2 організація виконання кваліфікаційної роботи


Додаток А Приклади тем кваліфікаційних робітСторінка35/35
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.08 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Додаток А

Приклади тем кваліфікаційних робіт

 1. Обґрунтування наукових засад оцінювання екологічного стану природних водойм м. Вінниці на основі розрахунку техногенних ризиків.

 2. Екологічна безпека інтегрованого управління угрупуваннями мисливських тварин Західного Лісостепу України (на прикладі Прибузького лісництва).

 3. Екологічна безпека візуального сприйняття природного та штучного середовищ.

 4. Екологічне обґрунтування методів використання водню як альтернативного палива.

 5. Обґрунтування наукових засад оцінювання техногенних ризиків від впливу іонізуючого випромінювання на навколишнє середовище та здоров’я населення України.

 6. Еколого-економічне оцінювання впливу автотранспорту на людину і довкілля.

 7. Еколого-економічне оцінювання якості та контролю за станом земельного фонду Вінницької області.

 8. Оцінювання впливу сполук заліза на навколишнє середовище.

 9. Еколого-економічне оцінювання забруднення річки Снивода за характеристиками макрофітів.

 10. Екологічні проблеми сміттєспалювальних заводів.

 11. Екологічні ризики при використанні автотранспортних засобів на території м. Вінниці.

 12. Еколого-економічне оцінювання радіоекологічних та медико-біологічних наслідків Чорнобильської катастрофи.

 13. Обґрунтування рівня екологічної безпеки місць зберігання радіоактивних відходів.

 14. Екологічна безпека впливу транспортного шуму на організм людини.

 15. Екологічна безпека та якість бутильованої питної води.

 16. Потенціал використання біогазових установок у Вінницькій області.

 17. Удосконалення системи моніторингу якості підземних вод.

 18. Екологічні аспекти та проблеми формування паспортизації зелених насаджень у м. Вінниця.

 19. Оцінювання рівня екологічної безпеки станції технічного обслуговування автомобілів «Фаворит» в м. Жмеринка.

 20. Комплексна утилізація пестицидів та отрутохімікатів і відновлення земель забруднених ними.

 21. Екологічна безпека деревообробного виробництва.

 22. Обґрунтування рівня екологічної безпеки та оцінювання ризиків функціонування фітоценозів м. Вінниці.

 23. Обґрунтування рівня екологічної безпеки знешкодження непридатних пестицидних препаратів.

 24. Екологічна безпека утилізації автомобільних шин.

 25. Обґрунтування рівня екологічної безпеки та розрахунок ризиків забруднення нафтою поверхневих водойм.

 26. Обґрунтування рівня екологічної безпеки та розрахунок ризиків транспортування токсичних речовин залізничним транспортом.

 27. Екологічна безпека стерилізації води.

 28. Моніторинг викидів в атмосферу забруднювальних речовин підприємствами харчової промисловості міста Вінниці.

 29. Аналіз екологічних аспектів видобування мінеральних вод у Вінницькій області.

 30. Аналіз екологічного стану атмосферного повітря міста Вінниці за даними державного моніторингу.

 31. Контроль викидів стаціонарних джерел за допомогою газоаналізаторів.

 32. Дослідження ареалів поширення амброзії полинолистої та тополі у
  м. Вінниці.


 33. Наукове обґрунтування екологічного впливу промислових аерозолів на здоров’я населення.

 34. Екологічно безпечні технології очищення промислових та стічних вод.

 35. Екологічно збалансоване формування водогосподарського балансу річки Південний Буг.

 36. Обґрунтування наукових засад екологічно безпечної піролізної переробки харчових побутових відходів.

 37. Екологічна безпека побутових будівельних матеріалів та переробка відходів будівництва.

 38. Обґрунтування теоретичних основ рекультивації забруднених земель поблизу сховищ з отрутохімікатами.

 39. Екологічний контроль та оцінювання впливу на довкілля при видобуванні мінеральних вод у Вінницькій області.

 40. Обґрунтування розроблення еколого-туристичних маршрутів поблизу
  м. Вінниці.

Додаток Б

Зразок титульного аркуша кваліфікаційної роботи

Вінницький національний технічний університет

___________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)


Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

___________________________________________________________________________

(повне найменування інституту, назва факультету (відділення))
Кафедра екології та екологічної безпеки

___________________________________________________________________________

(повна назва кафедри (предметної, циклової комісії))

Пояснювальна записка


до магістерської кваліфікаційної роботи
_______магістр_______

(освітньо-кваліфікаційний рівень)


на тему ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Виконав: студент групи_____ЕКО-13м______


спеціальності_101 «Екологія» _

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

_________ Міськів С. В.____________________

(прізвище та ініціали)


Керівник _ к. т. н., доцент Васильківський_І. В.

(прізвище та ініціали)


Рецензент _д.х.н., професор Ранський А. П.___

(прізвище та ініціали)


Вінниця – 2016 року


Додаток В


Зразок оформлення завдання на кваліфікаційну роботу
Вінницький національний технічний університет_________

( повне найменування вищого навчального закладу )

Інститут ______екологічної безпеки та моніторингу довкілля __Кафедра, циклова комісія _______екології та екологічної безпеки_____

Спеціальність ___183 «Технології захисту навколишнього середовища»

(шифр і назва)
ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ


Начальник ЛОНС ВОНС

ВП «Хмельницька АЕС»

___________________О. В. Голод

(підпис)

«___» ______________2016 року


Завідувач кафедри ЕЕБ,

к. т. н., доцент

__________________В. А. Іщенко

(підпис)

«___» _______________2016 рокуЗАВДАННЯ


НА МАГІСТЕРСЬКУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
_______________________Міськів Світлані Василівні ______________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ____________________
керівник роботи___Васильківський Ігор Володимирович, к.т.н., доцент_

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)


затверджено наказом по ВНТУ від «___»_____________2016 року №___
2. Строк подання студентом роботи _______________________________
3. Вихідні дані до роботи:

1. Характеристика розміщення ХАЕС у навколишньому природному середовищі та її вплив на елементи природного середовища за результатами досліджень ЛОНС ВОНС ВП «Хмельницька АЕС» .

2. Викиди сірки та азоту в атмосферу, скиди стічних вод, радіоактивні відходи за 2004 – 2010 роки (додаток Б).


4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

1. Характеристика території розміщення станції. .

2. Характеристика впливу ХАЕС на довкілля. .

3. Проблематика та перспективи щодо збору, збереження, захоронення та переробки радіоактивних відходів. .

4. Екологічні аспекти утилізації радіоактивних відходів. .

5. Економічна частина.__ __________________

6. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях._ __
5. Перелік графічного матеріалу:

 1. Щільність забруднення ближньої зони ХАЕС 137Cs (2009 рік). .

 2. Питома активність 40К в ґрунтах ближньої зони ХАЕС. .

 3. Карта розсіювання викидів S02. .

 4. Карта розсіювання викидів N02. .


6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв


4

Доцент Краєвська А.С.
7. Дата видачі завдання «_24_» ___лютого____ 2016 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Етапи магістерської кваліфікаційної

роботи


Строк

виконання етапів

роботи

Примітка


1. Розробка технічного завдання

3.03.2016
2. Характеристика території розміщення станції

7.04.2016
3. Характеристика впливу ХАЕС на довкілля

14.04.2016
4. Проблематика та перспективи щодо збору, збереження, захоронення та переробки радіоактивних відходів

28.04.2016
5. Екологічні аспекти утилізації радіоактивних відходів

20.05.2016
6. Економічна частина

5.06.2016

Студент ________________ Міськів С. В.

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _______________ _Васильківський І. В.

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Додаток Г

Зразок оформлення анотації кваліфікаційної роботи


АНОТАЦІЯ

В роботі наведено загальну характеристику небезпечних компонентів у складі побутових відходів, проаналізовано вплив таких відходів на людину та довкілля. Також розглянуто методи утилізації небезпечних компонентів, які містяться у складі побутових відходів.

Визначено вплив небезпечних компонентів твердих побутових відходів на живі організми на прикладі батарейок.

Розроблено рекомендації щодо поводження з небезпечними компонентами побутових відходів.

Додаток Д


Зразок оформлення реферату кваліфікаційної роботи
РЕФЕРАТ
Магістерська кваліфікаційна робота: 127 с., 14 рис., 27 табл.,
45 джерел.

В магістерській кваліфікаційній роботі наведено загальні відомості про антропогенний вплив на навколишнє природне середовище ВП «Хмельницька АЕС» на території міста Нетішин Хмельницької області. Наведено дані забруднення атмосферного повітря, поверхневих вод, ґрунту викидами і скидами ХАЕС. В роботі також подані результати досліджень екологічного стану навколишнього природного середовища міста Нетішин проведені спеціалізованою екологічною лабораторією електростанції. Для покращення стану здоров’я населення даної території, запропоновані ефективні природоохоронні заходи, зокрема по утилізації РАВ ядерного походження.Метою роботи є наукове обґрунтування рівня екологічної безпеки ВП «Хмельницька АЕС» та розробка природоохоронних заходів і рекомендацій щодо покращення рівня захисту навколишнього природного середовища та здоров’я населення прилеглої тридцятикілометрової санітарно-захисної зони та території м. Нетішин Хмельницької області.

Об’єктом досліджень є характеристики забруднення території
м. Нетішин та прилеглої тридцятикілометрової санітарно-захисної зони прилеглої до території розміщення АЕС спричинені виробничою діяльністю ВП «Хмельницька АЕС».

Галузь застосування – охорона навколишнього природного середовища України, ядерна безпека і захист від негативного впливу джерел радіоактивних відходів.

АЕС, РАДІОАКТИВНІ ВІДХОДИ, ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК, ПРОЕКТНА АВАРІЯ, МАКСИМАЛЬНА ПРОЕКТНА АВАРІЯ, ЗАПРОЕКТНА АВАРІЯ.


Додаток Е


Зразок оформлення технічного завдання на кваліфікаційну роботу
Додаток А

Технічне завдання
Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ЕЕБ,

к. т. н., доцент

____________________ В. А. Іщенко

(підпис)

«___» _____________ 2016 рокуТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на бакалаврську дипломну роботу
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

08-48.БДР.004.01.000 ТЗ

спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»


Керівник бакалаврської дипломної роботи : к.т.н., доцент

________________І. В. Васильківський

(підпис)

« ___» ______________ 2016 р.


Виконавець: студент гр. ЕКО-11

________________В. В. Вовк

(підпис)

« ___» ______________ 2016 р.


Вінниця 20161. Підстава для проведення робіт.

Підставою для виконання роботи є наказ № _39_ по ВНТУ від «_13_» ___лютого___ 2016 р., та індивідуальне завдання на БДР, затверджене протоколом №_13_ засідання кафедри ЕЕБ від «_24_» __лютого___ 2016 р.2. Мета роботи.

Метою роботи є розробка заходів та засобів контролю забруднення водних об’єктів.3. Вихідні дані для проведення робіт.

Результати досліджень екологічних характеристик (гідрохімічних показників) природних водних об’єктів на території м. Жмеринка (гранична межа 3 категорії екологічної оцінки) (додаток Б).4. Методи дослідження

Оптичні методи контролю забруднення водних об’єктів.5. Етапи роботи і терміни їх виконання
Найменування етапів БДР

Термін

виконання1.

Розроблення технічного завдання

3.03.2016

2.

Робота з літературними джерелами. Аналіз методів і засобів для

дослідження та контролю водних об’єктів7.04.2016

3.

Розроблення структурної схеми радіобуя для дослідження екологічного стану водних об’єктів

14.04.2016

4.

Експериментальні дослідження гідрооптичних властивостей природних водних середовищ

28.04.2016

5.

Аналіз результатів експериментальних досліджень водно-дисперсних середовищ

5.05.2016

6.

Розробка природоохоронних заходів і рекомендацій для контролю забруднення і поліпшення екологічного стану водних об’єктів

20.05.2016

7.

Підготовка висновків, додатків і переліку літератури

5.06.2016


6. Призначення і галузь використання

Розробка може бути використана підприємствами для випуску нових видів вимірювального обладнання та спеціалізованими організаціями для здійснення контролю якості водних об’єктів.7. Вимоги до розробленої документації

Пояснювальна записка та графічна частина.8. Порядок приймання роботи

Публічний захист роботи «__22__» __червня___ 2016 р.

Початок розробки «__24__» __лютого___ 2016 р.

Граничні терміни виконання БДР «__10__» __червня___ 2016 р.Розробив студент групи ЕКО-11 __________________ В. В. ВовкКаталог: sites -> default -> files -> Docs
Docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
Docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 2016 зміст вступ
Docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 02 методологія та методи соціологічних досліджень Затверджено
Docs -> Методичні рекомендації щодо підготовки І захисту дипломних робіт бакалавра Київ 2016 зміст
Docs -> Програма вступних випробувань з дисципліни
Docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 201 3 зміст
Docs -> «соціологічна концептуалізація інноваційної поведінки у транзитному суспільстві»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка