А в порожнині травного тракту порожнинне травленняСторінка4/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧ!

1. Петлю кишки щура, добутої з черевної порожнини, помістили в розчин Рінгера при температурі 37°С. Чи буде спостерігатися її моторика?

2. Якщо в пробірку помістити їжу і добавити всі необхідні фер­менти, то травлення буде йти повільніше, ніж в травному тракті. Чому?

З- У собаки після проведення операції денервації шлунка (стов-буроної ваготомІЇ) спостерігається блювота. Чому?

4. Як зміниться функція пілоричного сфінктера при анацидному стані шлунка?

5. Чому при введенні невеликої кількості гіпертонічного розчи­ну в кишку спостерігається його послаблююча дія?

6. У травний тракт протягом доби поступає певна кількість сек­ретів (слини, шлункового соку, жовчі, кишкового соку) І води в складі їжі, Розрахуйте скільки води всмоктується в кишці за добу?

7. Як зміниться моторна функція кишки при припиненні над­ходження жовчі в кишку в результаті закупорки жовчної прото­ки?ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Механізми періодичної діяльності травного тракту.

2. Координація секреторної діяльності та функції гладепько-м'язевих клітин шлунково-кишкового тракту.

3. МорфофункцІональні особливості сфінктерів травного тракту.

4. Методи дослідження моторної функції травного тракту у людини.

5. Нсйро-гуморальнї механізми регуляції моторної функції травного тракту.

6. Сучасні уявлення про всмоктування речовин в організмі людини.

7. Особливості процесів всмоктування в дитячому віці.ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

1. Функціональні жувальні лайки. Рефлекси жувальної системи.

2. Клініко-фІзіологічні методи дослідження жувальної системи.

3. Вплив актів жування і ковтання на рухову функцію шлунка, 12-палої кишки.

4. Взаємозв'язок актів жування і ковтання з дихальною функ­цією.

ЛІТЕРАТУРА

Навчальна

1. Нормальна фізіологія (під. ред. В. І. Філімонова). Здоров'я, Київ, 1994,— 608 с.

2. Фи;іиология человека. (под ред. Т. И. Косицкого). М. Медицина. 1985.

3. Скляров О. Я., Косий Е. Р., Скляров Е. Я. Фізіологічні та клінічні осно­ви гастроентерології, (за ред. Е. М. Панасюка). Львів. 3997,—348 с.

4. Основьі физиологиіі человека. (под ред. Б. И. Ткаченко. В. Ф. Пятина) Санкт-Петербург. 1996.— 424 с.

5. Основи физїіолопіи человека. Клинико-физиологическііе аспекти, (под. ред. Б. И. Ткаченко). М. Литера. 1998,—474 с.

Додаткова

1. Лебедев Н. Н. Биоритмн пищеварительной системи. М. Медицина. 1987.

2. Ноадачев А. Д. Физиология вегетативиой первной системи. Л-, Наука, 1983.

3. Рубинов И. С, Филюлогические основьі стоматологнн. Л., Наука. 1970.

4. Руководство по гастроентерологи»: в 3-х томах (под общей ред. Ф. И, Ко­марова и А. Д. Гребенева), т. І. Болезни пнщевода' іі желудка. М., Медицина. 1995,— 672 с.

5. Скляроє О. Я., Косий Е. ?., Андріюк Л. В. Фізіологічні та клінічні осно­ви регуляції вегетативних функцій (за ред. Е. М. Паиасюка) Львів, 1995,— 102 с.

6. Физиология и патология ефинктерннх аппаратов пшцеварительной систе-мьі, Томск, 1984.

7. Физиологня человека (перевод с английского Р. Ф. Шмпдт, Г. Тевс) М. Мир. 1985, т. III.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ПО ТЕМІ «ФІЗІОЛОГІЯ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ>

1. Травлення, його значення. Функції травного каналу. Типи травлення в залежності від походження та локалізації гідролізу.

2. Функціональна характеристика жувального апарату. Роль жувальної мускулатури та зубів в процесі механічної обробки їжі у ротовій порожнині.

3. Механічна обробка їжі в ротовій порожнині, методи визна­чення сили жувальних м'язів.

4. Акт жування, його саморегуляція. Вплив пропріорецепто-рів жувальних м'язів, механорецепторів слизової оболонки та пе-ріодонту в регуляції жувального акту.

5. Роль та фізіологічне значення слинних залоз. Склад і влас­тивості слини, фізіологічна роль її компонентів.

6. Функції слинних залоз І слизової оболонки ротової порожнини.

7. Механізм слиноутворення. Методи вивчення діяльності слинних залоз у людини і тварин.

8. Вплив характера подразника на кількісний і якісний склад слини.

9. Ковтання, його .механізм.

10. Вплив симпатичних і парасимпатичних нервів на діяльність слинних залоз,

Іі. Роль рецепторів ротової порожнини в регуляції секреторної та моторної функції шлунково-кишкового тракту.

12. Експериментальні та клінічні методи вивчення функції шлунково-кишкового тракту.

13. Травлення в шлунку. Склад шлункового соку, роль його компонентів.

14. Регуляція шлункової секреції. Фази виділення шлункового соку.

15. Методи дослідження секреторної функції шлунка. Стимуля­тори секреції. Механізми підтримання цілості слизової оболонки шлунка,

16. Роль 12.-палої кишки в процесах травлення.

17. Травлення у кишківнику. Склад і фізіологічна дія кишко­вого соку. Регуляція секреції кишкового соку,

18. Взаємозв'язок в діяльності шлунка і підшлункової залози.

19. ЗовнІшньосекреторна функція підшлункової залози. Склад соку підшлункової залози, роль його компонентів у гідролізі трав­них речовин.

20. Механізми збудження секреції підшлункової залози.

21. Методи дослідження панкреатичної секреції.

22. Роль печінки в травленні. Механізм жовчеутворення та жовчевиділення.

23. Функції печінки. Клінічні та експериментальні методи дос­лідження функцій печінки.

24. Всмоктування речовин в різних відділах травного тракту. Механізми всмоктування. Методи вивчення всмоктування.

25. Порожнинний і мембранний гідроліз речовин в різних від­ділах тонкого кишківника.

26. Моторна діяльність тонкої та товстої кишки. Фізіологічна роль сфінктерів травного тракту. Захисна функція органів трав­ної системи. Фізіологічна роль товстої кишки. Акт дефекації, йо­го регуляція.

27. Харчовий центр. Фізіологічні основи голоду та насичення.

28. Ауторегуляторні механізми медіаторно-ферментних і елект­ролітних процесів в діяльності шлункових залоз.

29. Роль мікрофлори тонкої та товстої кишки.ДОДАТКОВІ ПРОФІЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Функції ротової порожнини.

Інервація та кровопостачання ротової порожнини та великих слинних залоз.

Роль порожнини рота у формуванні функціональної системи харчування.

Значення рецепторів слизової порожнини рота в механізмі сен­сорного насичення.

Фізіологічні особливості слизової оболонки рота.

Морфологічні особливості слинних залоз.

Особливості секреції привушних, підщелепних та підязикових залоз.

Функції слини в ротовій порожнині,

Механізм утворення та регуляції виділення слини.

Ротова рідина, її фізіологічне значення і відмінність від слини.

Фізіологічна роль зубів, висково-ннжньощелепного суглобу, парадонту і їх роль в процесі механічної обробки їжі в ротовій порожнині.

Варіанти фізіологічного прикусу.

Значення методів дослідження слинних протоків і слинних залоз у людини (зондування, сіалографія, сіалотомографія, радіо­нуклідні, цитологічні дослідження тощо).

Значення рецепторів слизової оболонки порожнини рота в регу­ляції секреторної функції підшлункової залози та печінки.

Стан слизової оболонки порожнини рота та язика як показник функціонального стану шлунка, підшлункової залози, печінки.

Механічна та хімічна обробка їжі в процесі травлення. Функ­ціональна система жування.

Формування травного клубка.

Акт ковтання, його саморегуляція.

Методи вивчення механічної обробки їжі в ротовій порожнині.Мастикаціотрама та її аналіз.

Зміна мастикаціограми при прийомі їжі різної консистенції І при порушенні цілосності зубних рядів і витривалості опорного апарату зубів.

Механізми і функціональні особливості всмоктувальної здат­ності слизової оболонки ротової порожнини.

Вплив різних факторів па проникливість оболонки порожнини рота.

Роль мікрофлори ротової порожнини.

Особливості носицепції зуба.

Вплив стоматологічних захворювань на мовоутворюючу функ­цію ротової порожнини.

ЗМІСТ:


Вступ .............. З

Секреторна функція травного тракту. Травлення в ротовій порожнині і шлунку............б

Секреторна функція травного тракту. Травлення у 12-палій тонкій та товстій кишці...........22

Моторна і резорбтмвна функція травного тракту . . .34 Питання до заліку по темі «Фізіологія травної системи» . 46Здано до складання 22. 04. 99- Підписано до друку 16. 04. 99. Формат 60х84'Дб-Папір газетний. Гарнітура літературна. Високий друк. Ум. друк. арк. 2.79. Ум. фарбозідб. 2.9. Наклад 1000. Зам. 521.

Навчально-виробничі майстерні Поліграфічного технікуму УАД. 290008, м. Львів, вул. Впнничснка, 12.
Каталог: files -> kafedry -> normfiziolog
kafedry -> Програма навчальної дисципліни історія музичного мистецтва для студентів
kafedry -> Кафедра ендокринології
kafedry -> Програма з дисципліни «біологічна та біоорганічна хімія» для студентів стоматологічного факультету
kafedry -> Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів
normfiziolog -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів Львів • 2002 Методичні вказівки для студентів підготовлено кандидатом
normfiziolog -> Методичні вказівки по викладанню нормальної фізіології на стоматологічному факультеті (для студентів І викладачів) Львів 2004
normfiziolog -> Методичні вказівки для викладачів до практичних занять для студентів
normfiziolog -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів
normfiziolog -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів Львів • 2002 Методичні вказівки для студентів підготовлено кандидатом


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка