А. В. Магльований, завідувач кафедри к біол н., доцентСкачати 392.12 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.11.2016
Розмір392.12 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГОКафедра фізичного виховання і спортивної медицини

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р.Гжегоцький

___________________________

“___”_______________2016 р.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Ф І З И Ч Н Е В И Х О В А Н Н Я

(назва навчальної дисципліни)


підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальності _222 «Медицина»___ _


Обговорено та ухвалено

на методичному засіданні кафедри

__________________ _____

Протокол №____

від “___”__________2016 р.

Завідувач кафедри

___________________________

Затверджено

профільною методичною комісією

з гуманітарних дисциплін

Протокол №____

від “___”________________2016 р.

Голова профільної методичної комісії _________________


РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: д.біол.н., професор А.В. Магльований, завідувач кафедри к.біол.н., доцент О.Б. Кунинець, к.б.н., доцент В.П. Хомишин, к.н. з фізвиховання і спорту, доцент О.Ю. Іваночко, ст. викладач. О.Б. Романюк, ст. викладач Н.В. Киван – Мультан

РЕЦЕНЗЕНТИ:В.М. Корягін завідувач кафедри фізичного виховання іспорту Національного університету

“Львівська Політехніка”

доктор педагогічних наук, професор


М.М.Линець Професор кафедри олімпійського, професійного та адаптивного спорту

Львівського державного університету фізичної культурик. пед. н., професор


Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни “Фізичне виховання”

складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) другого (магістерського) рівня

галузі знань _22 «Охорона Здоров'я»

спеціальності _222 «Медицина»

освітньої програми магістр медицини

Опис навчальної дисципліни (анотація). Фізичне виховання - це педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво-важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ним знаннями для успішної наступної професійної діяльності. Фізичне виховання у вищих медичних навчальних закладах України є невід’ємною частиною системи гуманітарного виховання студентів, формування загальної та професійної культури особистості майбутнього спеціаліста.

Фізичне виховання забезпечує загальну та спеціальну фізичну підготовку, є одним із засобів формування всебічно розвиненої особистості, збереження і зміцнення здоров’я, оптимізації фізичного та психофізіологічного стану студентів в процесі професійної підготовки лікаря. Як навчальна дисципліна фізичне виховання є засобом оптимізації фізичного і фізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки. За час навчання важливо сформувати у студентів розуміння необхідності постійно працювати над собою, вивчаючи особливості свого організму, раціонально використовувати свій фізичний потенціал, ведучи здоровий спосіб життя, постійно засвоювати цінності фізичної культури. Виходячи з концепції здорового способу життя, лікар сьогодні повинен бути орієнтований не тільки на патологію, але й займатися профілактикою захворювань, тобто здоров’ям здорової людини. Випускник вищого медичного навчального закладу на сучасному етапі повинен стати пропагандистом формування престижності здоров’я і впровадження засобів фізичного виховання та спорту в спосіб життя всіх верств населення. Медичні ВНЗ повинні готувати всебічно розвинених спеціалістів, які б володіли теоретичними знаннями і практичними навичками та вміннями застосування різноманітних засобів фізичної культури в своїй лікувально-профілактичній роботі.

Фізичне виховання у вищих медичних навчальних закладах є не тільки засобом зміцнення здоров’я, підвищення розумової та фізичної працездатності студентів, але й складовою частиною навчання та професійної підготовки майбутнього лікаря.


Структура навчальної дисципліни

Кількість кредитів, годин, з них

Рік навчання семестр

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

(годин)


Практичних занять (год.)

Назва дисципліни: Фізичне виховання

0 кредитів /

160 год.

0

30

130

І курс

(1/2 семестри)

залік


Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання» є фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво-важливим руховим навичкам, вмінням; є якісна, динамічна характеристика рівня розвитку і реалізації можливостей людини, що забезпечує біологічний потенціал його життєдіяльності, необхідний для гармонійного розвитку. Предметом вивчення в «Фізичному вихованні» також є встановлення загальних закономірностей впливу засобів фізичного виховання та спорту на організм людини, корекція та оптимізація їх застосування у навчальному процесі для забезпечення високого рівня соматичного здоров'я.

Міждисциплінарні зв’язки: Фізичне виховання як навчальна дисципліна базується на вивченні студентами анатомії та фізіології людини, медичної біології, біологічної хімії, фізичної реабілітації, спортивної медицини, дисциплін медико-профілактичного та загальногуманітарного циклу такими як, світова і вітчизняна культура, філософія, психологія, економіка, культура спілкування, екологія людини і ін. й інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи здорового способу життя, поліпшення рівня життя та профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності; забезпечує послідовність та взаємозв’язок зі спортивною медициною, лікарським контролем, гігієною, медичною, психологічною та фізичною реабілітаціями, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосувати знання з фізичного виховання в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності.

     1. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни:
1.1. Метою фізичного виховання студентів є послідовне формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти (магістра) у вищих медичних навчальних закладів, підготовка майбутніх фахівців до високопродуктивної праці, виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними вправами для підтримки належного фізичного та психічного стану в залежності від психофізичних навантажень та з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності, зміцнення здоров’я, а також отримання умінь і навичок для застосування різноманітних засобів фізичної культури в майбутньої профілактично-лікувальній діяльності та формування у всіх верств населення престижності здоров’я.

Кінцева мета навчальної дисципліни «Фізичне виховання» вищих медичних навчальних закладів випливає із мети освітньої та професійної підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначається змістом теоретичних знань, методичної підготовки, практичних умінь і навичок, якими повинен оволодіти лікар-спеціаліст.

1. Підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму.

2. Демонструвати розуміння принципів фізичної культури.

Студент оволодіває обов’язковими практичними навичками:


 • оволодіти технікою виконання основних рухових навичок та умінь;

 • вміти скласти комплекси ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної паузи і хвилинки, комплекс фізичних вправ, що направлений на зміцнення м’язового корсету; комплекси фізичних вправ, які сприяють розвитку гнучкості, швидкості, загальної витривалості та сили, комплекси фізичних вправ для відновлення працездатності розумової втоми.

 • оволодіти навичками самоконтролю за реакціями організму на фізичне навантаження;

 • закласти основи здорового способу життя, поліпшення рівня життя та профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності.

 • знати основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосувати їх на практиці у своїй фізичній активності;

 • знати основи методики оздоровлення і фізичного удосконалювання традиційними і нетрадиційними засобами і методами фізичної культури;

 • знати основи професійно-прикладної фізичної підготовки і уміти застосовувати їх на практиці;

 • знати основи фізичного виховання різних верств населення;

 • уміти застосовувати систематичне фізичне тренування оздоровчої або спортивної спрямованості;

 • виконання тестів професійно-прикладної фізичної підготовленості.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни:

Для досягнення мети фізичного виховання студентів передбачається комплексне вирішення наступних задач: • збереження і зміцнення здоров’я студентів, сприяння формуванню здорового способу життя, підтримання і підвищення рівня працездатності протягом навчання;

 • виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності та фізичного самовдосконалення;

 • оволодіння методиками оцінки фізичного розвитку, функціонального стану та самоконтролю під час занять фізичними вправами;

 • отримання студентами необхідних знань, вмінь та навичок в застосуванні засобів фізичної культури для профілактики захворювань, відновлення та зміцнення здоров’я, продовження професійної діяльності працездатного населення;

 • формування розуміння ролі фізичної культури у розвитку особистості і підготування її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, до здорового способу життя, фізичного вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

 • формування системи знань і вмінь з фізичної культури і здорового способу життя;

 • зміцнення здоров’я, сприяння формуванню всебічного розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення оптимального рівня фізичної підготовленості, фізичної працездатності, функціонального стану протягом періоду навчання;

 • оволодіння системою практичних умінь і навиків занять основними видами фізичних вправ і форм раціональної фізкультурної діяльності;

 • забезпечення, зберігання і зміцнення здоров’я, розвиток й удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості;

 • набуття рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості;

 • набуття досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності;

 • набуття здатності до виконання тестів і нормативів фізичної підготовленості.

 • удосконалення спортивної майстерності студентів-спортсменів.


1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті).

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей:Загальні компетентності:


Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно навченим.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно.

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); орієнтація на безпеку.Матриця компетентностей


Класифікація компетентностей за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та відповідаль-

ність

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно навченим.

+

+
+

Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

+

+

+

+

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

+

+

+

+

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно.

+

+
+

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

+

+

+

+

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); орієнтація на безпеку.

+

+

+

+


Результати навчання:


Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб.

Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю.

Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 160 години (30 годин практичні заняття /130 годин самостійна робота студентів) 0 кредитів ЄКТС.

3. Структура навчальної дисципліни «Фізичне виховання»


Тема

Лекції

Практичні заняття

СРС

Інд. робота

Тема 1. Оволодіння основними засобами розвитку та удосконалення гнучкості.. Анатомо-біомеханічні характеристики гнучкості.

0

2

10

-

Тема 2. Оволодіння методами розвитку і удосконалення гнучкості та рухомості в суглобах та їх контроль. Основні групи вправ для розвитку гнучкості. Повільні рухи. Махові рухи. Пружні рухи. Згинання, розгинання, приведення, обертання, ціркумдукція, пронація, інвер сія, реверсія. Самоконтроль. Визначення рівня фізичної підготовленості.

0

2

8

-

Тема 3. Оволодіння основними засобами розвитку і удосконалення спритності. Методи розвитку спритності та їх контроль.

0

2

10

-

Тема 4. Оволодіння основними засобами розвитку і удосконалення спритності. Застосування вправ з швидкою зміною рухової діяльності, виконання різних вправ в незвичайних поєднаннях, зміна способів виконання вправ, зміна кінетичних та динамічних характеристик руху та ін.

0

2

8

-

Тема 5. Оволодіння методами визначення рівня фізичної підготовленості розвитку та тівня фізичного здоров/я та самоконтролю. Характеристика фізичних вправ, які застосовуються для розвитку спритності.

0

2

8

-

Тема 6. Оволодіння основними засобами розвитку та удосконалення швидкості. Спеціально-підготовчі та змагальні вправи, які виконуються з максимальною швидкістю на коротких відрізках дистанції, швидкісно-силові вправи, рухливі та спортивні ігри. Анатомо-фізіологічні та біохімічні характеристики швидкості. Самоконтроль. Визначення рівня підготовленості.

0

2

10

-

Тема 7. Види швидкості. Загальна швидкість. Спеціальна швидкість. Методи розвитку швидкості та їх контроль. Техніку бігу на короткі дистанції – спринтерський біг. Методика оволодіння технікою бігу. Характерні помилки при бігові і засоби їх виправлення.

0

2

10
Тема 8. Оволодіння основними засобами розвитку і удосконалення силових якостей. Вправи з використанням власної ваги тіла і окремих його частин. Вправи з використанням ваги партнера та з її протидією, з протидією пружних предметів, з використанням гімнастичних снарядів та тренажерів. Ізометричні (статичні) вправи. Абсолютна сила. Відносна сила.

0

2

8

-

Тема 9. Анатомо-фізіологічні та біомеханічні характеристики силових якостей. Форми і типи м'язових скорочень. Нервова регуляція. Психофізіологічні механізми. Функціональні резерви сили.

0

2

8

-

Тема 10. Методи розвитку силових показників, та їх контроль. Дозування. Інтенсивність. Динамічні навантаження з постійним опором. Статичне тренування. Ізокинетичне тренування. Ексцентричне тренування. Оцінка силових можливостей. Силовий фітнес-тренінг. Атлетична гімнастика.

0

2

10

-

Тема 11. Оволодіння та удосконалення техніки вправ на тренажерах. Оволодіння основними дозування фізичних вправ при застосуванні атлетичних тренажерів для розвитку окремих груп м’язів.

0

2

8

-

Тема 12. Особливості техніки легкоатлетичних стрибків. Оволодіння та удосконалення техніки легкоатлетичних стрибків. Основи тренування в стрибкових видах легкої атлетики.

0

2

8

-

Тема 13. Оволодіння основними засобами розвитку та удосконалення витривалості. Вправи, що спрямовані на розвиток анаеробних можливостей. Циклічні вправи (ходьба, біг, ходьба на лижах, біг на ковзанах, плавання тощо), що виконуються до втоми, рівномірним та інтервальним методами в аеробному та змішаному режимах, які спрямовані на розвиток аеробних можливостей.

0

2

8

-

Тема 14. Методи розвитку та удосконалення витривалості та їх контроль. Рівномірний біг. Рівномірний, тривалий біг. Безперервний, відносно рівномірний, "темповий" біг. Повторний біг. Інтервальний біг. Планування тренувального процесу.

0

2

8

-

Тема 15. Фізіологічні та біохімічні характеристики витривалості. Частота серцевих скорочень. Самоконтроль. Визначення рівня фізичної підготовленості.

0

2

8

-

Усього годин 160 / 0 кредитів ЕСТS

0

30

130

-

Підсумковий контроль

Залік

Каталог: uploads -> repository -> fizreabilit
repository -> Робоча програма з навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів III курсу вищих медичних навчальних закладів
repository -> Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна терапевтична стоматологія спеціальність
repository -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
repository -> Робоча програма навчальної дисципліни «біологічна хімія» спеціальність 12020101
repository -> Науково обгрунтована стратегія – основа модерного лікування злоякісних пухлин
fizreabilit -> О. Б. Неханевичем, д мед н., професором В. В. Абрамовим, к мед н., доцентом О. Л. Смирновою
fizreabilit -> Робоча програма навчальної дисципліни " фізичневихованн я"

Скачати 392.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка