2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011Сторінка12/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.81 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

Кі86. Голубьонкова, О.О. Маркетингове дослідження стану соціального захисту студентської родини [Електронний ресурс] / О.О. Голубьонкова, Н.М. Зилинська, К.О. Калугіна // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ' 2010: материалы Междунар. науч.-практ. Интернет-конф., 4-15 окт. 2010 г.-Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/konfer20/526.htm: рис.-Библиогр.: 1 назв.

Кі87. Гончарук, А.Г. Особливості формування механізму управління ефективністю промислових підприємств / А.Г. Гончарук // Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 21-22 жовт. 2010 р. / ІПРЕЕД НАН України.-О., 2010.-С.41-43.

Кі88. Гончарук, А.Г. Формирование организационного механизма управления эффективностью деятельности предприятий [Электронный ресурс] / А.Г. Гончарук // Dynamika naukowych badań – 2010 = Динамика научных исследований – 2010: materiały VI Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 7-15 lipca 2010 r. Vol.3. Ekonomiczne nauki.-Przemyśl, 2010.-С.32-35: рис.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі89. Горикін, С.Ф. Перспективи застосування газових середовищ під час зберігання продуктів і напівфабрикатів в умовах сучасних супермаркетів / С.Ф. Горикін // Матеріали наук. конф. викл. і асп. ун-ту за підсумками наук.-дослід. роботи за 2009 р., Донецьк, 11-12 лют. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі90. Гураль, Л.С. Біополімерні комплекси із печериць: отримання та характеристика / Л.С. Гураль, О.В. Нікітіна // Наукові дослідження – теорія та експеримент' 2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 17-19 трав. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.4.-С.26-28.

Кі91. Данилова, О.І. Отримання БАД з антиоксидантними властивостями із спіруліни [Електронний ресурс] / О.І. Данилова, С.П. Решта // Актуальні проблеми сучасної науки: зб. тез. доп. VI Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 20-22 квіт. 2010 р.-К., 2010.-С.66-68.-Бібліогр.: 7 назв.-Режим доступу: http://www.intkonf.org/category/arhiv/aktualni-problemu-suchasnoyi-nauki-20-22-kvitnya-2010-r.

Кі92. Данилова, О.І. Фізико-хімічні властивості БАД із водоростей / О.І. Данилова, С.П. Решта // Екологічні проблеми Чорного моря: зб. матеріалів конф., Одеса, 28-29 жовт. 2010 р.-О., 2010.-С.253-256.

Кі93. Денисенко, А.В. К вопросу о включении САПР сложных технических объектов в систему дистанционного обучения / А.В. Денисенко, А.Г. Нестерюк // Управління якістю підготовки фахівців: матеріали XV Міжнар. наук.-метод. конф., Одеса, 22-23 квіт. 2010 р.: у 2 ч. Ч.1. / ОДАБА.-О., 2010.-С.41-43: рис.

Кі94. Денисенко, А.В. Мультимедійні технології в дисциплінах на кафедрах природничо-наукової підготовки / А.В. Денисенко // Проблеми впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: матеріали навч.-метод. конф., Одеса, 27 січ. 2010 р. / ОДМУ.-О., 2010.-С.94-95.

Кі95. Денисенко, В.А. Разработка и применение виртуальной технологии обучения / В.А. Денисенко, А.Г. Нестерюк, А.В. Денисенко // Сучасні технології вищої освіти: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 6-8 жовт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.171-172.

Кі96. Детектування якості та безпеки харчових продуктів: сучасний стан, проблеми та перспективи / Л.М. Пилипенко, І.В. Пилипенко, Д.К. Гайдукевич, С.І. Вікуль // Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI ст.: тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.319-320.

Кі97. Дидух, Г.В. Производство функциональных напитков на основе ионитной молочной сыворотки / Г.В. Дидух, Н.М. Максимчук, А.В. Фесенко // Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI ст.: тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.207-208.-Бібліогр.: 1 назв.

Кі98. Дидух, Н.А. Влияние протеолитических ферментов на размер и среднюю массу частиц казеина в коровьем молоке / Н.А. Дидух, А.С. Авершина // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.2 / НУХТ.-К., 2010.-С.32.

Кі99. Дидух, Н.А. Обоснование соотношения коровьего и козьего молока в составе молочной основы для производства кисломолочных напитков детского питания / Н.А. Дидух, С.В. Романченко // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.2 / НУХТ.-К., 2010.-С.43-44.

Кі100. *Дишкантюк, О.В. Харчові барвники мікробного походження / О.В. Дишкантюк, І.О. Парталога // Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів: зб. ст. II Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 22-23 квіт. 2010 р. / ЛІЕТ.-Л., 2010.-С.79-81.

Кі101. *Дідух, Н.А. Дослідження процесу спільного культивування монокультур B. infantis із змішаними культурами L. lactis / Н.А. Дідух, Ю.В. Назаренко // Материалы VI Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образования», Варна (Болгария), 4-11 июня 2010 г.: в 4 т.-Д.; Варна, 2010.-С.123-125.

Кі102. Дідух, С.М. Вплив інфляційних процесів на інвестиційний потенціал підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / С.М. Дідух // Zpravy vědecke ideje – 2010 = Новости научной мысли – 2010: materiály VI Mezinár. vědec.-praktická konf., Praha, 27.10-05.11 2010 r. D.5. Ekonomické vědy.-Praha, 2010.-С.90-92.-Библиогр.: 4 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі103. Дідух, С.М. Загальний алгоритм інтегральної оцінки інвестиційного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / С.М. Дідух // Nauka i inowacja – 2010 = Наука и инновации – 2010: materiały VI Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 7-15 paźdz. 2010 r.-Przemyśl, 2010.-Т.3.-С.44-47.-Бібліогр.: 2 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі104. Дідух, С.М. Шляхи підвищення інвестиційного потенціалу елеваторної промисловості України / С.М. Дідух // Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 7-8 жовт. 2010 р.: в 3 т. Т.3.-Д., 2010.-С.23-26.-Бібліогр.: 6 назв.

Кі105. *Добрянська, Н.А. Економічна ефективність виробництва м’яса / Н.А. Добрянська // Соціально-економічні проблеми розвитку ринкового господарства: матеріали регіон. наук.-практ. конф., Одеса, 13-14 трав. 2010 р. / МГУ.-О., 2010.

Кі106. *Добрянська, Н.А. Інноваційні процеси в галузі свинарства / Н.А. Добрянська // Інноваційні та інвестиційні процеси підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в умовах глобалізації економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Луганськ, 13-15 трав. 2010 р. / ЛНАУ.-Луганськ, 2010.

Кі107. *Добрянська, Н.А. Регулювання імпорту м’яса / Н.А. Добрянська // Інвестиційно-інноваційна діяльність – стратегія розвитку та підвищення агропромислового комплексу: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 10-11 черв. 2010 р. / ОДАУ.-О., 2010.

Кі108. Дойчева, К.С. К вопросу о факторах, влияющих на эффективность деятельности предприятия / К.С. Дойчева // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 13-14 жовт. 2010 р. / ЗНУ.-Запоріжжя, 2010.-С.329-330.

Кі109. Дойчева, К.С. Щодо питання сутності категорії економічної ефективності діяльності підприємства / К.С. Дойчева // Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 13-14 трав. 2010 р.: у 3 ч. Ч.3 / НУХТ.-К., 2010.-С.23.

Кі110. *Дорошенко, І.О. Нормативне забезпечення інноваційного розвитку регіону: основні проблеми та шляхи їх вирішення / І.О. Дорошенко // Теоретичні і практичні аспекти інноваційної діяльності в умовах глобальної економічної системи: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., Маріуполь, 21-22 трав. 2010 р.-Маріуполь, 2010.

Кі111. *Дорошенко, І.О. Управління інноваційним розвитком підприємств овочепродуктового підкомплексу регіону в умовах глобалізації / І.О. Дорошенко // Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Донецьк, 1-7 груд. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі112. Дослідження процесу підморожування і холодильного зберігання кільки чорноморської / М.І. Бабков, О.С. Тітлов, С.М. Кудашев, Ю.О. Козонова // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.2 / НУХТ.-К., 2010.-С.26-27.

Кі113. Дроздова, В.А. Деякі питання, які виникають при взаємодії держави та виробників дитячого харчування та потребують додаткового регулювання / В.А. Дроздова // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.2 / НУХТ.-К., 2010.-С.84.

Кі114. Дудка, Т.В. Необхідність врахування впливу глобальної зміни клімату при плануванні розвитку підприємств харчової промисловості / Т.В. Дудка // Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 21-22 жовт. 2010 р. / ІПРЕЕД НАН України.-О., 2010.-С.54-55.

Кі115. *Дюдіна, І.А. Вплив гендерних особливостей на процес навчання студентів / І.А. Дюдіна // Наукові дослідження – теорія та експеримент' 2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 17-19 трав. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.8.-С.49-51.

Кі116. Дюдіна, І.А. Нова парадигма освіти і самостійна робота студентів / І.А. Дюдіна // Розвиток наукових досліджень’2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 22-24 листоп. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.10.-С.65-67.-Бібліогр.: 2 назв.

Кі117. Д’яконова, А.К. Перспективи розвитку виробництва консервованої продукції для дитячого харчування / А.К. Д’яконова // Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI ст.: тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.232-233.

Кі118. *Егоров, Б.В. Кормовая ценность влажных комбикормов для кошек / Б.В. Егоров, Т.В. Бордун // Современное производство комбикормов. Комбикорма – 2010: сб. материалов V Междунар. конф., Москва, 22-24 нояб. 2010 г. / МПА.-М., 2010.-С.300-305.

Кі119. *Егоров, Б.В. Перспективы производства комбикормов для форели в Украине / Б.В. Егоров, Л.В. Фигурская // Современное производство комбикормов. Комбикорма – 2010: сб. материалов V Междунар. конф., Москва, 22-24 нояб. 2010 г. / МПА.-М., 2010.-С.286-290.

Кі120. *Егоров, Б.В. Полноценное кормление поросят при раннем отъеме / Б.В. Егоров, А.В.Макаринская, Е.Е. Воецкая // Современное производство комбикормов. Комбикорма – 2010: сб. материалов V Междунар. конф., Москва, 22-24 нояб. 2010 г. / МПА.-М., 2010.-С.291-299.

Кі121. *Егоров, Б.В. Проблемы совершенствования рецептов комбикормов для птицы и нормативно-технической базы для их производства / Б.В. Егоров, А.Н. Сытько, Н.В. Ворона // Комбікорми – 2010: зб. матеріалів Міжнар. конф., с. Коропове (Харк. обл., Зміїв. р-н), 1-2 черв. 2010 р.-К., 2010.-С.8-10.

Кі122. *Егоров, Б.В. Промышленная апробация использования зерна повышенной кормовой ценности / Б.В. Егоров, Т.М. Давиденко // Современное производство комбикормов. Комбикорма – 2010: сб. материалов V Междунар. конф., Москва, 22-24 нояб. 2010 г. / МПА.-М., 2010.-С.279-285.

Кі123. *Егоров, Б.В. Прошлое, настоящее и будущее комбикормовой промышленности Украины / Б.В. Егоров // Современное производство комбикормов. Комбикорма – 2010: сб. материалов V Междунар. конф., Москва, 22-24 нояб. 2010 г. / МПА.-М., 2010.-С.271-278.

Кі124. *Егоров, Б.В. Характеристика технологических способов ввода биологически активных веществ в состав комбикормов / Б.В. Егоров, А.В.Макаринская // Комбікорми – 2010: зб. матеріалів Міжнар. конф., с. Коропове (Харк. обл., Зміїв. р-н), 1-2 черв. 2010 р.-К., 2010.-С.17-22.

Кі125. Єгоров, Б.В. Безпечний комбікорм – запорука якісної харчової продукції / Б.В. Єгоров, Л.В. Фігурська // Актуальні проблеми безпеки харчування: матеріали Першої міжгалуз. наук.-практ. конф., Донецьк, 14-15 жовт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.131.

Кі126. Єгоров, Б.В. Комбікорми як основа отримання якісних харчових продуктів / Б.В. Єгоров, О.М. Кананихіна, Т.М. Давиденко // Всеукр. конф. з питань безпеки харчування: тез. доп., Київ, 27-29 берез. 2010 р. / НТУ «КПІ».-К., 2010.-С.191-192.

Кі127. *Єгоров, Б.В. Науково-практичні основи виробництва високоякісних комбікормів / Б.В. Єгоров // Комбікорми – 2010: зб. матеріалів Міжнар. конф., с. Коропове (Харк. обл., Зміїв. р-н), 1-2 черв. 2010 р.-К., 2010.-С.11-16.

Кі128. *Єгоров, Б.В. Особливості виробництва та згодовування комбікормів для риб / Б.В. Єгоров, Л.В. Фігурська // Комбікорми – 2010: зб. матеріалів Міжнар. конф., с. Коропове (Харк. обл., Зміїв. р-н), 1-2 черв. 2010 р.-К., 2010.-С.23-26.

Кі129. Єгоров, Б.В. Розробка енергозберігаючої технології виробництва комбікормів для сільськогосподарських тварин / Б.В. Єгоров, Т.М. Давиденко // Материалы VI Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна (Болгария), 4-11 июня 2010 г.: в 4 т. Т.1.-Д.; Варна, 2010.

Кі130. *Жигунов, Д.А. Влияние режимов работы драных систем на выход промежуточных продуктов / Д.А. Жигунов, Р.С. Давыдов // Инновационные технологии продуктов здорового питания, их качество и безопасность: материалы 56-ой Междунар. науч.-практ. конф., Алматы, 29-30 нояб. 2010 г. / АТУ.-Алматы, 2010.

Кі131. *Жигунов, Д.А. Влияние степени шелушения на выход промежуточных продуктов на драных системах / Д.А. Жигунов, М.А. Ковалев // Инновационные технологии продуктов здорового питания, их качество и безопасность: материалы 56-ой Междунар. науч.-практ. конф., Алматы, 29-30 нояб. 2010 г. / АТУ.-Алматы, 2010.

Кі132. *Жигунов, Д.А. Мучные смеси повышенной пищевой ценности / Д.А. Жигунов, О.С. Волошенко // Инновационные технологии продуктов здорового питания, их качество и безопасность: материалы 56-ой Междунар. науч.-практ. конф., Алматы, 29-30 нояб. 2010 г. / АТУ.-Алматы, 2010.

Кі133. *Жогно, М.В. Виведення на ринок нового продукту – дитячої питної промислової води / М.В. Жогно, О.М. Голодонюк // Матеріали VIII регіон. конкурсу бізнес-проектів «Моя спеціальність – моє покликання», Донецьк, 27 жовт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі134. Иванова, Л.А. Исследование теплофизических характеристик шликерной металлокерамики / Л.А. Иванова, И.И. Шофул, М.Б. Гараев // Современные методы и средства исследований теплофизических свойств вещества: материалы Междунар. науч.-техн. конф., Санкт-Петербург, 30 нояб.-2 дек. 2010 г. / СПбГУНиПТ.-СПб., 2010.

Кі135. *Иванова, Л.А. Особенности расчета стойкости композиционного материала колосников / Л.А. Иванова, Н.О. Косицын, М.Б. Гараев // Литье – 2010: тез. докл. VI Междунар. науч.-практ. выставки – конф., Запорожье, 21-23 апр. 2010 г.-Запорожье, 2010.-С.222-224.

Кі136. Иванова, Л.А. Подбор вещества по заданным свойствам для композиционных колосников [Электронный ресурс] / Л.А. Иванова, Н.О. Косицын // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-техн. конф., Запоріжжя, 6-8 жовт. 2010 р. / ЗНТУ.-Запоріжжя, 2010.-С.62-64: табл.; рис. - Бібліогр.: 3 назв.-Режим доступу:

http://fm-zntu.at.ua/_ld/0/31_DLU.pdf.

Кі137. Иванова, Л.А. Применение композиционных материалов холодного отверждения для ремонта и восстановления оборудования [Электронный ресурс] / Л.А. Иванова, М.Б. Гараев // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-техн. конф., Запоріжжя, 6-8 жовт. 2010 р. / ЗНТУ.-Запоріжжя, 2010.-С.59-61: рис.-Режим доступу: http://fm-zntu.at.ua/_ld/0/31_DLU.pdf.

Кі138. Интернет-технологии в морском образовании / М.А. Калегаев, Ю.И. Касилов, А.С. Титлов, Г.М. Редунов // Енергетика судна: експлуатація та ремонт: матеріали наук.-техн. конф., Одеса, 30 листоп.-1 груд. 2010 р. / ОНМА.-О., 2010.-С.141-143.

Кі139. Иоргачева, Е.Г. Технологические аспекты приготовления бисквитных полуфабрикатов на основе безглютеновых смесей / Е.Г. Иоргачева, О.В. Макарова, Е.Н. Котузаки // Хранителна наука, техника и технологии 2010: научни трудове на УХТ: научна конф. с Междунар. участие, Пловдив, 15-16 окт. 2010 г.-Пловдив, 2010.-Т.LVII, св.1.-С.233-238: табл.; рис.-Библиогр.: 9 назв.

Кі140. Исследование кинетики конвективно-микроволновой сушки зерновых культур в неподвижном слое / Т.Ю. Дементьева, Г.Н. Станкевич, Л.К. Овсянникова, Е.Г. Соколовская // Актуальные проблемы сушки и термовлажностной обработки материалов: материалы Междунар. науч.-техн. семинара, Воронеж, 11-13 мая 2010 г.-Воронеж, 2010.-С.286-295: табл.; рис.-Библиогр.: 2 назв.

Кі141. Ищенко, И.Н. Анализ возможностей применения абсорбционных водоаммиачных холодильных машин в системах получения воды из атмосферного воздуха / И.Н. Ищенко, А.С. Титлов, А.Н. Краснопольский // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.2 / НУХТ.-К., 2010.-С.18-19.

Кі142. Ищенко, И.Н. Применение абсорбционных водоаммиачных холодильных машин в системах получения воды из атмосферного воздуха / И.Н. Ищенко, А.С. Титлов, А.Н. Краснопольский // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Миколаїв, 15-17 верес. 2010 р. / НУК ім. адм. Макарова.-Миколаїв, 2010.-С.282-283.

Кі143. Ищенко, И.Н. Проблемы разработки устройств получения воды из атмосферного воздуха на базе абсорбционных холодильных машин / И.Н. Ищенко, А.С. Титлов // Philosophy of Science: book of abstracts Humboldt-Kolleg, Odessa, 8-11 Sept. 2010 / OSAR.-O., 2010.-P.78-79.-Ref.: 3.

Кі144. Ищенко, И.Н. Разработка устройств для получения воды из атмосферного воздуха на базе абсорбционных холодильных машин / И.Н. Ищенко, А.С. Титлов // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.189-191.

Кі145. Іванченкова, Л.В. Стратегічні напрями забезпечення природозберігаючої функції підприємства / Л.В. Іванченкова // Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 21-22 жовт. 2010 р. / ІПРЕЕД НАН України.-О., 2010.-С.395-397.

Кі146. Іоргачова, К.Г. Використання продуктів переробки гречки в технології бісквітних напівфабрикатів / К.Г. Іоргачова, О.В. Макарова, О.М. Котузаки // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.26.

Кі147. Іоргачова, К.Г. Розширення асортименту бісквітних напівфабрикатів / К.Г. Іоргачова, О.В. Макарова, С.М. Капетула // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.27-28.

Кі148. Іщенко, І.М. Аналіз перспектив розвитку абсорбційних водоаміачних холодильних машин (АВХМ) / І.М. Іщенко, О.С. Тітлов // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.2 / НУХТ.-К., 2010.-С.19.

Кі149. Іщенко, І.М. Аналіз перспектив розвитку абсорбційних водоаміачних холодильних машин / І.М. Іщенко // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.75-76.-Бібліогр.: 4 назв.

Кі150. Іщенко, І.М. Перспективи розвитку абсорбційних водоаміачних холодильних машин / І.М. Іщенко // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Миколаїв, 15-17 верес. 2010 р. / НУК ім. адм. Макарова.-Миколаїв, 2010.-С.284.-Бібліогр.: 4 назв.

Кі151. К вопросу выбора эффективного способа охлаждения битой птицы / А.С. Титлов, С.Ф. Горыкин, О.Н. Савинок, Т.В. Солоденко // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.15-16.

Кі152. *Каламан, О.Б. Інноваційна стратегія розвитку виноградарського підприємства в умовах конкурентного середовища / О.Б. Каламан // Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Донецьк, 1-7 груд. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі153. Калегаев, М.А. Системный подход и анализ при обучении ситуационными методами / М.А. Калегаев, А.С. Титлов, Г.М. Редунов // Енергетика судна: експлуатація та ремонт: матеріали наук.-техн. конф., Одеса, 30 листоп.-1 груд. 2010 р. / ОНМА.-О., 2010.-С.140-141.

Кі154. Калегаев, М.А. Системный подход при обучении ситуационными методами / М.А. Калегаев, Г.М. Редунов, А.С. Титлов // Сучасні технології вищої освіти: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 6-8 жовт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.100-102.

Кі155. *Капрельянц, Л.В. Научные исследования в ОНАПТ / Л.В. Капрельянц // Proc. of the 14 th Intern. Scientific Symp. on Feed Technology “Feed Technology, Quality and Safety”, Novi Sad, Serbia, 17-22 Oct. 2010.-Novi Sad, 2010.

Кі156. Капрельянц, Л.В. Современные тенденции развития пищевой науки и технологий / Л.В. Капрельянц // Актуальні проблеми безпеки харчування: матеріали Першої міжгалуз. наук.-практ. конф., Донецьк, 14-15 жовт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.3.

Кі157. *Капрельянц, Л.В. Стратегия научных исследований в ОНАПТ / Л.В. Капрельянц // Университеты и общество: материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 23-24 апр. 2010 г. / МГУ им. М.В. Ломоносова, Евраз. ассоц. проф. орг. ун-тов.-М., 2010.

Кі158. Капрельянц, Л. Сучасні методи мікробіологічного дослідження і безпека харчування / Л. Капрельянц, А. Єгорова, Л. Труфкаті // Всеукр. конф. з питань безпеки харчування: тез. доп., Київ, 27-29 берез. 2010 р. / НТУ «КПІ».-К., 2010.-С.110-111.

Кі159. Карпінська, Г.В. Основні проблеми узгодження інтересів влади та бізнесу щодо оподаткування / Г.В. Карпінська // Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 21-22 жовт. 2010 р. / ІПРЕЕД НАН України.-О., 2010.-С.217-219.-Бібліогр.: 1 назв.

Кі160. Категории рисков и системы оценки качества растительных пищевых продуктов [Электронный ресурс] / Л.Н. Пилипенко, С.И. Викуль, И.В. Пилипенко, Д.К. Гайдукевич // Aktuálni vymoženosti vědy – 2010 = Актуальные научные достижения – 2010: materiály VI Mezinár. vědec.-praktická konf., Praha, 27 června-05 červenců 2010 r. D.15. Chemie a chemická technologie. Ekologie. Zeměpis a geologie. Zemědělstvi.-Praha, 2010.-С.62-67: табл.; рис.-Библиогр.: 8 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Каталог: izdaniya bib
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> 2011 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2012
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> Сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка