2 організація виконання кваліфікаційної роботиСторінка4/35
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

- вибір засобів реєстрації об’єкта спостереження визначається цілями і завданнями дослідження, об’єктом, предметом і видом спостереження. Результати спостереження реєструються в протоколах, щоденниках, блокнотах, картах реєстрації;

- обробка та інтерпретація інформації подаються у звітному документі, де вказані час, місце, ситуація і спосіб спостереження, наведено характеристику спостережуваних ситуацій, підкреслено елементи новизни отриманих даних і наведено висновки.

Порівняння – один з методів пізнання, процес встановлення подібності або відмінності предметів та явищ дійсності, знаходження загального, притаманного двом або кільком об’єктам.

З метою отримання правильних результатів у процесі порівняння необхідно зіставляти тільки однорідні об’єкти чи поняття та порівнювати предмети за тими ознаками, які мають суттєве значення.

Вимірювання – це визначення числового значення певної величини за допомогою одиниці виміру, яке дає точні, кількісно визначені відомості про об’єкт.

Абстрагування, як метод, полягає в уявному відході від несуттєвих властивостей, зв’язків, відношень предметів і в той же час окремому виділенні однієї чи декількох основних рис, які цікавлять дослідника. Абстрагування дає змогу у процесі пізнання замінити складне простим, але це просте відображає основне в цьому складному.

Розрізняють процес і результат абстрагування, який називається абстракцією. Процес абстрагування – це сукупність операцій, результатом яких є кінцевий результат. Знання про окремі сторони об’єктів називають результатом абстрагування.

До теоретичних методів дослідження належить також аналіз і синтез, індукція та дедукція, які взаємопов’язані.

Аналіз, як метод наукового пізнання, дозволяє вивчати складові частини предмета. За допомогою аналізу виділяються і досліджуються певні ознаки предмета чи явища, що дозволяє вивчити його структуру, відокремити суттєві риси від несуттєвих, встановити зв’язки складових частин предмета досліджень.

Синтез – є наслідком з’єднання окремих частин предмета в єдине ціле, аналіз та синтез взаємопов’язані. Синтез міститься у самому аналізі й формує уявлення про виділені суттєві типові риси й уточнені знання про предмет.

Методи аналізу і синтезу застосовуються в теоретичних дослідженнях, відіграють суттєву роль в процесі експерименту, за результатами якого на основі аналізу формуються висновки й доводяться вони теоретичним шляхом за допомогою синтезу.

Індукція – це перехід від часткового до загального, при цьому на підставі знання про частину предметів дається висновок про них в цілому. Індукція, як метод пізнання, спрямована на з’ясування причинно-наслідкових зв’язків між природними явищами. Індуктивні знання носять імовірнісний характер, тому що вони лише виражають припущення про існування певної закономірності, вірогідність якого обов’язково перевіряється експериментом.

Протилежним методом пізнання є дедукція, при якій використовуються загальні наукові положення в процесі дослідження конкретних явищ, і яка дає вірогідні знання. Її основою є наукові положення, що не потребують експерименту [6].

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

2.1 Функції випускової кафедри
Роботу студентів над дипломними роботами організовує та постійно контролює випускова кафедра.

Випускова кафедра заздалегідь формує теми робіт і у листопаді-грудні поточного навчального року доводить їх до відома студентів з метою надання їм можливості вибору. Кафедра подає до навчального відділу перелік тем кваліфікаційних робіт, в якому під назвою теми роботи (проекту) вказується прізвище та ініціали керівника роботи (проекту). Терміни подачі:

- не пізніше першої декади вересня (тиждень після першої начитки) перелік тем БДР (БДП) студентів заочної форми навчання;

- не пізніше першої декади лютого перелік тем БДР (БДП) студентів денної форми навчання та перелік тем ДП (ДР) студентів денної і заочної форм навчання;

- не пізніше першої декади червня перелік тем МКР студентів денної і заочної форм навчання.

Означені переліки тем затверджується наказом ректора.

За необхідності випускова кафедра здійснює коригування тем кваліфікаційних робіт та подає їх на затвердження в навчальний відділ до початку дипломного проектування за графіком навчального процесу на поточний навчальний рік.

Випускова кафедра: • розв’язує всі питання стосовно органiзацiї виконання кваліфікаційної роботи студентами вiдповiдної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня;

 • готує необхідну документацію для цілеспрямованого проходження студентами переддипломної практики, визначає керівників практики, здійснює контроль за її проходженням, організовує захист звітів, проводить аналіз результатів практики;

 • приймає рішення про недопущення до дипломного проектування студентів, які не виконали програму переддипломної практики, і подає відповідну інформацію до деканату або до дирекції навчально-наукового інституту у вигляді службової записки завідувача кафедри після розгляду питання на засіданні кафедри;

 • організовує роботу студентів в залах дипломного проектування і разом з бібліотекою забезпечує їх необхідними методичними та довідковими матеріалами;

 • своїм рішенням визначає керівників і, за необхідності, консультантів кваліфікаційних робіт та подає необхідні дані до навчального відділу для підготовки проекту наказу;

 • регулярно заслуховує на засіданнях кафедри питання організації та ходу дипломного проектування, поточна інформація про стан якого доводиться до студентів через кафедральні стенди;

 • проводить проміжний контроль ходу проектування та попередній захист проектів (робіт), за результатами якого приймає рішення про допуск кваліфікаційної роботи до захисту в Державній екзаменаційній комісії (далі ДЕК);

 • організовує нормоконтроль кваліфікаційних робіт;

 • не пізніше першої декади травня поточного навчального року готує необхідні документи на голів ДЕК, не пізніше першої декади червня готує пропозиції до наказу ректора щодо складу ДЕК у вигляді службової записки з урахуванням навчального навантаження професорсько-викладацького складу кафедри та призначає технічного секретаря ДЕК. Ці документи подаються до навчального відділу;

 • не пізніше ніж за два тижні до початку роботи ДЕК подає в навчальний відділ затверджений першим проректором з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення графік захисту кваліфікаційних робіт;

 • організовує роботу ДЕК;

 • допомагає голові ДЕК у пiдготовцi звіту про роботу ДЕК і не пізніше встановленого розпорядженням першого проректора з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення терміну подає його до навчального відділу;

 • щорічно у вересні, жовтні, грудні проводить самоаналіз якості кваліфікаційних робіт, обговорює на засіданні кафедри підсумки роботи ДЕК та результати самоаналізу, а також розглядає заходи щодо покращення організації виконання та підвищення якості кваліфікаційних робіт.

Головою ДЕК повинна бути людина зі сторонньої організації, компетентна в екологічних питаннях.
2.2 Функції керівника кваліфікаційної роботи
До керівництва кваліфікаційною роботою залучаються викладачі, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, вчене звання доцента або професора. Як виняток, керівництво БДР може доручатися викладачам без наукового ступеня за умови достатнього досвіду роботи. За цими викладачами рішенням випускової кафедри закріплюються консультантами викладачі, що мають науковий ступінь. Керівниками магістерських кваліфікаційних робіт призначаються провідні науково-педагогічні працівники з науковим ступенем кандидата або доктора наук.

Керівник кваліфікаційної роботи: • готує та видає індивідуальне завдання на дипломне проектування, чим визначає коло питань, які мають висвітлюватися у роботі;

 • не пізніше тижневого терміну після завершення переддипломної практики остаточно коригує завдання з урахуванням підсумків практики;

 • затверджує та контролює графік виконання роботи;

 • консультує та організовує роботу дипломника з усіх питань дипломного проектування, координує роботу з питань, які належать до компетенції залучених консультантів;

 • здійснюючи загальне керівництво і поставивши свій підпис у вiдповiдних графах текстової та графічної частин роботи, несе відповідальність за дотримання чинних нормативних вимог;

 • готує відгук на роботу, в якому дає характеристику доцiльностi (актуальності) і обґрунтованості прийнятих дипломником рішень, повноти виконання завдання, визначає рівень його фахової підготовки, ерудиції, творчого потенціалу, ступінь самостiйностi у вирiшеннi поставлених задач і дотримання ним графіка виконання роботи. Оцінює якість виконання роботи та несе відповідальність за об’єктивність оцінювання;

 • в разі обґрунтованої необхідності може взяти на себе вiдповідальнiсть за правильність виконання не тільки основної частини, але й допоміжних розділів роботи. В цьому випадку керівник ставить свій підпис в графах індивідуального завдання, відведених для консультантів з допоміжних розділів;

 • як правило, має бути присутнім на захисті робіт дипломників, керівником яких він є.


2.3 Функції консультанта кваліфікаційної роботи
В разі необхідності консультування студента зі специфічних питань або з питань, які належать до компетенції кафедр фундаментальних чи загальноінженерних дисциплін, завідувачем випускової кафедри на пропозицію керівника кваліфікаційної роботи може призначатися консультант з окремих роздiлiв роботи з числа представників виробництва, науково-дослідних та проектних організацій, викладачів інших кафедр. Він консультує дипломника з вiдповiдних питань, перевіряє правильність виконання та оформлення цих питань, що засвідчує своїм підписом у відповідній графі індивідуального завдання на кваліфікаційну роботу. Відповідальність за компетентність залученого консультанта з вiдповiдних питань кваліфікаційної роботи несе завідувач випускової кафедри. Завдання, що видаються консультантами, обов’язково погоджуються з керівником роботи.

Консультантом дипломника при виконанні ДР (ДП) і МКР з питань розрахунків економічних показників може бути викладач кафедр факультету менеджменту або випускової кафедри відповідно до навчального навантаження, затвердженого наказом ректора. Після завершення робіт, пов’язаних із проведенням економічних розрахунків, консультант перевіряє відповiднi матеріали і ставить свій підпис у відповідній графі індивідуального завдання кваліфікаційної роботи.2.4 Функції студента-дипломника
Не пізніше як за два тижні до початку переддипломної практики студент отримує від керівника та консультантів завдання на підбір та опрацювання необхідних матеріалів для виконання кваліфікаційної роботи.

Студент, який успішно виконав навчальний план фахової підготовки, допускається до виконання кваліфікаційної роботи. Він має право вибору теми кваліфікаційної роботи з числа запропонованих випусковою кафедрою або може запропонувати свою тему з належним обґрунтуванням доцiльностi її розробки та можливості виконання. В обох випадках студент звертається з відповідною заявою на ім’я завідувача випускової кафедри, в якій просить надати йому можливість виконувати кваліфікаційну роботу за темою, назву якої наводить в заяві, і призначити керівника роботи з числа викладачів кафедри, прізвище якого наводиться в заяві, за умови згоди останнього, про що свідчить його підпис.

Відповiдальнiсть за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків та якість оформлення кваліфікаційної роботи несе студент – автор роботи.

Студент зобов’язаний виконувати кваліфікаційну роботу з урахуванням перспективного розвитку галузі, використовуючи передові досягнення науки та техніки, сучасні інформаційні технології, реалізуючи свої творчі задуми.

Згідно з встановленим графіком виконання кваліфікаційної роботи студент зобов’язаний своєчасно подавати керiвниковi роботи результати роботи над БДР (БДП), ДП (ДР), МКР.

Якщо студент подає на попередній розгляд (попередній захист) несамостiйно виконану роботу, про що, зокрема, свідчить його некомпетентність у прийнятих рішеннях та матеріалах кваліфікаційної роботи, рішенням кафедри робота до захисту в ДЕК не допускається, що супроводжується вiдповiдною процедурою (підрозділ 6.3).


2.5 Функції технічного секретаря ДЕК
Проходить інструктаж на нараді з питань оформлення технічної документації ДЕК, яку проводить навчальний відділ.

У день засідань веде протоколи ДЕК і заповнює залікові книжки студентів. Того ж дня подає до навчального відділу підсумок захисту кваліфікаційних робіт та здає їх на зберігання до бібліотеки.

Готує необхідну інформацію для членів ДЕК про студентів, які захищають кваліфікаційні роботи.

Слідкує за дотриманням графіка захисту кваліфікаційних робіт.

Надає допомогу голові ДЕК у підготовці звіту.

Подає до ДЕК відгуки керівників кваліфікаційних робіт та результати їх рецензування.

3 ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
3.1 Загальні положення
Кваліфікаційна робота є самостійною робо­тою студента та виконується відповідно до вимог вищої школи і випускової кафедри.

З врахуванням тих обставин, що кваліфікаційна робота певною мірою має навчальний характер, а з іншого боку є кваліфікаційною роботою дипломника, необхідно дотримуватись ряду основних нормативних вимог.

При виконанні роботи необхідно провести багатоваріантний аналіз основної задачі на основі огляду сучасних літературних джерел, патентного пошуку та найновіших розробок. У кваліфікаційній роботі повинні бути відображені варіантні підходи при вирішенні усіх задач. Економічні аспекти мають бути враховані і при розробці технічного завдання.

Головне завдання дипломного проектування розв’язання актуальних проблем екології та охорони навколишнього природного середовища, гарантування екологічної та техногенної безпеки в різних галузях народного господарства.

Успішне вирішення цього завдання можливе лише за умови пра­вильної оцінки джерел забруднення довкілля, визначення напрямів раціонального користування ресурсами, способів розроблення новітніх технологій, які не завдаватимуть шкоди навколишньому природному середовищу. З урахуванням цього кваліфікаційна робота, з одного боку, повинна мати науково-дослідний характер і розрахунково-технічну частину, а з іншого боку мати навчальний характер.

Розв’язання основної задачі дослідження повинно ґрунтуватись на аналізі сучасних методів, методик, моделей, засобів вирішення поставленої задачі, описаних в технічній літературі і патентах. Вибір оптимального варіанта розробки об’єкта потрібно виконувати на основі результатів аналізу відомих розробок (досліджень) і декількох (не менше двох) можливих варіантів розв’язання проблеми.

Усі запропоновані рекомендації із обґрунтуванням і аналізом вихідних даних, аналізом впливаючих факторів та результатів розрахунків повинні відповідати концепції сталого розвитку.

Глибина проробки основного рішення повинна бути достатньою для практичної реалізації чи підтримки запропонованих ідей.

Експериментальні дослідження або комп’ютерне моделювання об’єкта дослідження супроводжується відповідними обґрунтуваннями та аналізом.

Обґрунтовуються вихідні дані, результати аналізуються та використовуються у роботі. Обов’язково повинна простежуватись підпорядкованість допоміжних розділів основній задачі.

Графічна частина повинна повністю відповідати конкретному об’єкту дослідження і відображати зміст роботи.

Безумовним є дотримання при оформленні кваліфікаційної роботи вимог діючих стандартів до текстової документації.

Пояснювальна записка має містити обґрунтування усіх рішень роботи. Стиль її написання – обґрунтувальний. Додатки (за наявності) повинні бути пов’язані з текстом і основною частиною.

Пояснювальна записка повинна містити у собі ряд обов’язкових розділів та складових частин, перелік та вимоги до яких наведені нижче.

Текст пояснювальної записки має бути викладений в лаконічному обґрунтувальному стилі.

Будь-які розлогі «описування» або переписування матеріалів літературних джерел не допускаються. Якщо дипломник вважає за необхідність наведення певної кількості описових матеріалів, то вони розміщуються у додатках до пояснювальної записки.

Технологічна документація у записці оформляється відповідно до діючих стандартів.

Графічна частина роботи має містити усі обов’язкові матеріали, зазначені у завданні, а також додаткові ілюстративні матеріали (плакати), виконані на розсуд дипломника з метою полегшення захисту.

Вся основна графічна частина оформляється згідно з діючими стандартами і проходить нормоконтроль.

Не допускається підміна кваліфікаційної роботи простим реферуванням літературних джерел.

Бакалаврська дипломна робота (проект) може бути узагальненням виконаних раніше курсових робіт (курсових проектів), результатом науково-дослідної та конструкторсько-технологічної практики, підсумком робіт, виконаних в рамках дисципліни ОНДР, дослідно-конструкторських робіт (ДКР) тощо. БДР (БДП) може продовжуватись як дипломний проект (робота) під час навчання студента за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста або переростати у магістерську кваліфікаційну роботу (МКР).
3.2 Тематика кваліфікаційних робіт
Тематика кваліфікаційних робіт має бути актуальною. Робота може виконуватися на замовлення зовнішнього підприємства або установи (чи відповідного підрозділу ВНТУ). Сформульована тема роботи повинна відповідати фактичному об’єкту дослідження і узагальненому об’єкту діяльності студентів екологічних спеціальностей. Назва теми роботи повинна відображати суть об’єкта (предмета) дослідження і бути максимально конкретизованою. Неприпустимі назви тем широкого загального характеру. Бажано, щоб кількість слів у назві теми не перевищувала 11.

Тему кваліфікаційної роботи студент має право вибирати з числа тем, визначених випусковою кафедрою, яка найповніше відповідає його навчально-виробничим інтересам та схильностям і при цьому студент може виявити максимум особистої творчості й ініціативи або запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її виконання.

Теми кваліфікаційних робіт формуються диференційовано: • за типами базових промислових підприємств чи окремих технологічних ліній – тобто за типами техногенного впливу на природне довкілля;

 • за окремими компонентами природного середовища: атмосфера, літосфера, гідросфера;

 • за напрямками вирішення екологічної проблеми та шляхами оптимізації промислових технологій чи природокористування.

Напрямки досліджень, за якими може виконуватись кваліфікаційна робота:

 • оцінювання впливу на навколишнє середовище об’єкта господарювання або проекту;

 • розроблення методів і засобів дослідження та контролю стану навколишнього середовища;

 • розроблення методів і засобів очистки, знезараження, утилізації антропогенних викидів і відходів;

 • розроблення екологічних технологій і процесів;

 • розроблення природоохоронних заходів і засобів, спрямованих на покращення стану навколишнього середовища;

 • розроблення пропозицій і рекомендацій щодо покращення стану навколишнього середовища;

 • розроблення заходів щодо збереження біорізноманіття;

 • оцінювання фізичного, хімічного, параметричного та інших видів забруднення навколишнього середовища;

 • розроблення заходів щодо ресурсоенергозбереження;

 • оцінювання ризиків природних і антропогенних процесів;

 • рекомендації щодо використання альтернативних джерел енергії [7–20].

Приклади тем кваліфікаційних робіт наведені у додатку А.


Каталог: sites -> default -> files -> Docs
Docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
Docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 2016 зміст вступ
Docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 02 методологія та методи соціологічних досліджень Затверджено
Docs -> Методичні рекомендації щодо підготовки І захисту дипломних робіт бакалавра Київ 2016 зміст
Docs -> Програма вступних випробувань з дисципліни
Docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 201 3 зміст
Docs -> «соціологічна концептуалізація інноваційної поведінки у транзитному суспільстві»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка