2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011Сторінка22/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.81 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

А3. Бочарова, О.В. Наукове обґрунтування методології формування та контролю якості дисперсних систем продуктів перероблення плодів та овочів: автореф. дис. … д-ра техн. наук (спец. 05.18.15 – товарознавство) / О.В.Бочарова; Київ. нац. торг. екон. ун-т. - К.,2010. – 38 с.

А4. Бочковський, А.П. Розробка технологій м`ясорослинних консервованих продуктів: автореф. дис. ... канд. техн. наук (спец. 05.18.13-технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів) / А.П. Бочковський.- О., 2010.- 20 с.

А5. Буранова, С.В. Технологічні властивості голозерного вівса та методи його зберігання: автореф. дис. ... канд. техн. наук (спец. 05.18.01- зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів) / С.В. Буранова.- О., 2010.- 20 с.

А6. Глушков, О.А. Удосконалення технології виробництва швидкозаморожених м`ясних напівфабрикатів: автореф. дис. ... канд. техн. наук (спец. 05.18.16 - технологія продуктів харчування) / О.А. Глушков.- О., 2010.-20 с.

А7. Донкоглов, В.І. Розробка блокової зерносушарки на основі автономних випарювально-конденсаційних систем: автореф. дис. ... канд. техн. наук (спец. 05.18.12- процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв) / В.І. Донкоглов.- О., 2010.-20 с.

А8. Коваленко, Н.О. Розробка технології карамельного барвника із підсирної сироватки для виробництва молочних продуктів: автореф. дис. ... канд. техн. наук (спец. 05.18.16 - технологія продуктів харчування) / Н.О. Коваленко.- О., 2010.-19 с.

А9. Негру, І.Ф. Технологія отримання лікопіновмісних біологічно активних добавок: автореф. дис. ... канд. техн. наук (спец. 03.00.20 - біотехнологія) / І.Ф. Негру.- О., 2010.-20 с.

А10. Паскал, Ю.Г. Удосконалення технології швидкозаморожених десертів: автореф. дис. ... канд. техн. наук (спец. 05.18.13 - технологія консервованних і охолоджених харчових продуктів) / Ю.Г. Паскал.- О., 2010.-20 с.

А11. Рейад Шамхі Алі. Удосконалення технології виробництва консервованого зеленого горошку: автореф. дис. ... канд. техн. наук (спец. 05.18.13 - технологія консервованних і охолоджених харчових продуктів) / Рейад Шамхі Алі.- О., 2010.-18 с.

А12. Русєва, Я.П. Технологія білково-полісахаридних комплексів з антипротеолітичною активністю: автореф. дис. ... канд. техн. наук (спец. 03.00.20 - біотехнологія) / Я.П. Русєва.- О., 2010.-20 с.

А13. Ткаченко, О.Б. Научные основы совершенствования технологии белых столовых вин путем регулирования окислительно-восстановительных процессов их производства: автореф. дис. … д-ра техн. наук (спец. 05.18.05-технология сахаристых веществ и продуктов брожения) / О.Б. Ткаченко.-Ялта, 2010.- 43 с.

А14. Швець, Н.О. Удосконалення технології комплексної переробки насіння льону з використанням ферментів: автореф. дис. ... канд. техн. наук (спец. 03.00.20 - біотехнологія) / Н.О. Швець.-О., 2010.-19 с.


* * *

(2009 рік)

А15. Семков, С.В. Підвищення ефективності використання енергії при виробництві вина: автореф. дис…. канд. техн. наук (спец. 05.18.12-процеси та обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв) / С.В. Семков.-О., 2009.-20 с.

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВВІЙШЛИ ДО ПОПЕРЕДНІХ ПОКАЖЧИКІВ
Т1. *Андреянов, А.Д. Связь энергии Ферми Ni, Cr, Mn с электрокаталитической активностью тройных сплавов на основе этих металлов / А.Д. Андреянов, И.А.Кузнецова, Л.И. Короленко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Химия. - О., 2009. - Т.14, вип. 11. - С.45-49.

Т2. Архангельский, Г.В. Определение наибольших динамических загрузок на механизмах свободного хода автоматических инерционных передач [ Электронный ресурс] / Г.В.Архангельский, А.Ю.Праницкий // Тр. Одес. политехн. ун-та. - О., 2009. - Вып. 1(31). - С. 36-40: рис. - Библиогр.: 5 назв. – Режим доступа: http: // storage.library.opu.ua/online/periodic/opu_2009_1(31)/1-7.pdf.

Т3. Басюркіна, Н.Й. Загрози продовольчої безпеки в умовах світової глобалізації / Н.Й. Басюркіна // Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 5-6 берез. 2009 р. - Д., 2009. – Т. 1. - С.85-88. – Бібліогр.: 3 назв.

Т4. *Басюркіна, Н.Й. Методичні підходи до визначення продовольчої безпеки країни / Н.Й. Басюркіна // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац.. ун-т. – Д., 2009. – Вип. 254, т. IV. - С.948-957.

Т5. Басюркіна, Н.Й. Особливості оцінки агропродовольчого ринку країни [ Електронний ресурс] / Н.Й. Басюркіна // Тр. Одес. политехн. ун-та.-О.,2009. - Вып.2(32). - С.299-302. - Библиогр.: 5 назв. – Режим доступа: http: // storage.library.opu.ua/online/periodic/opu_2009_2(32)/7-13.pdf.

Т6. Бельтюкова, С.В. Сорбционно-люминесцентное определение морина в растительном сырье / С.В. Бельтюкова, А.А. Бычкова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Хімія. – О., 2008. – Т. 13, вип. 12. - С.91-97: табл.; рис.-Бібліогр.: 11 назв.

Т7. Бельтюкова, С.В. Сорбционно-люминесцентное определение пропилгаллата в пищевых и косметических маслах [ Электронный ресурс] / С.В. Бельтюкова, А.А. Бычкова // Тр. Одес. политехн. ун-та. - О., 2009. - Вып. 2(32). - С.225-229: табл.; рис.-Библиогр.: 8 назв. – Режим доступа: http: // storage.library.opu.ua/online/periodic/opu_2009_2(32)/6-6.pdf.

Т8. Богатирьов, А.М. Удосконалення ланцюжка створення цінності оператора стільникового зв’язку [ Електронний ресурс] / А.М.Богатирьов, В.І.Чеглатонєв // Наук. пр. ОНАЗ ім. О.С.Попова. – О., 2007. - №2. - С.91-96: табл.; рис. - Бібліогр.: 8 назв.- Режим доступу: http: // sbornik.onat.edu.ua/files/2007_2_Bogaturev.pdf.

Т9. Ботулотоксин как возможный токсикант консервированной продукции. Современные проблемы государственного контроля производства консервов в Украине [ Электронный ресурс] / [Я.Г.Верхивкер и др.]. – Режим доступа: http: // www.medved.kiev.ua/arh_nutr/art_2007/n07_1_2.htm. - Библиогр.: 18 назв.

Т10. Верхивкер, Я.Г. Инновации в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс] / Я.Г.Верхивкер, О.Н.Кукин, А.Н.Яковенко // Мастер: ежекварт. электрон. журн. ОО ИАУ. Темат. вып. по материалам пленар. сессии Междунар. науч.-техн. форума « Инженерная стратегия – инновация», Одесса, май 2009 г. – Режим доступа: http: // eng-ac.org.ua/master/mas_html/Libr/verxiv.html.

Т11. Верхивкер, Я.Г. Терминологическая проблема консервной отрасли пищевой промышленности / Я.Г.Верхивкер, Л.Ю.Филлипова // Инновационные технологии в производстве пищевых продуктов: сб. материалов V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 5-6 окт. 2006 г. – Минск, 2007. – С. 44-45.

Т12. Верхівкер, Я. Сокове виробництво: стан нормативної бази / Я.Верхівкер, Т.Заїкіна // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2008. - №6. – С. 19-21: табл. – Бібліогр.: 2 назв.

Т13. Віннікова, Л.Г. Дослідження варених ковбас зі зниженим умістом нітриту натрію в процесі зберігання [ Електронний ресурс] / Л.Г.Віннікова, А.В.Асауляк // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ. – Донецьк, 2009. – Вип. 20.– С. 174-179: табл.; рис. – Бібліогр.: 6 назв. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Otkhv/2009_20/27.pdf.

Т14. *Воінова, С.О. Деякі особливості задачі управління екологічною ефективністю технічних об’єктів / С.О.Воінова // Физические и компьютерные технологии: тр. 15-ой Междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 2-3 дек. 2009 г. / ХНПК «ФЭД». – Х.,2009. – С. 395-398.

Т15. *Воінова, С.О. Можливості управління ефективністю управління технічними об’єктами / С.О.Воінова // Физические и компьютерные технологии: тр. 15-ой Междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 2-3 дек. 2009 г. / ХНПК «ФЭД». – Х.,2009. – С. 393-395.

Т16. Войтенко, А.А. Особенности трансформации основного капитала предприятий пищевой промышленности [Электронный ресурс] / А.А.Войтенко // Научная мысль информационного века: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Прага, 15-31 марта 2008 г. – Прага, 2008. – Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm. - Библиогр.: 2 назв.

Т17. Войтенко, А.А. Особенности трансформации основных производственных фондов в отраслях пищевой промышленности [Электронный ресурс] / А.А.Войтенко // Основни проблеми на съвременната наука – 2009 = Ключевые проблемы современной науки - 2009: материали за V Междунар. научна практична конф., София, 17-25 април 2009 г. Т. Икономики. – София, 2009.- Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Т18. Волкова, О.Д. Використання потенціалу залучених фінансових коштів на підприємствах хлібопекарської промисловості [ Електронний ресурс] / О.Д.Волкова // Nauka: teoria i praktyka – 2008 = Наука: теория и практика – 2008: materiały IV Międzynar. nauk.- praktycznej konf., Przemyśl, 16-31 sierp. 2008r. Vol. Ekonomiczne nauki. - Przemyśl, 2008. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Т19. Горичев, Є.Д. Впровадження стратегічного управління на ЗАТ «Одеський завод шампанських вин» / Є.Д.Горичев, Г.В.Ракул; наук. кер. І.М.Агеєва // Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології: матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф., Одеса, 26 квіт. 2007 р. / ОРІДУ НАДУ. – О., 2007.

Т20. Дідух, С.М. Динаміка формування інвестиційного потенціалу підприємства [ Електронний ресурс] / С.М.Дідух // Научният потенциал на света – 2009 = Научный потенциал мира – 2009: материали за V Междунар. научна практична конф., София, 17-25 септ. 2009 г. Т.2. Икономики. – София, 2009.- С. 59-61: Бібліогр.: 2 назв. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Т21. Дідух, С.М. Динаміка формування, накопичення та реалізації інвестиційного потенціалу [ Електронний ресурс] / С.М.Дідух // Проблеми системного підходу в економіці. – 2009. - №3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html.

Т22. *Дідух, С.М. Методологія оцінки та реалізації інвестиційного потенціалу підприємств фондами прямого інвестування / С.М.Дідух // Наука в інформаційному просторі: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 30-31 жовт. 2009 р.: в 6 т. Т. 5. – Д.,2009. – С. 57-59.

Т23. Дідух, С.М. Основні властивості інвестиційного потенціалу підприємства [ Електронний ресурс] / С.М.Дідух // Постигането на висшето образование – 2009 = Достижения высшей школы - 2009: материали за V Междунар. научна практична конф., София, 17-25 ноем. 2009 г. Т.2. Икономики. – София, 2009.- С. 47-51.- Бібліогр.: 3 назв. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Т24. *Дідух, С.М. Оцінка та реалізація інвестиційного потенціалу підприємств – досвід прямого інвестування / С.М.Дідух // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т. – Д.,2009. – Вип.254, т. 3. – С. 781-787.

Т25. Дідух, С.М. Принципи побудови системи оцінки інвестиційного потенціалу підприємств [ Електронний ресурс] / С.М.Дідух // Ефективна економіка. – 2009. - №3. – Режим доступу: http: //www.economy.nauka/ com.ua/index.php?operation=1&jid=48. –Бібліогр.: 6 назв.

Т26. Дідух, С.М. Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості [ Електронний ресурс] / С.М.Дідух, Ю.М.Хливняк // Aktualne problemy nowoczesnych nauk-2009 = Актуальные проблемы современных наук -2009: materiały V Międzynar. nauk.- praktycznej konf., Przemyśl, 7-15 czerw. 2009 r. Vol. Ekonomiczne nauki. - Przemyśl, 2009.- Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm: табл.- Бібліогр.: 4 назв.

Т27. Дідух, С.М. Управління інвестиційним потенціалом підприємств харчової промисловості в умовах фінансової кризи [ Електронний ресурс] / С.М.Дідух // Vědecký průmysl evropského kontinentu-2008= Научная индустрия европейского континента-2008: materiály IV Mezinár. vědec.-praktická konf., Praha, 27 list.-05 pros. 2008 r. D. Ekonomické vĕdy. - Praha, 2008. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.- Бібліогр.: 3 назв.

Т28. Добрянська, Н.А. Ринок м’яса: стан та проблеми розвитку / Н.А.Добрянська // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту: зб. наук. пр. – К.,2007. - №110, ч. 2. – С. 64-68.

Т29. Дудка, Т.В. Влияние глобального изменения климата на некоторые отрасли народного хозяйства Украины [Электронный ресурс] / Т.В.Дудка // Aktuàlni vymoženosti vĕdy – 2009 = Актуальные научные достижения – 2009: materiály V Mezinár. vědec.–praktická konf., Praha, 27 června – 05 červencu 2009 r. D. Ekonomické vĕdy. - Praha, 2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.- Библиогр.: 4 назв.

Т30. Дудка, Т.В. Методичні положення для визначення впливу глобального потепління на зміну потреби підприємства в трудових ресурсах [Електронний ресурс] / Т.В.Дудка // Тр. Одес. политехн. ун-та. - О.,2009. - Вып.2(32). - С.294-298: табл. - Библиогр.: 6 назв. – Режим доступа: http: // storage.library.opu.ua/online/periodic/opu_2009_2(32)/7-12.pdf.

Т31. Дудка, Т.В. Прогноз зміни витрат і цін на продукцію харчової промисловості під впливом глобального потепління [ Електронний ресурс] / Т.В.Дудка // Научният потенциал на света – 2009 = Научный потенциал мира – 2009: материали за V Междунар. научна практична конф., София, 17-25 септ. 2009 г. Т.2. Икономики. – София, 2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.- Бібліогр.: 2 назв.

Т32. *Коваленко, Н.А. Лактоза подсырной сыворотки как сырье для производства карамельних красителей / Н.А.Коваленко, А.П.Чагаровский, В.Хойновски // Тез. Междунар. симп. ММФ «Лактоза и ее производные», Москва, 14-16 мая 2007 г. и регион. конф. ММФ «Кисломолочные продукты – технология и питание», Москва, 17 мая 2007 г. – М.,2007. – С. 23-24.

Т33. Коева, Ж.В. Интеграция как стратегия повышения конкурентоспособности [Электронный ресурс] / Ж.В.Коева // Nastoleni moderni vědy - 2009 = Становление современной науки - 2009: materiály V Mezinár. vědec.–praktická konf., Praha, 27.09 - 05.10 2009 r. D. Ekonomické vĕdy. - Praha, 2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Т34. Коева, Ж.В. Кооперирование и интеграция: пути объединения [Электронный ресурс] / Ж.В.Коева // Nauka i inowacja – 2009 = Наука и инновации – 2009: materiały V Międzynar. nauk.- praktycznej konf., Przemyśl, 07-15 paźdz. 2009 r. Vol. Ekonomiczne nauki. - Przemyśl, 2009.- Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.- Библиогр.: 5 назв.

Т35. Коева, Ж.В. Основные положения концепции синергизма [Электронный ресурс] / Ж.В.Коева // Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2008 = Перспективные разработки науки и техники -2008: materiały IV Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 07-15 list. 2008 r.

Vol. Ekonomiczne nauki. - Przemyśl, 2008. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.


Т36. Крилова, Т.В. Історія розвитку тестування та його застосування [Електронний ресурс] / Т.В.Крилова, О.Ю.Орлова // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт / ДонНУ.- Донецьк, 2009.- Вип. 32. – С. 138-142. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dmpd/2009_32/_32/138-142_32_2009.pdf.

Т37. Крусір, Г. Дослідження взаємозв’язку хімічного складу рисового лушпиння та антиліполітичної активності іммобілізованого інгібітора фосфоліпідної природи / Г.Крусір, В.Яшкіна, Л.Лобоцька // Товари і ринки: Міжнар. наук. – практ. журн. / КНТЕУ. – К.,2009. - №1(7). – С. 126-130: табл. –Бібліогр.: 10 назв.

Т38. Кудашев, С.Н. Перспективы применения холода для хранения зерна / С.Н.Кудашев, А.С.Титлов, С.Н. Петушенко // Вісн. Харк. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. Вип. 88. Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв. – Х.,2009. – С. 173-182: табл.;рис. – Бібліогр.: 11 назв.

Т39. Кузнецова, І.О. Визначення конкурентних переваг зернових компаній в умовах глобалізації ринку [Електронний ресурс] / І.О.Кузнецова // Вісн. соц.-екон. дослідж.: зб. наук. пр. / ОДЕУ. – О.,2008. – Вип. 33. – С. 181-186: табл.; рис. – Бібліогр.: 13 назв. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vsed/2008_33.pdf.

Т40. Кузнецова, І.О. Моніторинг як стадія процесу управління [Електронний ресурс] / І.О.Кузнецова // Вісн. соц.-екон. дослідж.: зб. наук. пр. / ОДЕУ. – О.,2008. – Вип. 31. – С. 181-186. – Бібліогр.: 17 назв. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vsed/2008_31.pdf.

Т41. Кузнецова, І.О. Підходи до визначення границь моніторингу / І.О.Кузнецова // Економіст. - № 11. – С.44-46: табл.; рис. –Бібліогр.: 12 назв.

Т42. Кулаковська, Т.А. Оцінка ефективності державної політики [Електронний ресурс] / Т.А.Кулаковська // Prědni vědecké novinky – 2008 = Передовые научные разработки - 2008: materiály IV Mezinár. vědec.–praktická konf., Praha, 1 -15 zari 2008 r. D. Ekonomické vĕdy. - Praha, 2008. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm. – Бібліогр.: 4 назв.

Т43. Ларшин, В.П. Экспериментальное исследование технологических смазок при сверлении [ Электронный ресурс] / В.П.Ларшин, Н.В.Лищенко, Е.А.Трифонова // Тр. Одес. политехн. ун-та. - О., 2009. - Вып. 2(32). - С. 31-36: рис. - Библиогр.: 4 назв. – Режим доступа: http: // storage.library.opu.ua/online/periodic/opu_2009_2(32)/1-6.pdf.

Т44. *Левицький, А.П. Спектрофотометричний аналіз флаваноїдів цитрусових / А.П.Левицький, О.А.Макаренко, І.І.Крисюн // Медична хімія. – 2009. – Т.11, №1. – С. 116-119.

Т45. Лобода, Ю.Г. Статистичний аналіз результатів дослідження готовності до використання комп’ютерно-інтегрованих технологій майбутніми інженерами [Електронний ресурс] / Ю.Г.Лобода // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наук. фахове видання / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ін-т менеджменту освіти АПН України. –К.,2009. - №5 (13). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em13/emg.html: табл.; рис. – Бібліогр.: 13 назв.

Т46. Лобоцька, Л.Л. Про рівень заробітної плати та її оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Л.Л.Лобоцька, Н.В.Раджабова // Europejska nauka XXI powieką -2008 = Европейская наука XXI века – 2008: materiały IV Międzynar. nauk.- praktycznej konf., Przemyśl, 16-31 maja 2008r. Vol. Ekonomiczne nauki.-Przemyśl, 2008. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm: табл. – Бібліогр.: 1 назв.

Т47. Лясковский, А.В. Оптимальное управление ассортиментом продукции предприятия на ЭВМ [ Электронный ресурс] / А.В.Лясковский // Nastoleni moderni vědy - 2008 = Становление современной науки - 2008: materiály IV Mezinár. vědec.–praktická konf., Praha, 27.09 - 05.10 2008 r. D. Ekonomické vĕdy. - Praha, 2008. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Т48. Лясковский, А.В. Оптимальное управление инвестиционным портфелем предприятия на ЭВМ [ Электронный ресурс] / А.В.Лясковский // Prědni vědecké novinky – 2008 = Передовые научные разработки - 2008: materiály IV Mezinár. vědec.–praktická konf., Praha, 1 -15 zari 2008 r. D. Ekonomické vĕdy. - Praha, 2008. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm. – Библиогр.: 2 назв.

Т49. Магденко, С.А. Исследование эффективности использования основных фондов как составляющей организационно – экономического уровня хлебопекарных предприятий [ Электронный ресурс] / С.А.Магденко // Найновите постижения на европейската наука – 2009 = Актуальные достижения европейской науки – 2009: материали за V Междунар. научна практична конф., София, 17-25 юни 2009 г. Т. Икономики. - София, 2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Т50. Магденко, С.А. Организационно-экономический уровень как составляющая диагностики хлебопекарных предприятий [ Электронный ресурс] / С.А.Магденко // Динамика на съвременната наука – 2009 =

Динамика современной науки-2009: материали за V Междунар. научна практична конф., София, 17-25 юли 2009г. Т. Икономики. - София, 2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.Т51. Магденко, С.О. Концепція розробки системи показників для вибору організаційно-економічного рівня виробництва [ Електронний ресурс] / С.О.Магденко // Dny vědy -2008 = Дни науки -2008: materiály IV Mezinár. vědec.-praktická konf, Praha, 1-15 květ.2008 r. D. Ekonomické vĕdy.-Praha, 2008. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Т52. Магденко, С.О. Розробка системи показників для виміру організаційно-економічного рівня збуту продукції хлібопекарської галузі [Електронний ресурс] / С.О.Магденко // Europejska nauka XXI powieką -2008 = Европейская наука XXI века – 2008: materiały IV Międzynar. nauk.- praktycznej konf., Przemyśl, 16-31 maja 2008r. Vol. Ekonomiczne nauki.-Przemyśl, 2008. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.
Т53. Магденко, С.О. Особливості управління оборотними коштами на хлібопекарських підприємствах [Електронний ресурс] / С.О.Магденко // Strategiczne pytania światowej nauki-2009 = Стратегические вопросы мировой науки - 2009: materialy V Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 07-15 lutego 2009 r. Vol. Ekonomiczne nauki. - Przemyśl,2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Т54. Мазур, І.О. Реформування структури компанії для нової стратегії / І.О.Мазур; наук. кер. І.М.Агеєва // Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології: матеріали Всеукр. студ. наук.-практ конф., Одеса, 26 квіт. 2007 р. / ОРІДУ НАДУ. – О.,2007.

Т55. Малых, С.В. Условия лизинга технологического оборудования в период финансово – экономического кризиса [ Электронный ресурс] / С.В.Малых, А.И.Радинский, И.И.Шофул // Dynamika naukowych badań – 2009 = Динамика научных исследований – 2009: materiały V Międzynar. nauk.- praktycznej konf., Przemyśl, 07-15 lipca 2009 r. Vol. Ekonomiczne nauki. - Przemyśl, 2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm: рис. - Библиогр.: 4 назв.

Т56. *Мамроцька, О.А. Бойові подвиги жінок України в партизанських загонах в роки Другої світової війни / О.А.Мамроцька // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – К.,2009. – Вип. 1(48). – С. 147-151.

Т57. Мардар,М.Р. Дослідження мікроструктури збагачених екструдованих зернових продуктів [Електронний ресурс] / М.Р.Мардар, Л.О.Валевська // Товарознавство та інновації: зб. наук. пр. / ДонНУЕТ. – Донецьк, 2009. – Вип. 1. – С. 129-136: рис. – Бібліогр.: 12 назв. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tti/2009_1/19.pdf.

Т58. Мелих, Е.А. Методология определения степени экономической адаптации предприятий пищевой промышленности [ Электронный ресурс] / Е.А.Мелих // Динамика на съвременната наука – 2009 = Динамика современной науки-2009: материали за V Междунар. научна практична конф., София, 17-25 юли 2009г. Т. Икономики. - София, 2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm: табл.

Т59. Мелих, Е.А. Поиск алгоритма экономической адаптации пищевых предприятий [ Электронный ресурс] / Е.А.Мелих // Nauka: teoria i praktyka – 2009 = Наука: теория и практика – 2009: materiały V Międzynar. nauk.- praktycznej konf., Przemyśl, 07-15 sierp. 2009 r. Vol. Ekonomiczne nauki. - Przemyśl, 2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm: рис. - Библиогр.: 4 назв.

Каталог: izdaniya bib
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> 2011 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2012
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> Сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка