4 Методичні рекомендації до вивчення тем курсу Тема 1 Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державностіСторінка21/21
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.13 Mb.
#13214
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Термінологічний словник


Автономія – самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах, передбачених загальнодержавним законом (Конституцією).

Валова продукція – показник, що характеризується розміром і напрямом виробництва продукції національної економіки, окремих промислових чи сільських підприємств у грошовому обчисленні.

Громадянське суспільство – суспільство громадян із високим рівнем економічних, соціальних, політичних, культурних і моральних якостей, яке, будучи незалежним від держави, суспільно з нею формує розвинуті правові відносини, взаємодіє заради суспільного блага.

Демократія – форма економічного і політичного устрою суспільства, заснована на визнанні народу основним джерелом влади; тип держави, яка декларує і втілює на практиці принципи народовладдя , права і свободи громадян, рівні можливості для діяльності різних політичних сил, контроль за діями органів влади.

Держава – базовий інститут політичної системи і політичної організації суспільства, що створюється для забезпечення життєдіяльності суспільства в цілому і здійснення політичної влади домінуючою частиною населення в соціально неоднорідному суспільстві, з метою збереження його цілісності, безпечного існування, задоволення загально соціальних потреб.

Децентралізація – управлінська політична система, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоврядування з метою оптимізації практичного вирішення питань загальнонаціональної ваги, а також реалізації регіонально - локальних програм.

Еволюція – процес поступових змін, суть яких полягає в спрощенні або ускладненні розвитку чого-небудь або кого-небудь.

Ідеологія – система концептуально оформлених уявлень, ідей та поглядів на політичне життя, яке відображає інтереси, світогляд, ідеали, умонастрій людей, класів, націй, суспільства, політичних партій, громадських рухів та суб’єктів політики.

Таблиця 10 - Хронологія теми

1991, 24 червня

Акт проголошення незалежності України

1991, 1 грудня

Всеукраїнський референдум і вибори Президента України

1991, 8 грудня

Створення Співдружності Незалежних Держав (СНД). Припинення існування СРСР

1992, січень

І Конгрес українців

1994, березень

Позачергові вибори до Верховної Ради України

1994, червень-липень

Вибори Президента України. Президентом обраний Л. Кучма

1994, листопад

Україна приєдналася до Договору про “нерозповсюдження ядерної зброї”

1995, листопад

Вступ України до Ради Європи

196, 28 червня

Прийняття Конституції України

1996, вересень

Введення національної грошової одиниці – гривні

1999, листопад

Вибори Президента України. Президентом обраний Л. Кучма

2000, квітень

Всеукраїнський референдум з актуальних питань життя держави

2001, червень

Візит Папи Римського Івана Павла ІІ в Україну

2001, серпень

ІІІ Всесвітній форум українців у Києві


Висновки:

ö Першочерговою проблемою після проголошення незалежності України стало державне будівництво. Важливим етапом на цьому шляху було прийняття 28 червня 1996 р. основного закону – Конституції України – першооснови розбудови держави і суспільства.

ö Важливим досягненням Української держави є створення цивілізованих міжнаціональних стосунків.

ö Незалежність радикально змінила умови діяльності партій, громадських організацій і об’єднання, роль яких зростає у житті суспільства.

ö Економіка України опинилася в ситуації глибокої економічної кризи, що негативно позначилось на соціальній сфері, знизився життєвий рівень населення.

ö Незважаючи на складні економічні умови, відбувається національно-культурне відродження. Активізується церковно-релігійне життя, яке стало важливим елементом духовного і національного відродження України.

ö Україна впевнено заявила про себе на міжнародній арені. Головними принципами її зовнішньої політики є демократизм, миролюбність, ядерне роззброєння, розширення економічного співробітництва.

ö Тяжким і довгим був шлях України до незалежності, нелегкими є становлення і розбудова її державності, особливо ринкової економіки.ö Однак, попри всі труднощі, український народ спроможний наповнити незалежність реальним змістом і посісти гідне місце серед цивілізованих народів планети.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Теоретичні питання


 1. Первісна епоха на території України: характеристика палеоліту, мезоліту.

 2. Первісна епоха на території України: характеристика неоліту, енеоліту.

 3. Визначити значення Трипільської культури в українській історії.

 4. Характеристика кочових народів, які мешкали в степовій зоні.

 5. Антична колонізація в Північному Причорномор'ї.

 6. Які періоди виділяють у політичній історії Київської Русі.

 7. Утворення держави Київська Русь. Перші руські князі.

 8. Період розвитку Київської Русі (князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого).

 9. Оцініть значення запровадження на Русі християнства.

 10. Визначити причини та наслідки феодальної роздробленості Київської Русі.

 11. Боротьба Русі з монголо-татарами.

 12. Галицько-Волинська держава.

 13. Розчленування українських земель в XIII- XV ст. Особливості перебування українських земель у складі Великого князівства Литовського.

 14. Етапи об'єднання Литви та Польщі. Люблінська унія 1569 р., та її наслідки для України.

 15. Церква в Україні. Брестська унія 1596 р.

 16. Передумови виникнення українського козацтва. Заснування Запорізької Січі, її історичне значення.

 17. Реєстрове козацтво та його роль в державотворчих процесах в Україні.

 18. Козацько-селянські повстання кінця XVI ст. та 20 - 30 - х рр. XVII ст.

 19. Причини, характер, рушійні сили національно - визвольної війни 1648 - 1676 рр.

 20. Періодизація національно-визвольної війни. Загальна характеристика цих періодів.

 21. Формування української державності в ході визвольної війни:форма правління; адміністративно-територіальний устрій; судова система; збройні сили.

 22. Переяславська угода 1654 р. Березневі статті: умови і правове значення.

 23. Причини поразки національно-визвольної війни.

 24. Особа Б. Хмельницького в українській історії.

 25. Гетьманування Івана Виговського.

 26. Юрій Хмельницький.

 27. Політична історія України періоду Руїни.

 28. Адміністративно-територіальний та політичний устрій Гетьманщини, її соціально-економічне становище.

 29. Гетьманування І. Мазепи. Оцінка його діяльності.

 30. Північна війна і Україна.

 31. Пилип Орлик і Конституція України.

 32. Кирило Розумовський. Судова реформа.

 33. Правобережжя і Галичина у XVIII ст. (Гайдамаччина. Коліївщина. Опришківство).

 34. Ліквідація гетьманства та автономії.

 35. Суть та причини національного відродження України XIX ст. Початки національного відродження.

 36. Діяльність масонських лож на Україні.

 37. Декабристи і Україна.

 38. Кирило-Мефодіївське товариство – перша українська таємна політична організація.

 39. Громадівський рух на Україні.

 40. Особливості національної культури. Відродження західних українських земель („Руська Трійця").

 41. Україна в революції 1905 - 1907 рр.

 42. Аграрна політика Столипіна та проведення її в Україні.

 43. Ставлення різних класів і партій до Першої світової війни. Українство, партії й організації в роки війни.


ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 1

Варіант 1

Теоретичні питання

 1. Первісна епоха на території України: характеристика палеоліту, мезоліту.

 2. Пилип Орлик і Конституція України.

Тести

1 Яке населення було субстратом (основним складником), з якого розвинувся український народ:а)слов'яни;

б)анти;

в)трипільці?
2 Вкажіть передумови Визвольної війни середини XVII ст.:

а) швидкі темпи закріпачення;

б) нестача власної орної землі;

в) різке посилення економічного визиску;

г) наростання національно-релігійного гніту;

д) постійна небезпека з боку Кримського ханства;
є) зіткнення інтересів козацької України та Польщі;
ж) поглиблення процесу розшарування суспільства.
3 Що сприяло зменшенню залежності князівської влади від бояр за часів Данила Галицького:

а) діяльність боярської думи;

б) існування найманого війська;

в) функціонування віче?
4 На яких ідеологічних засадах засновувалась програма Української демократичної партії:

а) монархізм;

б) лібералізм;

в) радикалізм?
5 Коли було запроваджено християнство в Київській Русі?

а)882 р.;

б)912 р.;

в)958 р.;

г)988 р.?
6 Який учбовий заклад закінчив Т. Шевченко:

а) Києво-Могилянську академію;

б) Петербурзьку академію мистецтв;

в) Київський університет?

7 В якому році відбулася битва на р. Калка:а) в 1222 р.;

б) в 1223 р.;

в) в 1242 р.?
8 Коли було засновано Революційну Українську Партію і де саме:

а)1897 року у Києві;

б)1900 року у Харкові;

в)1988 року у Катеринославі?
9 Що було найбільш позитивним у внутрішній політиці княгині Ольги після приходу її до влади:

а) сприяння розвитку культури;

б) упорядкування системи збирання данини;

в) особисте хрещення;

г) розвиток торгівлі?


10 Хто із названих гетьманів отримав владу над козацьким Правобережжям:

а) Т. Сулима;

б) П. Іваненко (Петрик);

в) І. Савченко;

г) П. Орлик?
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Теоретичні питання: 1 – 2,5 бали; 2 – 2,5 бали.

Тести: по 1 балу за правильну відповідь.

Загальна кількість балів: «5» - 13,5 -15; «4» - 10,5 -13;

«3» - 9-10.ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Теоретичні питання
1 Заснування Української Центральної Ради, її соціальна база і програма.

2 І і II Універсали Центральної Ради.

3 III Універсал Центральної Ради.

4 Проголошення радянської УНР. Війна більшовиків проти Центральної Ради.

5 IV Універсал Центральної Ради. Брестський мир і Україна.

6 Українська держава гетьмана П. Скоропадського.

7 Директорія УНР, її склад, внутрішня та зовнішня політика.

8 Проголошення ЗУНР. Акт злуки українських Земель.

9 Уроки та наслідки української національно-демократичної революції 1917-1921рр.

10 Союзний договір від 30 грудня 1922 р., його сучасна політична оцінка.

11 Українське національно-культурне відродження 1920 рр.

12 Соціально-економічні перетворення в Україні на основі непу.

13 Сталінська політика індустріалізації в Україні.

14 Колективізація українського села. Голодомор 1932 - 1933 рр.

15 Тоталітаризм як явище світового порядку, його суть і особливості в Радянському Союзі. Масові репресії 30-х рр. в Україні, їх наслідки.

16 Становище західноукраїнських земель у 20 - 30 рр. XX ст.

17 Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі.

18 Напад Німеччини на СРСР. Початковий період війни.

19 Німецький окупаційний режим і антинацистський опір в Україні.

20 Визволення України від німецьких загарбників.

21 Закінчення Другої світової війни. Вклад України в розгром гітлерівської Німеччини і її сателітів.

22 Україна в системі міжнародних відносин після Другої світової війни.

23 Труднощі відбудовчого періоду в Україні. Голод 1946- 1947 років.

24 Соціально-економічні перетворення та національна політика в західних областях України в післявоєнні роки. Політична платформа і тактика боротьби ОУН - УПА в 1945-1953 рр.

25 Суспільно-політичне життя в Україні наприкінці 40-х - на початку 50-х рр. Сталінські репресії.

26 Проблеми розвитку народного господарства України в середині 50-х - першої половини 60-х рр. XX ст.

27 Спроби лібералізації суспільно-політичного життя України у другій половині 50-х - першій половині 60-х рр. Шістдесятники.

28 Посилення кризових явищ в соціально - економічному житті України протягом 60 - 80 - х рр. XX ст.

29 Дисидентський рух в Україні.

30 Перебудовчі процеси в СРСР. Зростання суспільно - політичної активності населення України наприкінці 80-х - на початку 90-х рр.

31 Акт проголошення незалежності України. Всеукраїнський референдум та вибори Президента України 1 грудня 1991 р.

32 Розпад СРСР та створення СНД. Україна в системі СНД.

33 Розбудова незалежної української держави.

34 Україна на міжнародній арені. Основні напрямки зовнішньої політики в сучасних умовах.

35 Суспільно-політичні рухи та політичні партії в Україні в сучасних умовах.

36 Національно-культурне відродження в Україні на сучасному етапі.

37 Сучасне релігійне життя в Україні.

38 Конституційний процес. Основні положення Конституції України.

39 Державна символіка України, її історичне походження.

40 Соціально-економічне та політичне становище в Україні на сучасному етапі.

41 Українська діаспора та Україна.

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 2

Варіант 1

Теоретичні питання


 1. Заснування Української Центральної Ради, її соціальна база і програма.

 2. Закінчення Другої світової війни. Вклад України в розгром гітлерівської Німеччини і її сателітів.

Тести

1 Українська Центральна Рада зазнала поразки весною 1918 р. і змушена була віддати владу через:

а) брак необхідного політичного і державного досвіду в керівників Центральної Ради;

б) відсутність зовнішньої підтримки з боку європейських держав;

в) втрату авторитету державної влади серед промисловців, робітників, землевласників-поміщиків, заможних селян та незаможного селянства;

г) незадоволення політикою Ради серед національних меншин;

д) втрату підтримки з боку німецьких та австро-угорських окупаційних військ.
2 Чим пояснити виникнення економічної кризи на початковому етапі переходу від командної до ринкової економіки кінця 1991 — першої половини 1994 рр.:

а) тотальне одержавлення економіки;

б) відсутність сформованого, самостійного і самодостатнього державного апарату;

в) панування монополізму;

г) екстенсивний шлях розвитку господарства;

д) інтенсивний шлях розвитку господарства;

є) структурна диспропорціональність економіки;

ж) збільшення залежності від господарчих зв'язків з іншими республіками колишнього СРСР;

з) низька якість продукції, яка ставала неконкурентноспроможною на світовому ринку?
3 До складу яких держав входили українські землі станом на 1 січня 1924 р.:

а) СРСР;

б) Угорщини;

в) Австрії;

г) Румунії;

д) Польщі;

є) Чехословаччини;ж) Німеччини?
4 Всеукраїнський національний конгрес на початку квітня 1917р. у Києві розглядав питання про:

а) збереження Росії централізованою, єдиною і неділимою державою;

б) вихід із Російської Федерації і побудову самостійної незалежної суверенної демократичної Української держави;

в) створення Української Національної Республіки у федеративному зв'язку з Російською державою;

г) широку національно - територіальну автономію України в єдиній союзній федеративній державі;

д) створення соціалістичної республіки в Україні і приєднання до нової федерації народів, які входили до складу колишньої Російської імперії.
5 Яких рис набуває політична система на початку 70-х років:

а) консерватизму;

б) поглиблення демократизації;

в) відчуження партії від народу;

г) посилення ідеологічного диктату;

д) гармонійного розвитку націй?
6 Директорія УНР досягла найбільших успіхів у :

а) сфері зовнішньої політики;

б) області економічних перетворень;

в) боротьбі з російсько-більшовицькою експансією;

г) зносинах з урядом Західноукраїнської Народної Республіки;

д) справі культурної розбудови.
7 Головою Директорії Української Народної Республіки обиралися:

а) М. Грушевський;

б) С. Петлюра;

в) Є. Петрушевич;

г) В. Винниченко;

д) К. Левицький.
8 Хто з членів Української Гельсінської групи загинув у таборах:

а) Ю. Литвин;

б) А. Горська;

в) О. Тихий;

г) В. Івасюк;

д) В. Стус;

є) В. Чорновіл?
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Теоретичні питання: 1 – 2,5 бали; 2 – 2,5 бали

Тести: по 0,5 бала за правильну відповідь.

Загальна кількість балів: «5» - 9-10; «4» - 7,5 -8,5; «3» - 6-7.
Питання підсумкового контролю

 1. Історія як наука. Історія України в контексті світової історії.

 2. Першопочатки людського життя на терені України. Палеоліт. Мезоліт. Неоліт.

 3. Скіфо – сарматська епоха в Україні.

 4. Античні міста – держави Північного Причорномор’я.

 5. Зародження державності у східних слов’ян. Утворення і розквіт Київської Русі.

 6. Культура Київської Русі.

 7. Давньоруська держава на етапі феодальної роздробленості.

 8. Монголо-татарська навала і політичний занепад давньоруських князівств.

 9. Галицько-Волинська держава.

 10. Культура Русі періоду феодальної роздробленості.

 11. Україна в часи литовсько – польської колонізації.

 12. Формування та розвиток українського козацтва. Запорізька Січ.

 13. Визвольна війна українського народу 1648 – 1654 рр. Б. Хмельницький.

 14. Україна у 1654 – 1657 рр.

 15. Руїна. Розпад козацької держави.

 16. Гетьманування Івана Мазепи. Україна у Північній війні.

 17. Російська політика в Україні у XVIII ст.

 18. Правобережжя та західноукраїнські землі у XVIII ст.

 19. Українські землі у складі Російської імперії (перша половина XІХ ст.).

 20. Українські землі у складі Австро – Угорщини (перша половина ХІХ ст.).

 21. Початки національно – культурного відродження (перша половина ХІХ ст.).

 22. Реформи кріпосного права 1861 р. та особливості її здійснення в Україні

 23. Українська культура другої половини ХІХ ст.

 24. Події першої російської буржуазно – демократичної революції 1905 – 1907 рр. в Україні.

 25. Перша світова війна та Україна.

 26. Вплив Лютневої революції на події в Україні. Утворення Української Центральної Ради, її лідери.

 27. Перший Універсал ЦР і проголошення автономії України. Другий Універсал.

 28. Національно – визвольний рух в Україні у липні – жовтні 1917 р. Третій Універсал ЦР і проголошення Української Народної Республіки.

 29. Війна радянської Росії проти УНР (кінець 1917 – початок 1918 рр.). Причини поразки військ ЦР.

 30. Четвертий Універсал ЦР та його історичне значення. Берестейський договір. Падіння радянської влади в Україні.

 31. Гетьманський переворот. Внутрішня та зовнішня політика П. Скоропадського.

 32. Внутрішня та зовнішня політика Директорії УНР.

 33. Проголошення ЗУНР, її внутрішня та зовнішня політика.

 34. Політика більшовиків в Україні у 1919 р., “Воєнний комунізм”.

 35. Політика більшовиків щодо України в 1920 р.

 36. Основні тенденції в культурному житті в 1917 - 1920 рр. Хід та наслідки українізації в 20 – х рр.

 37. УСРР в добу непу (1921 – 1929 рр.). Голод 1921 – 1922 рр. в Україні.

 38. Україна і акція утворення СРСР.

 39. Згортання непу і повернення до репресивної політики тоталітарної держави.

 40. Тенденції індустріалізації в 30 – ті роки та її соціальні наслідки.

 41. Колективізація та розселянювання України.

 42. Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні та його соціально – політичні наслідки.

 43. Західноукраїнські землі в 20 – 30 – ті роки.

 44. Труднощі і суперечності розвитку культури в Україні в 30 – ті роки. “Розстріляне відродження”.

 45. Сталінський терор в Україні в 30 – ті роки.

 46. Радянсько – німецький договір 1939 р. і анексія Радянським Союзом західних областей України і Бессарабії.

 47. Окупація України військами нацистської Німеччини та союзників. Зони окупації.

 48. Особливості воєнних дій влітку – восени 1941 р.

 49. Нацистський окупаційний режим в Україні.

 50. Радянський партизанський рух в Україні в роки війни.

 51. Виникнення та політична еволюція ОУН – УПА.

 52. Сталінградська битва. Розгром військ Вермахту на Курській дузі та початок вигнання нацистських окупантів з України.

 53. Україна на завершальному етапі Другої світової війни..

 54. Відбудова народного господарства України у післявоєнний період. Голод 1946 – 1947 рр.

 55. Соціально-політичне життя республіки. Нова хвиля сталінських репресій у кінці 40–х - на початку 50-х рр.

 56. Соціально-економічні й політичні процеси в західноукраїнських областях України в 40–50 – х рр.

 57. Хрущовська “відлига” в Україні.

 58. Україна в 1964 – 1985 рр. Роки “застою”.

 59. Україна в період “перебудови” (1985 – 1991 рр.).

 60. Події серпня 1991 р. в Україні. Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р.

 61. Референдум 1 грудня 1991 р. Утворення Української держави.

 62. Україна та СНД.

 63. Політичне становище в Україні. Політичні партії.

 64. Прийняття Конституції України у червні 1996 р.

 65. Стан і перспективи розвитку економіки, соціальної сфери в Україні: проблема та труднощі їх реформування.

 66. Міжнародна діяльність України в сучасних умовах.

 67. Державна символіка України.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ    1. Аркас М.М. Історія України – Русі. – К., 1990.

    2. Бойко О. Історія України. – К., 1999.

    3. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний посібник. – К., 1995

    4. Гетьман України. К., 1991.

    5. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1990

    6. Грушевський М. Історія Укрїани-Руси: В 11 т., 12 кн. – К., 19993.

    7. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. – К., 1993.

    8. Дорошенко Д. Нариси історії України: У 2 т. –К., 1996.

    9. Жуковський А., Субтельний О. Нарис Історії України. – Львів, 1993.

    10. Історія України / За ред.. Смолія В.А. – К., 1997

    11. Історія України / Керівник авт. Колект. Зайцев Ю. – Львів, 1996.

    12. Історія України за ред. Лановика Б.Д. – К., 2000.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка