А. М. Колот методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю знань з дисципліни «міжнародне економічне право»Сторінка4/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.72 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4

Основна література


 1. Волова Л.И., Папушина И.Э. Международное инвестиционное право. – Ростов н/Д. – 2001.

 2. Воробйова Н.Г. Меры по защите экономических интересов при осуществлении внешней торговли в отношениях между странами – членами ВТО. – М.: 2001.

 3. Дахно, І. І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій/ І.І. Дахно. - 2-е вид., стер. . - К.: МАУП, 2003. - 159 с.

 4. Економічна інтеграція України в Європейський Союз: Наукові рекомендації – Тернопіль: Економічна думка. – 2003. – 185 с.

 5. Зенкин И.В. Право Всемирной торговой организации. – М.: ИМО. – 2003.

 6. Козик В.В., Панкова Л.А. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. – 3-е вид., перер. І доп. – К.: Знання – Прес. – 2002. – 406 с.

 7. Лутц Хоффманн, Феліцітас Мьоллерс Україна на шляху до Європи. Видавництво “Фенікс” /Переклад з анг. А.Гур”янової. – Київ. – 2001. – 343 с.

 8. Международное публичное экономическое право: Учеб. пособие /В.М.Шумилов. – 2-е изд., исправ. и доп. – М: НИМП. - 2001. – 288 с.

 9. Международное регулирование внешнеэкономической деятельности/ Д.П. Александров, А.В. Бобков, С.А. Васильковский; Ред. В.С. Каменков. - М.: Изд-во деловой и учеб. лит.; Минск: Дикта, 2005. - 800 с.

 10. Международное таможенное право: Учеб. для студ. /К.К. Сандровский. – К.: Знання. - 2000. – 461 с.

 11. Международное торговое право: Учеб. пособие/ Ред. В.Ф. Попондопуло. - М.: Омега-Л, 2005. - 472 с.

 12. Международное экономическое право в эпоху глобализации /В.М.Шумилов. – М.: Междунар. Отношения. - 2003. – 272 с.

 13. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

 14. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Дека, 2002. – 384 с.

 15. Международное экономическое право: Учеб. – метод. пособие /В.М.Шумилов. - М: ДЕКА, 1999. – 400 с.

 16. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

 17. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

 18. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ. - 2003. – 948 с.

 19. Міжнародне економічне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ В.Ф. Опришко, Л.А. Лясківська. - К.: КНЕУ, 2005. - 147 с.

 20. Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18 листопада 2004 р./ Ред. В.Ф. Опришко. - К.: КНЕУ, 2004. - 453 с.

 21. Міжнародні організації: Навч. посібник /Т.М.Циганкова, Т.Ф.Гордеева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К: КНЕУ. - 2001. – 340 с.

 22. Міжнародні організації: Навч. посібник для вищих навч. закладів /В.В. Ковалевський: Ред. Ю.Г.Козак. – К. – К.: ЦУЛ. - 2003. – 288 с.

 23. Моисеев Е.Гр. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ: Учебн. пособие для студ. /Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: Юристъ, 1997. – 266 с.

 24. Муравйов В.І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика). - К.: Академ-Прес. – 2002. – 426 с.

 25. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

 26. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. Загальна частина. К.: 2002 – 460 с.

 27. Осика С.Г. Світова організація торгівлі: Підручник /С.Г.Осика, В.Т. Пятницький. – К.: К.І.С., 2001. – 491 с.

 28. Пашковская И.Г. Европейская экономическая и валютная интеграция: аспекты права Европейского Союза. – М. – 2003.

 29. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія /О.О.Мережко. – К.: Таксон, 2002. – 344 с.

 30. Проблеми гармонизации законодавства України и стран Европы /Под общ. Ред. Е.Б.Кубко, В.В. Цветкова. – К.: Юрінком Інтер. – 2003. – 2003. – 528 с.

 31. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К., 1998. – 445 с.

 32. Пузакова Е.П. Международные экономические отношения: Учеб. пособие для вузов /Е.П. Пузакова . – Ростов н/Д:ИЦ Март, 2000. – 352 с.

 33. Світова організація торгівлі: Підручник /С.Г.Осика, В.Т.Пятницький. – К.: К.І.С., 2001. – 491 с.

 34. Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах /Ред. С.Г.Осика та ін. К.:УАЗТ, 2000. – 598 с.

 35. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник /В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон. – 2001. – 304 с.

 36. Трапезников, В.А. Валютное регулирование в международном инвестиционном праве/ В.А. Трапезников. - М.: Волтерс Клувер, 2004. - 168 с. - ISBN 5-466-00046-9: 33.75 Грн

 37. Фархутдинов, И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика применения/ И.З. Фархутдинов. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 404 с

 38. Функ Я.И. Право международной торговли: договоры международной купли-продажи товаров и международного торгового посредничества: В 3 кн./ Я.И. Функ. - Минск: Дикта Кн.3: Международное торговое посредничество. - 2005. - 296 с. –

 39. Шумилов В.М. Международное экономическое право. Кн.2: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М: Дека, 2002. – 480 с.

 40. Эбке В.Ф. Международное валютное право. – М.: МО. – 1996.

 41. Юмашев Ю.М. Международно-правовые формы внешнеэкономических связей ЕЭС. – М.: Наука. 1989 – 256 с.Додаткова література


 1. Бігун В. Мовно-практичні аспекти зовнішньоекономічних договорів (контрактів) // Юридичний журнал. – 2004. - №2. – с.29-45.

 2. Білий В., Станіславська С. Зовнішньоекономічна діяльність і митний контроль //Юридичний журнал. – 2003. - №1. – 43-51.

 3. Виноградова А. Проблемы реализации гарантий для иностранных инвесторов в случае изменения законодательства Украины //Підприємництво, госп-во і право. – 2001. - №2. – с. 14-16.

 4. Виноградова Г. Іноземне інвестування в Україні: стан і перспективи розвитку законодавчого регулювання //Право України. – 2000. - №1. – с. 66-70.

 5. Горбенко Г. Валютний контроль в Україні // Юридичний журнал. – 2004. - №2. – с.46-48.

 6. Гринкевич О. Великий договір: навколо ратифікації //Політика і час. – 1999. - №3. – с. 3-8.

 7. Грищенко А. П’ять років членства України в раді Європи/Для перших висновків строк достатній //Політика і час. – 2001. - №1. – с. 47-49.

 8. Дергачов О. Міжнародне становище України //Політична думка. – 2000. - №2. – с. 92-111.

 9. Додин Е.В. Основы таможенного права Европейского сообщества //Митна справа. – 2002. - №2. – с.3-19.

 10. Долгая дорога в СОТ //Украинская инвестиционная газета. – 2002. – 3 сентября. - №35. – с. 11.

 11. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України //Урядовий кур’єр. – 2002. - №100. – 4 червня.

 12. Заікіна О. Міжнародне співробітництво та внутрішні резерви інвестування в економіку України // Економіка України. – 2002. - №1. – с.70-78.

 13. Заєць А.П. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС як пріоритет реалізації державної політики інтеграції України до Європейського Союзу //Бюлетень Мінюста України. – 2003. - №1. – с. 93-100.

 14. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман; За ред. д.е.н., проф. І.В.Багрової. – К.: Центр навчальної літератури. - 2004. – 580с.

 15. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо. – 2004. – 688 с.

 16. Кивалов С.В., Додин Е.В. Таможенное право в Украине: национальное и международное //Митна справа. – 2000. - №4 (липень, серпень). – с.13-19.

 17. Кисіль В. Право, що застосовується до зовнішньоторговельних договорів: тенденції розвитку законодавчого регулювання // Юридичний журнал. – 2004. - №2. – с.19-28.

 18. Корнєва О. Правове регулювання митного контролю в Україні /Митна справа. – 2001. - №5. – с. 58-66.

 19. Кочергіна О. Антидемпінг у контексті принципів міжнародного економічного права і ГАТТ/СОТ //Право України. – 2002. - №11. - №11. –с. 144-147.

 20. Мазур А.В. До проблеми регламентації митного контролю у новому Митному кодексі України //Митна справа. – 2003. - №1. – с. 39-43.

 21. Мілаш В. Договірна правосуб’єктність сторін зовнішньоекономічного договору // Право України. – 2004. - №6. – с.39-42.

 22. Международное право: Учебник /Отв. ред. Е.Т. Усенко, Г.Г. Шинкарецкая. – М.: Юристъ. – 2003. – 495 с.

 23. Международное право: Учебник. – М.: Юристъ. – 2003. – 304 с.

 24. Международное публичное право: Учебник /Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев; отв. ред. К.А. Бекяшев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект. – 2003. – 640 с.

 25. Норми нового митного законодавства //Діловий вісник. – 2003. - №2. – с. 22-23.

 26. Нормативно-правові акти щодо зовнішньоторговельних операцій // Юридичний журнал. – 2004. - №2. – с.16-18.

 27. Ніньовська З. Практичні поради суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України // Юридичний журнал. – 2004. - №2. – с.57-60.

 28. Омельченко А.В. Законодавство про іноземні інвестиції в системі законодавства України //Право України. – 1996. - №8. – с.14-20.

 29. Проблеми та перспективи взаємин України з державами ГУУАМ та євразійського економічного співтовариства: Матеріали наукового семінару //Політична думка. – 2001. - №1-2. – с. 89-109.

 30. Рудяков П. Європейський Союз – Україна: еволюція підходів //Політична думка. – 2002. - №1. – с. 87-96.

 31. Руссков В. Новий митний кодекс України й боротьба з порушенням митних правил: узвичаєне та нове законодавство //Юридичний журнал. – 2003. - №1(7). – с. 26-31.

 32. Саркисянц А.Г. Либерализация валютного регулирования: мировой опыт //Финансы. – 2002. - №1. – с.7-10.

 33. Соловйов О. Позитивні і негативні аспекти приєднання України до світової організації торгівлі //Економіка. Фінанси. Право. – 2001. - №5. – с. 5-8.

 34. Тарифні переговори в рамках Світової організації торгівлі /Навч. посібник за ред. Пятницького В.Т. – К.: UEPLAC, УАЗТ. – 2001. – 43 с.

 35. Украина и ведущие политические и финансовые организации Запада: перспективы отношений //Тижн.інформ. – аналіт. Огляд: Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнар. відносини. – 2000. - №14. – с. 28-32.

 36. Україна на шляху до Світової організації торгівлі /Т. Макаришева //Інтелектуальна власність. – 2002. - №4. – с. 9-11.

 37. Україна на шляху до членства в СОТ /Сол Аланока //Тенденції української економіки. – 2001. - № квітень. – с. 4-5.

 38. Цірат Г. Договори у сфері зовнішньої торгівлі // Юридичний журнал. – 2004. - №2. – с.70-113.

 39. Шаталова Т. Звільнення від відповідальності сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) // Юридичний журнал. – 2004. - №2. – с.114-120.

 40. Чужиков В.І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи: монографія. – К.: ТОВ “Кадри”. – 2003. – 297 с.

 41. Шаров О. Україна та МВФ: “у пошуках втраченого часу” //Вісник Національного Банку України. – 2002. – 9. – с. 38-46.

 42. Шнайдер-Детерс В. Європейська перспектива України: повноправне членство чи добросусідство?! //Політична думка. – 2000. - №2. – с. 72-81.

 43. Юргелин С. Валютне регулювання: зарубіжний досвід та пропозиції щодо України //Економіка, Фінанси. Право. – 2000. - №10. – с. 3-7.

Каталог: fr
fr -> М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
fr -> Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка