А. В. Решетніченко, С. М. Серьогін


Demography factors – comparative indices of demography events frequency for a year per 1000 people. The factors are divided into general ones and special onesСторінка9/18
Дата конвертації23.03.2019
Розмір0.98 Mb.
#85513
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Demography factors comparative indices of demography events frequency for a year per 1000 people. The factors are divided into general ones and special ones.


General factors are factors of average number of population, birth – rate, death – rate, marriage, divorce, people’s arriving and leaving. So, the factor of average number of population is calculated under the formula:

К aver = (Śı+Ś2)/2
Where S1 – the number of population at the beginning of the year under review;

S2 – the number of population at the beginning of the following (next) year after the year under review.

Other general factors are calculated analogically, where the indices of birth – rate, death – rate, marriage, divorce, people’s arriving and leaving are considered as correlation of the common number of events that have taken place for a current year with the common number of population.


Демографічні процеси – послідовні зміни в характері та динаміці відтворення народонаселення з урахуванням стану, місця і тенденцій. До числа базових належать природничі, міграційні та соціальні демографічні процеси. Сутність природничих демографічних процесів складають явища народжуваності та смертності, показники заключення шлюбів та розлучень. Міграційні процеси мають зовнішній та внутрішній характер. До перших відносять зміни місця проживання в межах країни, а до других – переїзди до інших країн. Соціальні демографічні процеси мають дуже різноманітний характер. До основних з них належать процеси соціальної стратифікації зі зміною статусу, умов та місця проживання, коли перехід з одних демографічних груп до інших призводить до системних змін соціальних ознак. Не менш поширеними є процеси соціальних трансформацій, коли зміни базових умов призводять до покращення (або, навпаки, погіршення) умов функціонування. Похідними від цих процесів є валеологічні, професійні, освітні та соціокультурні зміни в процесах відтворення народонаселення.


Demography process – consecutive changes in the character and the dynamics of population recreation with the due regard for situation, place and tendencies.

Natural, migratory and social demography processes are considered as the basic ones. The essence of natural demography process is the phenomena of birth - rate and death - rate, the indices of marriages and divorces. Migratory processes have outer and inner character. The first ones are chandes of residence within the country, the anouther ones – movings to other countries. Social demography processes have very diverse character.

The processes of social stratification with the change of status, conditions and place of residence, when the transition from one demography group to another ones leads to system changes of social features, belong to the main processes/ones. The process of social transformations where changes of the basic conditions lead to improvement/making better (or, just the contrary, deterioration/making worse) of functioning conditions are not less extensive. Derivative processes are the following ones: valeological professional, educational and socio – cultural changes in the processes of population recreation.


Демографія – (у пер. з гр. “demos” – “народ”, “grapho” – “пишу”) – наука про закономірність відтворення народонаселення. Відтворення народонаселення розкривається як продовжений у просторі і часі процес зміни поколінь. Розподіл процесу заміни поколінь на постійний та тимчасовий, повний або частковий, безперервний чи симптоматичний відображає стан і тенденції державної демографічної політики.


Demography – (from Greek “demos” – “the public”, “grapho” – “write”) science about the conformities to natural laws/appropriatenesses of population recreation. Population recreation as a process of generations change in space and time. Distribution of the process of generations substitution on permanent or temporary, continuous or symptomatic ones represents condition and tendencies of the state demography policy.

Демократизація управління – процес реалізації прав і свобод громадян у системі політичного типу управління суспільством. Політичний тип управління суспільством є найвищим для новітньої історії щаблем регуляції суспільних відносин. Здійснюється на основі принципів конкуренції, багатопартійності, плюралізму, індивідуалізму та свободи вибору. Найближче майбутнє потребує переходу від історично первинних архаїчних, герметичних, теократичних та політичних форм демократизації до гуманістичних форм УСР.


Administration democratization – the process of the citizens’ rights and freedoms realization in the system of political type of a society administration. Political type of a society administration is the highest stage of the society relation for the modern history.

It is accomplished on the base of the principles of competition, multi-party system, pluralism, individualism and freedom of choice. The nearest future demands to move from historical initial archaic, hermetic, theocratic and political forms of democratization to humanism form of social development management.Демонополізація – процес подолання виключного права суб’єкта на виробництво, торгівлю чи послуги, який монополізував відповідну нішу ринкової діяльності. Здійснюється шляхом розукрупнення підприємств, розосереджування виробників товарів чи послуг. Розукрупнення передбачає виділення самостійних виробництв, на базі яких створюються малі, сімейні та кооперативні структури, здатні створити серйозну конкуренцію. Державна політика демонополізації включає правові, матеріально –технічні, комунікативні, організаційні, координаційні та контрольні заходи. Так, законодавче поле має підкріплювати комплекс антимонопольних законів, які реально обмежують процеси надмірної концентрації виробництва товарів, торгівлі чи послуг.


Demonopolization – the process of overcoming of exclusive rights of the subject on manufacture, trade or services delivery that has monopolized the certain niche of the market activity.

It is accomplished by enterprise’s division, goods and services producers’ dispersal. Division means independent manufactures distinguishing on the base of which small, family and co-operative enterprises are formed, that can create serious competition.

State policy of demonopolization contains legal, financial and technical, communicative, organizational, coordinative and control measures. So, legislation must (has to) support the set of anti-monopoly laws that limits the processes of excessive concentration of goods manufacture, trade or services delivery.


Денудація – (від лат. denudare – оголювати, роздягати, обкрадати, грабувати) – 1)процес розпаду властивих суб’єкту норм, цінностей та ідеалів; 2)десоціалізація домінантних для особистості, держави і суспільства форм, методів та критеріїв регуляції процесів соціальної взаємодії; 3)сукупність відвертих чи прихованих форм фізичного, інтелектуального або ж духовного пограбування чи навіть повного знищення певних прошарків, категорій та верств населення.

Denudation – (lat. ‘denudare’ – to denudate, to undress, to rob) – 1) process of collapse (breaking-up) of subjects’ norms, values and ideals;

2) desocialization of dominating for a person, a state and a society forms, methods and criteria of social interaction processes regulation; 3) totality of fair or hidden forms of physical, intellectual or spiritual robbery or even the whole destruction of the certain interlayers, categories and strata of population.
Депопуляція – процес скорочення чисельності населення внаслідок домінування показників смертності над показниками народжуваності.


Depopulation – the process of population number reduction because of predomination of death-rate indices on birth-rate indices.


Депривоване суспільство – гіперцентралізована соціально закрита система, яка позбавлена а)розгалуженої мережі недержавних громадських організацій та б)позитивного досвіду у відстоюванні ними своїх соціально –економічних, правових, політичних, етнічних та соціокультурних прав і свобод. Гіперцентралізація управління перетворює суспільство на слухняний об’єкт маніпулювання з боку владних еліт. Деформована сфера мотивації надає соціальним інститутам і особистостям рис автоматизації у здійсненні біхевіоральних, інтелектуальних та духовних форм життєдіяльності.


Deprived society – hyper – centralized socio – closed system, that is lacking in:

a) ramifide net of non – governmental public organizations; and b) positive experience in the process of these organizations asserting their socio – economic, legal, political, ethic and socio – cultural rights and freedoms.

Hyper – centralization of administration changes society to an obedient object for manipulation by powerful elite.

Deformed sphere of motivation gives to social institutions and individuals automation features in realization of behaviour(al), intellectual and spiritual forms of vital activity.Держава загального добробуту – теорія соціального захисту в олігархічних суспільствах. Сформована в країнах з ринковою економікою система соціального захисту орієнтує заходи з підтримки доходів та надання соціальних послуг практично на всіх мешканців країни з урахуванням прав на забезпечення соціального страхування чи ступеня нужди. Побудовані за цим принципом моделі соціального захисту повноцінно захищають інтереси та надприбутки лише одного відсотка населення, який володіє понад 90% капіталу країни. При цьому незначна частка цього капіталу (приблизно від 7 до 12%) підлягає перерозподілу на рівні держави з метою підтримання основної частини населення. Надмірність доходів елітарних структур в олігархічних суспільствах виключає можливість створення держав “загального добробуту”. Спроби виокремити ліберальні, консервативні та соціалістичні типи держав загального добробуту є штучними, бо фактично ігнорують реально існуючий у цих країнах стан охорони здоров’я, освіти, вирішення житлових проблем та багатьох інших, які не знімають проблем надмірного розшарування населення та загострення цілої низки загальних та окремих соціальних суперечностей. Реальною мрія про розбудову держави загального добробуту може стати лише за умов практичної реалізації гуманістичної концепції УСР.

State of common well-being (prosperity) - theory of social protection in oligarchal societies. The system of social protection, created in the countries with market economy, designes measures to support incomes and provide social services for all population of the country taking into account rights for social insurance maintenance or needs degree.

Built under this principle models of social insurance completely protect interests and superprofits only one per cent of population that controls more then 90 per cent of the county’s capital. For all this, an insignificant part of this capital (approximately from 7 per cent to 12 per cent) is under the redistribution on the state level in oder to support the main part of population.Excessiveness of the elite in oligarchal societies excepts any possibility to create the state of “common well-being”. Attempts to distinguish liberal, conservative and socialist types of the state of common well-being are artifical, because, in fact, they ignore existing state of health-care, education, housing problem solving and others; that don’t take away problems of excessive putting in layers of population and intensification of antagonisms of the number of common and certain social contradictions. Dream about the state of common well-being creation can became treeth just under the conditions of practical realization/application of humanistic conception of social development management.

Державна соціальна допомога – форма щомісячної грошової виплати, яка розраховується на підставі визначення матеріального стану і надається малозабезпеченим сім’ям. Розмір ДСД залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка