2. структура І функції соціологіїСкачати 285.06 Kb.
Дата конвертації09.09.2018
Розмір285.06 Kb.
2. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ
Основні елементи соціологічної системи знань

Соціологія ~ це складна структура. Елементами цієї структу­ри є загальна соціологічна теорія, спеціальні соціологічні теорії, або теорії середнього рівня, і конкретно-соціологічні дослідження. (Див. мал. № 3.)

Загальна соціологічна теорія дає уявлення про суспільство як цілісний організм, систему соціальних механізмів, розкриває місце й роль основних соціальних зв'язків, формулює принципи соціаль­ного пізнання, основні методологічні підходи до соціологічного аналізу. Зокрема, формулюються вимоги системного аналізу, стра­тифікаційно-класового підходу, генетичного аналізу, комплексно­го конкретно-історичного підходу, аналізу явищ у їхній взаємодії з Іншими.

Спеціальні соціологічні теорії уточнюють положення загаль­ної соціологічної теорії стосовно до окремих видів, механізмів со­ціальної взаємодії. Розрізняють три види спеціальних теорій:

І) теорії, що вивчають закони розвитку і відтворення окремих со­ціальних спільнот. До них належать соціологія міста, села, етносоціологія та ін.; 2) галузеві соціологічні теорії, які розглядають зако­номірності і механізми життєдіяльності соціальних спільнот в ок­ремих сферах. Це соціологія праці, економічна соціологія, соціо­логія побуту, соціологія освіти, дозвілля та ін.; 3) теорії, які аналі­зують окремі елементи соціального механізму. Наприклад, теорія соціального контролю, теорія комунікацій, теорія соціальної ак­тивності, соціологія організації і т. п.

Спеціальні соціологічні теорії конкретизують положення за­гальної теорії, здійснюючи перехід від загальних концептуальних понять до операціональних, за допомогою яких можна виміряти процес. Якщо нас цікавить, наприклад, ефективність телебачення, то слід переходити від загальних понять "суспільної свідомості", "духовного життя" до таких понять спеціальної соціологічної теорії, як телевізійна аудиторія, її інтереси, потреби, зацікавленість, пізна-


17

Мал. 3. Структура соціологічної системи знань
18
вальна активність, вдоволеність; розробляти систему показників, а згодом й індикаторів, за допомогою яких можна виміряти процес телевізійного впливу. При цьому необхідно також мати уявлення про особливості соціальних груп, що складають аудиторію. Таке уявлення дає спеціальне знання про соціальну структуру. Необ­хідно знати, як зовнішній вплив відбивається у свідомості людей, тобто звернутися до соціології особистості, теорії суспільної думки і т. ін.

Третій структурний елемент соціології — конкретно-соціо­логічний аналіз (теорія, методика і техніка конкретно-соціологіч­них досліджень). Це вимірювання конкретних соціальних процесів на основі тих підходів, принципів, понять, показників, які дають загальна соціологічна і спеціальні теорії. Іноді третій структурний елемент називають емпіричними дослідженнями, але це неточно, бо тут також присутня своя теорія, зокрема, теорія виміру. Існує багато видів конкретно-соціологічного аналізу. Дослідження різнять­ся масштабами (міжнародні, загальнонаціональні, регіональні, місцеві), часом дії (довготривалі й оперативні, що проводяться у гранично стислі строки) і т. п.

За метою усі соціологічні дослідження можна поділити на фундаментальні та прикладні. Метою фундаментальних є розвиток науки. Прикладні ж вирішують завдання, пов'язані з використан­ням знань для удосконалення соціальних процесів, розв'язання прак­тичних задач життєдіяльності суспільства.

Спеціальні соціологічні теорії та конкретно-соціологічні до­слідження мають більш яскраво виражений прикладний характер, ніж загальна соціологічна теорія. Вони безпосередньо зорієнтовані на вирішення тих чи інших соціальних проблем. Проте глибокі фундаментальні дослідження також можуть мати вихід до царини прикладної соціології. Дані прикладної соціології, здобуті шляхом проведення поглиблених досліджень, використовуються для роз­витку наукової теорії-Розмежування фундаментальних і прикладних досліджень не співпадає з розмежуванням на теоретичні та емпіричні. Останні різняться не за метою, а за рівнем абстрактності одержуваних знань, за специфікою методів, прийомів аналізу. І теоретичні, і емпіричні дослідження можуть мати як фундаментальний, так і прикладний характер.


19
Усі структурні елементи соціології, усі види соціологічних досліджень тісно пов'язані між собою, доповнюють, забезпечують одне одну, утворюючи єдину систему соціологічного знання.

Функції соціології

Соціологія виконує різноманітні пізнавальні й практичні функції.

Оскільки соціологія дає висхідні уявлення про суспільство як цілісну систему, частина її пізнавальних функцій носить методо­логічний характер. Положення соціології мають методологічне зна­чення для інших наук про суспільство.

Соціологічні дослідження справляють ідеологічний, виховний вплив. Вони привертають увагу до реальних соціальних протиріч, активізують діяльність, мобілізують на якісні перетворення, сприя­ють формуванню соціального мислення.

Разом з тим, слід розмежовувати поняття ідеології та соціо­логії. Ідеологія — це система ідей, що відбивають і захищають інте­реси соціальних груп, яка дає уявлення про суспільство крізь при­зму цих інтересів. Соціологія — наука, що розкриває закономір­ності й механізми реального розвитку суспільства Якщо ідеологія орієнтована на соціальний інтерес, то соціологія — на істинне відбит­тя соціальних процесів. Звичайно, соціолог не може не зазнавати ідеологічного впливу. Він належить до певних груп, вивчає соціальне. Та як представник науки він зобов'язаний нейтралізувати ідеологіч­ний вплив, прагнути об'єктивного аналізу. У цьому плані необ­хідно розвести соціологію та філософію, бо остання являє собою світогляд і не може не бути ідеологізованою.

У сучасних умовах, коли різні політичні діячі все частіше звер­таються до соціології, посилаються на соціологічну інформацію, виникає небезпека перетворення соціології на інструмент політи­ки. Все це ускладнює діяльність соціолога. Він повинен бути бор­цем, що обстоює істину, свою незалежність. У його діяльності все більшого значення набувають питання професійної етики.

До практичних функцій належать перш за все інформаційно-діагностична і прогностична функції. Соціологія дає уявлення про стан соціальних процесів. Більше того, нагромаджуючись, соціаль­на інформація дає змогу виходити на прогнози стосовно тенденцій подальшого розвитку.


20
До практичних функцій, які мають яскраво виражений соціально-інженерний характер, відносяться функції соціального про­ектування і соціальної технології. Соціолог визначає оптимальний шлях вирішення практичних проблем, розробляє методи, способи, прийоми, процедури управлінських рішень, тобто розробляє со­ціальну технологію. На жаль, як правило, соціологи ще слабо во­лодіють прийомами трансформації соціологічної інформації, одер­жаної в ході дослідження, у практичні рекомендації і по часті об­межуються порадами загального характеру.

У силу специфіки своїх функцій соціологія тісно пов'язана з теорією і практикою соціального керування суспільством. Вона здат­на слугувати знаряддям наукового перетворення. Чи вдасться ре­алізувати цю властивість? Це залежатиме від багатьох факторів і, зокрема, від стану самого суспільства, від методологічної, теоре­тичної та методичної озброєності соціолога, від його моральних позицій.

Контрольні запитання

і. Основні етапи становлення соціології як самостійної науки.

2. Тенденції розвитку сучасної соціології.

3. Чим відрізняється соціологія від інших наук про суспільство?

4. Основні методологічні підходи до аналізу й розуміння суспільства.

5. Структура соціологічної системи знань.

6. Функції соціології.

Теми рефератів

І. Е. Гідденс Про майбутнє соціології,

2. Соціологія та ідеологія.

3. Соціально-інженерні функції соціології.

4. Сучасні дискусії про предмет соціології.


Література
1. Баранов В.А. Социология и перестройка. // Постижение. Социология. Социальная политика. Экономическая реформа. - М.: Наука, 1987, с. 9-16.

2. Гидденс 3. "Девять тезисов о будущем социологии" в Альманахе ТІ1Є5ІЗ. // Теория и история экономических и социальных институтов и систем. - М.:

Зима 1993.

3. Джонсон Т., Дандекер К., Зшуорт К. Теоретическая социология: условия фрагментации и единства. // Теория и история экономических и социальных институтов и систем. - М.: Зима 1993.

4. Дюркгейм 3. Социология и социальные науки. // философская и социологическая мысль, 1992, №5, с. 113-126.
21
5. Заславская Т.И. Роль социологии в ускорении развития советского общества //Социологические исследования, 1987, №2, с. 3-15.

6. Комаров М.С. Размышления о предмете социологии. // Социологи­ческие исследования, 1990, №1

7. К дискуссии о предмете. // Социологические исследования 1991 №№ 7, 9, 11.

8. Ленин В.Й. Статистика и социология. //В.И. Ленин. Поли. собр соч т ЗО с. 349-356. '

9 Основы социологии: курс лекций. // Под ред. Эфендиева А.Г. М.: МГУ 1993

10. Смелзер Н. Социология. - М.: Наука, 1994, с. 21-26.

11. Сорокин П. Система социологии. - Петроград, 1920, с. 543.

12. Штомпка П. Много социологии для одного мира. // Социологичес­кие исследования, 199І, №2.

ІЗ. Социология,//Под ред. Осипова Г.В. - М.: Мысль, 1990. Раздел І.

14. ІернерДж. Структура социологической теории. - М.: Прогресс, 1985.

15. Щепаньський Я. Элементарные понятия социологии. - М.: Наука. 1969.

16. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы -

М.: Наука, 1987, с. 205.

17. Ядов В.А. Социология должна стать самостоятельной наукой // Философская и социологическая мысль, 1989, №7, с, 43-58.18. Ядов В.А. Размышления о предмете социологии. // Социологические исследо­вания, 1990, №2, с. 5-15.
22
Каталог: Електронна%20бібліотека -> навчальні%20матеріали -> Соціально-гуманітарні -> АА%20Підручники%20посібники -> соціологія -> Якуба%20Е.А.%20Соціологія
Якуба%20Е.А.%20Соціологія -> 3. сім'я як соціальний інститут
Якуба%20Е.А.%20Соціологія -> IV. особистість у системі соціальних зв'язків
Якуба%20Е.А.%20Соціологія -> 4. освіта як соціальний інститут
соціологія -> 2. політика як соціальний інститут
АА%20Підручники%20посібники -> ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Конспект книги
Соціально-гуманітарні -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 230 > us ббк 68. 69. я73

Скачати 285.06 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка