А. Тарковський Використання елементів технології критичного мислення на уроках світової літератури та російської мовиСторінка1/4
Дата конвертації04.05.2017
Розмір0.91 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4
Якщо людина кожен день буде робити

свою справу, незважаючи ні на що, життя

зміниться на краще. А сухе дерево, якщо

його поливати кожен день, зацвіте.

А. Тарковський

Використання елементів технології критичного мислення на уроках світової літератури та російської мови

ЗМІСТ 1. Суть технології формування та розвитку критичного мислення.

 1. Цілі та завдання технології критичного мислення.

 2. Актуальність технології критичного мислення в системі сучасної освіти.

 3. Структура уроків критичного мислення.

II. Ідея та філософія власного досвіду.

 1. Вступ.

 2. Застосування елементів технології критичного мислення в практичній діяльності.

 3. Результативність технології критичного мислення на уроках та в позакласній роботі.

 1. Планування уроків в технології формування критичного мислення.

 1. Урок світової літератури. 6 клас. Причини деградації Скруджа та його переродження (за повістю Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»)

 2. Урок світової літератури. 9 клас. Й.В.Гете «Фауст». Трагічне кохання Фауста і Маргарити.

 3. Урок світової літератури. 10 клас. «Покарана коханням». Психологічна глибина та суперечливість образу Анни Кареніної.

 4. Урок компаративного аналізу. Сила людського характеру в екстремальній ситуації (за оповіданням Дж.Лондона «Жага до життя» та О.Довженка «Воля до життя»)

 5. Система уроків із вивчення творчості О.Уайльда. 10 клас. «Портрет Доріана Грея».

 6. Лицарі в усі часи та всі епохи. Урок-подорож за романом В.Скотта «Айвенго».

 7. Прославлення сили людського характеру в романі Ж.Верна «П’ятнадцятирічний капітан».

 8. Урок російської мови. 6 клас. Фразеологізми.

 9. Урок-ділова гра «В редакції газети». Прислівник.

 1. Список використаної літератури.

 1. СУТЬ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ

КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

 1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ.


Навряд чи є що-небудь більш важливе для

знання, для спокійного життя і для успіху

будь-якої справи, ніж уміння людини мислити.

ДЖОН ЛОКК

Одним із основних напрямів розвитку сучасної освіти є технологія навчального процесу. Використання різноманітних освітніх технологій допомагає вчителю підвищити мотивацію учнів, більш раціонально побудувати процес навчання й таким чином досягти більш гарантованих результатів педагогічної діяльності. Це й зумовлює необхідність для вчителя самому постійно вчитись, творити й розвиватись.

Головним у навчальному процесі стає переорієнтація з пасивних форм навчання на активну творчу працю. Основною характеристикою активних методів навчання є відповідність природи людського сприйняття, націленість на розкриття особистого «Я» як учня, так і учителя через їхню творчу взаємодію.

Однією з таких технологій, що допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє розвитку його особистісних якостей, є технологія формування та розвитку критичного мислення, яка використовується у вітчизняній педагогіці вже більше десяти років. У витоків цього напрямку навчання стояли такі видатні вчені як Л.Виготський, М.Красовицький, О.Бєлкіна, Ю. Стежко та ін.

Технологія формування та розвитку критичного мислення – система діяльності, що базується на дослідженні проблем та ситуацій на основі самостійного вибору, оцінки та визначення міри корисності інформації для особистих потреб і цілей. Згідно з тлумачним словником української мови, мислити – міркувати, зіставляти явища об’єктивної дійсності, роблячи висновки. Упровадження технології критичного мислення має забезпечити в учнів розвиток уміння мислити критично.

Критичне мислення – це процес, який найчастіше починається з постановки проблеми, продовжується пошуком і осмисленням інформації, закінчується прийняттям рішення щодо розв’язання поставленої проблеми.


ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

1. Формування пізнавального інтересу в учнів та розуміння мети вивчення даної теми (питання, проблеми).

2. Розвиток внутрішньої мотивації до цілеспрямованого навчання.

3. Підтримання пізнавальної активності учнів.

4. Спонукання учнів до порівняння отриманої інформації з особистим досвідом і на її грунті формування аналітичного судження.

5. Розвиток критичного способу мислення.

Критичне мислення – це здатність людини чітко виділити проблему, яку необхідно розв’язати; самостійно знайти, обробити і проаналізувати інформацію; логічно побудувати свої думки, навести переконливу аргументацію; здатність мислити мобільно, обирати єдино вірне розв’язання проблеми; бути відкритим до сприйняття думок інших і одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції.

Критичне мислення має такі характеристики:

1. САМОСТІЙНІСТЬ. Ніхто не може мислити за людину, висловлювати її думки, переконання. Мислення стає критичним, тільки якщо носить індивідуальний характер.

2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. Початок розв’язання проблеми – це збирання інформації за нею, бо роздумувати фактично неможливо.

3. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ. Закінчення процесу критичного мислення – це прийняття рішення, яке дозволить оптимально розв’язати поставлену проблему.

4. ЧІТКА АРГУМЕНТОВАНІСТЬ. Людина, яка мислить критично, повинна усвідомлювати, що часто одна і та ж проблема може мати декілька розв’язань, тому вона повинна підкріпити прийняте нею рішення вагомими, переконливими власними аргументами, які б доводили, що її рішення є найкращим, оптимальним.

5. СОЦІАЛЬНІСТЬ. Людина живе в соціумі. Тому доводити свою позицію людина повинна в спілкуванні. У результаті спілкування, дискусії, диспуту людина поглиблює свою позицію або може щось змінити в ній.
 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ.

Розвиток критичного мислення стає дуже актуальним під час інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових політичних, економічних та інших обставин. Саме тому очевидна життєва необхідність критичного мислення для сучасної освітньої системи.

Саме в такому інформаційному просторі людина повинна бути компетентна у тих питаннях і ситуаціях, які її оточують.

Формула успіху такої людини проста, а саме:

- вміти самостійно вчитися і працювати з джерелами інформації;

- вміти бачити проблеми;

- мати особисту точку зору і вміти її аргументувати;

- вміти застосовувати свої знання для розв’язання життєвих проблем;

- вчитися все життя, а також вчитися на помилках;

- бути інтелектуально незалежною.

Багато науковців займаються даною проблемою, зокрема, О.М. Ніколенко,

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури Полтавського державного педагогічного університету ім. Коро-

ленка; Ольга Власенко, вчитель-методист зарубіжної літератури, тренер міжнародної освітньої програми «Читання та письмо для розвитку критичного мислення».Можна виділити ознаки людини, яка мислить критично:

1. Здатність сприймати думки інших критично.

2. Компетентність. Людина виявляє прагнення до аргументації прийнятого нею рішення на основі життєвого досвіду.

3. Небайдужість у сприйнятті подій.

4. Незалежність думок.

5. Допитливість.

6. Здатність до діалогу і дискусії.

Критичне мислення формується поступово, воно є результатом щоденної кропіткої роботи вчителя й учня, з уроку в урок, з року в рік. Не можна виділити чіткий алгоритм дій учителя з формування критичного мислення в

учнів. Але можна виділити певні умови, створення яких здатне спонукати і стимулювати учнів до критичного мислення. Головними з них є такі:

1. Час. Учні повинні мати достатньо часу для збору інформації за заданою проблемою, її обробки, вибору оптимального способу презентації свого рішення.

2. Очікування ідей.

3. Спілкування. Учні повинні мати можливість для обміну думками.

4. Цінування думок інших.

5. Віра в сили учнів.

6. Активна позиція. 1. СТРУКТУРА УРОКІВ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Урок критичного мислення має певну структуру та складається з трьох основних етапів.

1. Фаза евокації ( актуалізація)

 • Девіз етапу: «Пробудіть, викличте зацікавленість, схвилюйте, спровокуйте учнів пригадати те, що вони знають».

 • На цьому етапі відтворюються знання, вміння, встановлюється рівень досягнень з теми, потрібних для наступних етапів уроку.

Актуальність етапу:

 • Те, що людина знає, визначає те, про що вона може дізнатися;

 • Знання, пов’язані з досвідом учня, краще та швидше запам’ятовуються;

 • Створюються умови для відкриття, самостійного здобування знань;

 • Підвищується роль учня на уроці.

2. Усвідомлення та осмислення знань

 • Учень знайомиться з новою інформацією.

 • На цьому етапі учитель має найбільший вплив на учня.

 • Учень аналізує інформацію, визначає особисте її розуміння.

Актуальність етапу:

Розвиток уміння: • Працювати з інформацією.

 • Працювати самостійно.

 • Виділяти головне, суттєве.

 • Формування компетентності учнів з предмета.

3. Фаза рефлексії.

 • Учень стає власником ідеї, інформації, знань.

 • Можливість використання знань.

 • Обмін знаннями з іншими учнями.

 • Оцінка та самооцінка діяльності.

Актуальність етапу:

 • Усвідомлення того, що було зроблено на уроці;

 • Демонстрація знань та їх можливого застосування;

 • Можливість замислитись над підвищенням якості роботи;

 1. ІДЕЯ І ФІЛОСОФІЯ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ
 1. ВСТУП

Якщо людина кожен день буде робити

свою справу, незважаючи ні на що, життя

зміниться на краще. А сухе дерево, якщо

його поливати кожен день, зацвіте.

А. Тарковський
Ми живемо у стрімкому та мінливому світі. Людство щодня збагачується новими знаннями, а здобута інформація швидко застаріває. Все це потребує нових підходів до навчання. На мій погляд, у школі учні мають сформувати саме навички і вміння самостійно оволодівати матеріалом, критично його осмислювати й застосовувати на практиці.

Учитель – це скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує. Знання – це не раз і назавжди дане, а те, що підлягає постійному оновленню, поглибленню і вдосконаленню. Ось чому учитель має вчити здобувати їх шляхом не простого, механічного накопичення, а шляхом творчого сприйняття, критичного осмислення.

Урок літератури – це той предмет, який дає чи не найбільше можливостей для формування життєвої і соціально-компетентної особистості. Саме учитель-словесник залишає в душі дитини золотий слід надії, віри, любові.

У своїй роботі я керуюся головним завданням – розвивати природні задатки дитини та створювати сприятливі умови діяльності учнів, давати їм такі знання, які б сприяли розвиткові та самореалізації особистості.

А подавати їх доцільно через впровадження інноваційних технологій, зокрема технології розвитку критичного мислення. Тому проблема,

над якою я працюю «Використання на уроках світової літератури інноваційної технології критичного мислення у поєднанні з мультимедійними засобами навчання».

Вивчаючи проблему використання технології критичного мислення на уроках світової літератури, я опрацювала багато посібників, розроблених відомими учителями-практиками. То ж, будуючи свої уроки світової літератури, я насамперед:


учнів на пошукові види робіт: бесіду за проблемними запитаннями, усне

малювання, «мозковий штурм», обговорення іншого фіналу твору, інтерв’ю з письменником, уявна зустріч з автором; написання листів літературним героям; • враховую вікові особливості учнів і послідовно ускладнюю форми роботи;

 • залучаю до роботи на уроці всіх учнів, забезпечую участь кожного з них у групових і колективних формах роботи;

 • використовую інтерактивні види та форми роботи: засідання прес-клубу, створення реклами за прочитаним твором;

 • організовую на уроці атмосферу пошуку, спонукаю до дослідницької роботи, до створення індивідуальних та групових проектів;

 • впроваджую інформаційні технології у викладанні світової літератури.

У своїй роботі користуюся такою формулою:


 • Творчість Творчість Творчість Урок як новий

автора + школяра + учителя = вид мистецтва
Реалізуючи виховні можливості кожного свого уроку, навчаю учнів сміливо відстоювати власні думки, бути уважними та спостережливими, помічати красиве, цінне, бути цікавими співрозмовниками, досконало володіти рідною мовою. Мрію, щоб у моїх вихованців душа була чиста і крилата, щоб виросли

щедрими людьми, багатими на тепло, милосердя, щоб ніколи не були байдужими до чужої біди.
 1. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Працюючи над проблемою впровадження на уроках світової літератури технології критичного мислення, використовую обов’язково елементи цієї технології. Планування уроку включає у себе три фази: евокація (актуалізація), усвідомлення та рефлексія (міркування). На етапі евокації (фаза актуалізації) учні згадують усе, що їм відомо з цієї теми. Тому доцільно використати прийом «Мозкова атака». Якщо потрібно виділити щось головне із вивченого матеріалу, доречним буде використання прийому гронування.

На етапі вивчення нового матеріалу учні ознайомлюються з новою інформацією. Тут доцільно використати групову роботу. Кожна група працює над своїм проблемним питанням. Після його опрацювання групи

презентують свої висновки. Таким чином, учні вчаться висловлювати і обстоювати свої думки, зіставляючи їх із міркуваннями товаришів.

На етапі рефлексії (міркування) учні діляться здобутими знаннями один із одним і тому їм цікаво виражати своє розуміння досліджуваної проблеми у вигляді сенканів. Ще один прийом, який поширений у моїй практиці роботи – «Кола Вена». Він дає змогу у процесі компаративного аналізу розширити

бачення певної проблеми і порівняти два образи, дві сутності, дві філософії.

Підготувати дітей до життя в інформаційному суспільстві – одне із завдань сучасної школи. У зв’язку із стрімким розвитком комп’ютерної техніки важливо спрямувати зусилля на формування в учнів інформаційних компетентностей. У своїй роботі я досить широко застосовую мультимедійні технології. Так, на уроці у 6 класі з теми «Прославлення сили духу, мужності і сміливості в романі «П’ятнадцятирічний капітан» весь хід уроку переплітається із показом відповідних слайдів. На уроці із вивчення творчості В.Скотта у 7 класі учні мають змогу побачити на слайдах середньовічні замки, рицарів, рицарські турніри, тобто, заглибитись в епоху,

зображену майстром слова.

На своїх уроках використовую і елементи проектних технологій.

Це можуть бути індивідуальні і групові проекти, міні-проекти. Спочатку визначаємо тему проекту. А далі учні досліджують дану проблему. Так, у 10

класі після вивчення повісті Бальзака «Гобсек» планую урок-проект «Найвідоміші скнари світу». Учні використовують свої знання із попередніх

тем, систематизують і роблять відповідні висновки. Кожен учень чи група представляють свої проекти. Пропоную теми проектних робіт, виготовлених моїми учнями:


 • «Спільне і відмінне в байках Езопа і Крилова» 6 клас;

 • Творчий проект «Уявна розмова з Гуллівером» 7 клас;

 • «Образ Мазепи у творах світових письменників» 9 клас;

 • Міні-проект «Невже все зводиться до грошей?» (на прикладі повісті Бальзака «Гобсек») 10 клас;

 • «Вінниччина у творчості зарубіжних письменників» 10 клас.

З урахуванням вікових особливостей учнів часто застосовую нетрадиційні уроки:

- урок-подорож «Лицарі в усі часи і всі епохи» (за романом В.Скотта «Айвенго»);

- урок за темою «Засудження рабства у творі Ж.Верна «П’ятнадцятирічний капітан» пропоную провести у вигляді ділової гри «Міжнародна конференція з питань работоргівлі»;

- урок за темою «Характеристика образу Геркулеса» перетворюєть-

ся на розслідування справи у детективному агентстві;

- урок за темою «Романтика подорожей, велич науки та знань у романі Ж.Верна «П’ятнадцятирічний капітан» можна провести у вигляді засідання «Клубу мандрівників»;

- урок –гра (Гра «Останній герой» за твором Д.Дефо «Робінзон Крузо» 6 клас).

Акцентую увагу на широке використання міжпредметних звязків. На мою думку, цікаві відомості з історії, біології, географії, доречно використані на уроці, сприяють розвитку полікультурної компетентності, вихованню пізнавального інтересу до літературного процесу.Компаративний аналіз є необхідним для глибокого розуміння змісту творів, творчого задуму митця. Тільки зіставляючи, порівнюючи різних героїв, сюжети, теми та ідеї творів, можна сформувати у дитини не окремі знання з певної теми, а цілісну картину світу, що складається, немов мозаїка, з різних частинок, взаємозв’язки між якими учень усвідомлює не одразу, а поступово. Як приклад, можу навести уроки з використанням компаративно-

го аналізу, а саме: • Сила людського характеру в екстремальній ситуації»(за оповіданнями Дж.Лондона «Жага до життя» й О.Довженка «Воля до життя» 6 клас );

 • «Мить просвітлення душі» (за новелами О.Генрі «Останній листок» та В.Стефаника «Кленові листки» 7 клас).

На уроках в середніх класах доречними є ігрові завдання (вікторини, завдання «Істинне-хибне», «Вірю-не вірю», «Криве дзеркало», кросворди), які зацікавлюють учнів, залучають їх до скарбниці світової літератури. На моїх уроках уже традицією стали інсценізації літературних творів, як вияв творчої компетентності учнів.

При закріпленні чи перевірці домашнього завдання реалізую принцип диференціації, яка дає можливість кожній дитині самостійно визначитися у власних знаннях і вміннях.

Обов’язковим компонентом критичного мислення є постановка проблемного питання, на яке учні в кінці уроку після обговорення всіх деталей і питань мають дати відповідь. Так при вивченні роману «Анна Кареніна» у 10 класі пропоную учням відповісти на проблемне питання: «Анна –пропаща жінка чи шукачка щастя?»

Я широко застосовую методи критичного мислення для розвитку писемно-

го мовлення. Навчання критичного письма – це ефективний засіб для підсилення пізнавальних видів діяльності. Наприклад, метод «Есе» показує,

наскільки учень оволодів темою і може аргументувати свою точку зору.

Застосовуючи «Вільне письмо», ми дозволяємо учням писати все, що вони відчувають щодо теми уроку.

Елементи уроку у 6 класі за повістю Ч.Діккенса «Різдвяна пісня у прозі».

Фаза мотивації. «Асоціативний кущ»

Р- радість, родина

І – ікона, ігри, іскра, Ісус

З – зірка, злагода

Д – диво, дарунки

В – веселощі, вертеп

О – образ

Епіграф до уроку «Не гроші роблять людину щасливою, а …» незвичайний. Діти самі повинні продовжити цю думку та обґрунтувати її.

8 клас В.Шекспір «Ромео і Джульєтта» (урок позакласного читання)

Фаза евокації. «Мозковий штурм»: У чому полягає оптимізм трагедії? 1. клас М.Гоголь «Тарас Бульба».

Перед учнями постає проблемне питання для твору-роздуму «Чи можна вважати Андрія зрадником?»


 1. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ТА В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

Критичне мислення - результат навчання. Це активний процес, який дає можливість учневі аналізувати інформацію, ставити під сумнів, об’єднувати, переробляти, адаптувати або відкидати. Навчити критично мислити не просто. Але це можливо. Я переконана, що тільки в поєднанні з інформацій-но-комунікативними, проектними технологіями, інтерактивними методами навчання, технологія критичного мислення забезпечить нашим учням можливість вільно мислити, дозволить бути інтелектуально незалежними, підніме культуру спілкування, навчить знаходити консенсус у спірних питаннях.

Результатом роботи з даної теми є призові місця моїх учнів під час проведення I та II етапів Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури. У 2009-2010 н.р. – III місце; у 2010-2011 н.р. – II та III місця;

у 2011-2012 н.р. – два II місця; у 2012-2013 н.р. –I та III місця (районний тур). Мої вихованці, готуючись до уроків, створюють якісні мультимедійні презентації, що формує їхню творчу компетентність.

Елементи технології критичного мислення ефективно реалізуються мною і під час проведення позакласних заходів з предмета. Так мною був розроблений позакласний захід «Засідання читацького клубу» на тему «Російські письменники – лауреати Нобелівської премії» та «Світові письменники – лауреати Нобелівської премії» (для учнів 10 та 11 класів). Кожного року проводяться конкурси «Найрозумніший» для учнів 5-8 та 9-11 класів.

Критично мисляча людина – це особистість, яка відбулася і перебуває в постійному пошуку проблем і шляхів їх розв’язання. Це і дає їй енергію для життя і творчості.
Планування уроків в

технології

формування

критичного мислення

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА 6 КЛАС
ТЕМА. ПРИЧИНИ ДЕГРАДАЦІЇ СКРУДЖА ТА ЙОГО

ПЕРЕРОДЖЕННЯ
МЕТА: допомогти учням зрозуміти причини деградації Скруджа;

вдосконалювати навички характеристики літературного героя,

вчити аргументовано відповідати на запитання; розвивати

творчу уяву, образне мислення; виховувати гуманістичні

ідеали, прагнення до самовдосконалення та повагу до

християнських традицій.


ОБЛАДНАННЯ: підручник, мультимедійна презентація, кадри із

мультфільму «Різдвяна історія», «ялинка-очікування»,

візитки-асоціації, різдвяні дзвіночки, різдвяна пісня.
ТИП УРОКУ: вивчення нового матеріалу, урок-подорож
ЕПІГРАФ: Май душу, май серце і будеш людиною на всі часи.

Ч. Діккенс
ЦИТАТА УРОКУ: Це радісні дні – дні милосердя, доброти,

всепрощення. Це єдині дні в усьому календарі, коли

люди, наче з мовчазної згоди, вільно розкривають одне

одному серця.

Ч.Діккенс
ХІД УРОКУ
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.
1. «Подаруй усмішку» (психологічне налаштування)
Слайд 1. Портрет Ч.Діккенса. Цитата уроку.

2. Звернення учителя до цитати уроку.


 • Про які дні йдеться в цитаті?

 • Що вам відомо про Різдво?

 • Як і коли відзначають Різдво в Англії і на Україні?

 • Що для вас особисто значить Різдво?


3. Створення асоціативного ряду.

Р- радість, родина

І – істина, ікона

З – зірка, засівати

Д – диво, дар, добро

В – веселощі, вечір

О – очікування
4. Слово учителя. Постановка завдань уроку.
У дні Різдва кожна людина чекає на диво, бо її душа потребує цього, адже людина живе мрією, надією. Для одних це може бути річ, про яку давно мріяв, для інших – зустріч із друзями, родиною, а для когось – зустріч із цікавою книгою. Саме така зустріч чекає на нас на сьогоднішньому уроці. Для цього ми вирушимо в уявну подорож сторінками «Різдвяної пісні», разом із літературним героєм помандруємо у часі і просторі, допоможемо героєві осягнути власне життя і зробити певні висновки.
- Діти, а хто сьогодні буде цим героєм у нас на уроці? (Скрудж)
Ми сьогодні побачимо, як цей холодний, жорстокий, скупий чоловік наприкінці повісті стане зовсім іншим.

5. Метод « Ялинка-очікування».
На уявних ялинкових іграшках-прикрасах діти пишуть свої очікування від уроку. Завершимо урок «оживленням» ялинки, прикрасимо її іграшками, зробимо її різдвяною
II. ЕТАП ОСМИСЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ.
1. Оголошення теми і епіграфа уроку.

Слайд 2. Тема уроку: Причини деградації Скруджа та його переродження. Епіграф уроку.

2. Словникова робота.

Слайд 3. Словникова робота.

Деградація – занепад.

Деградувати – ставати гіршим, йти назад у розвитку,

занепадати.
Переродження – оновлення, зміна.

Перероджуватися – ставати зовсім іншою людиною.
3. Бліц – вікторина.


 • З якої неприємної новини починається повість?

 • Яка погода була надворі в той час, коли ми знайомимось з героєм?

 • Який вогонь горів в кімнаті Скруджа?

 • Чому Скрудж ніколи не зачиняв дверей у своєму кабінеті?

 • Біля чого намагався зігрітися писар за своїм робочим столом?

 • Кого відігнав Скрудж страшними прокльонами від своїх дверей?

 • Що висіло на дверях домівки Скруджа?

 • Що побачив Скрудж на дверях замість молотка?


4. Бесіда за прочитаним.
Слайд 4. Перша сторінка подорожі Скруджа.

Англія. XIX ст. Лондон. Вечір напередодні Різдва.
Ми вже говорили, що у святвечір можуть відбуватися різні дива.

(Лунають дзвіночки)

- Що це за звук? Звідкіля він?

-Коли і за яких умов почув його Скрудж?

- Як змальовує автор дух Марлі? (в ланцюгах)

- Що символізують ланцюги?

Прихід Марлі – це нагадування людині про те, що людина повинна відповідати за свої дії, бо час розплати не за горами.

- Чи був доречним прихід Марлі? Може, дядечко Скрудж і не потребував такого попередження?

- Яким автор зображає Скруджа на початку повісті?

- Як живе Скрудж?

- Як ставиться до людей? А люди –до нього?

- Чи любив він святкувати Різдво?- Підсумовуючи все сказане, чи можемо ми сказати про головного героя Скруджа, що він деградує, тобто стає гіршим з року в рік?
- Скажіть, а якою народжується людина: доброю чи злою? Чи вона вже в процесі життя стає такою?
Слайд 5. Проблемне питання.

Чому добра від народження людина стає злою, безсердечною,

байдужою? Чи можливе переродження людини?
Щоб відповісти на це питання, нам потрібно проаналізувати все життя Скруджа від самого дитинства. Давайте ще раз звернемося до змісту повісті й докладніше розкажемо про зустрічі Скруджа з Духами Часу.

Групова робота (3 групи)
Слайд 6. Друга сторінка подорожі Скруджа.

Втрачені ідеали минулого.

 • Яким був Скрудж у дитинстві? Де він виховувався?

 • Чи були в нього рідні?

 • Чи були друзі в хлопчика?

 • Які стосунки в нього були із сестрою?

 • Які почуття охопили Скруджа, коли він побачив себе самотнім хлопчиком?

 • То чи був Скрудж у дитинстві злим, жорстоким, жадібним?

 • Якою була юність героя? Чи було в його житті кохання?

 • Чому він надав перевагу: коханню чи грошам?

 • Яке враження на Скруджа справила зустріч із минулим?Слайд 7. Третя сторінка подорожі Скруджа.

У безглуздій самотності сучасносності.


 • Що побачив Скрудж, подорожуючи теперішнім?

 • Куди привів його дух Теперішнього Різдва?

 • Які стосунки панували в сім’ї Кречитів?

 • Чия доля в цій сім’ї найбільше вразила Скруджа?

 • Як святкувала Різдво сім’я його племінника?

 • Що вразило Скруджа у цих двох сім’ях? Як ставилися до нього ці люди, незважаючи на його злість і жадібність?

 • Чи спостерігаєте ви зміни, які відбулися в душі Скруджа?


Висновок: Скрудж не завжди був злим і скупим, але з плином часу

брязкіт золотих монет витіснив з його душі такі почуття,

як людяність, милосердя, співчуття, кохання. Він власно-

руч відштовхує від себе все, що не приносить багатства:

сім’ю, близьких, друзів.

5. Робота з візитними картками-асоціаціями.

(учні підготували візитки героя до зустрічі з Духами, вони їх прикріплюють на дошку)
6. Завдання: дібрати слова, що характеризують Скруджа-скнару.

(записують їх у лівій стороні дошки)
7. Бесіда за прочитаним.
Слайд 8. Четверта сторінка подорожі.

До можливого майбутнього.


 • Що відчуває Скрудж, побачивши Духа Майбутнього Різдва?

 • Що почув наш герой про себе?

 • Чи є хоч одна людина, яка за ним сумує?
 • Що найбільше злякало Скруджа?

 • Який урок виніс він із побаченого?


Слайд 9. Я шануватиму в своєму серці Різдво і думатиму про нього

цілий рік! Я спокутую минуле теперішнім і майбутнім.

Три духи будуть завжди зі мною. Я не забуду їхньої науки.
Слайд 10. Переродження Скруджа.

Складання грона.
Опікується сім’єю Піклується Стає привітним,

Кречитів про Тайні Тіна щедрим для людей


ПЕРЕРОДЖЕННЯ

СКРУДЖА


Піднімає платню Посилає індика

писарю Кречитам

Відвідує сім’ю Дає гроші для

племінника бідних.


8. Робота з візитними картками.

(учні прикріплюють візитку Скруджа, який змінився і записують

слова, що характеризують його)
Висновок: Автор вірив у добро, вірив, що людина може змінитися,

що ті паростки добра, з якими вона приходить у цей світ,

не загинули, вони можуть відродитися. Скрудж не зали-

шився злим і жорстоким. Він перероджується!


9. Перегляд фрагменту мультфільму «Різдвяна історія».
III. ФАЗА РЕФЛЕКСІЇ.
1. Прийом «Мікрофон».

Продовж речення «Найцінніше в людині…»


2. Очікування. «Оживлення» ялинки.

(учні зачитують свої очікування, чи справдилися вони і вішають іграшку на ялинку)


3. Складання сенкану.
Скрудж.

Добрий, щедрий.

Допомагає, вітає, святкує.

Скрудж спокутує гріхи минулого.

Оновлення.

4. Рольова гра.
Учень – уявний Скрудж.

Учні висловлюють свої думки, побажання, поради Скруджу.


4. Заключне слово вчителя.
Діккенс назвав твір повістю про переродження людини, яка понад усе цінувало дзвін монет. Я думаю, що кожен зробив для себе відповідні висновки. Кожен з нас повинен пам’ятати, що рано чи пізно доведеться відповідати за свої вчинки. Відкриймо свої душі, робімо добро, співчуваймо, будьмо милосердними не тільки під час різдвяних свят, а кожного дня, кожної хвилини.

Є така народна мудрість: «Якщо в тебе горе, поділися ним – і у тебе залишиться тільки половина горя. Коли в тебе щастя, поділися ним, і у тебе буде удвічі більше щастя». Скрудж навчився ділитися з людьми добром, радістю, робити їх щасливими. Саме тому він сам став надзвичайно щасливою людиною.


5. Оцінювання.
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Написати листа Скруджу, висловити свої думки з приводу його оновлення. (1 група) Пофантазуйте і напишіть, яким ви уявляєте наступне Різдво Скруджа (2 група). Створити рекламу твору для 5-тикласника, щоб зацікавити його цим твором. (3 група)СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА 9 КЛАС
ТЕМА. Й.В. Гете. «Фауст». Трагічне кохання Фауста і Маргарити

(Урок з використанням елементів технології критичного мислення)
МЕТА: навчати учнів розмірковувати над змістом прочитаного, простежити за розвитком сюжетної лінії Фауст – Маргарита; розвивати і вдосконалювати навички характеристики літературних персонажів, зв’язного мовлення учнів, творчі і логічні здібності учнів; виховувати повагу до людських почуттів, повагу до жінки.

Обладнання: тексти трагедії «Фауст», підручники, мультимедійна презентація, різнокольорові сердечка, таблички для динамічних груп(психологи, моралісти, соціологи, літературознавці), заготовки для прийому «Кола Вена», заготовки для оцінювання учнів (піраміда), вислови про кохання.

Тип уроку: закріплення вивченого матеріалу, урок-дослідження.

Епіграф: Ой тяжко-важко ходить попідтинням,

А ще до того ж з нечистим сумлінням.

Ой тяжко-важко в чужині блукати

І щогодини ждати розплати.

Гете «Фауст».
Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності.

Вступне слово учителя.

Вічна тема кохання, щирого й вірного, облудливого і зрадливого, знайшла своє втілення у багатьох творах світової літератури.

Твір Гете – типовий класичний твір, багатотемний і багатоідейний. Феномен «Фауста» розглядали з естетичних і з філософських, і з містичних засад. Сьогодні ми обговоримо тему кохання, висвітлену письменником, бо сюжетна лінія «Фауст-Маргарита» охоплює майже всю першу частину трагедії.II. Оголошення теми і мети уроку. 1-й слайд

1. Вся наша увага буде звернена до земного кохання Фауста і Маргарити.2. Запитання –інтрига.

Що означає земне і неземне кохання?


3. Робота з кольорами (на столі розкладені сердечка різних кольорів)

Серце – це символ кохання.

З якими кольорами у вас асоціюються вислови земне і неземне кохання?

(учні наклеюють сердечка певних кольорів напроти записаного вислову)4. Складання асоціативного куща до теми «Кохання».

троянда


краса вірність
почуття КОХАННЯ молодість
добро майбутнє

рай щастя2-й слайд. Вислови про кохання Петрарки та Вольтера.
3-й слайд. Обери пару. Встановлення відповідності між парами закоханих літературних персонажів.
5. «Поетичне налаштування».

Учитель читає вірш Тамари Коломієць

Бажаю вам бути людиною,

Отою одною – єдиною.

Отою, безмежно рідною,

Навіки комусь потрібною.

Бажаю вам бути богинею,

Отою одною – єдиною,

Отою,- ні з ким незрівнянною,

Бажаю вам бути коханою.

Маргарита теж хотіла бути коханою. А що із цього вийшло?

Гріховне кохання.6. Проблемне питання. 4-й слайд

Гріховне кохання. Яке воно? Чи є кохання Фауста і Маргарити гріховним?
III. Осмислення нового матеріалу.

1. Словникова робота.

Яке походження має вираз «гріховне кохання»? (Біблійне)

Яких героїв ви можете назвати із Біблії? (Адам і Єва)

Який колір ви б обрали для цього виразу?


2. Дослідницька робота динамічних груп.

( 4 групи – психологи, моралісти, соціологи, літературознавці)

В кожній групі є учень –консультант, який в кінці уроку буде оцінювати учнів своєї групи.
I група –психологи. 5-й слайд


 • Якими були спочатку наміри Фауста до Маргарити?

 • Як змінилися наміри Фауста після відвідин кімнати Маргарити?

 • Порівняйте перше враження Фауста і Маргарити одне від одного.Що їх вразило під час зустрічі?

 • Якого висновку дійшли молоді люди, познайомившись?

Домашнє завдання, підготовлене цією групою

Розповідь Фауста про себе.
II група – моралісти. 6-й слайд

 • Хто із двох закоханих бореться зі своїм почуттям та з самим собою?

 • На чиї плечі лягає відповідальність за наслідки цих стосунків?

 • Чим закінчується кохання Фауста і Маргарити?

 • До якого висновку приводить читача авторська оцінка вчинку?

Домашнє завдання, підготовлене цією групою:

Розповідь Маргарити про себе.
III група – соціологи. 7-й слайд

 • Яким було ставлення в суспільстві до жінки, яка порушила норми моралі в Німеччині за часів Гете? В інших народів?

 • Хто простив Маргариту: Люди чи Бог? «Врятована!»

Домашнє завдання:

Есе «Як почувалася б Маргарита в сучасному суспільстві?»
IV група – літературознавці. 8-й слайд

 • Хто з письменників і в яких творах досліджував тему позашлюбного кохання?

 • Як письменники вирішували долю жінки в своїх творах?

 • Хто, на думку автора, був винен у смерті героїні?

Домашнє завдання:

Реклама твору для майбутніх 9-тикласників.

Групи роблять свої висновки.
3. Прийом «Кола Вена».

Порівняння Фауста і Маргарити.


4. Міні-диспут. 9-й слайд

Як ви оцінюєте вчинки Фауста і Маргарити? (різні точки зору)


5. Життя без кохання схоже на засохле дерево, що росте на кам’янистому грунті, - стверджує народна мудрість.

«Дерево рішень». На символічних листочках учні пишуть, який вихід із цієї ситуації вони бачать і прикріплюють на такому ж символічному дереві.
6. Складання сенкану.

1-2 групи - Маргарита

3-4 групи –Фауст.
V. Підсумок уроку.

1. То що ж принесло кохання Фаусту і Маргариті?страждання

К обман

О розлука

Х страх

А осуд

Н гріх


Н злочин

Я смерть
Зрівнюємо із асоціативним кущем, який малювали на початку уроку.

Чи відрізняються обидві картини?

Від кого залежить, щоб кохання не перетворилося на такий жах, як у Фауста і Маргарити?

Отож, я вам бажаю, щоб ваше кохання було обов’язково щирим, чистим, земним, взаємним.2.. Прийом «Незакінчені речення…»

Інформація, отримана на сьогоднішньому уроці спонукає мене до висновку…3. Оцінювання «Піраміда» (оцінювання і учнем самого себе і учнем-консультантом)
VI. Домашнє завдання. 10-й слайд.

Написати твори-порівняння:

I група - «Фауст» Гете і «Гамлет» Шекспіра. Проблема пошуку істини.

II група - Фауст і Прометей. Життя заради людей.

III група – Фауст і Мефістофель. Філософський закон єдності і боротьби протилежностей.

IV група - «Фауст» Гете і «Катерина» Шевченка. Доля жінки в цих творах.

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА 10 КЛАС


Каталог: doc -> files -> news -> 433 -> 43371
news -> Програм а література ( російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
43371 -> А. Тарковський Використання елементів технології критичного мислення на уроках світової літератури та російської мови
433 -> Активізація пізнавальних інтересів та реалізація творчого потенціалу учнів в умовах акмеологічного простору уроку математики зміст
433 -> На уроці німецької мови
433 -> Урок узагальнення матеріалу за оповіданням В. Винниченка «Федько халамидник»
433 -> Урок з теми: «Теплові явища»
433 -> 11 клас Складні випадки правопису та вживання числівників
433 -> Буглівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Лановецької районної ради Тернопільської області
433 -> «Шевченко і світова література. (Спроба компаративного аналізу творчості Т. Г. Шевченка в межах програми зі світової літератури)»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка