4 Методичні рекомендації до вивчення тем курсу Тема 1 Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державностіСторінка5/21
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.13 Mb.
#13214
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

План


 1. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.

1.1Утворення Великого князівства Литовського.

 1. Від Литовсько - Руської до Польсько – Литовської держави.

2.1 Кревська унія 1385 р.

2.2 Українські землі за князювання Вітовта (1392 – 1430 рр.).

2.3 Українські землі у другій третині XV– першій половині XVI ст.

2.4 Люблінська унія 1569 р.

2.5 Брестська церковна унія. Загарбання українських земель Угорщиною, Молдовським князівством, Московською державою.


 1. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ.

 2. Визвольний рух в Україні у XVI – першій пол. XVII ст.


Студент повинен знати:

² яким чином і чому відбувся поділ українських земель?

² яким було становище України у складі Великого князівства Литовського?

² як утворилася Річ Посполита і які наслідки для українських земель мав їх перехід під владу Польщі?

² як виникло українське козацтво і яку роль воно відігравало в українській історії?

² як розгортався визвольний рух в Україні в кінці XIV – першій пол. XVII ст?Основний зміст:

Загарбання південноруських земель сусідніми феодальними державами; політика Литви на українських землях; політичний та соціально – економічний розвиток українських земель у ІІ половині XIV - першій половині XVI ст.; Люблінська унія та її наслідки для України; становище православної церкви; Берестейська унія; Походження і розвиток козацтва; Запорізька Січ; козацько-селянські повстання кінця XVI – 20-30-х рр. XVII ст.; козацтво на Одещині.Теми для рефератів, доповідей та контрольних робіт:

 1. Перший козацький гетьман Дмитро Вишневецький.

 2. Козацька символіка.

 3. Військове мистецтво козаків.

 4. Політика гетьмана Петра Сагайдачного.

 5. Северин Наливайко.

Питання, винесені на самостійне вивчення:

 1. Православні братства в Україні.

 2. Культурно-релігійні рухи кінця XVI – першої половини XVII ст.

 3. П. Могила.

 4. Роль церкви у збереження самобутності українського народу.

 5. Дмитро Вишневецький.

 6. Повстання під проводом К. Косинського і С. Наливайка.

 7. Боротьба козацтва з турками і татарами.

 8. Козацькі повстання 1620 – 1630 рр.

 9. Причини поразки та наслідки повстань.

Питання для самоконтролю


 1. Охарактеризуйте становище українських земель в складі Великого Князівства Литовського.

 2. Що змінилося в історичній долі українського народу після проголошення Люблінської унії?

 3. Які чинники зумовили впровадження кріпосного права? Яку роль у цьому процесі відігравав “Устав на волоки”?

 4. У чому полягає зміст Магдебурзького права? Яка його роль в розвитку українських міст?

 5. Подумайте, яке місце відводилося у духовному закріпаченні українського народу Берестейській унії?

 6. Назвіть причини та джерела формування українського козацтва.

 7. Дайте стислу оцінку відомих вам концепцій щодо походження козацтва.

 8. Коли, на вашу думку, завершився процес формування козацтва як соціального стану? Назвіть відповідні аргументи.

 9. Розкрийте механізм демократичного устрою Запорізької Січі.

10 Реалізація яких функцій забезпечила Запорозькій Січі провідне місце в українському суспільстві?

11 Складіть розповіді про військові подвиги найславетніших козацьких вождів.Тести


 1. В якому році Польща остаточно приєднала Галичину і частину Волині (Холмщину) до своїх володінь:

а) 1349 р.;

б) 1387 р.;

в) 1366 р.?


 1. Коли відбулося остаточне приєднання до Великого князівства Литовського Київщини, Переяславщини, Волині і Поділля:

а) 1358 р.;

б) 1393 р.;

в) 1362 р.?


 1. Представники яких соціальних верств та груп виступали джерелами формування українського козацтва:

а) кріпосні селяни;

б) міська біднота;

в) священики;

г) міщани;

д) земляни – шляхта;

є) безземельні бояри;

ж) вихідці з давніх княжих родів?


 1. Які з названих реєстрових полків внаслідок реформи М. Дорошенка набували статусу військово-територіальних одиниць:

а) Білоцерківський; є) Чернігівський;

б) Канівський; ж) Переяславський;

в) Брацлавський; з) Черкаський;

г) Лубенський; і) Чигиринський;

д) Корсунський; й) Полтавський?


 1. Які питання входили до компетенції загальної військової ради Січі:

а) переобрання кошового отамана і старшини;

б) встановлення військового устрою;

в) зарахування новоприбулих до Кошу;

г) вирішення питань війни і миру;

д) ведення переговорів з представниками інших країн;

є) про поділ земель і угідь;

ж) про покарання особливо небезпечних;

з) розгляд вимог польського уряду про повернення втікачів з Січі до своїх панів? 1. Між ким і коли була укладена Люблінська унія?

а) між Польщею і Литвою в 1385 р.;

б) між Польщею і Литвою в 1413 р.;

в) між Польщею і Литвою в 1569 р.;

г) між Польщею, Литвою і Україною в 1596 р.? 1. Вкажіть положення, що розкривають сутність греко-католицької (уніатської) церкви:

а) визнання зверхності Папи Римського як першоієрарха всієї християнської церкви;

б) прийняття догм католицької церкви;

в) консолідація уніатством українського суспільства;

г) збереження східного обряду та церковнослов’янської літургійної мови;

д) право на заміщення митрополичої та єпископських кафедр;

є)звільнення уніатського духовенства від сплати податків та виконання інших повинностей;

ж) вживання старого (юліанського) календаря;

з) право одружуватися нижчому духовенству?


Термінологічний словник


Автономія – самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах, передбачених загальнодержавним законом (Конституцією).

Валова продукція – показник, що характеризується розміром і напрямом виробництва продукції національної економіки, окремих промислових чи сільських підприємств у грошовому обчисленні.

Громадянське суспільство – суспільство громадян із високим рівнем економічних, соціальних, політичних, культурних і моральних якостей, яке, будучи незалежним від держави, спільно з нею формує розвиті правові відносини, взаємодіє заради спільного блага.

Демократія – форма політичного та економічного устрою суспільства, заснована на визнанні народу основним джерелом влади; тип держави, яка декларує і втілює на практиці принципи народовладдя, права і свободи громадян, рівні можливості для діяльності різних політичних сил, контроль за діями органів влади.

Держава – базовий інститут політичної системи та політичної організації суспільства, що створюється для забезпечення життєдіяльності суспільства в цілому і здійснення політичної влади домінуючою частиною населення в соціально неоднорідному суспільстві з метою збереження його цілісності, безпечного існування, задоволення загально соціальних потреб.

Децентралізаціяуправлінська політична система, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоврядування з метою оптимізації практичного вирішення питань загальнонаціональної ваги, а також реалізації регіонально-локальних програм.

Еволюція – процес поступових змін, суть якого полягає в спрощенні або ускладненні розвитку чого–небудь або кого-небудь.

Ідеологія – система концептуально оформлених уявлень, ідей та поглядів на політичне життя, яке відображає інтереси, світогляд, ідеали, умонастрій людей, класів, націй, суспільства, політичних партій, громадських рухів та інших об’єктів політики.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка