49-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці» 21-22 лютого 2018 рокуСторінка1/15
Дата конвертації02.09.2018
Розмір1.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Полтавська державна аграрна академія

Матеріали

49-ї науково-методичної конференції

викладачів і аспірантів
«Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці»


21-22 лютого 2018 року

м. Полтава
УДК 378.147

ББК 74.58

М 34

Редакційна колегія:Шульга Л. В., начальник навчального відділу, доцент кафедри маркетингу, к.е.н., доцент

Браславець Т. М. – керівник виробничої практики

Колесніченко І. А. – методист навчального відділу

Ткаченко Д. Р. – секретар навчального відділу
Ком’ютерний набір – автори тез

Комп’ютерна верстка – Ткаченко Д. Р.Відповідальність за правильність наведених статистичних даних, фактів та посилань на інформаційні джерела несуть автори тез

Матеріали 49-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці».– Полтава: РВВ ПДАА, 2018. – 207 с.ЗМІСТ


ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ……………………….…………….…...…..9

Важливість системності викладання предметів, що створюють спеціальність

Біленко О. П., к.с.-г.н; Міщенко О. В., доцент, к.с.-г.н...…….……………………..…..…9

Взаємозв’язок інноваційних технологій ВНЗ з ринком праці

Шакалій С.М., к.с.- г.н., Міленко О.Г., старший викладач .......…………….…..……….10

Конкурентоспроможність майбутнього фахівця на ринку праці

Баган А. В., доцент, к.с.-г.н.; Барат Ю. М., доцент, к.с.-г.н. ……………………...…….12

Освоєння ГІС-технологій як запорука успіху на ринку праці

Калініченко В. М., к.с.-г.н., доцент ……...……………………………………….………..14

Основи взаємодії сфери вищої освіти та регіонального ринку праці на основі прогнозування і компетентного підходу

Пономаренко С. В., старший викладач; Шерстюк О. Л., асистент …….……………….17

Особливості підготовки фахівців з агрономії в сучасних умовах ринку праці

Ляшенко В. В., к.с.-г.н., Бараболя О. В., к.с.-г.н. ………………………………...……....19

Особливості формування концепції екологічної освіти під час проходження виробничої практики

Писаренко В. М., д.с.-г.н., професор; Піщаленко М. А., к.с.-г.н., доцент; Сауліна Л. О., аспірант………………………………………………………………………………..……...20

Перспективи працевлаштування випускників факультету агротехнологій та екології ПДАА

Стрижак А. М., асистент ………………………………………………….…………..……22

Соціально-економічний аспект міграції трудового населення за кордон

Зубов А. О., к.т.н. ……………………………….….……………............………..………....24

Якого агронома потребує сучасне виробництво

Шокало Н. С., к.с.-г.н., доцент; Кулик М. І., к.с.-г.н., доцент; Юрченко С. О., к.с.-г.н., доцент…………………………….…………………………………………………………...26

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ……..………….……………..…...…………..29

Вивчення роботи з прекурсорами при підготовці фахівців ветеринарної медицини

Передера Ж. О., к.вет.н., доцент; Коваль І. В., к.вет.н………………………..….………29

Викладання навчальної дисципліни «Ветеринарне законодавство України та міжнарожне ветеринарне право» як запорука формування правової свідомості у фахівців ветеринарної медицини

Щербакова Н. С., к.вет.н, доцент, Передера С. Б., к.вет.н, доцент ……..……...…….…31

Використання у навчальному процесі методу активного проблемно-ситуативного аналізу для більш якісної реалізації теоретичних знань в умовах виробництва

Дмитренко Н. І., к.вет.н, доцент……………………….…………………………………...32

Вимоги ринку праці щодо викладання дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби»

Передера О. О., к.вет.н., доцент; Жерносік І.А., старший викладач …….……...…….....34

Вимоги сучасного ринку праці до підготовки фахівців

Лавріненко І. В., к.вет.н., доцент; Луценко Л. В., методист навчального відділу; Костоглод А. К., завідувач навчально-методичного кабінету…….……...……………….36

Запорука успіху – конкурентність спеціальності

Омельченко Г. О., к.вет.н; Шерстюк Л. М., старший викладач; Щербак В. І., старший викладач …………………………………………………………………………………...….38

Комплексність навчального процесу у підготовці лікарів ветеринарної медицини для сучасного ринку праці

Киричко О. Б., к.вет.н., доцент; Бердник І. Ю., к.б.н., доцент…………………………..40Конкурентоспроможність підготовки фахівців ветеринарної медицини вищими навчальними закладами відповідно до вимог ринку праці

Кручиненко О. В., к.вет.н, доцент…………………………………………….…..…..……42

Майбутнє ветеринарної освіти за викликами сучасних технологій у тваринництві

Шатохін П. П., к.вет.н., доцент; Супруненко К. В., к.вет.н., доцент; Каришева Л. П., старший викладач ………………………………………….………………………..…..…...44

Особливості адаптації молодого фахівця ветеринарної медицини до умов виробництва

Кравченко С. О., к.вет.н, доцент; Бурда Т. Л., завідувач лабораторії…………………46

Особливості підготовки фахівців ветеринарної медицини в сучасних умовах

Передера С. Б., к.вет.н, доцент; Щербакова Н. С., к.вет.н, доцент ……………………..48

Практичне викладання дисциплін на кафедрі хірургії та акушерства – запорука конкурентоспроможності і працевлаштування здобувачів вищої освіти

Передера Р. В., к.вет.н., доцент………………………………………………..……....……50

Проблеми системи вищої освіти в Україні на шляху до Європейської інтеграції

Локес-Крупка Т. П., к.вет.н, Шатохін П. П., к.вет.н. ..…………..…………...….……...51

Професійна підготовка лікаря ветеринарної медицини

Канівець Н. С., к. вет. н.; Каришева Л. П., старший викладач; Супруненко К. В., к.вет.н. ……………………………………………………………………………...…………54

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ…………………...….………….………..57

Аналіз стану функціонування системи підвищення кваліфікації в освітній діяльності

Вараксіна О. В., к.е.н.; Шульженко І. В., к.е.н., доцент; Потапюк І. П., к.е.н., доцент ………………………………………………………………………………………...57

Взаємодія вищих навчальних закладів і роботодавців щодо підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

Лозинська Т. М., д. держ. упр., професор; Сердюк О. І., к.е.н., доцент ….…………...59

Взаємодія закладів вищої освіти з ринком праці з питань практичної підготовки студентів

Браславець Т. М., керівник виробничої практики; Кальна О. В., завідувач навчально-консультаційного центру (пункту); Пастрома Л. І., методист навчального відділу ..…..61

Вивчення іноземної мови як умова формування професійної компетентності сучасного фахівця

Воловик Л. Б., к.філол.н., доцент ………………………………………………………….64

Використання передового практичного досвіду фахівців як метод навчання

Дем’яненко Н. В., к.е.н., доцент; Осташова В. О., к.ю.н., доцент; Щетініна Т. О., к.і.н., доцент…………………………………………………………………………………………66

Гармонізація взаємодії освіти і бізнес-середовища в умовах трансформації економіки України

Дорофєєв О. В., к.е.н., доцент; Воронько-Невіднича Т. В., к.е.н., доцент ……..……...67

Гармонізація взаємодії ринків праці та освіти: сучасна модель функціонування

Коваленко М. В., к.е.н., доцент; Сазонова Т. О., к.е.н., доцент; Федірець О. В., к.е.н., доцент ………………..…………………………………………………………………….....69

Гармонізація відносин вищої школи і ринку праці як необхідна умова інноваційного розвитку суспільства

Кошова Л. М., асистент ……………………..……………………….……………………..71

Дисбаланс ринку праці та ринку освітніх послуг в Україні

Дивнич О. Д., к.е.н., доцент…………………………………………………...…………….74

Застосування інтерактивних методів навчання при підготовці майбутніх юристів

Козаченко Ю. А., к.ю.н; Шведенко П. Ю., к.ю.н. ………………..………………….…...76

Зміна підходів до подання навчального матеріалу для нового покоління споживачів освітніх послуг

Комаріст О. І., к.е.н., доцент; Алдохіна Н. І., к.е.н., доцент……………………………...77


Значення іноземних мов в системі гармонізації взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці

Сахарова Л. М., старший викладач …………………………………………………….…80

Напрями удосконалення системи освіти в контексті гармонізації відносин з ринком праці

Березіна Л.М., д.е.н., професор ………….…………………………………..…………..…82

Оптимізація освітніх послуг у відповідності до потреб ринку праці

Вакуленко Ю. В., к.с-.г.н., доцент; Костоглод К. Д., доцент…………………………….84

Основні вимоги ринку праці до спеціалістів маркетингових підрозділів підприємств

Писаренко В. В., д.е.н., професор; Льовин А. С., аспірант ……………...………………86

Особливості формування освітніх пропозицій за результатами моніторингу ринку праці

Миколенко І. Г., к.е.н., доцент ..………..………………………………..………………....88

Підготовка спеціалістів для об’єднаних територіальних громад

Писаренко В. П., д. держ. упр., професор ……………………………..…….….…………91

Проблеми взаємодії освіти і виробництва

Світлична А. В., к.е.н., доцент; Махмудов Х. З., д.е.н., професор; Михайлова О. С., к.е.н., доцент; Калашник О. В., к.т.н., доцент; Писаренко С. В., к.с.-г.н., доцент ……..93

Проблеми працевлаштування молоді та сучасні методи пошуку роботи

Дядик Т. В., к.е.н., доцент …………………………………………..….…………………...95

Ринок праці та ринок освітніх послуг: сучасні тенденції взаємодії

Помаз Ю. В., к.і.н., доцент; Помаз О. М., к.е.н., доцент ..………………………………..97

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів вищої освіти як запорука їх успішного працевлаштування

Протас Н. М., к.с.-г.н., доцент ………………………………………………...…..…….....99

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ...…………………………..……………..105

Актуальність взаємодії аграрних вузів з роботодавцями

Сакало В. М., к.т.н., доцент; Мінькова О.Г., к.с.-г.н. ……………………….………....105

В пошуках ефективної взаємодії вищої освіти та роботодавців

Лапенко Т. Г., к.т.н., доцент; Дудник В. В., к.т.н. …………………………………....…107

Взаємодія викладача з ринком праці через удосконалення застосування інформаційних і комунікаційних технологій в освітньому процесі вищої школи

Шенгерій Л. М., д.філ.н., професор …………………………………………….………...109

Взаємодія ринку праці та ринку освітніх послуг як фактор їх гармонізації

Дрожчана О. У., старший викладач; Дударь Н.І., завідувач лабораторії ……………..110

Взаємодія сфери вищої освіти на регіональному ринку праці на підставі компетентнісного підходу

Опара Н. М., доцент, к.с.-г.н. ………………….………………………………………….112

Використання САПР у підготовці фахівців галузі знань «Механічна інженерія»

Яхін С. В., к.т.н., доцент; Литвиненко Ю. Б., завідувач лабораторією ……..…….…..114

Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці – необхідна умова підготовки фахівців

Іванкова О. В., к.т.н., доцент ……………………………………………………………...117

Математична компетентність як невід’ємна складова процесу формування фахівця-аграрія

Флегантов Л. О., к.фіз.-мат.н., доцент; Овсієнко Ю. І., к.пед.н., доцент; Рижкова Т. Ю., старший викладач ……………………….………….…………………..119

Перспективи працевлаштування випускника інженерно-технологічного факультету в аграрному секторі

Ляшенко С. В., к.т.н., доцент ………………………………..…………………………....121

Поняття ринку праці, потреба та механізми його регулювання

Дорошенко С. В., старший викладач; Сівцов О. В., старший викладач …….………....123


Фахівець і ринок праці

Негребецький І. С., старший викладач ………………………………………………..…125

Формування конкурентних переваг професійної освіти на ринку праці

Прасолов Є. Я., к.т.н., доцент ……………………….…………………………………...127

Формування математичної компетентності як фактор гармонізації освіти та виробництва

Флегантов Л. О., к.фіз.-мат.н., доцент; Антонець А. В., к.пед.н., доцент; Канівець І. М., к.пед.н., доцент; Канівець О. В., к.тех.н., доцент ……………………………..………....129

Шляхи покращення гармонізації взаємодії закладів освіти та ринку праці

Лапенко Г. О., , к.т.н. ……………………………………………………………..…….…132

Шляхи покращення підготовки майбутніх спеціалістів з урахуванням ринку праці

Запорожець М. І., к.т.н., доцент……………….…………………………………………..133

Якісний рівень сучасних знань випускників як результат самооцінки праці викладача

Падалка В. В., к.т.н., доцент; Лавренко В. В., старший викладач ………..…….……...135

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ………………………………………………………...138

Активні методи навчання як засіб гармонізації освітнього процесу із запитами роботодавців

Тютюнник Ю. М., к.е.н., доцент; Рудич А. І., к.е.н., доцент; Песцова-Світалка О. С., к.е.н., доцент ………………………………..………………………………………..……...138

Важелі успіху у вихованні конкурентоспроможних фахівців у галузі «Управління та адміністрування»

Антонець М. О., к. псих.н., доцент………………………………………………………..140

Взаємодія роботодавців із закладами вищої освіти: учора, сьогодні, завтра

Чумак В. Д., к.е.н., доцент; Горпинченко К. М., асистент ……………………………..142

Взаємодія у системі «Вища освіта – ринок праці»

Бражник Л. В., к.е.н., доцент………………………………………………….…………..144

Взаємодія факультету обліку та фінансів з роботодавцями

Грибовська Ю. М., к.е.н., доцент…………………………………………………………146

Використання елементів бізнес-гри для підвищення ефективності підготовки майбутніх економістів

Дорогань-Писаренко Л. О., к.е.н., доцент; Литвин О. Ю., к.е.н., доцент; Чіп Л. О., к.е.н., доцент …………………………………………………..……………………………148

Вимоги сьогодення до підготовки фахівців облікового сектору управлінського персоналу

Тютюнник С.В., к.е.н., доцент; Романченко Ю.О., к.е.н., доцент; Красота О.Г., к.е.н., доцент……………………………………………………………………………………….150

Вплив ринку освітніх послуг на формування трудового потенціалу регіону

Гринь В. І., методист навчального відділу; Колесніченко І. А., методист навчального відділу………………………………………………………………………………………..152

Економічна освіта: адаптація до ринку праці

Остапенко О. М., к.е.н., доцент; Остапенко Т. М., к.е.н., доцент ……………………..155

Ефективність взаємодії ринку праці та освітніх послуг: соціологічний аспект

Колодій О. С., к.пед.н. …………………………………………………….……………....156

Кваліфікаційні вимоги до посадовця облікової служби

Мац Т. П., к.е.н., доцент; Дугар Т. Є., к.е.н., доцент; Ходаківська Л. О., к.е.н., доцент…………………………………………………………….………………………….158

Компетентнісний підхід у розробці стандартів вищої освіти

Пономаренко О. Г., к.е.н., доцент………………………………………………..……….161

Освіта протягом життя та виклики ринку праці

Якубенко О. П., к.і.н., доцент ……………………….…………………………….………163

Особливості застосування технології соціального проектування в практичній діяльності випускників-аграріїв ВЗО

Шейко С. В., к.філ.н., доцент ……………………………………………………………..165

Педагогічні інформаційні технології як основа гармонізації освітніх послуг та ринку праці в аграрному секторі

Подлєсна Г. В., к.псих.н., доцент ……………………………………….………………...167

Підприємницька культура в контексті підготовки випускників аграрних закладів вищої освіти України до роботи в умовах ринкових відносин

Краснікова О. М., к.е.н., доцент……………………………………………….………….169

Практична підготовка здобувачів вищої освіти як елемент формування кадрового потенціалу

Дорошенко А. П., к.е.н., доцент; Єгорова О. В., к.е.н., доцент; Кончаковський Є. О., к.е.н., доцент ………………………………………………………………………………...171

Професія «бухгалтер» - актуальність і затребуваність суспільством

Левченко З. М., к.е.н., доцент; Карпенко Н. Г., к.е.н., доцент; Пилипекно К. А., к.е.н., доцент ……………………………………………………………………………………….173

Теоретико-практичні засади формування життєвої компетентності майбутніх спеціалістів аграрної сфери

Ільченко А. М., к.пед.н., доцент……………………………………………………….......175

Формування у студентів понять «ефективність» та «розуміння ефективної діяльності» у процесі вивчення Історії України

Якименко М. А., д.іст.н., професор ……………………………………………………....178

Чинники взаємодії вищої освіти з ринком праці

Яловега Л. В., к.е.н.; Лега О. В., к.е.н., доцент………………………………….……….180

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА………………………………………………………………………………..182

Адаптація випускників вищих навчальних закладів до професійної діяльності

Біндюг Д. О., к.с.-г.н. ……………………………….……………………………………...182

Використання проблемних задач як спосіб гармонізації вищої освіти з ринком праці

Усачова В. Є., к.с.-г.н.; Мороз О. Г., к.с.-г.н., доцент ………………………….………..183

Гармонізація професійної компетентності і високої конкурентноспроможності випускників вищих навчальних закладів

Шаферівський Б. С., к.с.-г.н. ……………………………………………….………….…186

Засоби методичного супроводу для усвідомленого вибору професій затребуваних на ринку праці

Рак Т. М., к.с.-г.н.; Мироненко О. І., к.с.-г.н., доцент …………………..……………....187

Значення формування професійної мобільності у випускників ВНЗ

Шостя А.М., д.с.-г.н., старший науковий співробітник; Усенко С.О., к.б.н., старший науковий співробітник; Слинько В.Г., к.с.-г.н., доцент…...………………………..…....189

Обгрунтованість об`єднання виробництва і переробки продукції тваринництва при підготовці технолога-дослідника

Войтенко С. Л., д.с.-г.н., професор………………………………………………………..191

Підготовка фахівців при вивченні дисципліни «Мисливствознавство» для діяльності на ринку праці

Поліщук А. А., д.с.-г.н., професор; Ульянко С. О., к.с.-г.н., доцент ……………..…....193

Реалії підготовки студентів у ВНЗ

Кодак Т. С., к.с.-г.н. …………………………………………………………………..……195

Успішне працевлаштування молодих фахівців - випускників ВНЗ – як основний показник ефективності функціонування системи вищої освіти та ринку праці

Васильєва О. О., к.с.-г.н., доцент ……………………………………………………..…..197

Формування рівня підготовки здобувачів вищої освіти по «Годівлі тварин з основами кормовиробництва», що забезпечать компетентність отримання відповідного рівня виробництва продукції тваринництва і птахівництва у виробничих умовах

Поліщук А. А., д.с.-г.н., професор; Мироненко О. І., к.с.-г.н., доцент; Ульянко С. О., к.с.-г.н., доцент; Матюха В. В., старший викладач ……………………………………....199

Чинники взаємодії вищої освіти з ринком праці

Бондаренко О.М., к.с.-г.н., доцент; Чухліб Є.В., к.с.-г.н.; Березницький В.І., старший викладач…………………………………………………….…...…………………………...201

Якісна освіта, як один із чинників конкурентоспроможності випускників на ринку праці

Юхно В.М., к.с.-г.н., доцент; Кузьменко Л.М., к.с.-г.н. ………………………………..204
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1160
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
1160 -> Квітникарство. Окремі види квітів айстри


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка