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів / Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 389 від 20.07.2009.

 22. Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря / Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 639 від 10.12.2008.

 23. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Техноекологія» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / [Звуздецька Н. С., Євсєєва М. В., Васильківський І. В. та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 65 с.

 24. Клименко Л. П. Техноекологія : навчальний посібник /
  Клименко Л. П. – Сімферополь : Таврія, 2000. – 542 с.

 25. Білявський Г. О. Основи екології. Теорія та практикум : навчальний посібник / Білявський Г. О., Бутченко Л. І., Навроцький В. М. – К. : Лібра, 2002. – 352 с.

 26. Батлук В. А. Основы экологии и охрана окружающей природной среды / Батлук В. А. – Львов : Афиша, 2001. – 336 с.

 27. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны : ГОСТ 12.1.005-1988. [Дата введения 1989-01-01]. – М. : Министерство здравоохранения СССР, Всесоюзный Совет Профессиональных Союзов, 1988. – 46 с.

 28. Нормы предельно допустимых концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе : каталог. – К. : МОЗ Украины, Украинский Центр Государственного Санитарно-эпидемиологического контроля, 1996. – 23 с.

 29. Про затвердження нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел / Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006.

 30. Матеріали з впровадження нового механізму регулювання викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря / [за ред.
  С. С. Куруленка]. – К. : ДЕІ Мінприроди України, 2007. – 216 с.
Каталог: sites -> default -> files -> Docs
Docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
Docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 2016 зміст вступ
Docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 02 методологія та методи соціологічних досліджень Затверджено
Docs -> Методичні рекомендації щодо підготовки І захисту дипломних робіт бакалавра Київ 2016 зміст
Docs -> Програма вступних випробувань з дисципліни
Docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 201 3 зміст
Docs -> «соціологічна концептуалізація інноваційної поведінки у транзитному суспільстві»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка