2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011Сторінка8/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.81 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Ні43. Коновенко, Н.Г. Алгебры дифференциальных инвариантов в геометриях Лобачевского и де Ситтера [Электронный ресурс] / Н.Г. Коновенко, В.В. Лычагин // Доп. Нац. акад. наук України. Сер. Математика. Природознавство. Технічні науки.-К., 2010.-№1.-С.13-15.-Бібліогр.: 5 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/reports/2010-01/10-01-02.pdf.

Ні44. Коновенко, Н.Г. О метрической эквивалентности функций, заданных на плоскости де Ситтера / Н.Г. Коновенко // Геометрія та топологія функцій на многовидах: зб. пр. Ін-ту математики НАН України.-К., 2010.-Т.7, №4.-С.123-131.-Бібліогр.: 3 назв.

Ні45. Костеріна, О.О. Дослідження та оцінка рівня конкурентоспроможності ЗАТ «Агроекопродукт» / О.О. Костеріна // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.261, т.II.-С.449-455: табл.; рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ні46. *Крюкова, І.О. Організаційно-економічний механізм розвитку аграрних формувань / І.О. Крюкова // Аграр. вісн. Причорномор’я: зб. наук. пр. / ОДАУ. Вип.53. Екон. науки.-О., 2010.-С.126-131.

Ні47. Крюкова, І.О. Сучасний стан розвитку переробних підприємств Одеської області / І.О. Крюкова // Наук. пр. НУХТ.-К., 2010.-№34.-С.43-45.

Ні48. Кузнецова, І.О. Формування стійких конкурентних переваг: концептуальна модель / І.О. Кузнецова // Вісн. соц.-екон. дослідж.: зб. наук. пр. / ОДЕУ.-О., 2010.-Вип.40.-С.68-71: рис.-Бібліогр.: 11 назв.

Ні49. *Кулаковская, Т.А. Основные проблемы и задачи современной кредитно-банковской системы Украины / Т.А. Кулаковская, И.Г. Бешлеул // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.259, т.IV.-С.875-879.

Ні50. *Кулаковская, Т.А. Состояние научно-технического потенциала Украины и перспективы его развития / Т.А. Кулаковская, А.И. Ильченко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.260, т.III.-С.725-731.

Ні51. *Кулаковська, Т.А. Проблеми розвитку виноробної галузі України та шляхи їх вирішення / Т.А. Кулаковська, А.Є. Богач // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.259, т.IV.-С.885-890.

Ні52. *Кулаковська, Т.А. Проблеми формування привабливого інвестиційного клімату в Україні / Т.А. Кулаковська, Г.П. Шиян // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.259, т.IV.-С.880-884.

Ні53. *Кулаковська, Т.А. Сучасний стан ринку страхових послуг України та його інтеграція у світову систему / Т.А. Кулаковська, А.О. Купринюк // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.260, т.IV.-С.943-948.

Ні54. Купріна, Н.М. Особливості визначення аудиторських послуг в сучасних умовах / Н.М. Купріна, К.О. Васьковська // Наук. пр. НУХТ.-К., 2010.-№34.-С.48-49.-Бібліогр.: 9 назв.

Ні55. Купріна, Н.М. Удосконалення підходів щодо проведення економічного аналізу витрат діяльності промислового підприємства / Н.М. Купріна, І.О. Соловйова // Наук. вісн. Науки: економіка, політологія, історія / Одес. держ. екон. ун-т. Всеукр. асоціація молодих науковців.-О., 2010.-№13.-С.30-39:табл.-Бібліогр.: 12 назв.

Ні56. *Лайко, О.І. Логістичні чинники розвитку товарних ринків в регіоні / [О.І. Лайко та ін.] // Вісн. соц.-екон. дослідж.: зб. наук. пр. / ОДЕУ.-О., 2010.-Вип.38.-С.88-93.

Ні57. Лайко, О.І. Оптимізація оподаткування як засіб прискорення відтворювальних процесів [Електронний ресурс] / О.І. Лайко, Г.О. Прокоф’єва // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Сер. Екон. науки.-Хмельниц., 2010.-№1, т.1.-С.85-91: табл.-Бібліогр.: 16 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_1_1/085-091.pdf.

Ні58. Лайко, О.І. Підходи до формування та забезпечення ефективного функціонування загальнодержавної системи фінансового контролю / О.І. Лайко, Г.О. Прокоф’єва // Наук. вісн. Науки: економіка, політологія, історія / Одес. держ. екон. ун-т. Всеукр. асоціація молодих науковців.-О., 2010.-№10(111).-С.48-55.

Ні59. Лайко, О.І. Раціоналізація оподаткування як стратегічний важіль щодо забезпечення економічного зростання / О.І. Лайко, Г.О. Прокоф’єва // Наук. вісн. Науки: економіка, політологія, історія / Одес. держ. екон. ун-т. Всеукр. асоціація молодих науковців.-О., 2010.-№13(114).-С.136-143: табл.; рис.-Бібліогр.: 4 назв..

Ні60. *Лайко, О.І. Трансформація інфраструктурної ланки ринків сільськогосподарської продукції на шляху інвестиційного відтворення реального сектору економіки регіону / [О.І. Лайко та ін.] // Аграр. вісн. Причорномор’я: зб. наук. пр. / ОДАУ. Вип.53. Екон. науки.-О., 2010.-С.146-152.

Ні61. Лайко, О.І. Уніфікація облікового процесу за МСБО як засіб активізації інвестиційних процесів [Електронний ресурс] / О.І. Лайко, Г.О. Прокоф’єва // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Сер. Екон. науки.-Хмельниц., 2010.-№1, т.1.-С.72-78: рис.-Бібліогр.: 12 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_1_1/072-078.pdf.

Ні62. *Лайко, О.І. Управління витратами як фактор підвищення конкурентоздатності підприємства / О.І. Лайко, Л.С. Іванюк // Вісн. соц.-екон. дослідж.: зб. наук. пр. / ОДЕУ.-О., 2010.-Вип.39.-С.52-60.

Ні63. *Латанська, С.Ч. Проблеми фінансово-екологічної стійкості підприємств / С.Ч. Латанська // Аграр. вісн. Причорномор’я: зб. наук. пр. / ОДАУ. Вип.53. Екон. науки.-О., 2010.-С.25-29.

Ні64. Левинский, В.М. Диагностирование обмена информацией по сети PROFIBUS при построении распределенных систем управления [Электронный ресурс] / В.М. Левинский, М.В. Левинский // Електромашинобудування та електрообладнання: міжвід. наук.-техн. журн. / ОНПУ.-К., 2010.-Вип.75.-С.101-105: рис.-Бібліогр.: 4 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/emeo/2010_75/101-105.pdf.

Ні65. Лищенко, Н.В. Адаптивные системы управления для станков с ЧПУ [Электронный ресурс] / [Н.В. Лищенко и др.] // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Техн. науки.-Суми, 2010.-№4.-С.80-85.-Бібліогр.: 5 назв.-Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/9491/1/Lyshchenko.doc.

Ні66. Лычагин, В.В. О конформной эквивалентности функций / В.В. Лычагин, Н.Г. Коновенко // Геометрія та топологія функцій на многовидах: зб. пр. Ін-ту математики НАН України.-К., 2010.-Т.7, №4.-С.67-72.-Бібліогр.: 3 назв.

Ні67. Магденко, С.О. Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження на хлібопекарських підприємствах / С.О. Магденко, О.В. Ротай // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.262, т.IV.-С.972-977.

Ні68. *Магденко, С.О. Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів як складової виробничого потенціалу / С.О. Магденко, О.О. Костюк // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.262, т.V.-С.1144-1149.

Ні69. Макаринская, А.В. Технологические основы формирования высокостабильных премиксов / А.В. Макаринская // Сб. науч. тр. МПА.-М., 2010.-Вып.VIII/1.-С.144-155: рис.-Библиогр.: 34 назв.

Ні70. Мардар, М.Р. Білкові речовини нових видів хліба з цілого зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів / М.Р. Мардар, Н.Р. Кордзая // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / ХДУХТ.-Х., 2010.-Вип.1(11).-С.419-425: табл.; рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Ні71. Мардар, М.Р. Використання м’ясних компонентів для збагачення екструдованих зернових продуктів [Електронний ресурс] / М.Р. Мардар, Л.О. Валевська, Л.В. Агунова // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.23.-С.99-104: табл.; рис.-Бібліогр.: 8 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Otkhv/2010_23/15.pdf.

Ні72. Мардар, М.Р. Дослідження ІЧ-спектрів нових видів екструдованих зернових продуктів підвищеної харчової цінності / М.Р. Мардар, О.І. Данилова, Л.О. Валевська // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.25.-С.190-196: табл.; рис.-Бібліогр.: 6 назв.

Ні73. Мардар, М.Р. Дослідження основних показників якості збагачених екструдованих зернових продуктів у процесі зберігання [Електронний ресурс] / М.Р. Мардар, Л.О. Валевська, Т.М. Черевата // Товарознавство та інновації: зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.2.-С.213-218: табл.; рис.-Бібліогр.: 10 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Otkv/2010_25/Mardar.pdf.

Ні74. Мардар, М.Р. Зміни властивостей і структури крохмалю екструдованих зернових продуктів під час екструдування за наявності добавок / М.Р. Мардар, Л.О. Валевська // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / ХДУХТ.-Х., 2010.-Вип.1(11).-С.51-55: табл.; рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Ні75. Мардар, М.Р. Зміни споживних властивостей нових видів екструдованих зернових продуктів в процесі зберігання залежно від виду пакування / М.Р. Мардар, Л.О. Валевська // Товарознав. вісн.: зб. наук. пр. / Луц. нац. техн. ун-т.-Луцьк, 2010.-Вип.2.-С.105-113: рис.-Бібліогр.: 9 назв.

Ні76. Мардар, М.Р. Розширення асортименту зернових продуктів здорового харчування / М.Р. Мардар // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / ХДУХТ.-Х., 2010.-Вип.1(11).-С.62-66: рис.-Бібліогр.: 7 назв.

Ні77. Мельник, И.В. Получение экстрактов пряноароматического сырья в технологии вермутов с использованием показателя биологической активности / И.В. Мельник, С.И. Викуль // Виноградарство і виноробство: міжвід. темат. наук. зб. / ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова.-О., 2010.-Вип.47.-С.124-128: табл.; рис.-Бібліогр.: 12 назв.

Ні78. Мельник, І.В. Комплексне оклеювання столових виноматеріалів з використанням нетрадиційних рослинних інгредієнтів / І.В. Мельник, Є.О. Бєлєв // Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. Сер. Техн. науки (Технології харчових виробництв).-Луганськ, 2010.-№22.-С.113-118/: табл.; рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Ні79. *Мельник, Ю.Н. Измерение инновационной активности предприятия / Ю.Н. Мельник // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Т.14, вип.25.: зб. наук. пр. / ОНУ ім. І.І. Мечникова.-О., 2010.-С.42-50.

Ні80. *Мельник, Ю.Н. Оценка инновационного потенциала предприятия / Ю.Н. Мельник // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Т.15, вип.28.: зб. наук. пр. / ОНУ ім. І.І. Мечникова.-О., 2010.-С.60-69.

Ні81. Нездоймінов, С.Г. Шляхи удосконалення механізму державного регулювання підприємницької діяльності в сфері рекреації та туризму / С.Г. Нездоймінов, Д.М. Заболотний // Наук. вісн. Науки: економіка, політологія, історія / Одес. держ. екон. ун-т. Всеукр. асоціація молодих науковців.-О., 2010.-№13.-С.203-211: рис.-Бібліогр.: 9 назв.

Ні82. *Немченко, В.В. Безвідходна технологія виробництва як шлях до встановлення економіко-екологічної стабільності підприємств харчової промисловості / В.В. Немченко, С.Ч. Латанська // Економіка: пробл. теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-ту.-Д., 2010.-Вип.262, т.I.-С.53-60.

Ні83. Немченко, В.В. Механізм екологічного регулювання діяльності підприємств консервної промисловості [Електронний ресурс] / В.В. Немченко, Л.Б. Скляр // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. з проблем торгівлі і громад. харчування / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.29.-С.68-73: рис.-Бібліогр.: 5 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tiru/2010_29/Nemchen.pdf.

Ні84. Осипова, Л.А. О корифее отечественного консервирования / Л.А. Осипова // Флауменбаум Борис Львович: К 100 летию со дня рождения: информ.-публицист. сб. / сост.: А.Т. Безусов, Я.Г. Верхивкер, В.Н. Сторожук, Н.П. Белявская; ОНАПТ.-О., 2010.-С.22-25.

Ні85. *Повышение энергетической эффективности технологических процессов производства вина за счет применения в них тепловых насосов и тепловых труб / [О.Г. Бурдо, И.В. Безбах и др.] // Problemele energeticii regionale. Revistă ştiinţifică, informaţional-analitică şi ingenerească / Academia de ştiinţe a Moldovei institutul de energecică.-Chişinău, 2010.-№3(11).-S.60-67.

Ні86. *Подгорна, І.Є. Здійснення правового аудиту діяльності суб’єктів господарювання в сучасних умовах / І.Є. Подгорна // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / ОНЮА.-О., 2010.-№54.-С.72-80.

Ні87. Подход к проблеме определения оптимальных параметров теплообменников для утилизации низкопотенциальной теплоты в системах АЭС [Электронный ресурс] / [Г.Ф. Смирнов и др.] // Зб. наук. пр. Севастоп. нац. ун-ту ядер. енергії та пром-сті.-Севастополь, 2010.-Вип.1(33).-С.79-84: рис.-Бібліогр.: 4 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/znpsnu/2010_1/Z33R1510.pdf.

Ні88. Радионова, О.В. Исследование изменения химического состава столовых сухих виноматериалов при одноступенчатом блочном вымораживании / О.В. Радионова, Л.А. Осипова // Виноградарство і виноробство: міжвід. темат. наук. зб. / ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова.-О., 2010.-Вип.47.-С.139-145.

Ні89. Розробка нового типу побутових комбінованих приладів [Електронний ресурс] / Л.М. Тележенко, О.С. Тітлов, С.В. Вольневич, Ю.О. Козонова // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.24.-С.194-200: рис.-Бібліогр: 5 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Othkv/2010_24/26.pdf.

Ні90. Русаков, В.А. Дом вина в Одессе / В.А. Русаков, Н.П. Белявская // Подвальчик на Петра Великого / сост.: И.И. Пономаренко, Е.П. Шольц-Куликов.-О., 2010.-С.61-65.

Ні91. Сагач, Л.М. Напрямки вдосконалювання графічної підготовки студентів / Л.М. Сагач // Аграр. вісн. Причорномор’я: зб. наук. пр. / ОДАУ. Вип.55. Техн. науки.-О., 2010.-С.93-95.-Бібліогр.: 3 назв.

Ні92. *Самофатова, В.А. Концепція управління ефективністю діяльності підприємств виноробної галузі / В.А. Самофатова, Т.Г. Гілова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.259, т.VII.-С.1797-1801.

Ні93. Сапожнікова, Н.Ю. Залежність реологічних характеристик плодового пюре від кількісного вмісту м’якоті [Електронний ресурс] / Н.Ю. Сапожнікова // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.23.-С.200-204: рис.-Бібліогр.: 5 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Otkhv/2010_23/33.pdf.

Ні94. Седікова, І.О. Логістика, як інструмент підвищення ефективності зернопереробних підприємств [Електронний ресурс] / І.О. Седікова, З.І. Шевченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Сер. Екон. науки.-Хмельницький, 2010.-№3, т.2.-С.60-64: табл.; рис.-Бібліогр.: 3 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_3_2/060-064.pdf.

Ні95. Скляр, Л.Б. Проблеми екологізації діяльності підприємств харчової промисловості / Л.Б. Скляр // Вісн. соц.-екон. дослідж.: зб. наук. пр. / ОДЕУ.-О., 2010.-Вип.40.-С.394-397: табл.-Бібліогр.: 5 назв.

Ні96. Скляр, Л.Б. Формування екобалансу підприємств консервної промисловості / Л.Б. Скляр // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-ту.-Д., 2010.-Вип.262, т.VIII.-С.2176-2182: табл.; рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Ні97. Смірнова, С.О. Аналіз сучасного стану і досягнень у виробництві обладнання для переробки зерна в муку / С.О. Смірнова, Л.Я. Ковтун, С.В. Тутаєв // Аграр. вісн. Причорномор’я: зб. наук. пр. / ОДАУ. Вип.55. Техн. науки.-О., 2010.-С.142-145.-Бібліогр.: 4 назв.

Ні98. *Соловей, А.О. Великий договір та перспективи українсько-російського співробітництва / А.О. Соловей // Наук. вісн. Науки: економіка, політологія, історія / Одес. держ. екон. ун-т. Всеукр. асоціація молодих науковців.-О., 2010.-№7(108).-С.46-52.

Ні99. *Соловей, А.О. Європейська інтеграція України та Російський фактор (історіографічний погляд) / А.О. Соловей // Наук. вісн. Науки: економіка, політологія, історія / Одес. держ. екон. ун-т. Всеукр. асоціація молодих науковців.-О., 2010.-№19(120).-С.159-166.

Ні100. Станкевич, Г.М. Дослідження аеродинамічних властивостей та активного вентилювання дрібнонасіннєвих культур / Г.М. Станкевич, Л.К. Овсянникова, О.Г. Соколовська // Вісн. Харк. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. Петра Василенка «Механізація сільськогосподарського виробництва та переробки сільськогосподарської продукції». Сер. Техн. науки.-Х., 2010.-Вип.103.-С.409-416: табл.; рис.-Бібліогр.: 7 назв.

Ні101. Сторожук, В.Н. Научное и педагогическое наследие Бориса Львовича Флауменбаума / В.Н. Сторожук // Флауменбаум Борис Львович: К 100 летию со дня рождения: информ.-публицист. сб. / сост.: А.Т. Безусов, Я.Г. Верхивкер, В.Н. Сторожук, Н.П. Белявская; ОНАПТ.-О., 2010.-С.73-79.

Ні102. Стрикаленко, Т.В. Актуальные проблемы водообеспечения населения Одесского региона и анализ некоторых подходов к оптимизации / Т.В. Стрикаленко, Б.И. Псахис // Информ. бюл. АВТ.-О., 2010.-№13-14.-С.7-21: табл.; рис.-Библиогр.: 30 назв.

Ні103. Ступницкая, Т.М. Оценка частных показателей эффективности использования основного капитала / Т.М. Ступницкая // Наук. вісн. Науки: економіка, політологія, історія / Одес. держ. екон. ун-т. Всеукр. асоціація молодих науковців.-О., 2010.-№13.-С.3-11.-Бібліогр.: 7 назв.

Ні104. Субботіна, М.І. Чисельні дослідження динамічної моделі з метою визначення меж застосування імпульсних редукторів із механізмом вільного руху [Електронний ресурс] / М.І. Субботіна // Тр. Одес. политехн. ун-та.-О., 2010.-Вып.1-2.-С.51-54: рис.-Библиогр.: 3 назв.-Режим доступа: http://storage.library.opu.ua/online/periodic/opu_2010_1(33)_2(34)/1-8.pdf.

Ні105. *Сулевский, В.В. Оценка факторов стоимости бизнеса: анализ формирования денежных потоков предприятий консервной промышленности Украины / В.В. Сулевский // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.259, т.II.-С.398-409.

Ні106. *Сулевський, В.В. Дослідження проблем управління на основі вартості бізнесу / В.В. Сулевський // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.260, т.V.-С.1307-1316.

Ні107. *Тарасевич, Н.В. Оптимізація фінансових результатів діяльності банківських установ України / Н.В. Тарасевич // Аграр. вісн. Причорномор’я: зб. наук. пр. / ОДАУ. Вип.53. Екон. науки.-О., 2010.-С.313-317.

Ні108. Титова, А.А. Практическое наследие академика Б.Л. Флауменбаума / А.А. Титова, В.Н. Сторожук, Л.А. Терлецкая // Флауменбаум Борис Львович: К 100 летию со дня рождения: информ.-публицист. сб. / сост.: А.Т. Безусов, Я.Г. Верхивкер, В.Н. Сторожук, Н.П. Белявская; ОНАПТ.-О., 2010.-С.70-73.

Ні109. Титова, А.А. Слово об Учителе / А.А. Титова // Флауменбаум Борис Львович: К 100 летию со дня рождения: информ.-публицист. сб. / сост.: А.Т. Безусов, Я.Г. Верхивкер, В.Н. Сторожук, Н.П. Белявская; ОНАПТ.-О., 2010.-С.9-16.

Ні110. Тітлов, О.С. Розробка мобільного охолоджувального комплексу на основі екологічно безпечних робочих тіл / О.С. Тітлов, С.М. Петушенко, С.М. Кудашев // Аграр. вісн. Причорномор’я: зб. наук. пр. / ОДАУ. Вип.55. Техн. науки.-О., 2010.-С.155-161: табл.-Бібліогр.: 11 назв.

Ні111. Тітлов, О.С. Розробка охолоджувального комплексу на основі екологічно безпечних робочих тіл [Електронний ресурс] / О.С. Тітлов, С.М. Петушенко, С.М. Кудашев // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.24.-С.200-206: табл.-Бібліогр.: 11 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Othkv/2010_24/27.pdf.

Ні112. Ткач, А.В. Дослідження джерел формування оборотного капіталу харчових підприємств України / А.В. Ткач, С.О. Магденко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.262, т.IV.-С.978-983.

Ні113. Ткачук, Г.О. Формування системи показників ефективності оренди: методичний підхід / Г.О. Ткачук // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.261, т.2.-С.456-461: рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Ні114. *Тулейбич, С.М. Механізм рефінансування дебіторської заборгованості / С.М. Тулейбич, В.В. Сулевський // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.260, т.V.-С.1317-1322.

Ні115. Тюхай, Д.С. Микроконтроллерная система управления бытовой абсорбционной холодильной техникой [Электронный ресурс] / Д.С. Тюхай // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.24.-С.215-220: рис.-Бібліогр.: 7 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Othkv/2010_24/29.pdf.

Ні116. Ходаков, А.Л. Комплексный показатель качества виноматериалов для игристых вин / А.Л. Ходаков // Виноградарство і виноробство: міжвід. темат. наук. зб. / ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова.-О., 2010.-Вип.47.-С.179-183.

Ні117. Хомич, Г.П. Використання ферментних препаратів для переробки плодово-ягідної дикорослої сировини [Електронний ресурс] / Г.П. Хомич, Н.І. Ткач, Л.В. Капрельянц // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.25.-С.123-128: табл.; рис.-Бібліогр.: 5 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Otkhv/2010_25/Homich.pdf.

Ні118. Чигиринец, Е.Э. Способ оценки электрохимических факторов в развитии процесса локальной коррозии в порах катодных покрытий / Е.Э. Чигиринец, Т.В. Чебан, Е.В. Ляпина // Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ».-Х., 2010.-Вип.30.-С.182-188.-Бібліогр.: 8 назв.

Ні119. Шпирко, Т.В. Біотехнологічні підходи отримання фосфоліпідних харчових добавок [Електронний ресурс] / Т.В. Шпирко, Л.В. Капрельянц, О.Ф. Щапіна // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.25.-С.136-140: рис.-Бібліогр.: 2 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Otkhv/2010_25/Shpirko.pdf.

Ні120. Яблонская, Н.В. Теоретические вопросы становления регионов как самостоятельных субъектов хозяйствования / Н.В. Яблонская // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.262, т.II.-С.392-396.

Ні121. *Яблонська, Н.В. Методичні основи оцінки конкурентоспроможності підприємств / Н.В. Яблонська // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.260, т.II.-С.480-483.

ГАЗЕТНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Г1. Агеева, И. Факультет менеджмента и маркетинга / И. Агеева // Технолог.-2010.-№21.-С.4: портр.

Г2. Банджа, А. Незабываемое лето в Калифорнии / А.Банджа // Технолог.-2010.-№22.-С.5: портр.

Г3. Беленькая, И. Предприятиям нужны творческие люди / И. Беленькая // Технолог.-2010.-№18.-С.3: фотогр.

Г4. Белявская, Н.П. Ученый, инженер-технолог Константин Андреевич Богомаз: к 150-летию со дня рождения / Н.П. Белявская // Веч. Одесса.-2010.-19 янв.-С.3: портр.

Г5. Біленька, І.Р. Ділова зустріч у куточку раю / І.Р. Біленька, О.М. Савінок // Технолог.-2010.-№22.-С.7: фотогр.

Г6. Блохіна, Л.Л. Свято зустрічі з прекрасним / Л.Л. Блохіна // Технолог.-2010.-№17.-С.3.

Г7. Бондар, С. Факультет “Технології і безпеки харчових продуктів та екологічного менеджменту” / С. Бондар // Технолог.-2010.-№21.-С.4: портр.

Каталог: izdaniya bib
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> 2011 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2012
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> Сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка