2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011



Сторінка1/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА

СПОРТУ УКРАЇНИ
Одеська Національна Академія

Харчових Технологій

Серія: Наукові публікації

СТОРІНКИ ДРУКУ

2010


Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників

Науково-технічна бібліотека

Одеса-2011
УДК 011:001:06.06

ББК Ч215л3:Ч755.04

Н34
Відповідальний за випуск: Зінченко І.І.
Науковий редактор: д-р техн.. наук, проф. Капрельянц Л.В.

Укладачі: Будякова Ольга Володимирівна

Кузяк Людмила Леонідівна

Мазепа Тетяна Євгенівна

Черногор Марина Володимирівна

Сторінки друку-2010: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В.Будякова, Л.Л.Кузяк, Т.Є.Мазепа, М.В.Черногор; наук. ред. Л.В.Капрельянц.- О.,2011.- 223 с. ( Сер. Наукові публікації )
* Зірочкою відмічено роботи, які неможливо було перевірити de visu.

____ Рискою підкреслено прізвища співробітників ОНАХТ, які є співавторами публікацій



(1), (2)послідовність авторів

Посібник призначається науковцям, викладачам, аспірантам та студентам


Укладачі висловлюють глибоку подяку всім, хто сприяв зібранню матеріалу та виданню покажчика


З М І С Т


  1. Список абревіатур…………………………………………………..5

  2. Монографії ( М )……………………………………………………9

  3. Підручники та навчальні посібники ( П ) ……………………...11

  4. Статті у періодичних виданнях ( Ж )………………………..........13

  5. Матеріали в електронному ресурсі локального доступу (Е).....38

  6. Методичні вказівки, бюлетені, рекомендації та робочі

програми (МВ)…………………………………………………… …….51

  1. Статті у збірниках наукових праць ОНАХТ ( Н )………………55

  2. Матеріали у збірниках наукових праць інших вузів, науково-

дослідницьких закладів та інших наукових виданнях ( Ні )…… ……63

  1. Газетні публікації ( Г )………………………………………… ……75

  2. Матеріали конференцій ОНАХТ (К)………………………………79

10.1. Матеріали 41-ї науково-методичної конференції ОНАХТ «Науково-методологічні основи практичної підготовки фахівців для харчової та зернопереробної галузей»: в 2 ч. (6-8 квіт. 2010 р., Одеса, ОНАХТ)…….79
10.2. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вода в харчовій промисловості» (24-25 березня 2010 р., Одеса, ОНАХТ)……………………………………………………………………….89
10.3. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології і автоматизація» (14-15 жовт. 2010 р. Одеса, ОНАХТ)………………………………………………………………………..91

11. Матеріали інших конференцій та семінарів ( Кі )……………….93

12. Збірники наукових праць і матеріали конференцій молодих учених, студентів та аспірантів ( Нм )……………………………………144

13. Патенти та стандарти ( Па )………………………………………174

14. Автореферати дисертацій ( А )……………………………………185

15. Матеріали, які не ввійшли до попередніх покажчиків ( Т )…..187

16. Іменний покажчик………………………………………………….199

СПИСОК АБРЕВІАТУР
АМСУ- Академія митної служби України
АТУ – Алматинский технологический университет
ВНАУ – Вінницький національний аграрний університет
ГОСНИИХП – Государственный научно- исследовательский институт хлебопекарной промышленности
ДНУ – Дніпропетровський національний університет
ДонНТУ – Донецький національний технічний університет
ДонНУЕТ – Донецький національний університет економіки і торгівлі
ДУЕП – Дніпропетровський університет економіки та права
ЗНТУ – Запорізький національний технічний університет
ЗНУ – Запорізький національний університет
ІПРЕЕД – Інститут проблем ринка і економіко-екологічних досліджень
КДУ ім. М.Остроградського – Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського
КІПУ – Кримський інженерно - педагогічний університет
КНЕУ – Київський національний економічний університет
КНТЕУ – Київський національний торговельно-економічний університет
КНТУ „КПІ” – Київський національний технічний університет „Київський політехнічний інститут”
КНУ – Київський національний університет
ЛІЕТ – Львівський інститут економіки і туризму
ЛНАУ – Луганский национальный аграрный университет
ЛНУ «Львівська політехніка» – Львівський національний університет «Львівська політехніка»
МАХ – Международная академия холода
МГУ – Міжнародний гуманітарний університет
ММФ – Международная молочная федерация
МПА – Международная промышленная академия
НАН України – Національна Академія Наук України
НАУ – Національний авіаційний університет
НІВіВ – „Магарач” – Національний інститут винограду і вина „Магарач”
ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова – Національний науковий центр „Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова”
НТУУ «КПІ» - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
НУК – Національнний університет кораблебудування
НУХТ – Національний університет харчових технологій
ОГАХ – Одесская государственная академия холода
ОДАБА – Одеська державна академія будівництва та архітектури
ОДАУ – Одеський державний аграрний університет
ОДАХ – Одеська державна академія холоду
ОДЕУ – Одеський державний економічний університет
ОДМУ- Одеський державний медичний університет
ОНАХТ – Одеська національна академія харчових технологій
ОНМУ – Одесский национальный морской университет
ОНПУ – Одеський національний політехнічний університет
ОНУ ім. І.І. Мечникова – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
ОНЮА – Одеська національна юридична академія
ОРІДУ НАДУ – Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління
ПНПУ ім. К.Д. Ушинського – Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського
ПУЕТ - Полтавський університет економікм і торгівлі
СевНТУ – Севастопольский национальный технический университет
СПбГУНиПТ – Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий
СумДУ – Сумський державний університет
ТГУ – Тверской государственный университет
ТНТУ – Тернопільський національний технічний університет
УО МГУП – учреждение образования „Могилевский государственный университет продовольствия”
ХДТУБА – Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
ХДУХТ – Харківський державний університет харчування та торгівлі
ХНАДУ – Харківський національний автомобільно-дорожній університет
ХНПК – Харьковская научно – производственная корпорация
ХНУ – Хмельницький національний університет
ХНУ им. В.Н.Каразина – Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина
ХНУРЕ – Харківський національний університет радіоелектроніки
ЧНУ ім. Б.Хмельницького – Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
OSAR – Odessa State Academy of Refrigeration

МОНОГРАФІЇ
М1. Архангельский, Г.В. Некоторые вопросы динамики машин: моногр. / Г.В. Архангельский.- О.: Наука и техника, 2010.-88с.

М2. Бурдо, О.Г. Процессы инактивации микроорганизмов в микроволновом поле: моногр. / О.Г. Бурдо, О.Б. Рыбина.- О.: Полиграф, 2010.-200с.

М3. Бурдо, О.Г. Эволюция сушильных установок: моногр. / О.Г. Бурдо.- О.: Полиграф, 2010.-368с.

М4. Віват, Г. Лірика дисидентів в інтертекстуальному полі множинності: моногр. / Г. Віват.- О.: ВМВ, 2010.-368с.

М5. Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств: моногр. / [Л.В. Іванченкова та ін.]; за заг. ред. Л.М. Таранюка.- Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2010.-440с.

М6. Иванова, Л.А. Композиционные материалы: моногр. / Л.А. Иванова, А.Е. Сергеева, Н.О. Косицын.- О.: ТЭС, 2010.-190с.

М7. Інституціональні засади та інструментарії збалансованого природокористування: моногр. / [Л.В. Іванченкова та ін.]; під ред. д.е.н., проф. С.К. Харічкова.- О.: ІПРЕЕД, 2010.-484с.

М8. *Ісайко, В.А. Формування та розвиток виноградно-виноробного кластера Одеської області: моногр. / В.А. Ісайко, О.В. Ніколюк.- О.: ОДАУ, 2010.-175с.

М9. Козлов, Г.Ф. Проблемы питания и здоровье. Ч. III. Разд. 2. Профилактика питанием наиболее распространенных и опасных заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания и онкопатологии): науч.-попул. изд. / Г.Ф. Козлов.- О.: Изд-во «Optimum», 2010.-432с.

М10. Кредитна кооперація України: сучасний стан та перспективи розбудови: моногр. / [ В.В. Немченко та ін.]. - О.: [Друк Південь], 2010.-347с.

М11. Кучеренко, В.Р. Проблеми кон’юнктурних досліджень ринків товарів та послуг в Україні: моногр. / В.Р. Кучеренко.- О.: Атлант, 2010.-144с.

М12. Малых, С.В. Формирование инновационного процесса в машиностроении и пищевой промышленности: моногр. / С.В. Малых, С.В. Котлик.- О.: Астропринт, 2010.-280с.

М13. Пилипенко, Г.П. Европейские морские круизы / Г.П. Пилипенко.-О.:Спринт,2010.-184 с.

М14. Пилипенко, Г.П. Круизные одиссеи / Г.П. Пилипенко.- О.: Полиграф, 2010.-142с.

М15. *Розвиток підприємництва в промисловості України: моногр. / [А.І. Бутенко, С.В. Зосько, Г.В. Карпінська, Є.В. Лазарєва та ін.]; під ред. Б.В. Буркинського, А.І. Бутенко.-О.: [Б.в.], 2010.-489с.

М16. * Система організаційно-управлінських та економічних заходів забезпечення рентабельного виробництва в аграрних підприємствах: моногр. / [ Н.А.Добрянська та ін.]. – О.:Імідж-Прес,2010. – 165с.

М17. Федосова, К.С. Сучасні інформаційні технології у готельному і ресторанному бізнесі: моногр. / К.С.Федосова, Л.М.Тележенко. – О.:ТЕС,2010. – 264 с.

М18. Флауменбаум Борис Львович: к 100 летию со дня рождения: информ.-публицист. сб. / сост. А.Т.Безусов, Я.Г.Верхивкер, В.Н.Сторожук, Н.П.Белявская; ОНАПТ. – О.:ТЭС,2010. – 92 с.

М19. Циклічні коливання в національній економіці: моногр. / [В.Р.Кучеренко та ін.]; під наук. кер. і ред. В.Р.Кучеренка. – О.:Атлант,2010. – 144 с.
***

М20. Архангельский, Г.В. Импульсные редукторы: моногр. / Г.В.Архангельский. – О.:Наука и техника,2009. – 76 с.

М21. Лайко, О.І. Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу: моногр. / О.І.Лайко. – О.:ІПРЕЕД НАН України,2009. – 433 с.

М22. *Нездоймінов, С.Г. Туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвід: моногр. / С.Г. Нездоймінов. - О.:Астропринт,2009. – 304 с.

М23. Федосова, К.С. Водяний горіх – новий вид харчової сировини: моногр. / К.С.Федосова. – О.:Поліграф,2009. – 152 с.

М24. *Формирование конкурентоспособности в контексте регионального развития: моногр.: / [ И.Н.Агеева, М.Г.Брайко и др.]; под ред. Б.В.Буркинского. – О.: [ИПРЭЭИ НАН Украины],2009. -334 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
П1.* Амбарцумянц, Р.В. Теорія механізмів і машин: навч. посіб. / Р.В. Амбарцумянц, М.І. Субботіна.-О.: Євротойз, 2010.-87с.

П2. Бондар, С.М. Технології поводження з технологічними відходами харчової промисловості: навч. посіб. / С.М. Бондар.-О.: Астропринт, 2010.-116с.

П3.* Гарбуз, В.Г. Лабораторний практикум з технології м’яса: навч. посіб. / В.Г. Гарбуз, Л.В. Агунова, Г.В. Шлапак.-О., 2010.-99с.

П4. Економічний аналіз (практикум): навч. посіб. / О.П. Антонюк, Т.М. Ступницька, Н.М. Купріна, І.Є. Подгорна.-Л.: «Магнолія-2006», 2010.-320с.

П5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс: навч. посіб. / [О.В. Захарченко та ін.] – Вид. 3-е, перероб. та доп. - К.: Центр учб. л-ри,2010.-288с.:іл. – Бібліогр.: с.280-283.

П6. Кириченко, Е.И. Риторика и конфликтология в коммуникативных процессах: практикум / Е.И. Кириченко, Е.Б. Козак, Е.А. Килименчук; под общ. ред. Г.В. Ангелова.-О.: Полиграф, 2010.-67с.

П7. Конспект лекцій з курсу «Технічна мікробіологія» для бакалаврів усіх форм навчання / уклад. Л.В. Капрельянц, Л.М. Пилипенко, А.В. Єгорова, О.М. Кананихіна, С.М. Кобєлєва, Т.О. Велічко, О.В. Дишкантюк, О.О. Килименчук, Т.В. Шпирко.-О.: ОНАХТ, 2010.-93с.

П8. Корсікова, Н.М. Макроекономіка: навч. посіб. / Н.М. Корсікова.-Л.: «Магнолія – 2006», 2010.-240с.

П9. Кучеренко, В.Р. Управління проектами в підприємницьких структурах: навч. посіб. / В.Р. Кучеренко [та ін.].-Х.: Бурун Книга, 2010.-272с.

П10. Мерко, І.Т. Технології мукомельного і круп’яного виробництва: підруч. / І.Т. Мерко.-вид. друге, перероб. та допов.-О.: Друк. дім, 2010.-472с.

П11. Методи проведення спеціальних економічних розрахунків: навч. посіб. / П.В. Осіпов, Н.Й. Басюркіна, О.К. Войтенко, О.Д. Волкова, Т.В. Дудка, Т.А. Кулаковська, С.В. Малахова, О.О. Меліх, В.А. Самофатова; під ред. П.В. Осіпова.-О.: Друк, 2010.-262с.

П12. Основи бізнесу. Практичний курс: навч. посіб. / В.Р. Кучеренко [та ін.]; за ред. В.Р. Кучеренка.-К.: Центр учб. л-ри, 2010.-175с.

П13. Планування ділового розвитку фірми: навч. посіб. / В.Р. Кучеренко [та ін.].-вид. 2-е, випр. та перероб.-Х.: Бурун Книга, 2010.-352с.

П14. Проблемы коэволюции и социотехническое управление: науч.-учеб. пособие / Б.В. Егоров, И.Н. Буценко, А.А. Шевченко, А.В. Коваленко, В.Э. Волков, И.И. Яровой, Г.В. Ангелов; под общ. ред. проф. Б.В. Егорова, проф. Г.В. Ангелова.-О.: КПОГТ, 2010.-624с.

П15. Сценарий своей жизни – пиши сам!: учеб. пособие / [О.А.Стояно, Е.Б.Козак, И.Р.Беленькая, Г.В.Ангелов и др.]; под ред. Г.В.Ангелова, В.Т.Гулавского. – О.:КП ОГТ,2010. – 672 с.

П16. Теоретичні основи харчових технологій: навч. посіб. [за напрямком «Харчова технологія та інженерія»] / [І.В. Мельник та ін.]; за ред. Л.Л. Товажнянського.-Х.: НТУ «ХПІ», 2010.-720с.

П17.* Технологія морозива: навч. посіб. / [Т.Є. Шарахматова та ін.].-К.: Фенікс, 2010.-248с.

П18.* Фінанси підприємств: навч. посіб. / [Н.В. Тарасевич, О.В. Ніколюк та ін.]; за заг. ред. В.Р. Кучеренка.-О.: Друк, 2010.-408с.

П19. Человек и общество сквозь призму социальной философии: науч.-учеб. пособие / [В.М. Чугуенко, Л.Л. Блохина, Г.В. Ангелов и др.]; под ред. С.Р. Гриневецкого, В.М. Чугуенка, Г.В. Ангелова.-О.: КПОГТ, 2010.-662с.

П20. Шутенко, Є.І. Технологія круп’яного виробництва: навч. посіб. / Є.І. Шутенко, С.М. Соц.-К.: Освіта України, 2010.-272с.

П21. Этический фактор в сфере труда и социального управления: учеб. пособие / [Е.Б. Козак, Е.Р. Петракова, Г.В. Ангелов и др.]; под общ. ред. Г.В. Ангелова.-О.: КПОГТ, 2010.-596с.
* * *

П22. Практичний курс бізнесу (Бізнес-тренінг): зб. вправ, задач, тестів та ситуац. завдань: навч. посіб. / В.Р. Кучеренко [та ін.].-О.: Пальміра, 2009.-184с.

СТАТТІ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ


Ж1. Автоматизація розрахунку рецептурних композицій зернових продуктів / І.С.Небогатова, Л.О.Валевська, Ф.А.Трішин, М.Р.Мардар // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 1. - С. 36-39: табл.; рис. - Бібліогр.: 9 назв.

Ж2. Автономне джерело живлення для автоматизованого електроприводу електромобіля / [ В.А.Войтенко, П.М.Монтік та ін.] // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 4. - С. 8-12: рис. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж3. Агеева, И.Н. Роль стратегического анализа в структурировании современных тенденций рынка пива Украины / И.Н.Агеева, М.Д.Милева // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 4.- С. 49-54:табл.; рис. - Бібліогр.: 7 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_4/st11.pdf).



Ж4. Агеєва, І.М. Дослідження процесів стратегічного планування на харчових підприємствах / І.М .Агеєва, М.Д.Мілєва // Економіка харч. пром-сті. – 2010. - № 1. - С. 20-23: табл.;рис. - Бібліогр.: 8 назв.- (Електронний ресурс: режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_1/st4.pdf ).



Ж5. Агеєва, І.М. Перспективні напрями стратегічного планування на підприємствах виноробної галузі України / І.М.Агеєва, О.Ю.Мандро

// Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 2 . - С. 26-31:рис. - Бібліогр.: 6 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_2/st6.pdf ).

Ж6. Алекперова, Л.В. Контролінг персоналу як ефективний механізм управління трудовим потенціалом підприємств АПК / Л.В.Алекперова // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 4. - С. 33-37: рис. - Бібліогр.: 7 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_4/st8.pdf ).



Ж7. Амбарцумянц, Р.В. Анализ действующего транспортирующего оборудования непрерывного действия на зерновых и перерабатывающих предприятиях с целью его дальнейшего усовершенствования / Р.В.Амбарцумянц, С.С.Орлова // Хранение и перераб. зерна . - 2010. - № 12. - С. 68-72: табл.; рис.

Ж8. Андреянов, А.Д. Термодинамический аспект влияния содержания промотора на электрокаталитическую активность тройных дисперсных сплавов Ni-Ti-V / А.Д.Андреянов, И.А.Кузнецова // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 71-73: табл. - Бібліогр.: 7 назв.

Ж9. Андріянов, О.Д. Захист металевої тари від корозії шляхом підвищення стійкості бляхи в консервних середовищах / О.Д.Андріянов, І.О.Кузнєцова, К.А.Янченко // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 96-98: табл. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж10. Антонюк, П.О. Продовольчі ринки України: оцінка стану та перспективи розвитку (на прикладі ринків цукру та рослинної олії) / П.О.Антонюк, В.М..Лисюк, О.П.Антонюк // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 1. - С.14-20: табл. - Бібліогр.: 20 назв.- (Електронний ресурс: режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_1/st3.pdf ).



Ж11. Асауляк, А.В. Моніторинг бактеріальних заквасок для ковбасного виробництва / А.В.Асауляк, В.Г.Гарбуз // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 69-71:табл. - Бібліогр.:8 назв.

Ж12. Бабич, М. Крупи оптимально виготовляти на обладнанні одеських машинобудівників / М.Бабич, В.Петров // Зерно і хліб. - 2010. - № 4. - С.54-56: фотогр.

Ж13. Бабич, М. У гідротермічній обробці рису-сирцю є багато малознаних особливостей / М.Бабич, В.Петров // Зерно і хліб. - 2010. - № 2. - С.40-41: рис. - Бібліогр.: 2 назв.

Ж14. Багато існує енергоощадних режимів зберігання та зневоднення збіжжя / М.Остапчук, Д.Сорочан, О.Урвачов, М.Ільїн // Зерно і хліб. - 2010. - № 3. -С.36-37: рис. - Бібліогр.: 5 назв.

Ж15. Баландин, А. Автоматизация процесса пастеризации молока. Характерные особенности. Проблемы и предложения / А.Баландин // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 2. - С. 18-20. - Бібліогр.: 6 назв.

Ж16. Батт, А.В. Вибрационный сепаратор для трудносыпучих продуктов пищевой и зерноперерабатывающей промышленности / А.В.Батт, Ю.Д.Чумаченко // Хранение и перераб. зерна. - 2010. - № 11. - С.50-53: рис. -Библиогр.: 4 назв.

Ж17. Безусов, А.Т. Розробка технології отримання овочевих напоїв та нектарів лікувально-профілактичної дії / А.Т.Безусов, К.В.Стельмашенко, О.В.Верба // Харч. наука і технологія. -2010. - № 4. - С.14-17: табл.; рис. - Бібліогр.: 9 назв.

Ж18. Белуха, А.В. Автоматическое управление процессом гранулирования с непрерывной оптимизацией температурно-влажностного режима работы пресс-гранулятора / А.В.Белуха // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 4. - С. 30-33: рис. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж19. Бельтюкова, С.В. Люминесцентное определение хлорогеновой кислоты в зернах кофе / С.В.Бельтюкова, А.А.Бычкова // Вопросы химии и хим. технологии. -2010. - № 3. - С.53-57: табл.; рис. - Библиогр.: 8 назв.

Ж20. Бельтюкова, С.В. Люминесцентное определение хлорогеновой кислоты в зернах кофе / С.В.Бельтюкова, А.А.Бычкова // Харч. наука і технологія. -2010. - № 1. - С.100-103: табл.; рис. - Бібліогр.: 8 назв.

Ж21. Бельтюкова, С.В. Определение сорбиновой кислоты по тушению люминесценции ионов тербия (ІІІ) / С.В.Бельтюкова, Е.О.Ливенцова, О.И.Теслюк // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.66-68: рис.; граф.-Бібліогр.: 8 назв.

Ж22. Белявская, Н.П. Анатолий Александрович Иванов / Н.П. Белявская // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 1. - С.4-5: портр.

Ж23. Белявская, Н.П. Василий Яковлевич Гиршсон (1880-1957) / Н.П.Белявская // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 3. - С.7: портр.

Ж24. Белявская, Н.П. Жидко Владимир Иванович (1925-1986) / Н.П.Белявская // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 2. - С.5-6: портр.

Ж25. Белявская, Н.П. Котляр Леон Иосифович (1910-1981) / Н.П.Белявская // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 2. - С.6-7: портр.

Ж26. Белявская, Н.П. Флауменбаум Борис Львович (1910-1996) / Н.П.Белявская // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.109-110.

Ж27. Біленька, І.Р. Використання топінамбура у функціональному харчуванні / І.Р.Біленька, Н.А.Буланша // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С. 17-19: табл. - Бібліогр.: 5 назв.

Ж28. Білоусова, І.О. Дослідження якісних показників фруктових концентрованих напівфабрикатів / І.О.Білоусова, Н.Ю.Сапожнікова, Т.І.Нікітчіна // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С. 61-63: табл.; рис. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж29. Борщ, А.А. Повышение эффективности производства сока путем модернизации конструкции технологических агрегатов пастеризационно-охладительной установки (ПОУ) / А.А.Борщ, В.Г.Муратов // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 2. - С. 20-23: рис. - Бібліогр.: 2 назв.

Ж30. Бочарова, О.В. Современные аспекты формирования качества пищевых продуктов / О.В.Бочарова // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С. 22-25: табл.; рис. - Бібліогр.: 14 назв.

Ж31. Бурдо, О.Г. Инактивация микроорганизмов электромагнитным полем / О.Г.Бурдо, О.Б.Рыбина // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 43-47: табл.; рис. - Бібліогр.: 6 назв.

Ж32. *Бычкова, А.А. Люминесцентное определение хлорогеновой кислоты в зернах кофе / А.А.Бычкова, С.В.Бельтюкова // Вопросы химии и хим. технологии. – 2010. - №3. – С. 55-57.

Ж33. Ватренко, О.В. Стандартизація закупорювальних засобів для консервної скляної тари / О.В. Ватренко // Харч. наука і технологія. -2010. - № 3. - С. 98-99: табл.-Бібліогр.: 13 назв.

Ж34. Верхивкер, Я.Г. Асептическое консервирование пищевых продуктов / Я.Г.Верхивкер, Е.М.Мирошниченко // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С. 25-26: рис. - Бібліогр.: 2 назв.

Каталог: izdaniya bib
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> 2011 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2012
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> Сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка