А. М. Колот методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю знань з дисципліни «міжнародне економічне право»Сторінка2/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.72 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4

Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за всі 5 питань.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати поточного контролю та за виконання завдань, що виносяться на іспит. У разі, коли відповідь студента на іспиті оцінена менше ніж в 30 балів, загальна підсумкова оцінка включає тільки оцінку за поточну успішність.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням в традиційну систему для фіксації оцінки в нормативних документах.


УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАНИХ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ В 4-Х БАЛЬНУ ТА ШКАЛУ ECTS
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ


Оцінка за національною шкалою

Оцінка у формі заліку

(для вибіркових дисциплін)Оцінка за шкалою ECTS

90-100

Відмінно

зараховано

А

80-89

Добре

зараховано

В

70-79

С

66-69

Задовільно

зараховано

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано — з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано —

з обов’язковим повторним вивченням дисципліниF

Орієнтовні питання для розгляду на семінарських заняттях

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Загальна частина

Тема 1. Поняття та предмет міжнародного економічного права


 1. Міжнародні економічні відносини, їх зміст та значення.

 2. Поняття міжнародного економічного права.

 3. Система міжнародного економічного права.

 4. Міжнародне економічне право в системі міжнародного права.

 5. Україна як суб’єкт міжнародного економічного співробітництва.


Рекомендована література:

 1. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. – Ростов н/Д: Феникс. – 2003. – 512 с.

 2. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Дека. - 2002. – 384 с.

 3. Международное экономическое право: Учеб. – метод. пособие /В.М.Шумилов. - М: ДЕКА, 1999. – 400 с.

 4. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

 5. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 503 с.

 6. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

 7. Шумилов В.М. Международное экономическое право – М.: 2002 – 357 с.

 8. Конституція України від 28 червня 1996 року //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30.

 9. Опришко В.Ф. Теоретичні та практичні аспекти механізму гармонізації законодавства України з міжнародним правом //Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Інститут законодавства ВРУ. – 1998. – с.11-26.

 10. Проблеми гармонизации законодавства України и стран Европы /Под общ. ред. Е.Б.Кубко, В.В. Цветкова. – К.: Юрінком Інтер. – 2003. – 2003. – 528 с.

 11. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К., 1998. – 445 с.

 12. Заєць А.П. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС як пріоритет реалізації державної політики інтеграції України до Європейського Союзу //Бюлетень Мінюста України. – 2003. - №1. – с. 93-100.

 13. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.Тема 3. Джерела міжнародного економічного права


 1. Поняття джерел міжнародного економічного права.

 2. Система джерел міжнародного економічного права.

 3. Міжнародні економічні договори – основне джерело міжнародного економічного права.

 4. Міжнародно-правовий звичай – як джерело міжнародного економічного права.

 5. Рішення (акти) міжнародних організацій – як джерело міжнародного економічного права.


Рекомендована література

 1. Статут Організації Об’єднаних Націй від 26.06. 1945 р., чинна редакція від 20.12.1971 // Организация Объединенных Наций: сборник документов. – М: Наука, 1981.

 2. Хартія економічних прав і обов’язків держав, 1974 року.

 3. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. – К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

 4. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. – Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – 512 с.

 5. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Дека, 2002. – 384 с.

 6. Международное экономическое право: Учеб. – метод. пособие /В.М.Шумилов. - М: ДЕКА, 1999. – 400 с.

 7. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. – М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

 8. С.Войтович. Международно-правовые обычаи в международных инвестиционных спорах.// Юридическая практика (Киев), - № 22 (336), - 1 июня 2004 года.Тема 4. Принципи міжнародного економічного права


 1. Поняття принципів міжнародного економічного права.

 2. Система принципів міжнародного економічного права.

 3. Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного економічного права.

 4. Характеристика спеціальних принципів міжнародного економічного права.


Рекомендована література

 1. Статут Організації Об’єднаних Націй від 26.06. 1945 р., чинна редакція від 20.12.1971 // Организация Объединенных Наций: сборник документов. – М: Наука, 1981.

 2. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 года //Действующее международное право. Т. 1.- М.: Московский независимый институт международного права, 1996. - С. 65 - 73.

 3. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 года) //Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI.- М., 1977. - С. 544 - 589.

 4. Декларація про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав, про захист їх незалежності і суверенітету, 1965.

 5. Хартія економічних прав та обов’язків держав від 12 грудня 1974 року //"Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на двадцать девятой сессии. Том I. 17 сентября - 18 декабря 1974 года". ООН. Нью-Йорк, 1975, с. 64-71.Декларація про встановлення нового економічного порядку, 1974 року.

 6. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №29.

 7. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

 8. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Дека, 2002. – 384 с.

 9. Международное экономическое право: Учеб. – метод. пособие /В.М.Шумилов. - М: ДЕКА, 1999. – 400 с.

 10. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

 11. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

 12. Шумилов В.М. Международное экономическое право – М.: 2002 – 357 с.

 13. Международное право /Под ред. Г.И.Туникина – М. 1982 – С. 392-396.Тема 5. Держави як суб’єкти міжнародного економічного права


 1. Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного економічного права.

 2. Імунітет держави.


Рекомендована література

 1. Декларація про державний суверенітет України, 1990.

 2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 29.

 3. Европейская конвенция об иммунитете государств (ETS N 74) (Базель, 16 мая 1972 года) // Международное частное право. Сборник документов.- М.: БЕК, 1997. - С. 41 - 55.

 4. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

 5. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ. - 2003. – 948 с.

 6. Международное экономическое право в эпоху глобализации /В.М.Шумилов. – М.: Междунар. Отношения. - 2003. – 272 с.

 7. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

 8. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Дека, 2002. – 384 с.

 9. Международное экономическое право: Учеб. – метод. пособие /В.М.Шумилов. - М: ДЕКА, 1999. – 400 с.

 10. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

 11. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.Тема 6. Міжнародні економічні організації


 1. Міжнародна економічна організація як суб’єкт міжнародного економічного права.

 2. Поняття міжнародної економічної організації та її правовий статус.

 3. Міжнародні економічні організації системи ООН.

 4. Регіональні міжнародні економічні організації.

 5. Європейське економічне співтовариство та Європейський Союз в системі міжнародних економічних відносин.

 6. Регіональні економічні організації на пострадянському просторі (Співдружність Незалежних Держав (СНД), Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕс), Регіональне об’єднання за участю Грузії, України, Республіки Узбекистан, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова (ГУУАМ)).


Рекомендована література

 1. Декларація про перспективи розвитку співробітництва між Україною і Республікою Грузія і спільних підходів щодо питань міжнародних відносин від 9 січня 1995 року.

 2. Конвенція СНД про права та основні свободи людини, 1995.

 3. Декларація про основні напрямі економічної співпраці між Україною та Республікою Узбекистан від 11 листопада 1994 року.

 4. Декларація щодо дотримання принципів співробітництва в межах Співдружності Незалежних Держав від 14.02.1992.

 5. Договор о Европейском союзе //"Европейский союз. Прошлое, настоящее, будущее. Единый европейский акт. Договор о европейском союзе" Москва, международная издательская группа. - "Право". – 1994.

 6. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

 7. Международные организации и право: Новые тенденции в международно-правовом регулировании /Т.Н. Нешатаева. – М.: Дело. – 1998. – 271 с.

 8. Міжнародні організації: Навч. посібник /Т.М.Циганкова, Т.Ф.Гордеева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К: КНЕУ. - 2001. – 340 с.

 9. Міжнародні організації: Навч. посібник для вищих навч. закладів /В.В. Ковалевський; Ред. Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ. – 2003. – 288 с.

 10. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

 11. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. Загальна частина. - К., 2002. – 460 с.

 12. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

 13. Современные международные отношения: Учебник /Ред. А.В. Торкунов. – М.: РОССПЭН. – 2000. – 584 с.


Тема 7. Транснаціональні корпорації (ТНК) і міжнародно-правове регулювання їх діяльності


 1. ТНК та їх роль в системі міжнародних економічних відносин.

 2. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК.


Рекомендована література

 1. Конвенція про транснаціональні корпорації, 1998.

 2. Международное экономическое право в эпоху глобализации /В.М.Шумилов. – М.: Междунар. Отношения. - 2003. – 272 с.

 3. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

 4. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Дека, 2002. – 384 с.

 5. Международное экономическое право: Учеб. – метод. пособие /В.М.Шумилов. - М: ДЕКА, 1999. – 400 с.

 6. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

 7. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

 8. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ. - 2003. – 948 с.

 9. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.Тема 8. Міжнародні економічні договори


 1. Поняття і значення міжнародних економічних договорів.

 2. Правове регулювання відносин у межах міжнародних економічних договорів.

 3. Види міжнародних економічних договорів.

 4. Міжнародно-правове регулювання укладення міжнародних економічних договорів.

 5. Міжнародні економічні договори між державами та міжнародними економічними організаціями.


Рекомендована література

 1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №29.

 2. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року //Урядовий кур’єр. – 2004. - №155. – 18 серпня . - ст. 28.

 3. Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від 1986. //Действующее международное право” сборник документов в 3 томах, том 1., п/р Голосова Ю.М., Кривчиковой Э.С., – М.: МНИМП. – 1996. – с. 372-408.

 4. Віденська конвенція про право міжнародних договорів, 1969 р. //Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1986. - №17. – ст. 343.

 5. Віденська Конвенція про правонаступництво держав щодо договорів від 23 серпня 1978 року //Действующее международное право: сборник документов в 3 томах, том 1., п/р Голосова Ю.М., Кривчиковой Э.С., – М.: МНИМП, 1996.

 6. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и применение договоров – М.: Международные отношения. 1985. – 294 с.

 7. Зыкин И.С. Договор во внешнеполитической деятельности – М. – 1990. – 222 с.

 8. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. – К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

 9. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія /О.О. Мережко. – К.: Таксон, 2002. – 344 с.Тема 9. Забезпечення виконання міжнародних економічних договорів


 1. Правові основи забезпечення виконання зобов’язань міжнародних економічних договорів.

 2. Засоби забезпечення вирішення спорів, що виникають у межах міжнародних економічних договорів.


Рекомендована література

 1. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року //Урядовий кур’єр. – 2004. - №155. – 18 серпня . - ст. 28.

 2. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 р. //Відомості Верховної Ради України. –1994. - №25.

 3. Конвенція з примирення і арбітражу в рамках НБСЄ від 26 вересня 2003 року //Офіційний вісник України. - 2003 р. - № 37. - с. 299. - ст. 2017.

 4. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 року //Офіційний вісник України. – 19 листопада. - 2004 - № 44. - с. 357. - ст 2940.

 5. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Дека, 2002. – 384 с.

 6. Международное экономическое право: Учеб. – метод. пособие /В.М.Шумилов. - М: ДЕКА, 1999. – 400 с.

 7. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

 8. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

 9. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. – К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

 10. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и применение договоров – М.: Международные отношения. 1985. – 294 с.Особлива частина

Тема 10. Міжнародне торговельне право і СОТ.


 1. Міжнародне торговельне право – складова частина міжнародного економічного права.

 2. Принципи міжнародної торгівлі.

 3. Міжнародні торгові договори (угоди).

 4. Порядок укладення договору міжнародної купівлі-продажу товарів.

 5. Міжнародні товарні організації.

 6. Діяльність СОТ в регулюванні міжнародної торгівлі.


Рекомендована література

  1. Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від 1986. //Действующее международное право” сборник документов в 3 томах, том 1., п/р Голосова Ю.М., Кривчиковой Э.С., – М.: МНИМП. – 1996. – с. 372-408.

  2. Віденська конвенція про право міжнародних договорів, 1969 р. //Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1986. - №17. – ст. 343.

  3. Віденська Конвенція про правонаступництво держав щодо договорів від 23 серпня 1978 року //”Действующее международное право” сборник документов в 3 томах, том 1., п/р Голосова Ю.М., Кривчиковой Э.С., – М.: МНИМП. – 1996.

  4. Марракешское соглашение о создание Всемирной торговой организации від 15 квітня 1994 року //Внешнеэкономический бюллетень. – 1997. - №5.

  5. Антидемпінг у контексті принципів міжнародного економічного права і ГАТТ/СОТ /О.Кочергіна //Право України. – 2002. - №1. – с.144-147.

  6. Мальський О. М., Ягольник А.М. Міжнародне торговельне право: Навч. Посібник.- К.: Знання, 2005.- 595 с.

  7. Международная торговля: Учебник для студ. вузов /В.И. Фомичев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2000.

  8. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

  9. Правила СОТ як основа реформування торговельного режиму України /Пятницький В.//Вісник України Академії держ. упр. При Президентові України. – 2000. - №3. – с.250-254.

  10. Світова організація торгівлі: Підручник /С.Г. Осика, В.Т. Пятницький. – К.: К.І.С. – 2001. – 491 с.

  11. Україна на шляху до Світової організації торгівлі /Т. Макаришева //Інтелектуальна власність. – 2002. - №4. – с.9-11.

  12. Україна на шляху до членства в СОТ /Сол Аланока //Тенденції української економіки. – 2001. - квітень. – с.4-5.

  13. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. пособие/ П.А.Цыганков. – М.: Гардарики, 2002. – 590 с.

  14. Шумилов В.М. Международное экономическое право – М.: 2002 – 357 с.


Тема 11. Міжнародне митне право


 1. Поняття міжнародного митного права.

 2. Джерела міжнародного митного права.

 3. Організаційно-правові форми міжнародного співробітництва з митних питань.


Рекомендована література

 1. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13 жовтня 1992 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №50. – ст. 676.

 2. Митний кодекс України //Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №16. - ст. 203.; 2003. - №27. – ст. 209.

 3. Додин Е.В. Основы таможенного права Европейского сообщества //Митна справа. – 2002. - №2. – с.3-19.

 4. Кивалов С.В., Додин Е.В. Таможенное право в Украине: национальное и международное // Митна справа. – 2000. - №4 (липень, серпень). – с.13-19.

 5. Международное таможенное право: Учеб. для студ. /К.К. Сандровский. – К.: Знання, 2000. – 461 с.

 6. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

 7. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Дека. - 2002. – 384 с.

 8. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

 9. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

 10. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. – С. 171-180.

 11. Руссков В. Новий митний кодекс України й боротьба з порушенням митних правил: узвичаєне та нове законодавство //Юридичний журнал. – 2003. - №1(7). – С. 26-31.Тема 12. Міжнародно-правове регулювання валютно-фінансових і кредитних відносин.


 1. Поняття та система міжнародного валютного права.

 2. Джерела міжнародного валютного права.

 3. Організаційно-правовий механізм міжнародної валютної системи.

 4. Міжнародні кредити і їх регулювання.


Рекомендована література

 1. Международное экономическое право в эпоху глобализации /В.М.Шумилов. – М.: Междунар. отношения. - 2003. – 272 с.

 2. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

 3. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. пособие /В.М. Шумилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Дека. - 2002. – 384 с.

 4. Международное экономическое право: Учеб. – метод. пособие /В.М.Шумилов. - М: ДЕКА, 1999. – 400 с.

 5. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

 6. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

 7. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник/Ред.: В.В.Круглов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432 с.

 8. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 181-188.

 9. Саркисянц А.Г. Либерализация валютного регулирования: мировой опыт //Финансы. – 2002. - №1. – С.7-10.

 10. Украина и ведущие политические и финансовые организации Запада: перспективы отношений //Тижн.інформ. – аналіт. Огляд: Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнар. відносини. – 2000. - №14. – с. 28-32.

 11. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. Пособие/ П.А.Цыганков. – М.: Гардарики, 2002. – 590 с.

 12. Юргелин С. Валютне регулювання: зарубіжний досвід та пропозиції щодо України //Економіка, Фінанси. Право. – 2000. - №10. – с. 3-7.Тема 13. Міжнародне інвестиційне право


 1. Сутність міжнародного інвестиційного права та його джерел.

 2. Міжнародно-правове регулювання іноземних інвестицій

 3. Міжнародні договори як джерело інвестиційного права.


Рекомендована література

 1. Про захист іноземних інвестицій в Україні: Закон України від 10 вересня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №46. – ст. 616.

 2. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №19. – ст. 80.

 3. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами, 1965.

 4. Сеульська конвенція про заснування багатостороннього агентства з гарантій інвестицій, 1985. //Международное частное право. Сборник нормативных документов. – М.: Манускрипт. – 1994.

 5. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип.26. – К.: КУ, ІМВ. – 2001. – 541 с.

 6. Вінник О.М. Інвестиційне право: Навчальний посібник: Курс лекцій. – К.: Атіка. – 2000. – 264 с.

 7. Інвестиційне право України: Навч. посібник для вузів /В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, Т.С. Чернадчук. – Суми: Університетська книга. – 2001. – 260 с.

 8. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ. - 2003. – 948 с.

 9. Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник /Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий та ін.; за ред. д-ра екон. Наук, професор Д.Г. Лук’яненка. - К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

 10. Омельченко А.В. Інвестиційне право. – К.: Атіка. – 1999.

 11. Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні: Довідник з правових питань. – К.: Юрінком Інтер. - 1997. – 416 с.

 12. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. – С. 189-209.Тема 14. Міжнародне транспортне право


 1. Поняття та джерела міжнародного транспортного права.

 2. Правове регулювання міжнародних морських перевезень.

 3. Правове регулювання міжнародних річкових перевезень.

 1. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень.

 2. Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень.

 3. Правове регулювання повітряних перевезень.


Рекомендована література

 1. Конвенція ООН по морському праву, 1982.

 2. Конвенція ООН щодо морського перевезення вантажів, 1978.

 3. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства, 1988.

 4. Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу, 1997.

 5. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію, 1944.

 6. Кольцов Б.И. Правовое регулирование международных экономических отношений – М. 1984 – 192 с.

 7. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право – М. Кн. 1. – 1980.

 8. Международное экономическое право в эпоху глобализации /В.М.Шумилов. – М.: Междунар. Отношения, 2003. – 272 с.

 9. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. – Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – 512 с.

 10. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Дека, 2002. – 384 с.

 11. Международное экономическое право: Учеб. – метод. пособие /В.М.Шумилов. - М: ДЕКА, 1999. – 400 с.

 12. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

 13. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

 14. Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми): Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. /Відп. ред. В.Ф.Опришко. – К.: КНЕУ. – 2004. – 455 с.

 15. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. – С. 210-219.


Тема 15. Міжнародно-правове регулювання промислового, сільськогосподарського і науково-технічного міжнародного співробітництва


 1. Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва у галузі промисловості.

 2. Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва у галузі сільського господарства.

 3. Міжнародно-правове регулювання науково-технічного співробітництва.


Рекомендована література:

 1. Декларація про міжнародне економічне співробітництво, зокрема пожвавлення економічного росту та розвитку в країнах, що розвиваються, 1990.

 2. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти, 1960.

 3. Лавров В. Правовое регулирование договоров о международной производственной корпорации // Экон. сотр. стран чл. СЭВ. – 1988 - № 8 – с. 98-105.

 4. Международное экономическое право в эпоху глобализации /В.М.Шумилов. – М.: Междунар. Отношения. - 2003. – 272 с.

 5. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

 6. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Дека, 2002. – 384 с.

 7. Международное экономическое право: Учеб. – метод. пособие /В.М.Шумилов. - М: ДЕКА, 1999. – 400 с.

 8. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

 9. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

 10. Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми): Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. /Відп. ред. В.Ф.Опришко. – К.: КНЕУ. – 2004. – 455 с.

 11. Кольцов Б.И. Правовое регулирование международных экономических отношений – М. 1984 – 192 с.

 12. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. – С. 220-229.Законодавство України та його роль в організації і здійсненні міжнародного економічного зовнішньоекономічного співробітництва

Тема 16. Укладання та виконання міжнародних економічних договорів України


 1. Порядок укладення Україною міжнародних договорів.

 2. Виконання міжнародних договорів Україною.


Рекомендована література:

 1. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. //Урядовий кур’єр. – 2004. - №155. – 18 серпня. - ст. 28.

 2. Гринкевич О. Великий договір: навколо ратифікації //Політика і час. – 1999. - №3. – с. 3-8.

 3. Лавров В. Правовое регулирование договоров о международной производственной корпорации // Экон. сотр. стран чл. СЭВ. – 1988 - № 8 – с. 98-105.

 4. Международное право в документах / Сост. Н.Т.Блатова. – М. 1982 – 853 с.

 5. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. – С.230-240.

 6. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія /О.О.Мережко. – К.: Таксон, 2002. – 344 с.

 7. Шумилов В.М. Международное экономическое право – М.: 2002 – 357 с.Тема 17. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні


 1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Значення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 4. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 5. Загальна характеристика Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

 6. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Рекомендована література

 1. Декларація про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав, про захист їх незалежності і суверенітету, 1965.

 2. Декларація щодо дотримання принципів співробітництва в межах Співдружності Незалежних держав, 1992.

 3. Європейська конвенція про мирне врегулювання спорів, 1957.

 4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №29.

 5. Білий В., Станіславська С. Зовнішньоекономічна діяльність і митний контроль //Юридичний журнал. – 2003. - №1. – 43-51.

 6. Зыкин И.С. Договор во внешнеполитической деятельности – М.: 1990. – 222 с.

 7. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. – Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – 512 с.

 8. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Дека, 2002. – 384 с.

 9. Международное экономическое право: Учеб. – метод. пособие /В.М.Шумилов. - М: ДЕКА, 1999. – 400 с.

 10. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

 11. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

 12. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

 13. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

 14. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник для студ. /Ред А.І. Кредісов. – К.: ВІРА-Р Альтерпрес. – 2000. – 448 с.Тема 18. Правове регулювання митної справи в Україні


 1. Значення митної діяльності та законодавство про неї.

 2. Державна митна служба та її правовий статус.

 3. Митний кодекс України – основа правового регулювання митної справи в Україні.

 4. Правове регулювання обкладання митом товарів та інших предметів.


Рекомендована література:

 1. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 р. //Відомості Верховної ради України. - 1992. – № 19. – ст. 259.; 2003. - №29. – ст. 235.

 2. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №50. – ст. 676.

 3. Кивалов С.В., Додин Е.В. Таможенное право в Украине: национальное и международное //Митна справа. – 2000. - №4 (липень, серпень). – С.13-19.

 4. Корнєва О. Правове регулювання митного контролю в Україні /Митна справа. – 2001. - №5. – С. 58-66.

 5. Мазур А.В. До проблеми регламентації митного контролю у новому Митному кодексі України //Митна справа. – 2003. - №1. – С. 39-43.

 6. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

 7. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Дека, 2002. – 384 с.

 8. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

 9. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

 10. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. – С.256-277.

 11. Основи митного законодавства України: Питання теорії і практики зовнішньоекономічної діяльності: Нав. посібник /С. Терещенко. – К.: АТ Август. – 2001. – 422 с.

 12. Руссков В. Новий митний кодекс України й боротьба з порушенням митних правил: узвичаєне та нове законодавство //Юридичний журнал. – 2003. - №1(7). – С. 26-31.

 13. Шишка Р.Б. Митне право України: Навч. посібник /Р.Б. Шишка, В.В. Сергієнко. - Х.: Еспада, 2002. - 296 с.Тема 19. Правові питання валютного регулювання


 1. Поняття валютних правовідносин.

 2. Суб’єкти валютних правовідносин.

 3. Поняття валютних операцій.

 4. Правовий режим здійснення операцій з валютними цінностями.

 5. Загальні положення з питань валютного регулювання.

 6. Роль державних органів у сфері валютного регулювання і валютного контролю.


Рекомендована література:

 1. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №17. – ст. 184.

 2. Біленчук П.Д. Банківське право: українське та європейське: Навчальний посібник. К.: Атіка, 1999. – 396 с.

 3. Костюченко О.А. Банківське право: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – 2-ге видання. – К.: А.С.К., 2001. – 576 с.

 4. Левина Л.А. Правовое положение Международного валютного фонда и Всемирного банка. – М., 1996.

 5. Мищенко В.И., Науменкова С.В. Валютное регулирование: основные понятия, показатели и документы. Сумы. – 1995.

 6. Некоторые подробности сотрудничества Украины с МВФ //Компаньон. – 999. - №14. – с. 16-18.

 7. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник/Ред.: В.В.Круглов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432 с.

 8. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

 9. Саркисянц А.Г. Либерализация валютного регулирования: мировой опыт //Финансы. – 2002. - №1. – с.7-10.

 10. Шаров О. Україна та МВФ: “у пошуках втраченого часу” //Вісник Нац. Банку України. – 2002. – 9. – с. 38-46.

 11. Юргелин С. Валютне регулювання: зарубіжний досвід та пропозиції щодо України //Економіка, Фінанси. Право. – 2000. - №10. – с. 3-7.

 12. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Знання. - 1999, 360 с.Тема 20. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні


 1. Значення інвестицій та їх правове регулювання відповідно до законодавства України.

 2. Сутність Державної програми заохочення іноземних інвестицій в Україні.

 3. Особливості режиму іноземних інвестицій на території України.


Рекомендована література:

 1. Про захист іноземних інвестицій в Україні: Закон України від 10 вересня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №46. – ст. 616.

 2. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №19. – ст. 80.

 3. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №47. – ст. 646.

 4. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами, 1965.

 5. Сеульська конвенція про заснування багатостороннього агентства з гарантій інвестицій, 1985.

 6. Волова Л.И., Папушина И.Э. Международное инвестиционное право. – Ростов н/Д. – 2001.

 7. Виноградова Г. Іноземне інвестування в Україні: стан і перспективи розвитку законодавчого регулювання //Право України. – 2000. - №1. – с. 66-70.

 8. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

 9. Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні: Довідник з правових питань. – К.: Юрінком Інтер. - 1997. – 416 с.

 10. Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. – К.: Юрінком. – 1996. – 416 с.

 11. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.Тема 21. Законодавство України про правове регулювання вирішення спорів, які виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності


 1. Загальна характеристика законодавства, що регулює спори у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Порядок розгляду спорів у зовнішньоекономічній діяльності.

 3. Основні положення Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж”.

 4. Правовий статус міжнародного комерційного суду та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України.


Рекомендована література:

 1. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23 грудня 1998 року //Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №5-6. – ст. 44.

 2. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 року //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №25. – ст. 199.; 2003. - №30. –ст. 247.

 3. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №29. – ст. 377.; 2003. - №30. – ст. 247.

 4. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж, 1961.

 5. Європейська конвенція про мирне врегулювання спорів, 1957.

 6. Конвенція про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, 1958.

 7. Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів, 1982.

 8. Лисовский В.И. Правовое регулирование международных экономических отношений – М. 1984. – 192 с.

 9. Международное право в документах / Сост. Н.Т.Блатова. – М. 1982 – 853 с.

 10. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

 11. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ. - 2003. – 948 с.

 12. Сербин С.М. Основы внешнеэкономических связей: Уч. Пособие К.: УМО. - 1989.

 13. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. Пособие/ П.А.Цыганков. – М.: Гардарики, 2002. – 590 с.

 14. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

 15. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Дека, 2002. – 384 с.

 16. Международное экономическое право: Учеб. – метод. пособие /В.М.Шумилов. - М: ДЕКА, 1999. – 400 с.

 17. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

Матеріали до модульного контролю знань студентів
Для студентів денної та вечірньої форми навчання:

В рамках курсу «Міжнародного економічного права» модульний контроль проводиться в межах аудиторних практичних занять двічі на семестр і має на меті перевірку знань студентів по блоках тем:
І-й блок (модуль)

Теми 1-9

Тема 1. Поняття та предмет міжнародного економічного права.

Тема 2. Гармонізація законодавства України з міжнародним економічним правом.

Тема 3. Джерела міжнародного економічного права

Тема 4. Принципи міжнародного економічного права.

Тема 5. Держави як суб’єкти міжнародного економічного права.

Тема 6. Міжнародні економічні організації.

Тема 7. Транснаціональні корпорації і міжнародно-правове регулювання їх діяльності.

Тема 8. Міжнародні економічні договори.

Тема 9. Забезпечення виконання міжнародних економічних договорів.


Питання:

 1. Поняття міжнародного економічного права.

 2. Міжнародне економічне право в системі міжнародного права.

 3. Міжнародні економічні відносини, їх зміст та значення.

 4. Україна як суб’єкт міжнародного економічного співробітництва.

 5. Загальні питання гармонізації.

 6. Зближення Європейського права із законодавством України.

 7. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу.

 8. Поняття та система джерел міжнародного економічного права.

 9. Міжнародні економічні договори – основне джерело міжнародного економічного права.

 10. Характеристика інших джерел міжнародного економічного права.

 11. Поняття та система принципів міжнародного економічного права.

 12. Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного економічного права.

 13. Характеристика спеціальних принципів міжнародного економічного права.

 14. Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного економічного права.

 15. Імунітет держави.

 16. Поняття міжнародної економічної організації та її правовий статус.

 17. Міжнародні економічні організації в системі ООН.

 18. Європейське економічне співтовариство (Європейський Союз) в системі міжнародних економічних організацій.

 19. Міжнародна економічна організація як суб’єкт міжнародного економічного права.

 20. ТНК та їх роль в системі міжнародних економічних відносин.

 21. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК.

 22. Поняття і значення міжнародних економічних договорів.

 23. Види міжнародних економічних договорів.

 24. Правове регулювання відносин у межах міжнародних економічних договорів.

 25. Міжнародно-правове регулювання порядку укладення міжнародних економічних договорів.

 26. Правові основи забезпечення виконання зобов’язань міжнародних економічних договорів.

 27. Засоби забезпечення вирішення спорів, що виникають у рамках міжнародних економічних договорів.

Зразок модульного завдання:

Варіант 1

 1. Основними загальновизнаними суб’єктами міжнародного економічного права є

  1. суверенні держави;

  2. міжнародні юридичні особи;

  3. міжнародні економічні організації;

  4. юридичні особи;

 2. Імунітет держави в міжнародному економічному праві може розглядатися як:

  1. абсолютний;

  2. функціональний;

  3. умовний;

  4. ситуаційний..

 3. Основна відмінність міжнародного економічного договору від міжнародного контракту полягає в:

  1. сторонах

  2. предметі регулювання

  3. порядку урегулювання спорів

  4. застосовному праві

  5. всі відповіді вірні

  6. немає жодної вірної відповіді

 4. Яке місце в системі міжнародних економічних організацій займає ЮНІДО?___________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 5. Які міжнародні договори є кодифікованими джерелами міжнародного економічного права?

 6. Які регіональні економічні організації Європи ви знаєте?

 7. Поняття міжнародного економічного договору.

 8. Характеристика спеціальних принципів міжнародного економічного права.

 9. Система міжнародного економічного права.
 1. Розкрийте поняття – міжнародна дієздатність держави.ІІ-й блок (модуль)


Теми 10-21

Тема 10. Міжнародне торговельне право і СОТ.

Тема 11. Міжнародне митне право.

Тема 12. Міжнародне валютне право.

Тема 12. Міжнародне транспортне право.

Тема 13. Міжнародне інвестиційне право.

Тема 14. Міжнародне транспортне право.

Тема 15. Міжнародно-правове регулювання промислового, сільськогосподарського і науково-технічного міжнародного співробітництва.

Тема 16. Укладання та виконання міжнародних економічних договорів України.

Тема 17. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Тема 18. Правове регулювання митної справи в Україні.

Тема 19. Правові питання валютного контролю.

Тема 20. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні.

Тема 21. Законодавство України про правове регулювання іноземних інвестицій в Україні.


Питання:

 1. Міжнародне торговельне право - складова частина міжнародного економічного права.

 2. Принципи міжнародної торгівлі.

 3. Міжнародні торгові договори (угоди).

 4. Порядок укладення договору міжнародної купівлі-продажу товарів.

 5. Світова організація торгівлі як міжнародна економічна організація.

 6. Поняття міжнародного митного права.

 7. Джерела міжнародного митного права.

 8. Організаційно-правові форми міжнародного митного співробітництва.

 9. Поняття міжнародного валютного права.

 10. Джерела міжнародного валютного права.

 11. Організація валютно-кредитних відносин.

 12. Сутність міжнародного інвестиційного права.

 13. Джерела інвестиційного права.

 14. Міжнародно-правове регулювання іноземних інвестицій.

 15. Міжнародні договори як джерело інвестиційного права.

 16. Поняття та джерела міжнародного транспортного права.

 17. Правове регулювання міжнародних морських та річкових перевезень.

 18. Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень.

 19. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень.

 20. Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень.

 21. Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва у галузі промисловості.

 22. Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва у галузі сільського господарства.

 23. Міжнародно-правове регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва.

 24. Порядок укладання Україною міжнародних договорів.

 25. Виконання укладання Україною міжнародних договорів.

 26. Ратифікація міжнародних договорів України.

 27. Затвердження міжнародних договорів України.

 28. Приєднання до міжнародних договорів або їх прийняття.

 29. Дотримання та виконання міжнародних договорів Україною.

 30. Дія міжнародних договорів України на території України.

 31. Оприлюднення, реєстрація та зберігання текстів міжнародних договорів України.

 32. Припинення та зупинення дії міжнародних договорів України.

 33. Наслідки припинення та зупинення дії міжнародного договору України.

 34. Контроль за виконанням міжнародних договорів України.

 35. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 36. Загальна характеристика Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

 37. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 38. Значення митної діяльності та законодавство про неї.

 39. Правовий статус Державної митної служби.

 40. Митний кодекс – основа правового регулювання митної справи в Україні.

 41. Правовий режим здійснення операцій з валютними цінностями.

 42. Роль державних органів у сфері валютного регулювання і валютного контролю.

 43. Загальна характеристика Міжнародного валютного фонду (МВФ).

 44. Значення інвестицій та їх правове регулювання відповідно до законодавства України.

 45. Сутність Державної програми заохочення іноземних інвестицій в Україні.

 46. Особливості режиму іноземних інвестицій на території України.

 47. Загальна характеристика законодавства, що регулює спори у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 48. Основні положення Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж”.

 49. Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

 50. Правовий статус Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України.


Зразок модульного завдання:

Варіант 1

 1. Укладення міжнародних економічних договорів, які суперечать Конституції України:

  1. не може бути взагалі;

  2. можливе тільки рішенням Верховної Ради України;

  3. можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України;

  4. не наведено жодної вірної відповіді

 2. Багатостороннє міжнародне співробітництво в галузі авіаційного транспорту здійснюється під егідою:

  1. ІКАО;

  2. Міжнародної морської організації;

  3. всі відповіді вірні;

  4. немає жодної вірної відповіді;

 3. Базою Ямайської валютної системи не є:

  1. долар;

  2. золото;

  3. євро;

  4. СПЗ.

 4. Яка міжнародна організація стала правонаступницею ГАТТ?

  1. ЮНІДО;

  2. ВМО;

  3. СОТ;

  4. МВФ.

 5. Преференційний режим є:

  1. порушенням принципу найбільшого сприяння;

  2. втілення національного режиму;

  3. проявом режиму капітуляцій;

  4. реалізацією рекомендацій ЮНКТАД.

 6. Що означає термін «денонсація» в міжнародному праві?

 7. Дайте визначення ФАО в системі міжнародних економічних організацій.

 8. Що означає термін «каботаж»?

 9. Назвіть основні законодавчі акти, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність України.

 10. Дайте визначення міжнародного митного права.


Запитання та теми, що виносяться на самостійне вивчення

Загальна частина


Тема 1. Поняття та предмет міжнародного економічного права

 1. Чи є “міжнародне економічне право” самостійною галуззю права?

 2. У чому полягає динамічність системи МЕП?

 3. Співвідношення міжнародного та національного права.

 4. Міжнародне економічне право у взаємовідносинах країн СНД.

Тема 2. Гармонізація законодавства України з міжнародним економічним правом

 1. Загальні питання гармонізації і зближення Європейського права із законодавством України.

 2. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу.

 3. Гармонізація законодавства України з правом СОТ.

Тема 3. Джерела міжнародного економічного права


 1. Міжнародно-правовий звичай як джерело міжнародного економічного права


Тема 4. Принципи міжнародного економічного права

 1. Роль і значення основних принципів в системі права взагалі і зокрема в системі міжнародного права.


Тема 5. Держави як суб’єкти міжнародного економічного права

 1. Юридична природа і зміст міжнародної правосуб’єктності держави.

Тема 6. Міжнародні економічні організації

 1. Ознаки міжурядових та неурядових міжнародних організацій.

 2. Особливі характеристики, за якими міжнародні економічні організації вирізняються від інших міжнародних організацій.

 3. Особливе місце і значення ООН в системі міжнародних організацій.


Тема 7. Транснаціональні корпорації (ТНК) і міжнародно-правове регулювання їх діяльності

 1. ТНК як суб’єкт міжнародних економічних відносин.


Тема 8. Міжнародні економічні договори

 1. Співвідношення міжнародного права і національного законодавства в регулюванні питань укладання, дії і виконання міжнародних економічних договорів.


Тема 9. Забезпечення виконання міжнародних економічних договорів

  1. Правові основи забезпечення виконання зобов’язань міжнародних економічних договорів.

  2. Засоби забезпечення вирішення спорів, що виникають у межах міжнародних економічних договорів.

  3. Міжнародний арбітраж – один із засобів розв’язання міжнародних економічних спорів.Особлива частина


Тема 10. Міжнародне торговельне право і СОТ

 1. Роль і значення Генеральної угоди про тарифи і торгівлю (ГАТТ) в розвитку сучасного міжнародного торговельного права.


Тема 11. Міжнародне митне право

 1. Митна політика - як окремий напрямок діяльності держави.


Тема 12. Міжнародно-правове регулювання валютно-фінансових та кредитних відносин

 1. Формування і загальна характеристика сучасної світової валютної системи.

Тема 13. Міжнародне інвестиційне право

 1. Особливості міжнародних інвестиційних угод.


Тема 14. Міжнародне транспортне право

 1. Особливості договорів міжнародних перевезень.

Тема 15. Міжнародно-правове регулювання промислового, сільськогосподарського і науково-технічного міжнародного співробітництва

 1. Роль і значення ООН в організації співробітництва держав в сфері промисловості, сільського господарства, науки і техніки.

Законодавство України та його роль в організації і здійсненні міжнародного економічного зовнішньоекономічного співробітництва


Тема 16. Укладання та виконання міжнародних економічних договорів України

 1. Контроль за виконанням Закону України “Про міжнародні договори України” та міжнародних договорів України.


Тема 17. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

 1. Порядок укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за законодавством України.


Тема 18. Правове регулювання митної справи в Україні

 1. Основні напрямки розвитку митної політики України в контексті загальних перспектив вступу до СОТ та ЄС.


Тема 19. Правові питання валютного регулювання

 1. Українська національна валюта в системі міжнародних валютних відносин.


Тема 20. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні

 1. Порядок вирішення спори між іноземними інвесторами та державою з питань регулювання іноземних інвестицій в Україні.

Тема 21. Законодавство України про правове регулювання вирішення спорів, які виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 1. Уніфікація норм міжнародного економічного права і їх роль у розвитку законодавства України щодо вирішення зовнішньоекономічних спорів.5. ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ


Форма навчання

денна

вечірня

заочна

об’єкти контролю по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є іспит

Порядок оцінювання знань студентів по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є іспит

Поточний контроль

Модульний контроль – до 40 балів

- модуль №1 (до 20 балів);

- модуль №2 (до 20 балів)


Завдання двох модульних контролів - до 40 балівПідсумковий контроль

Іспит – до 60 балів (результат зараховується за умови отримання не менше 30 балів)

Іспит – до 60 балів (результат зараховується за умови отримання не менше 30 балів)
НАВЧАННЯ

Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS


85-100 балів

відмінно

А

80 балів

добре

В

65 – 75 балів

добре

С

60 балів

задовільно

D

50 – 55 балів

задовільно

E

20 – 45 балів

незадовільно – можлива перездача0 – 15 балів

незадовільно – повторне вивчення дисципліни

F


ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах) =

= результати поточної роботи + результати письмового іспиту

Оцінка поточної роботи в семестрі – максимальна кількість балів – 40;

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи – максимальна кількість балів – 60; менше 30 балів не зараховуються.

Для заочної форми навчання:

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється шляхом оцінювання виконання завдань двох модулів (не більше 40 балів), результати якого включаються до підсумкової оцінки разом з результатами письмового іспиту.

модульний контроль включає 10 завдань, кожне з яких оцінюється в межах 2 балів.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою, за шкалою ECTS з подальшим переведенням в традиційну систему для фіксації оцінки в нормативних документах.6. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Кафедра міжнародного та європейського права


Каталог: fr
fr -> М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
fr -> Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка