А. В. Решетніченко, С. М. СерьогінСторінка3/18
Дата конвертації23.03.2019
Розмір0.98 Mb.
#85513
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Аскрипція - (пер. з лат “ascription” – просування) – просування наверх з незалежних від суб’єкта причин. Нерідко причиною досягнення успіху чи швидкої кар’єри сприяє збіг обставин та об’єктивних факторів соціальних трансформацій. Це явище особливо відчутне під час змін типів державного устрою та загострення процесів глобалізації суспільства.


Ascription (from Latin “ascription” means “moving forward”) – individual’s promotion caused by the factors that are beyond his control. Often an individual’s success or quick promotion is caused by favourable consequences and objective factors of social transformations. This phenomenon is the most appreciable at the period of state structure types transformation.

Асоціативний метод УСР - (від лат. “з’єднання”, “поєднання”, “об’єднання”) - властивий суб’єктам управлінської діяльності алгоритм виникнення антиципаційних, аксіологічних, нормативних уявлень на основі образів, що виникають поза межами тих причин, які можна спостерігати безпосередньо. Асоціативні форми уявлень виникають як на основі раціоналізованих, так і позасвідомих засобів УСР.

Associative SDM method – (from Latin “ joining ”,”connection”, “unity”)- algarithm of anticipation, axiological, normative ideas based on the images that appear beyond the causes seen directly. The algorithm is characteristic of the subjects of management. Associative forms of ideas appear both on the basis of rationalised and unconscious SDM means.


Асоціація 1)союз, об’єднання чи спілка, створена з певною метою;

2)форма функціонування соціальних спільнот, яку відрізняють валентно регламентовані матеріально – технічні, фінансові, економічні, організаційні, аксіологічні, змістовно – сенсові, структурні та іміджелогічні зв’язки між складовими елементами. Домінантними в асоціаціях є диференційовані зв’язки між виокремленими мікро – та макрогрупами. Тип і характер будови асоціацій відображає генезу УСР. Таксономізація асоціацій спирається на загальні та окремі критерії життєдіяльності. Так, поряд з асоціаціями архаїчного чи гіперполітичного типу співіснують асоціації фермерів, гірників, науковців, прихильників та супротивників глобалізації;

3) зв’язок між окремими функціонально залежними явищами чи процесами.


Association - 1) society, formation or union established with a certain aim;

2) a form of social communities functioning which is distinguished by valently regulated material and technical, financial, economic, organizational, axiological, contents and sensible, structural and imaginational links between the constituent elements. Differentiation links between separated micro and macro groups are the dominant ones in association. The type and character of the associations’ structure reflects SDM genesis.

Taxonomization of associations is based on the general and individual criteria of vital activity. So associations of farmers, miners, scientists, supporters and opponents of globalisation coexist side by side with archaic or hypo political types of associations.

3) connection between separate functionally dependable phenomena and processes.Атрибут - у пер. з лат. (attribuo) - “наділяю”, “надаю”, “позначаю” – суттєва ознака, закономірна форма прояву, базова система передумов діяльності суб’єкту управління. Недосяжний для поверхових спостережень механізм переводу вірогідних факторів у надійну систему сутнісних детермінант життєдіяльності. До базових атрибутів у системі державного управління належать власні прапор, герб, гімн, гроші, кордони, ринки, системи безпеки, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту і туризму.

Attribute (from Latin attribuo – “allot”, “give”, “mark” – essential indication, regular manifestation form, fundamental preconditions’ system of the subject of management performance; transformation mechanism of probability factors into trustful system of essential vital activity’s determinations which can not be superficially observed. Own national flag, emblem, national anthem, money, frontiers, markets, systems of national security, education, health care, culture, sport and tourism belong to the fundamental attributes in the system of state administration.

Атрофія соціальна - (від гр. “чахну”, “затухаю”, “голодую”) – відмирання соціально важливих функцій суб’єкта управління в процесі життєдіяльності. Дегенерація важливих соціальних функцій відбувається внаслідок травмонебезпечних, стресових, конфліктогенних, девіантних і надзвичайних ситуацій. Запобігання та ліквідацію явищ соціальної атрофії має забезпечувати цілісна система управління надзвичайними ситуаціями. Категорії “кризового управління”, “управлінського ризику” та подібні до них є лише похідною системи управління в надзвичайних ситуаціях.

Social atrophy – (from Greek “wither” ” be extinguished”, “starve”)socially important functions dying off in the process of vital activity. Degeneration of important social functions takes place in the course of traumatic, stress, conflict, deviational and extraordinary situations Preventing and liquidation of social atrophy phenomena must be supplied by the integral system of management in extraordinary situations. Categories of “crisis management”, “management risk” and the like are only derivates of system of management in emergencies.


Аттитьюд - від фр.”поза” – див. Установка

Attitude from French “beyond” – consult “Aim”


Аудит адміністративної діяльності - система інституціонально закріплених процесів надання перевірки (аудиту) діяльності органів виконавчої влади соціального характеру. У галузі державного управління аудит адміністративної діяльності здатен бути:1)умовою активного входження України до європейської та світової спільноти; 2)відповідності вимогам нормативного, правового, фінансово- економічного, матеріально – технічного, побутового, організаційно – технологічного забезпечення базових основ життєдіяльності суспільства; 3)системою критеріїв оцінки якості та рівня життя громадян; 4)практичної можливості реалізації гуманістичної концепції УСР.

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка