3 Урок з геометрії, 8 клас Тема «Площі фігур» Урок з алгебри, 8 класСторінка1/11
Дата конвертації20.01.2017
Розмір8.55 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Впровадження

інтерактивних технологій навчання

на уроках математики

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………..3

 1. Урок з геометрії, 8 клас

Тема «Площі фігур».....………..……………………….…………………………….7

 1. Урок з алгебри, 8 клас

Тема «Квадратні рівняння»……………………………………………………….13

 1. Урок з математики, 5 клас

Тема «Множення. Переставна властивість множення» ……………….19

 1. Урок з математики, 6 клас

Тема «Відношення і пропорції. «Золота пропорція»» …………………....23

 1. Урок- семінар з алгебри, 9 клас

Тема «Арифметична та геометрична прогресії і їх практичне

застосування»……………………………………………………………………..….33

Список використаної літератури…………………………………………………49

Вступ

Інтерактивні технології - це порівняно новий, творчий, цікавий підхід до організації навчальної діяльності учнів.

Слово “інтерактив" походить від англійського слова “interact”. “Inter” - це взаємний, “act” - діяти. Інтерактивний - здатний взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди, діалогу з будь-чим (наприклад, комп’ютером) або з будь-ким (людиною).

Сутність інтерактивних методів полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії учнів. Це - співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. На своїх уроках намагаюся бути організатором процесу навчання.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне розв’язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення, виховуються почуття толерантності.

Інтерактивні вправи на уроках математики зорієнтовані на:


 • розвиток належності мислення школярів, певної самостійності думок: спонукають учнів до висловлення своєї думки, стимулюють вироблення творчого ставлення до будь-яких висновків, правил («Робота в парах», «Робота в групах», «Карусель», «Пошук інформації» та інші);

 • розвиток опору до навіювання думок, зразків поведінки, вимог інших: спонукають учнів до відстоювання власної думки, створюють ситуацію дискусії, зіткнення думок. Застування вправ «Аналіз ситуації», «Вирішення проблем», вчать дітей протистояти тиску більшості, відстоювати свою думку;

 • розвиток пошукової спрямованості мислення, прагненню до знаходження кращих варіантів вирішення навчальних завдань: передбачають вправи, які ставлять дітей у реальну ситуацію пошуку. У процесі інтерактивних вправ «Розумовий штурм», «Коло ідей», «Вирішення проблем», «Незакінчені речення», приймаються всі думки дітей як реальні, так і вигадані;

 • інтерактивні вправи спрямовані і на розвиток уміння знаходити спільні рішення з однокласниками; на підвищення інтересу школярів до вивченого матеріалу.

Для того, щоб охопити весь необхідний навчальний матеріал і глибоко його вивчити, роботу слід планувати заздалегідь. Учням дають випереджуючі завдання з відповідних тем. На одне заняття підбираємо одну або дві інтерактивні вправи. Під час інтерактивної вправи даємо учням час подумати над завданням, важливим є обговорення. Інтерактивна вправа визначає кінцевий результат.

Уроки математики, організовані за інтерактивними технологіями, сприяють розвитку мислення учнів, умінню вислухати товариша і зробити свої висновки, вчать поважати думку іншого і вміти аргументувати свою думку. Тому на своїх уроках математики активно застосовуємо групову навчальну діяльність - модель організації навчання в малих групах, об'єднаних спільною навчальною метою. Малі групи використовуємо тільки в тих випадах, коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи.

Дуже важливо на уроках залучати всіх учнів. У цьому допомагають такі методи, як «Коло ідей», «Мікрофон».

Метод «Займи позицію» допомагає вести обговорення дискусійного питання в класі. Використовуємо його з метою надання учням можливості висловитися та практикуватися в навичках спілкування.

Великий інтерес у дітей викликає урок-вікторина. Під час проведення такого уроку використовуються запитання, підготовлені самими учнями у групах, або ж запропоновані вчителем. Основною вимогою до запитань є їх пізнавальність.

На етапі закріплення вивченого матеріалу використовуємо кросворди та ігри: «Хто більше знає», «Поле чудес».

На уроці, в залежності від кількості учнів, об’єднуємо їх у пари, трійки та групи. Усе, що пропонують учні, обговорюємо. Допомагаємо учням опрацювати інформацію, прийняти власні рішення. Слідкуємо, щоб жоден з учнів не залишився поза обговоренням. Робота в групах може бути організована на таких етапах уроку, як актуалізація, вивчення нового та закріплення вивченого матеріалу. На етапі мотивації навчальної діяльності застосовуємо метод асоціювання, вправу «Мікрофон», «Мозковий штурм». Ці вправи дають можливість учням вільно висловлювати свої думки.

Робота у великій групі (тобто з усім класом) - навчальний метод, коли вся група обговорює ідеї чи явища, що стосуються певної теми.

На інтерактивних уроках залучаємо учнів до визначення мети уроку, тобто очікуваних результатів. Важливо, щоб учень не тільки знав, розумів, чого він досяг, а й чого він хотів би досягти на наступному уроці.

Необхідну інформацію для роботи на уроці учні можуть отримувати під час міні-лекції, роботи із роздатковим матеріалом, виконанні домашнього завдання.

Інтерактивні методи навчання дають можливість активізувати мислення учнів, залучати учнів до плідної бесіди, мотивувати навчання, показувати різні точки зору, допомагає ставити свої запитання та формувати власну думку.

Впровадження інтерактивних методів у практику роботи, разом з тим, пов’язане з певними труднощами і проблемами. Насамперед, найчастіше доводиться стикатися з обмеженістю інформації, яку доводиться додатково готувати до уроку, недосконалістю підручників, і, часто, з байдужістю учнів до вирішення проблем, які стоять на уроці. Основним недоліком групової роботи є різний рівень знань і можливостей учнів, що, в кінцевому результаті, впливає на результативність роботи всієї групи і створює психологічну напругу. Дискусію важко провести у тому випадку, коли учні в недостатній мірі оволоділи фактичним матеріалом по темі і тому не можуть аргументовано довести свою думку. До того ж підготовка кожного інтерактивного уроку вимагає значних затрат часу. Все це разом не дозволяє робити всі уроки інтерактивними. У кінцевому підсумку такими є окремі, найбільш зручні за темою уроки, або ж на уроці використовуються окремі методи інтерактивного навчання.

Готуючись до кожного уроку,слід думати над тим, щоб він був побудований методично вірно, намагатися, щоб урок на урок не був схожий. На своїх уроках прагнемо стимулювати творчий пошук учнів, використовувати різні методи і форми роботи, прищеплювати учням навички самостійної роботи з книгами; розвивати навички роботи в групі, вміння слухати товаришів та висвітлювати свою думку; привчаємо до дослідження, пошуку, спостережливості.

Таким чином, використання інтерактивних технологій на уроках математики дає можливість збагачувати світоглядну і моральну основу суджень як окремої особистості, так і громадської думки учнівського колективу. За допомогою подібних інтерактивних вправ можна глибше осмислювати актуальні явища громадського, культурного, міжнародного життя, навчитися поважати власну думку, зрозуміти, що не завжди те, що висловлює більшість, є істиною.

Тема уроку: Площі фігур.

Мета: закріпити знання учнів з теми, вдосконалити навички пошуку шляхів розв’язування задач і вправ; розвивати пізнавальні вміння і навички учнів; виховувати спостережливість, увагу, почуття колективізму, відповідальність.

Обладнання: картки для оцінювання, картки з тестами, карти з відповідями.

Хід уроку.

Епіграф:

«Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів – це найбільш благородний шлях, шлях наслідування – найлегший, і шлях досліду – найважчий»

Великий філософ Конфуцій.
І. Організаційний момент.

ІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Сьогодні ми повторимо означення і властивості геометричних фігур; формули для обчислення площ многокутників. Проведемо узагальнення знань в процесі розв’язування задач.Мети досягне той, хто виявить наполегливість, продемонструє знання, здобуті на попередніх уроках. У кожного з вас є рейтингова картка для самооцінки.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

а) Експрес-опитування (Технологія «Мікрофон»)

1. Дати означення трикутника, прямокутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції.


2. Сформулювати основні властивості даної фігури, властивості площ.
б) Повторення формул для обчислення площ фігур (кожному учневі дається картка з зображенням фігур і перелік формул. Учні обирають відповідну формулу і записують її номер у кодокартку біля малюнка).

ІV. Розв’язування задач за готовим малюнком.

Знайти чотирикутники, які мають однакові площі (на дошці прикріплено плакат з малюнком), 6 фігур. Учні розв’язують задачі усно, виходять до дошки,пояснюють, як знайти площу і записують відповідь.V. Робота в групах. (Технологія «Робота в групах»)

Учні об’єднуються в групи по 4, отримують картки з завданням,в окремих картках є план розв’язку задачі.Картка 1

Гострий кут прямокутного трикутника дорівнює 60,

а гіпотенуза 4см. Обчислити площу.

План розв’язку

1. Знайти невідомий кут трикутника

2. Обчислити катети трикутника

3. Знайти площу трикутника


Картка 2

Катети прямокутного трикутника дорівнюють 10 см і 15 см.Обчислити площу прямокутного трикутника


Картка 3

Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 13 см, а один з катетів-5см. Знайти площу трикутника.План розв’язку

2. Обчислити площу прямокутного трикутникика.Картка 4

Площа прямокутника 48см2 ,одна його сторона 6см. Знайти периметр прямокутника.План розв’язку

1. Знайти другу сторону прямокутника .

2. Знайти периметр прямокутника.
Картка 5

Дві сторони трикутника дорівнiють 12 і 9см, а кут між ними 300. Знайти площу трикутника.


VI. Логічний тест.

 1. Дано числа, які позначають площу квадрата.

1, 4, 9, ?, 25, 36.

 1. Знайдіть зайву фігуру

 1. Вкажіть зайве слово

Площа, сторона, кут, аргумент, висота.

 1. В

  ставте пропущене слово


40а2 - ?

8а - ?

14а2 - ?

28а - ?
 1. Прочитати анаграми і виключити зайве слово.

ВРАКДАТ ЦІЯНФУК ІЕТПАРЦІЯ БОМР

Учні піднімають руки і відповідають на питання.

Історична довідка про площі фігур, підготовлена ученицею напередодні.

VII. Робота з тестом

1. Обчислити площу квадрата зі стороною 13 см.А. 52 см2 Б. 26см2 В. 169см2

2. Обчислити площу ромба, якщо його діагоналі дорівнюють 6 см. і 8 см.А. 90см2 Б.24см2 В. 102см2

3. Катети прямокутного трикутника дорівнюють 9см 10 см. Знайти його площу.А. 90 см2 Б. 30см2 В. 45см2

4. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює 28см.А. 14см2 Б. 28см2 В. 49см2

5. Основи трапеції дорівнюють 7 см і 11 см, а висота 5 см. Знайти її площу.А. 45см2 Б. 150см2 В. 10см2

6. Сторони прямокутника 5 см і 8 см. Знайти його площуА. 40 см2 Б. 20см2 В. 7,5 см2

7. висота паралелограма 4 см, а сторона, до якої вона проведена, 10см. Обчислити площу паралелограма.А. 20см2 Б.28см2 В. 40см2

8. Знайти площу рівнобедреного прямокутного трикутника за його катетом, що дорівнює 8см.А. 64см2 Б. 16см2 В. 32см2

9. Сторони паралелограма 15см і 20 см, а кут між ними 300. Знайти площу паралелограмаА. 7,5 см2 Б. 150см2 В. 300 см2

10. Знайти площу ромба, периметр якого 40см, а гострий кут між сторонами 300.А. 50 см2 Б.120см2 В. 80см2

11. у рівнобічній трапеції більша основа дорівнює 14см. , а бічна сторона дорівнює 5 см, а висота 4 см. Знайти площу трапеції.А.28см2 Б.44см2 В. інша відповідь.
VIII. Психологічний тренінг

Зробимо перерву у роботі.

Візьміть олівець, закрийте очі і за моєю командою намалюйте будь-яку геометричну фігуру.Відкрийте очі і послухайте.
Риси характеру:


      • наполеглевість, упевненість, твердість характеру, принциповість.

      • наполеглевість, упевненість, уміння вислухати іншого, прислухатися до порад, впевнено йти до поставленої мети.

      • емоційність, співчутливість, схильність приймати проблеми інших як свої, доброзичливість, відвертість.       • стрибкоподібний настрій, непостійність, невпевненість.

IX. Колективне розвязування задачі (запис в зошиті) (Технологія «Колективне розв’язування вправ»)

Впр. 31 (ст. 205)

Дано: ∆, а, b, c - сторони

Знайти: hc


b


Розв’язання:


аhc
За формулою Герона


c
або

ЗвідсиОтже,

X. Рефлексія

1) Що ми робили на уроці? Які питання з’ясовували?

2) Для чого потрібна ця інформація?

3) Що сподобалось і що не сподобалося на уроці?XI. Домашнє завдання

Впр. 32. ст 48.XII. Для оцінювання зібрані кодокартки, тестові завдання, рейтингові відомості з додатковими балами

Наш урок я хочу закінчити словами О. М. Крилова«Рано чи пізно будь-яка правильна математична ідея знаходить застосування в тій чи іншій справі. Завтра математика стане ще могутнішою, ще важливішою і потрібнішою для людей, ніж сьогодні».


Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка