3. перелік запитань для підсумкового контролю знаньСкачати 147.35 Kb.
Дата конвертації06.11.2016
Розмір147.35 Kb.
#995


Перелік запитань для підсумкового контролю

3. ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


(диференційного заліку)
Для студентів спеціалізацій 6.05020102, 6.05020103, 6.05030101, 6.05030102, 6.050302, 6.09171101, що вивчають курс "Охорона праці" і "Обладнання підприємств торгівлі та охорона праці" запитання тем: 8 (запитання № 5, 6); 9; 10; 11; 12 (запитання № 1, 2, 5) на залік не виносяться.   1. "Безпека життєдіяльності" — основні завдання, сфери та категорії забезпечення безпеки людини.

   2. Розвиток та становлення безпеки життєдіяльності як науки. Роль фундаментальних та прикладних наук в розвитку безпеки життєдіяльності.

   3. Основні положення теорії безпеки життєдіяльності та найважливіші висновки.

   4. Визначення небезпеки. Таксономія, ідентифікація, номенклатура, квантифікація та класифікація небезпек. Шкідливі, небезпечні, нейтральні, необхідні фактори.

   5. Ризик. Види ризиків, методи їх визначення.

   6. Загальні принципи забезпечення безпеки людини.   1. Аналізаторна система людини та її роль у сприйнятті інформації зовнішнього світу.

   2. Питома вага сприйняття інформації аналізаторами, межі чутливості аналізаторів людини.

   3. Фізіологічна дія кольорів на організм людини.

   4. Гомеостаз, адаптація. Ергономічні вимоги до організації робочого місця.

   5. Пам’ять, мислення, емоції, воля. Психологія людини та її безпека   1. Завдання валеології. Фактори здоров’я.

   2. Древні та сучасні наукові погляди на людину як цілісну біоенергетичну систему.

   3. Роль психологічного стану у формуванні фізіологічного здоров’я організму.

   4. Шляхи профілактики шкідливих звичок людини.   1. Основи невідкладної допомоги. Медична аптечка. Невідкладна допомога при переломах та вивихах.

   2. Порядок проведення реанімаційних заходів у випадку клінічної смерті.

   3. Перша допомога при отруєннях.

   4. Перша допомога при кровотечах.

   5. Перша допомога при опіках та обмороженнях.
   1. Навколишнє середовище. Класифікація та характеристика середовищ життєдіяльності людини.

   2. Вчення В.І. Вернадського про ноосферу.

   3. Ознаки негативних факторів. Гранично допустимий рівень виробничого фактора. Класифікація негативних факторів за характером дії на людину.

   4. Звук, шум, їх граничні межі. Нормування, способи захисту від надмірних значень.

   5. Класифікація негативних хімічних факторів. Розрахунок допустимого вмісту хімічних речовин у робочій зоні.   1. Природні та штучні джерела електромагнітних випромінювань та полів. Нормування випромінювань.

   2. Дія інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання на людину.

   3. Магнітне, електричне поле, низькочастотне електромагнітне випромінювання (радіохвилі) та інші види полів і випромінювань; характер їх дії на людину.

   4. Фактори, що впливають на ступінь враження людини електричним струмом. Напруга кроку.

   5. Наслідки дії електричного струму на людину. Особливості надання першої допомоги при враженні електричним струмом.

   6. Електрозахист. Заземлення, занулення.   1. Види випромінювань, що супроводжують радіоактивний розпад речовини. Період напіврозпаду.

   2. Одиниці вимірювання радіоактивності.

   3. Принципи захисту від радіоактивного опромінювання. Допустимі норми опромінення людини.

   4. Харчування в умовах радіоактивного забруднення.
   1. Міжнародне гуманітарне право.

   2. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують безпеку людини в Україні.

   3. Законотворчі органи України з питань безпеки життєдіяльності людини. Відповідальність за порушення нормативних актів.

   4. Екологічне право. Екологічний паспорт підприємства.

   5. Загальний огляд Закону України “Про охорону праці”.

   6. Які органи в Україні здійснюють державний нагляд за охороною праці? Права посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці.   1. Основні групи норм з охорони праці. Комплекс заходів, що вирішують основні задачі з охорони праці.

   2. Які обов’язки покладаються на власника (керівника) підприємства щодо організації і функціонування служби охорони праці?

   3. Основні функції відділу охорони праці. Охарактеризуйте три ступені контролю за охороною праці на виробництві.

   4. Права та обов’язки посадових осіб, відповідальних за охорону праці.

   5. Види інструктажів з охорони праці та порядок їх проведення.

   6. Колективні та індивідуальні засоби захисту працівників на виробництві.   1. Охарактеризуйте параметри виробничого середовища. Оптимізація метеорологічних умов виробничого середовища.

   2. Класифікація систем вентиляції. Способи очистки повітря. Кондиціювання. Контроль параметрів повітряного середовища.

   3. Освітлення. Природне і штучне освітлення. Класифікація освітлення. Контроль освітлення.   1. Причини виробничого травматизму. Нещасні випадки виробничого характеру. Важкі нещасні випадки.

   2. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві.   1. Хімічні основи процесу горіння. Причини виникнення пожеж. Вогнестійкість будівельних конструкцій.

   2. Організація протипожежного захисту на виробництві.

   3. Правила поведінки при виникненні пожежі.

   4. Первинні засоби пожежогасіння. Вогнегасні засоби. Вогнегасники.

   5. Пожежна сигналізація. Автоматичні пожежні системи.   1. Корпоративна безпека. Стратегія економічної війни та її наслідки. Суб’єкти зовнішніх кримінологічних загроз підприємства.

   2. Економічна розвідка. Промисловий шпіонаж, його принципи, завдання і об’єкти.

   3. Методи збору та добування інформації. Способи та технічні засоби добування інформації суб’єктами промислового шпіонажу.

   4. Типові причини та умови, що сприяють розголошенню комерційних таємниць.

   5. Система забезпечення корпоративної безпеки підприємства. Служба безпеки об’єкту економіки, її структура, організація роботи і завдання.

   6. Особливості безпеки бізнесу на підприємствах різного профілю.
   1. Надзвичайні ситуації, їх основні ознаки, класифікація та причини виникнення.

   2. Класифікація, види, вражаючі фактори та причини виникнення природних стихійних лих.

   3. Небезпечні природні явища. Можливі наслідки їх прояву.

   4. Соціальні надзвичайні ситуації.

   5. Техногенні надзвичайні ситуації. Види аварій і катастроф та причини їх виникнення.   1. Класифікація ядерної зброї за способом одержання енергії. Вражаючі фактори ядерного вибуху, їх характеристика.

   2. Осередок ядерного враження. Радіоактивне зараження місцевості. Основні одиниці вимірювання радіоактивного зараження. Шар половинного ослаблення.

   3. Хімічна зброя, класифікація вражаючих хімічних речовин.

   4. Осередок хімічного зараження.

   5. Бактеріологічна зброя, види вражаючих мікроорганізмів та токсинів, приклади захворювань людини, флори і фауни.

   6. Осередок бактеріологічного враження. Заходи захисту при бактеріологічному враженні.   1. Методи реєстрації іонізуючих випромінювань.

   2. Призначення та робота приладів дозиметричного контролю (на прикладі ДП-5В або іншого).

   3. Призначення комплекту індивідуальних дозиметрів (на прикладі ДП-24 (22) або іншого).

   4. Методика виявлення хімічних речовин. Призначення та порядок роботи з приладом ВПХР.   1. Оцінка радіаційної обстановки.

   2. Практичне вирішення задач з оцінки радіаційної обстановки.   1. Оцінка хімічної обстановки.

   2. Практичне вирішення задач по оцінці хімічної обстановки.
   1. Основні завдання цивільної оборони України. Система цивільної оборони України.

   2. Організація цивільної оборони на підприємстві.

   3. Заходи для зниження ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій на підприємстві.

   4. Стійкість роботи підприємства. Фактори, що впливають на стійкість функціонування об’єкту економіки в умовах надзвичайних ситуацій.

   5. Комплекс заходів, що проводяться для підвищення стійкості роботи підприємства.   1. Організаційні заходи захисту населення в умовах НС.

   2. Характеристика захисних споруд цивільної оборони. Правила перебування в них.

   3. Характеристика засобів захисту шкіри та дихальних шляхів.

   4. Організація оповіщення населення при НС. Розосередження та евакуація населення.

   5. Організація рятувальних та невідкладних аварійних робіт в осередках надзвичайних ситуацій та етапи їх проведення.

   6. Характеристика структури пересувних пунктів харчування, продовольчого та речового постачання.

   7. Організація харчування в умовах радіаційного, хімічного, бактеріологічного зараження.   1. Захист продовольчих та непродовольчих товарів від радіоактивного, хімічного та бактеріологічного забруднення.

   2. Дезактивація та дегазація продуктів харчування.

   3. Дезактивація та дегазація територій, споруд, обладнання, інвентарю.

   4. Утилізація заражених матеріалів.
   1. Найголовніші соціальні, екологічні, економічні глобальні проблеми людства.

   2. Стратегія еволюції людства.

   3. Головні екологічні проблеми та причини їх виникнення. Види та джерела забруднення навколишнього середовища. Шляхи подолання екологічної кризи.

   4. Забруднення атмосфери, його наслідки та вплив на здоров’я людей.

   5. Забруднення гідросфери, його наслідки та вплив на здоров’я людей.

   6. Причини і наслідки забруднення та руйнування літосфери.

   7. Економіка безпеки життєдіяльності людини. Економічні важелі поліпшення екологічного стану в Україні.   1. Речовини-забруднювачі харчових продуктів, шляхи їх міграції до продуктів харчування.

   2. Харчові добавки — їх необхідність та небезпека їх застосування.

   3. Причини забруднення харчових продуктів нітратами, нітритами та нітрозоамінами.

   4. Забруднення харчових продуктів пестицидами.

   5. Забруднення харчових продуктів важкими металами та радіонуклідами.   1. Духовно-інтелектуальний розвиток людини та її відношення до суспільства і Природи — як визначальний фактор індивідуальної та глобальної безпеки.

   2. Небезпеки досягнень науково-технічного прогресу.

   3. Біоетика. Життя людини — найвища цінність.

   4. Особиста безпека. Спілкування в конфліктних ситуаціях. Технічні засоби самооборони.

4. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Історія розвитку безпеки життєдіяльності.

 2. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.

 3. Шляхи оптимізації рівня безпеки людини.

 4. Видатні вчені про взаємозалежність суспільства, природи та техніки.

 5. Сучасні вчені, що зробили вагомий внесок в розвиток безпеки життєдіяльності.

 6. Безпека життєдіяльності в Internet (огляд сайтів, чатів тощо).

 7. Питання безпеки життєдіяльності людини в філософських працях визначних вчених давнини.

 8. Відношення до питань безпеки життєдіяльності людини в сучасних філософських працях.

 9. Людина, природа і техніка у філософських течіях.

 10. Філософські закони як основа безпеки життєдіяльності.

 11. Релігія і наука у вирішенні питань безпеки людини.

 12. Небезпечні секти та псевдорелігійні організації.

 13. Всесвіт, Космос, Земля — колиска людства.

 14. Місце людини в еволюції Природи.

 15. Біосфера, техносфера, ноосфера – середовище проживання сучасної людини.

 16. Вчення В. І. Вернадського про ноосферу.

 17. Вплив розвитку цивілізації на рівень безпеки людини.

 18. Планетарна безпека. Глобальні проблеми людства.

 19. Досягнення фундаментальних та прикладних наук в розвитку науки про безпеку життєдіяльності.

 20. Небезпеки та ризики, їх роль у вдосконаленні людини.

 21. Аналіз статистичних даних рівнів ризику.

 22. Міжнародні правові акти з питань безпеки життєдіяльності.

 23. Внесок ООН та інших міжнародних організацій у підвищення рівня безпеки людини.

 24. Участь України в міжнародному співробітництві в галузі безпеки життєдіяльності (охорони праці, екології, охорони здоров’я тощо).

 25. Законодавчі акти України, що регламентують питання безпеки життєдіяльності людини.

 26. Держава — гарант безпеки людини.

 27. Нормування та стандартизація в безпеці життєдіяльності.

 28. Економіка безпеки життєдіяльності.

 29. Екологічні основи безпеки життєдіяльності.

 30. Екологічні правовідносини, законодавчі акти екологічного права.

 31. Наслідки антропогенного впливу на стан навколишнього середовища.

 32. Причини виникнення глобальної екологічної кризи на планеті Земля.

 33. Забруднення атмосфери на його наслідки.

 34. Забруднення гідросфери та його наслідки.

 35. Причини і наслідки забруднення та руйнування літосфери.

 36. Енергетичне забруднення навколишнього середовища та його вплив на людину.

 37. Процес виродження біосфери. Проблеми виживання людини.

 38. Найновіші досягнення біологічної науки та можливі наслідки їх впливу на людину.

 39. Генетично змінені рослини — перспектива розвитку чи загроза?

 40. Шляхи подолання екологічної кризи.

 41. Екологічний стан моєї країни, регіону, міста. Реальність і перспективи.

 42. Забруднювачі харчових продуктів.

 43. Застосування харчових добавок — необхідність і небезпека.

 44. Забруднення харчових продуктів пестицидами.

 45. Забруднення харчових продуктів нітратами, нітритами та нітрозоамінами, способи його запобігання.

 46. Забруднення харчових продуктів важкими та рідкісними металами.

 47. Забруднення харчових продуктів радіонуклідами та заходи по його зменшенню.

 48. Особливості біологічної системи людини, вплив навколишнього середовища на її організм.

 49. Виробниче середовище.

 50. Історія розвитку охорони праці.

 51. Закони та нормативні акти України про охорону праці.

 52. Державне управління охороною праці.

 53. Норми та стандарти з охорони праці.

 54. Організація та контроль охорони праці на виробництві.

 55. Аналіз ефективності затрат з охорони праці на виробництві.

 56. Колективні та індивідуальні засоби захисту працівників на виробництві.

 57. Техніка безпеки при експлуатації електронного обладнання.

 58. Виробничий травматизм та заходи його попередження.

 59. Здоровий психологічний клімат у колективі — основа продуктивної праці.

 60. Вплив умов праці на функціонування організму.

 61. Параметри виробничого середовища (фізичні, хімічні, біологічні) та засоби їх контролю.

 62. Методи забезпечення оптимального мікроклімату на виробництві.

 63. Сучасні види освітлювальних приладів, їх переваги та недоліки. Вплив різних видів освітлення на зір людини.

 64. Електротравматизм.

 65. Історія пожежної охорони.

 66. Найбільші пожежі у світі та в Україні. Статистика пожеж, економічні збитки.

 67. Причини виникнення пожеж. Хімічні основи процесу горіння.

 68. Закони, норми та стандарти з пожежної безпеки

 69. Забезпечення пожежної безпеки на виробництві.

 70. Застосування сучасних вогнегасних засобів при гасінні різного виду загорань. Правила поведінки людини при виникненні пожежі.

 71. Технічні системи попередження та відвернення пожеж. Засоби зв’язку, автоматична система сигналізації, автоматичні системи пожежогасіння.

 72. Правове забезпечення корпоративної безпеки.

 73. Війна в сфері економіки і технології та її наслідки.

 74. Організована злочинність — загроза міцності держави.

 75. Економічна розвідка та промисловий шпіонаж.

 76. Методи добування інформації суб’єктами промислового шпіонажу.

 77. Технічні засоби протидії промисловому шпіонажу.

 78. Організація забезпечення кримінологічної безпеки об’єкту економіки.

 79. Економічний аналіз затрат на підвищення корпоративної безпеки.

 80. Поняття про комерційну таємницю, організація її захисту на підприємстві.

 81. Комп’ютерна безпека.

 82. Питання безпеки в моїй майбутній професії.

 83. Економічні ризики.

 84. Забезпечення безпеки у торговому бізнесі.

 85. Безпека у митній справі.

 86. Безпека у рекламній діяльності.

 87. Безпека туристичного бізнесу.

 88. Управління безпекою на підприємстві.

 89. Заходи забезпечення особистої безпеки та своєї власності.

 90. Сучасні технічні засоби особистого захисту, їх використання.

 91. Психологія поведінки в ситуаціях криміногенного характеру.

 92. Найбільші аварії та катастрофи на Землі.

 93. Метеорологічні природні надзвичайні ситуації; причини виникнення; їх наслідки; методи захисту.

 94. Тектонічні природні надзвичайні ситуації; причини виникнення; їх наслідки; методи захисту.

 95. Топологічні природні надзвичайні ситуації; причини виникнення; їх наслідки; методи захисту.

 96. Космічні та біологічні природні надзвичайні ситуації; причини виникнення; їх наслідки; методи захисту.

 97. Соціальні надзвичайні ситуації, причини їх виникнення та наслідки. Війни та революції в історії людства.

 98. Заходи безпеки в умовах надзвичайних ситуацій соціального характеру.

 99. Безпека в натовпі.

 100. Техногенні надзвичайні ситуації та їх наслідки. Найбільші техногенні катастрофи.

 101. Правила поведінки під час надзвичайних ситуацій.

 102. Аналіз економічних наслідків аварій та катастроф.

 103. Україна — без’ядерна держава. Міжнародні правові акти з обмеження ядерних озброєнь.

 104. Ядерна війна — загроза планеті.

 105. Ядерна, термоядерна, нейтронна зброя: історія створення, випробування та застосування.

 106. Катастрофи з викидом радіоактивних речовин, причини їх виникнення та наслідки.

 107. Радіоактивне випромінювання та його вплив на людину.

 108. Засоби контролю радіоактивного випромінювання. Оцінка радіаційної обстановки.

 109. Захист від наслідків радіоактивного враження.

 110. Катастрофи з викидом сильнодіючих отруйних речовин та їх наслідки.

 111. Застосування хімічної зброї під час воєнних дій та міжнародного тероризму.

 112. Токсична дія отруйних речовин хімічної зброї. Оцінка хімічної обстановки.

 113. Ліквідація наслідків хімічного враження.

 114. Біологічна зброя та наслідки її застосування.

 115. Епідеміологічна безпека.

 116. Ліквідація наслідків бактеріологічного враження.

 117. Законодавчі та нормативні акти з цивільної оборони.

 118. Організація цивільної оборони в Україні. Сили, засоби та матеріали забезпечення цивільної оборони.

 119. Організація цивільного захисту в розвинутих країнах світу.

 120. Організація цивільної оборони на підприємстві.

 121. Стійкість функціонування господарських об’єктів в умовах надзвичайних ситуацій.

 122. Заходи по захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій. Організація евакуаційних заходів.

 123. Організація та проведення рятувальних та невідкладних аварійних робіт.

 124. Організація пересувних пунктів життєзабезпечення в умовах надзвичайних ситуацій.

 125. Індивідуальні засоби захисту, їх застосування в умовах надзвичайних ситуацій.

 126. Організація захисту продовольчих та непродовольчих товарів в умовах надзвичайних ситуацій.

 127. Обеззаражування продовольчих і непродовольчих товарів та спеціальна обробка людей і техніки в умовах надзвичайних ситуацій.

 128. Побутове середовище в третьому тисячолітті, його вплив на еволюцію людини.

 129. Магнітне та електромагнітне поле і здоров’я людини.

 130. Лазерне випромінювання як небезпечний чинник.

 131. Психофізіологічні небезпечні фактори.

 132. Космічне та сонячне випромінювання і його вплив на здоров’я людини.

 133. Геопатогенні зони, методика їх визначення та захист від негативної дії.

 134. Електромагнітні випромінювання — необхідність чи небезпека?

 135. Звук, інфра-, ультразвук та шум, їх дія на організм, граничні норми. Вплив ритму на організм.

 136. Світло і колір та їх вплив на фізіологію людини.

 137. Хімія і життя. Хімічні речовини в побуті та на виробництві.

 138. Отруйні представники флори і фауни.

 139. Ергономічні вимоги як елемент покращання життєдіяльності людини.

 140. Фізіологічна надійність людини.

 141. Аналізаторна система людини та її роль у сприйнятті зовнішнього світу.

 142. Вплив психологічних особливостей людини на її безпеку.

 143. Темперамент та емоційні стани людини як фактори підвищення ризику.

 144. Історичний нарис з валеології.

 145. Державні та міжнародні законодавчі і нормативні акти з охорони здоров’я.

 146. Оздоровчі системи. Можливості людського організму.

 147. У людини повинно бути все красивим: і тіло, і душа, і думки.

 148. Людина як біоенергетична система. Вчення древності і сучасні наукові відкриття.

 149. Біоритми людського організму та природи.

 150. Наркотики: причини і наслідки вживання. Ринкові важелі у боротьбі з наркобізнесом.

 151. Вплив алкоголю і тютюну на здоров’я людини.

 152. СНІД — чума ХХІ століття.

 153. Піст і голодування. Культура харчування.

 154. Фізичний, інтелектуальний та духовний розвиток людини.

 155. Сенс людського життя — фундамент розвитку науки про безпеку людини.

 156. Людина і космос.

 157. Світогляд і мораль — основа безпеки людини.

 158. Вплив позитивних і негативних емоцій та мислення на формування характеру, здоров’я і довголіття людини.

 159. Безпеки життєдіяльності людини в інших країнах світу.
Каталог: files -> doc
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
doc -> Програма, методичні рекомендації та контрольні запитання для самостійного вивчення нормативної дисципліни
doc -> Методичні рекомендації до проведення державних підсумкової та кваліфікаційної атестацій у птнз державна підсумкова атестація
doc -> Навчально-методичний посібник на допомогу педагогічним працівникам у підготовці та проведенні
doc -> Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу " Безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностей
doc -> Методичні рекомендації до виконання самостійного завдання
doc -> Інженерно-психологічні вимоги до техніки
doc -> Водні маси та їхні властивості. Кліматичні пояси І типи клімату землі

Скачати 147.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка