2013 загальні положенняСкачати 382.06 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір382.06 Kb.
#4727
Національна академія наук України

Радіоастрономічний інститут


ІНСТРУКЦІЯ

про порядок державної реєстрації

та обліку відкритих

науково-дослідних робіт
2013
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цю Інструкцію розроблено на підставі статті 11 Закону України “Про науково-технічну інформацію”, постанови Kaбiнeтy Miнicтpiв України від 31.03.92 № 162 “Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідноконструкторських poбiт i дисертацій”, згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науководослідних, дослідно-конструкторських poбiт i дисертацій (Затверджено наказом Міністерства освіти i науки України

від 27.10 2008 № 977), Методичними рекомендаціями щодо проведення аналізу результативності науково-технічної діяльності (Схвалено рішенням Вченої ради УкрІНТЕІ протокол від 28.12.2010 р. № 10).


Порядок визначає вимоги щодо організації poбiт з державної реєстрації та обліку відкритих (несекретних) науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт (далі – НДР), зокрема тих, які виконуються в межах проектів та програм міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва. Державна реєстрація та облік НДР здійснюються з метоюстворення необхідних умов для інформаційного забезпечення:

– творчої праці вчених, наукових, науковопедагогічних, інженерно-технічних працівників;

– обгрунтованого планування та уникнення дублювання тематики НДР і дисертацій;

– проведення наукових та науково-технічних експертиз тематики та результатів виконаних НДР і дисертацій;

– прискорення практичного впровадження результатів наукової та науково-технічної діяльності;

– контролю за цільовим призначенням та ефективністю використання державних бюджетних коштів для наукової та науковотехнічної діяльності.


Обов’язковій державній реєстрації та обліку підлягають відкриті (несекретні) НДР, що виконуються в наукових установах, вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, на підприємствах та в організаціях України, фінансування яких повністю або частково здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Відкриті (несекретні) НДР, що виконуються юридичними та фізичними особами (далі — Виконавці) за власний рахунок, реєструються ними на добровільних засадах.

Замовниками НДР можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичні особи (далі –Замовник).

Підставою для проведення державної реєстрації та обліку розпочатих, виконуваних, закінчених НДР є комплект оформлених згідно з вимогами цієї Інструкції і поданих до УкрІНТЕІ реєстраційних, облікових і звітних документів, а саме:

- реєстраційна картка НДР (далі – РК), оформлена згідно з додатком 1, є документом, яким Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про свої наміри щодо виконання НДР;

- облікова картка НДР (далі – ОК), оформлена згідно з додатком 2, і звіт про НДР є документами, якими Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про хід виконання і завершення робіт з НДР;

- інформаційна картка науково-технічної продукції (далі – ІК НТП), оформлена згідно з додатком 3, є документом, яким Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про науково-технічну продукцію, яку створено в результаті проведення НДР.

Структура і зміст інформації на паперовому та електронному носіях інформації мають бути ідентичними.


ПОРЯДОК ПОДАННЯ

РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

Науковий керівник (відповідальний) у 10-денний строк з початку виконання НДР подає до служби ученого секретаря такі документи:

- заповнений бланк РК (реєстраційної картки) на паперовому носії у трьох примірниках;

- заповнена РК на електронному носії, тип файлу (< >.txt).


ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Реєстраційна картка НДР заповнюється за допомогою комп’ютерної програми Nddkr09. Дану програму можна отримати у вченого секретаря (програма займає 1,38 МБ).

При заповненні карток слід суворо дотримуватися формату відповідного поля. Усі поля заповнюються українською мовою, окрім зазначених іншою мовою.

У полях РК зазначаються такі дані:

5436 “Державний реєстраційний номер” — проставляється в УкрІНТЕІ.

5256 “Особливі позначки” — зазначається відповідний код, який відповідає інформації, що міститься в НДР (ДКР):5 — “Відкрита”

1 — “Для службового користування”.

5517 “Реєстраційний номер, що змінюється” —

зазначається державний реєстраційний номер НДР (ДКР), яка перереєстровується — не заповнюється.

7021 “Шифр НДР (ДКР)” — Вписується (текстовий ) Шифр теми.

5418 “№, дата супровідного листа” — проставляється згідно супровідного листа.

7146 “Підстави для проведення НДР (ДКР)” — зазначається відповідний код :

34 — “Договір з міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади”;

52 — “Договір з вітчизняним підприємством, установою, організацією”;

09 — “Договір із закордонним Замовником”;

43 — “Власна ініціатива” (якщо НДР (ДКР) виконується з власної ініціативи за кошти Виконавця);

25 — “Договір з фізичною особою”. Замовником НДР (ДКР) виступає фізична особа, за рахунок коштів якої вона виконується.


7209 “Статус виконавця” — зазначається залежно від статусу Виконавця як учасника НДР (ДКР) відповідний код:

17 — “Головний Виконавець”;

71 — “Співвиконавець”.

7210 “Державний реєстраційний номер НДР (ДКР) головного виконавця” — при заповненні РК співвиконавцем зазначається державний реєстраційний номер НДР (ДКР), що зареєстрована головним Виконавцем в УкрІНТЕІ — не заповнюється.


Відомості про Виконавця

2457 “Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)” — Виконавець зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів.02772020

2151 “Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.) (1 — українською мовою, 2 — російською мовою, 3 — англійською мовою)” — зазначається повне найменування Виконавця, що є юридичною особою, або прізвище, ім’я, по батькові Виконавця, що є фізичною особою.1. Радіоастрономічний інститут НАН України

2. Радиоастрономический институт НАН Украины

3. Institute of radioastronomy National Academy of Sciences

of Ukraine
2358 “Скорочене найменування юридичної особи” — зазначається скорочене найменування Виконавця, що є юридичною особою (за наявності).

РІНАНУ

2655 “Місцезнаходження (місце проживання)” — зазначається місцезнаходження (місце проживання) (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, будинок) Виконавця.61002, м. Харків, вул. Червонопрапорна,4

2934 “Телефон/Факс” — зазначається номер телефону, факсу (Ученого секретаря).Тел. (057) 315 20 92

Факс (057) 720 37 58,

2394 “ E-mail /WWW” — зазначається електронна пошта та веб-сайт Виконавця

E-mail: soina@rian.kharkov.ua

www. http://ri.kharkov.ua/

1332 “Відомча підпорядкованість” — зазначається орган державної влади, якому підпорядковується Виконавець.Національна академія наук України

1133 “Сектор науки” — проставляється відповідний код:АКД — академічний;

ГЛЗ — галузевий;

ВУЗ — вузівський;

ЗАВ — заводський.

2142 — “Співвиконавці”— не заповнюється.
Відомості про Замовника НДР (ДКР)

2458 “Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)” — Виконавець зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів.

(Для відомчих робіт та конкурсних тем НАН України):

00019720

2152 “Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)” — зазначається найменування Замовника, що є юридичною особою, або прізвище, ім’я, по батькові Замовника, що є фізичною особою.

(Для відомчих робіт та конкурсних тем НАН України):

Київ Національна академія наук України

2656 “Місцезнаходження (місце проживання)” — зазначається місцезнаходження (місце проживання) (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, будинок) Замовника.01601, Київ, вул Володимирська,54

2935 “Телефон/Факс” — зазначається номер телефону, факсу Замовника.

Тел. 38(044)234-06-51

Факс 38(044)234-06-51

2395 “E-mail/WWW” — зазначається електронна пошта та веб-сайт Замовника.

E-mail: vfa@nas.gov.ua


Джерела, напрями та обсяги фінансування НДР (ДКР)

7700 “КПКВК” — зазначається код бюджетної програми (код програмної класифікації видатків і кредитування), за якою здійснюється фінансування НДР (ДКР):

(відомча та конкурсна тематика-

6541030 — фундаментальні дослідження;
7201 “Напрям фінансування” — зазначається відповідний код напряму фінансування НДР (ДКР):

2.1. фундаментальні дослідження;

2.2. прикладні дослідження і розробки;

2.3. виконання робіт за державними цільовими програмами;

2.4. розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням;

2.5. програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва;

2.6. фінансова підтримка розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази наукової діяльності;

2.7. інші (вказати).


7023 “Назва ДЦП” — зазначається назва державної цільової програми, в рамках якої виконується НДР (ДКР). аповнюється тількі для державних цільових програм).
7022 “Код ДЦП” — зазначається обліковий код державної цільової програми згідно з переліком, затвердженим Мінекономіки України.
Код джерела фінансування — зазначається відповідний

код:


7713 — Кошти державного бюджету — державні бюджетні асигнування на наукові дослідження;

7714 — Кошти місцевого бюджету;

7722 — Кошти підприємств, установ, організацій України;

7716 — Кошти замовників іноземних держав;

7704 — Власні кошти – кошти підприємства, установи, організації, фізичної особи на виконання ініціативних робіт;

7705 — Кошти інших джерел;

7706 — Безоплатно — код проставляється, якщо НДР (ДКР) проводяться безоплатно за договірними умовами (договір про науково-технічне співробітництво тощо).

Указується обсяг фінансування за договором (тобто на перший рік виконання роботи).Обсяги фінансування наводяться в тисячах гривень.


Строк виконання НДР (ДКР)

7353 “Початок” — зазначається місяць (двома арабськими цифрами) та дві останні цифри року початку здійснення НДР (ДКР).


7362 “Закінчення” — зазначається місяць (двома арабськими цифрами) та дві останні цифри року закінчення НДР (ДКР).
9036 “Порядковий №; початок та закінчення етапу;

вид звітного документа з НДР (ДКР);

назва етапу” — зазначаються порядковий номер і назва етапу НДР (ДКР); початок (місяць та дві останні цифри року початку етапу); закінчення етапу (місяць та дві останні цифри року закінчення етапу); вид звітного документа:

19 — “Без звіту” (тільки для співвиконавців);

28 — “Проміжний звіт”;

91 — “Заключний звіт”

Для всіх держбюджетних НДР роботу необхідно реєструвати в 1 етап; початок і закінчення етапу співпадають з початком і закінченням НДР згідно розпорядженя НАНУ та договору на ; назва етапу = назва НДР.


Основні відомості про НДР (ДКР)

9027 “Назва роботи” — зазначається назва НДР(ДКР), яка вказана в договорі на виконання науково-технічних робіт.

9126 “Мета роботи” — викладається мета проведення дослідження або розробки відповідно до технічного завдання договору на виконання науково-технічних робіт.

7199 “Пріоритетний напрям” — зазначається номер пріоритетного напряму відповідно до статті 3 ЗаконуУкраїни “Про внесення змін до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 09.09.2010 р. № 2519-VІ.

1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

2. Інформаційні та комунікаційні технології.

3. Енергетика та енергоефективність.

4. Раціональне природокористування.

5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

6. Нові речовини і матеріали.


7191 “Вид роботи” — проставляється відповідний код виду НДР :

39 — фундаментальні дослідження;

48 — прикладні дослідження;

57 — науково-технічні розробки;

66 — науково-технічні послуги.

9153 “Очікувані результати” — проставляється код спрямованості науково-технічних робіт на отримання результатів:

01 — випуск нового виду продукції:

001 — техніки;

002 — технології;

003 — матеріалів;

004 — сортів рослин;

005 — порід тварин;

006 — методів, теорій;

007 — інше (методична документація, нормативно-технічна документація, правові документи, програмно-технологічна документація тощо — вказати);

02 — поліпшення якості продукції, що випускається;

03 — інше (збільшення обсягів виробництва, поліпшення умов праці, поліпшення стану навколишнього середовища, економія енергоресурсів, економія матеріалів, зменшення зносу обладнання, збільшення продуктивності праці, поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих тощо — вказати).


9155 “Галузь застосування” — надається інформація щодо коду і назви виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України “КВЕД” ДК 009:2010 от 01.01.2012 , (Для розробок Інституту ставимо 72.19 (Исследование и экспериментальные разработки в сфере других естественных и технических наук) 


9156 “Експертний висновок” — якщо проводилася наукова, науково-технічна експертиза, то зазначається найменування юридичної особи, у якій вона проводилася, або прізвище, ім’я, по батькові експерта та реквізити документа, що підтверджує експертний висновок.
Заключні відомості

5634 “Індекс УДК” — індекс проставляється за таблицями “Універсальної десяткової класифікації”.

5616 “Коди тематичних рубрик” — проставляються в УкрІНТЕІ.

6111 “Керівник юридичної особи” — зазначаються прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства, установи, організації, що є Виконавцем.

Литвиненко Леонід Миколайович
6210 “Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи” — зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника підприємства, установи, організації (якщо наявні).

Академік НАНУ, доктор фізико-математичних наук, професор

Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного підприємства, установи, організації.
6120 “Керівник роботи” — зазначаються прізвище, ім’я, по батькові керівника НДР (ДКР) українською, російською та англійською мовами.

6228 “Науковий ступінь, вчене звання керівника роботи” — зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника НДР.


6141"Відповідальний за підготовку реєстраційних документів” — зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, телефон відповідального за підготовку реєстраційних документів.

Відповідальний ( перевірка карток- Соіна Тамара Антонівна).


6140 “Керівник відділу УкрІНТЕІ” — зазначається прізвище, ім’я, по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ.

Піщаль Еліна Йосипівна.
6142 “Реєстратор” — зазначаються прізвище, ім’я, по батькові співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи.( буде проставлено в УКРІнТЕІ при реєстрації роботи)

Підпис керівника відділу УкрІНТЕІ засвідчується печаткою УкрІНТЕІ.


ПОРЯДОК ПОДАННЯ ОБЛІКОВИХ ТА ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ДОСЛІДНОКОНСТРУКТОРСЬКИХ

РОБІТ

Науковий керівник (відповідальний виконавець) НДР згідно з наказом про звітність та графіком подачі заключних звітів і облікових документів подає до служби ученого секретаря наступні документи:

1. заключний звіт на електронному носії набраний одним файлом у Word (шрифт Times New Roman, розмір 14, тип файлу - (< >.doc), або Асгоbаt — тип файлу (< >.рdf) та завірений щодо ідентичності звіту на паперовому носії

підписом керівника НДР (ДКР) на ярлику, наклеєному на електронному носії у двох примірниках (на CD-дисках);


Образец НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

РАДІОАСТРОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

(РІ НАНУ)
ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУРозробка і впровадження елементів і

систем великих антен декаметрового діапазона хвиль

(шифр “Фаворит”)

держреєстрації 0107U001041


Науковий керівник НДР

Зав. відділу, д.ф.-м.н.____________ І.С.Фалькович


Текст електронної версії співпадає з оригіналом.
Учений секретар РІ НАНУ

к.ф.-м.н. А.П.Удовенко


3. заповнений бланк ОК (облікової картки) на паперовому носії у трьох примірниках, оформлений згідно з вимогами цієї Інструкції;

4. заповнений бланк ОК (облікової картки) на електронному носії або надісланий електронною поштою на адресу: soina@rian.kharkov.ua;

5. титульну сторінку заключного звіту з печаткою ( 2 примірники);

6. список Виконавців на паперовому носії з їхніми Підписами та підписом Ученого секретаря Інституту (3 примірники);

7. заповнений бланк ІК НТП на паперовому носії у двох примірниках;

8. заповнену ІК НТП на електронному носії тип файлу (< >.txt).


Звіт про НДР (ДКР) оформлюється відповідно до вимог чинного законодавства України зі стандартизації.

Подання звіту про НДР (ДКР) є обов’язковим.

Якщо результати НДР (ДКР) опубліковані або її наслідком є тиражований нормативно-технічний чи інструктивно-методичний документ (його проект), в ОК слід подавати бібліографічний опис публікації (документа).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ

КАРТКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
5437 “Державний обліковий номер”— проставляється в УкрІНТЕІ.

5436 “Державний реєстраційний номер” — зазначається державний реєстраційний номер НДР (ДКР), за якою подається ОК. Реєстраційний номер переноситься з реєстраційної картки.

5256 “Особливі позначки” — зазначається відповідний код, який відповідає інформації з НДР (ДКР), що міститься в ОК:

5 — “Відкрита”

1 — “Для службового користування”.

5418 “№, дата супровідного листа” — проставляється службою Ученого секретаря.


9036 “Порядковий №; початок та закінченняетапу;

вид етапу; назва етапу НДР (ДКР)” —зазначаються порядковий номер етапу НДР (ДКР); початок (місяць та дві останні цифри року початку етапу); закінчення етапу (місяць та дві останні цифри року закінчення етапу); проставляється позначка виду етапу (П — проміжний етап, 3 — заключний етап).

Назву етапу переносять з реєстраційної картки (один етап для всіх держбюджетних НДР; початок та закінчення етапу співпадають з початком та завершенням НДР, назва етапу = назва НДР)

5526 “Державні облікові номери виконаних етапів роботи” — не заповнюється.


Відомості про Виконавця

2457 “Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)” — Виконавець зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів.02772020

2151 “Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)” — зазначається повне найменування Виконавця, що є юридичною особою, або прізвище, ім’я, по батькові Виконавця, що є фізичною особою.1. Радіоастрономічний інститут НАН України

2. Радиоастрономический институт НАН Украины

3. Institute of radioastronomy National Academy of Sciences

of Ukraine
2358 “Скорочене найменування юридичної особи” — зазначається скорочене найменування Виконавця, що є юридичною особою, українською, російською та англійською мовами (за наявності).

РІНАНУ
2655 “Місцезнаходження (місце проживання)” — зазначається місцезнаходження (місце проживання) (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, будинок) Виконавця.

61002, м. Харків, вул. Червонопрапорна,4

2934 “Телефон/Факс” — зазначається номер

телефону, факсу Виконавця.

Тел. (057) 315 20 92

Факс (057) 720 37 58,

2394 “ E-mail /WWW” — зазначається електронна

пошта та веб-сайт Виконавця

E-mail: soina@rian.kharkov.uawww. http://ri.kharkov.ua/
1332 “Відомча підпорядкованість” — зазначається орган державної влади, якому підпорядковується Виконавець. Підприємства, установи, організації з приватною формою власності указують місцепроведення їх державної реєстрації відповідно до статті 5 Закону України “Про державну реєстрацію

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.Національна академія наук України

1133 “ Сектор науки” — проставляється

відповідний код:

АКД — академічний;

ГЛЗ — галузевий;

ВУЗ — вузівський

ЗАВ — заводський.

2142 “Співвиконавці” —заповнюється при наявності.

Відомості про власника результатів НДР (ДКР)

2459 “Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)” — Виконавець зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів.

(Для відомчих та конкурсних робіт НАН України проставляються всі координати Президії НАН України)

2153 “Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)” — зазначається повне найменування власника результатів НДР (ДКР), що є юридичною особою, або прізвище, ім’я, по батькові власника результатів НДР (ДКР), що є фізичною особою.

2360 “Скорочене найменування юридичної особи” — зазначається скорочене найменування власника результатів НДР (ДКР), що є юридичною особою (за наявності).

2657 “Місцезнаходження (місце проживання)” — зазначається місцезнаходження (місце проживання) (поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок) власника результатів НДР (ДКР).

2935 “Телефон/Факс” — зазначається номер телефону, факсу власника результатів НДР (ДКР).

2395 E-mail /WWW” — зазначається електронна пошта та веб-сайт власника результатів НДР (ДКР)

1333 “Відомча підпорядкованість” — зазначається орган державної влади, якому підпорядковується власник результатів НДР (ДКР). Підприємства, установи, організації з приватною формою власності вказують місце проведення їх державної реєстрації відповідно до статті 5 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців”.

Міністерство освіти і науки України

5518 “№ юридичного документа, дата видачі” — зазначаються (для фізичних осіб) номер та дата видачі юридичного документа, який засвідчує право власності на результати НДР (ДКР) — не заповнюється.

Джерела, напрями та обсяги фінансування НДР (ДКР)

7700 “КПКВК” — зазначається код бюджетної програми (код програмної класифікації видатків і кредитування), за якою здійснюється фінансування НДР (ДКР).

641030 — фундаментальні дослідження;
7201 “Напрям фінансування” — проставляється відповідний код напряму фінансування:

2.1.Фундаментальні дослідження.

2.2.Прикладні дослідження і розробки.

2.3.Виконання робіт за державними цільовими програмами.

2.4.Розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням.

2.5.Програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва.

2.6.Фінансова підтримка розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази наукової діяльності.

2.7.Інші (вказати).


7023 “Назва ДЦП” — зазначається назва державної цільової програми, в рамках якої виконується НДР(ДКР) — не заповнюється.

7022 “Код ДЦП” — зазначається обліковий код державної цільової програми згідно з переліком, затвердженим Мінекономіки України.

Код джерела фінансування — проставляється відповідний код:

7713 — Кошти державного бюджету — державні бюджетні асигнування на наукові дослідження ;

7714 — Кошти місцевого бюджету;

7722 — Кошти підприємств, установ, організацій України;

7716 — Кошти Замовників іноземних держав;

7704 — Власні кошти — кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт;

7705 — Кошти інших джерел;

7706 — Безоплатно — код проставляється, якщо НДР (ДКР) проводяться безоплатно за договірними умовами (договір про науково-технічне співробітництво тощо).

Фактичні обсяги фінансування наводяться в тисячах гривень.

Основні відомості про НДР (ДКР)

9027 “Назва НДР (ДКР)” — зазначається назва НДР (ДКР). Назва НДР (ДКР), зазначена в ОК, повинна відповідати назві роботи, яка вказана в полі 9027 РК.

9117 “Реферат” — у стислій формі, не повторюючи назви НДР (ДКР), викладається основний зміст результатів НДР (ДКР): об’єкт дослідження (проектування), мета дослідження, методи дослідження та апаратура, теоретичні і практичні результати, новизна, ефективність впровадження, сфера (галузь) використання.

Якщо при заповненні поля 9117 текст реферату не вміщується, то для його подальшого викладення використовується вкладний аркуш формату А4. При

цьому в кінці основної сторінки в полі 9117 робиться позначка “(див. продовження)”, на вкладному аркуші робиться позначка “Продовження”, із зазначенням назви НДР (ДКР), цифровий код та назва поля 9117 (“Реферат”).

5481 “Бібліографічний опис (статей, монографій, нормативно-технічної документації тощо)” — якщо результати НДР (ДКР) опубліковані, депоновані, захищені патентом або її результатом є тиражований нормативно-технічний чи інструктивно-методичний документ (його проект), то в цьому полі зазначається бібліографічний опис (через крапку з комою) відповідних документів (публікацій). Бібліографічний опис названих джерел інформації повинен відповідати вимогам чинного законодавства України зі стандартизації. У разі потреби розміщення в цьому полі значного обсягу інформації використовують вкладний аркуш до ОК відповідно до вимог, зазначених в описі змісту поля 9117.

5040 “Вид звітного документа” — зазначається відповідний код звітного документа:

19 — “Без звіту”;

28 — “Проміжний звіт”;

91 — “Заключний звіт”
5715"Мова документа” — зазначається відповідний код мови звітного документа:

720 — “Українська мова”;

570 — “Російська мова”;

045 — “Англійська мова”( як що звіт надається англійською мовою, потрібно до звіту включити реферат українською)

5742 “Кількість сторінок” — указується загальна кількість сторінок у звіті.

5743 “Кількість електронних носіїв” — указується загальна кількість електронних носіїв інформації, на яких міститься звіт.

5744 “Загальна кількість файлів” — указується загальна кількість файлів на електронних носіях інформації із звітом.

5535 “Умови поширення в Україні” — проставляється відповідний код, що регламентує умови поширення звітної документації в Україні, які визначаються власником результатів НДР (ДКР). При цьому поширення звітної документації для документів з грифом ДСК здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України:

35 — “Дозволяється копіювати”;

53 — “Не дозволяється копіювати”

Якщо зазначено код 53 “Не дозволяється копіювати”, то власник результатів НДР (ДКР) при подачі звітних документів до УкрІНТЕІ визначає умови їх поширення. За таких умов УкрІНТІ має право лише на поширення сигнальної інформації про результати такої роботи.

5211 “Умови передачі зарубіжним країнам” — проставляється відповідний код, що регламентує умови передачі звітної документації за кордон, які визначаються власником результатів НДР (ДКР). При цьому поширення звітної документації для документів з грифом ДСК здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України:

55 — “Дозволяється копіювати”;

63 — “Не дозволяється копіювати”

5634 “Індекс УДК” — індекс проставляється за таблицями “Універсальної десяткової класифікації”.

Індекс УДК переноситься з РК..

5616 “Коди тематичних рубрик” — коди переносяться з РК.

Заключні відомості

6111 “Керівник юридичної особи” —

зазначаються прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР).Литвиненко Леонід Миколайович

6210 “Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи” — зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР) (за наявності).Академік НАНУ, доктор фізико-математичних наук, професор

Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного підприємства, установи, організації.

6120 “Керівник роботи” — зазначаються прізвише,

ім’я, по батькові керівника НДР (ДКР) .


6228 “Науковий ступінь, вчене звання керівника роботи” — зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника НДР (ДКР) (за наявності).

Якщо Виконавцем НДР (ДКР) є фізична особа, то в полях 6120 і 6228 зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання. Підпис засвідчується нотаріально або підприємством, установою, організацією, в якій працює фізична особа.

6121 “Список виконавців” — зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання Виконавців НДР (ДКР). У разі потреби розміщення у цьому полі значного обсягу інформації використовують вкладний аркуш до ОК відповідно до вимог, зазначених в описі змісту поля 9117.

6141 “Відповідальний за підготовку облікових документів” — зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, телефон відповідального за підготовку документів та ідентичність їх на паперових та електронних носіях інформації.

Відповідальний — керівник роботи, або Соіна Тамара Антонівна( 057 315 20 92)

6140 “Керівник відділу УкрІНТЕІ” — зазначаються прізвище, ім’я, по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ.

Піщаль Еліна Йосипівна.

6142 “Реєстратор” — зазначаються прізвище, ім’я, по батькові співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи.( заповнюється в УкрІНТЕІ)

Підпис керівника відділу засвідчується печаткою

УкрІНТЕІ.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТКИ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Загальні відомості

В ІК НТП зазначаються такі дані:

5439 “Інвентарний номер ІК НТП”— надається в УкрІНТЕІ.

5419 “Дата реєстрації” — зазначається дата надання державного облікового номера ІК НТП.

Дата проставляється в УкрІНТЕІ.

5436 “Державний реєстраційний номер” — зазначається державний реєстраційний номер НДР (ДКР).

Реєстраційний номер переноситься з РК.

5437 “Державний обліковий номер НДР (ДКР)” — зазначається державний обліковий номер НДР.

Обліковий номер надається в УкрІНТЕІ.

9027 “Назва науково-технічної продукції”— зазначається назва науково-технічної продукції українською, російською та англійською мовами. Має

бути вказано назву конкретного результату проведених досліджень (наприклад, технологія одержання (побудови)..., прилад..., метод..., методика..., ДСТУ... тощо), а не процес отримання НТП (створення технології..., розроблення ДСТУ... тощо, що відповідає назві НДДКР, а не НТП).

Назва НТП має відповідати даним, наведеним у ТЗ договору на виконання науково-технічних робіт (розділ ТЗ “Етапи виконання робіт”: Науково-технічна продукція та інші матеріали, що підлягають здачі замовнику).

Науково-технічна продукція є важливим показником оцінки результатів виконання наукових та науково-технічних робіт. Згідно з ДСТУ 3973 - 2000

“Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення” результатом виконання науково-дослідної роботи є наукова (науково-технічна) продукція - науковий чи науково-прикладний результат, який має корисні властивості та призначений для застосування (використання) споживачем.

9153 “Вид продукції” — проставляється відповідний код

результату НДР (ДКР):

01— випуск нового виду продукції:

001 — техніки;

002 — технологій;

003 — матеріалів;

004 — сортів рослин;

005 — порід тварин;

006 — методів, теорій;

007 — інше (методична документація, нормативно-технічна документація, правові документи, програмно-технологічна документація тощо — вказати);

02 — поліпшення якості продукції, що випускається;

03 — інше (збільшення обсягів виробництва, поліпшення умов праці, поліпшення стану навколишнього середовища, економія енергоресурсів, економія матеріалів, зменшення зносу обладнання, збільшення продуктивності праці, поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих тощо — вказати).

Наукова чи науково-технічна робота може закінчуватися одним або більше результатами (наприклад, створено новий вид виробу і нова технологія та ін.). На кожний результат (готову для реалізації НТП) має бути надано ІК НТП.

Віднесення НТП до виду “Інше” потребує обов’язкового уточнення, що саме створено: методичну документацію, нормативно-технічну документацію, керівні, нормативні, прогнозно-аналітичні документи, програмно-технологічну документацію, базу даних тощо.

9155 “Галузь застосування” — надається інформаціящодо коду і назви виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України “КВЕД”, ДК 72.19


5616 “Коди тематичних рубрик “ — переносяться з РК.

9118 “Опис науково-технічної продукції” — надається короткий опис науково-технічної розробки (максимум 500 знаків).

5635 “Технічні переваги” — зазначаються технічні переваги науково-технічної продукції, науковотехнічний рівень щодо кращих вітчизняних та зарубіжних аналогів (прототипів). Інформація надається за умови отримання

результатів НДДКР за такими видами, як техніка, технології. Зазначаються технічні переваги науковотехнічної продукції, науково-технічний рівень щодо кращих вітчизняних та зарубіжних аналогів (прототипів).

5636 “Економічні переваги” — зазначаються економічна привабливість науково-технічної продукції для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість. Наводяться економічні показники у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами. Інформація має бути надана обов’язково, якщо отримано конкретний результат, який має корисні властивості та призначений для застосування (використання) споживачем.

1001 “Вплив на зовнішнє середовище. Екологічність” — зазначається вплив науковотехнічної розробки на зовнішнє середовище, її екологічність.

7326 “Стадія завершеності НТП” — зазначаються відповідні коди:

3.1. — Ідея, концепція;

3.2. — Звіт по НДР(ДКР)( не проставляти);

3.3. — Експериментальний (макетний) зразок;

3.4. — Дослідний зразок;

3.5. — Конструкторська та технологічна документація;

3.6. — Промисловий зразок;

3.7. — Дрібносерійне виробництво;

3.8. — Серійне виробництво;

3.9. — Інше (вказати).

7344 “Упровадження науково-технічної продукції” — зазначається відповідний код:

35 — “Упроваджено”;

53 — “Не впроваджено”.

5638 “Практична реалізація продукції” —

зазначаються строки впровадження науково-технічної розробки, виробники науково-технічної продукції, можливі споживачі, перспективні ринки збуту.

1005 “Права інтелектуальної власності” — зазначається відповідний код:

5.1. — Є ліцензійна угода;

5.2. — Отримано патент;

5.3. — “Ноу-хау”;

5.4. — За договорами;

5.5. — Подано заявку на патент;

5.6. — Інше (вказати).

При наявності патенту зазначаються дані щодо виду патенту, номера патенту або заявки, власника патенту, об’єкта патентування та зазначаються країни, на які поширюється дія патенту.

1004 “Форми та умови передачі продукції” — зазначається відповідний код:

4.1. — Продаж ліцензії;

4.2. — Продаж “ноу-хау”;

4.3. — Продаж патенту;

4.4. — Продаж продукції;

4.5. — Навчання персоналу;

4.6. — Інвестиції;

4.7. — Спільні НДР (ДКР);

4 8. — Спільне виробництво;

4.9. — Інше (вказати).

1006 “Бажаний характер співробітництва з інвестором” — зазначається:

6.1. — Потрібний обсяг інвестицій, тис.грн.;

6.2. — Права, що надаються інвестору після завершення роботи;

6.3.— Наявність бізнес-плану (так, ні);

6.4. — Техніко-економічне обгрунтування (так, ні);

6.5. — Потенційний обсяг продажу, тис.грн.;

6.6.— Очікуваний термін окупності (років);

6.7. — Додаткова інформація (за бажанням власника розробки).

Відомості про власника науково-технічної продукції

2459 “Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)” — Виконавець зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів власника науково-технічної продукції.

2153 “Повне найменування юридичної особи” — зазначається повне найменування юридичної особи, що є власником науково-технічної продукції.

2360 “Скорочене найменування юридичної особи” — зазначається скорочене найменування юридичної особи, що є власником науково-технічної продукції (за наявності).

2657 “Місцезнаходження (місце проживання)” — зазначається місцезнаходження (місце проживання) (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, будинок) власника науково-технічної продукції.

2935 “Телефон/Факс” — зазначаються номер телефону, факсу власника науково-технічної продукції.

6120 “Власник НТП” — зазначаються прізвище, ім’я, по батькові власника науково-технічної продукції. Не заповнюється.

1333 “Відомча підпорядкованість” — зазначається орган державної влади, якому підпорядковується власник науково-технічної продукції. Підприємства,

установи, організації з приватною формою власності вказують місце проведення їх державної реєстрації відповідно до статті 5 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців”.

5518 “№ юридичного документа, дата видачі” — зазначаються (для фізичних осіб) номер та дата видачі юридичного документа, який засвідчує право власності на науково-технічну продукцію. Не заповнюється.

1009 “Статус Виконавця” — проставляються коди відповідно до форм власності і кількості співробітників юридичної особи:

9.1. — Державна.

9.2. — Змішана.

9.3. — Приватна.

9.4.— Кількість співробітників:

9.4.1. — До 50 співробітників.

9.4.2. — 50-250 співробітників.

9.4.3. — 250-500 співробітників.

9.4.4. — Понад 500 співробітників

6111 “Керівник юридичної особи” — зазначаються прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР).

Литвиненко Леонід Миколайович

6210 “Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи” — зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР) (за наявності).

Академік НАН України, д.ф.-м.н., професор.


Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного підприємства, установи, організації.

6141 “Відповідальний за підготовку інформаційних документів” — зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, телефон відповідального за підготовку документів та ідентичність їх на паперових та електронних носіях

інформації.

Відповідальний за підготовку інформаційних документів.

6140 “Керівник відділу УкрІНТЕІ” — зазначаються прізвище, ім’я, по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ.

Піщаль Еліна Йосипівна.

Підпис керівника відділу засвідчується печаткою УкрІНТЕІ.

6142 “Реєстратор” — зазначаються прізвище, ім’я, по батькові співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи.


УМОВИ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

Згідно зі статтями 41 і 54 Конституції України та книги четвертої Цивільного кодексу України результати НДР є об’єктами права інтелектуальної власності. Такі правовідносини регулюються відповідно до чинного законодавства України. УкрІНТЕІ має право на поширення інформації про НДР відповідно до умов, зазначених виконавцем НДР у реєстраційно-облікових документах:

- умови поширення інформації про НДР та дисертації визначаються виконавцем НДР, про що в полі 5256 “Особливі позначки” робиться відповідний запис;

- умови поширення звітних документів щодо НДР визначаються власником результатів роботи, про що в полях 5535 “Умови поширення в Україні” та 5211 “Умови передачі зарубіжним країнам” виконавцем НДР робиться відповідний запис.

Передача інформації про розпочаті, завершені НДР за кордон юридичним (фізичним) особам здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ДК — державний класифікатор

ДСТУ — державний стандарт України

ДЦП — державна цільова програма

ІК НТП — інформаційна картка науково-технічної

продукції

КВНД — класифікація видів економічної діяльності

КІІКВК — код програмної класифікації видатків і

кредитування

НДР — науково-дослідна робота

ОК — облікова картка

РК — реєстраційна карткаТЗ — технічне завдання
За всіма питаннями щодо заповнення документів для УкрІНТЕІ звертатися звертатися в службу ученого секретаря.

(тел 315 20 92)
Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34

Скачати 382.06 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка