Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. СухомлинськогоСторінка1/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

Україна, 04060, м. Київ-60, вул. М. Берлинського, 9 Тел./факс.: 440-3548 Тел. 467-2214

Філія: 01030, м. Київ-30, вул. Володимирська, 57 Тел. 234-7159

E-mail: dnpb@edu-ua.net веб-сайт: www.library.edu-ua.net

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ТЕСТУВАННЯ В ОСВІТІ(Інформаційно-реферативний огляд періодики за 2006 – 2009 рр.)
Реферативний огляд містить узагальнену інформацію про стан розробки питання без їхньої критичної оцінки автором огляду. Основне призначення огляду – орієнтування споживачів інформації на ознайомлення зі станом розробки проблеми. При підготовці огляду були використані матеріали за 2006-2009 роки з реферативної бази даних «Україніка наукова» та галузевої бази даних Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського. Деякі реферати подано трьома мовами за наявності пристатейних перекладів в журналі.
Андрійчук, О. Змістовне наповнення поняття «Педагогічне оцінювання»: функціональний підхід / О. Андрійчук // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 4. – С. 88–90. – Бібліогр.: 6 назв.

Розкрито зміст поняття “педагогічне оцінювання” для подальшого його використання в повсякденній педагогічній практиці. З'ясовано, що педагогічне оцінювання – це низка процесів, які використовуються для визначення того, що учень знає, розуміє та вміє. Зазначено, що ці процеси тісно пов'язані з навчанням і здійснити їх можливо лише через процедуру вимірювання, яка включає в себе визначення методу вимірювання, вибір інструменту вимірювання, здійснення процедури вимірювання та оцінювання.Ануфрієва, О. Оцінювання якості психолого-педагогічного наукового дослідження / О. Ануфрієва // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – № 1. – С. 38–42. – Бібліогр.: 8 назв.

Висвітлено особливості оцінювання на основі кваліметричного підходу. Розкрито основні принципи кваліметрії на базі методу факторно-критеріального моделювання. Наведено факторно-критеріальну модель оцінювання. Доведено, що таке моделювання допомагає успішно вирішувати як часткові завдання вимірювального характеру, так і стратегічне завдання вимірювання рівня якості наукової діяльності порівняно з ідеальним варіантом або стандартом.
Біляковська, О. Аналіз контролю та оцінювання навчальних досягнень старшокласників у практиці сучасної школи / О. Білявська // Рідна школа. – 2007. – № 3.– С. 19 – 20. – Бібліогр. 6 назв.

Розглянуто особливості впливу контролю та оцінювання досягнень учнів на якість навчального процесу. Наведено результати експериментального дослідження серед учнів та вчителів щодо даної проблематики.
Бобак, Н. Зовнішнє незалежне оцінювання як індикатор якості освіти / Н. Бобак, О. Мартинюк // Педагогічний пошук. – 2008. – № 3. – С. 9-23.

Акцентовано увагу на організаційному, методичному та технологічному забезпеченні проведення зовнішнього незалежного оцінювання Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти. Наведено показники рівня навчальних досягнень учнів за результатами тестування та статистичні характеристики результатів тестування з української мови і літератури випускників Волинської області.
Бобак, Н. Про деякі аспекти підготовки до моніторингу та незалежного оцінювання якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах / Бобак Н. // Педагогічний пошук. – 2007. – №3 – С. 20-22 – Бібліогр.: 3 назв.

Наведено характеристики системи моніторингу якості підготовки учнів. Розглянуто завдання підготовчого етапу запровадження моніторингових досліджень щодо учнів та педагогів. Проаналізовано період практичного етапу (2006-2007 рр.). Розкрито досвід організації та результати моніторингу якості математичної освіти учнів ІV класу . Висвітлено труднощі та уроки проведення моніторингу. Акцентовано увагу на необхідності розвитку проблемного моніторингу. Виділено три аспекти якісної системи моніторингу і зовнішнього оцінювання якості освіти.
Боднар, О. Моніторинг та експертиза навчальної результативності / О. Боднар // Директор школи, ліцею, гімназії. – № 6. – С. 19 – 22. – Бібліогр.:14 назв.

Висвітлено аналіз наукових джерел з проблем оцінки навчальної результативності учнів. Проаналізовано підходи до оцінювання навчальної результативності. Запропоновано модель оцінювання на основі введення узагальненого нормованого показника, досліджуючи динаміку зміни якого можна виявити певні тенденції і зробити прогноз навчальної діяльності учнів на основі ліній тренду
Бугрій, О. Оцінювання якості шкільної географічної освіти / О. Бугрій // Рідна школа. – № 6. – С. 3 – 11.– Бібліогр.:12 назв.

Запропоновано нову модель оцінювання якості шкільної географічної освіти в межах теоретичної концепції управління якістю освітнього процесу. Визначено елементи новизни моделі, які включають використання передових педагогічних і методичних ідей: сучасних уявлень про якість освіти й засоби її оцінювання; теоретичних положень щодо управління якістю освітнього процесу; сучасних уявлень про роль географічної освіти у формуванні культури молодого покоління; сучасних підходів до оцінювання результатів навчання географії. Розкрито три етапи оцінювання: виділення критеріїв і показників якості, добір інформації про стан шкільної географічної освіти, аналіз отриманих даних і їх змістова інтерпретація з наступними новими елементами: описом досягнень учнів за допомогою критеріїв-умов і критеріїв-вимог, використанням базового та проблемного моніторингу в оцінюванні, розробкою підсумкових документів щодо оцінювання якості шкільної географічної освіти та проекту заходів щодо оперативного і стратегічного управління якістю. Охарактеризовано критерії-вимоги до оцінювання підсумкових, формувальних і діагностуючих досягнень учнів з географії. Зосереджено увагу на найбільш значущих для оцінювання якості й найменш розроблених в методиці навчання географії критеріях оцінювання формувальних досягнень школярів. Детально прокоментовано мотиваційні й операційно-діяльнісні передумови навчання географії. Розглянуто необхідний елемент нової моделі оцінювання - методичне забезпечення управління якістю освітнього процесу, а саме підсумкові документи: "Модель фактичного стану шкільної географічної освіти", "Модель потенційного стану шкільної географічної освіти " і "Проект з оперативного і стратегічного управління якістю шкільної географічної освіти". Окреслено суттєві особливості, які відрізняють розглянутий методичний підхід до оцінювання якості, від розроблених раніше в методиці навчання географії.
Виговська, О. Критерії оцінки праці і система заохочень: недосконалість перших і відсутність других / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 1. – С. 93–97.

Розглянуто проблему відсутності прозорої, об'єктивної системи оцінювання праці педагогічного працівника та його заохочень. Охарактеризовано типи керівників освітніх установ та їх вплив на оцінювання роботи вчителя. Зроблено висновки щодо аналізу проблеми оцінки праці. Дано відповіді на запитання: як у країні сьогодні нагороджують вчителів та що робити, аби вчитель зайняв ту висоту, на якій давно мав стояти. Запропоновано розробити адекватну запитам освітньої сфери об'єктивну і через це ефективну заохочувальну систему вчительської і управлінської праці, один із варіантів якої представлений в авторському курсі «Педагогічна творчість».
Вісмут, Дж. Удосконалення навичок шкільних учителів в оцінюванні: освіта, розвиток та підтримка / Дж. Вілмут //Післядипломна освіта в Україні.–2007.– № 1.– С. 7–10.

Висвітлено проблему підвищення кваліфікації учителів Великої Британії в контексті проведення оцінювання знань учнів в школах. Акцентовано увагу на потребі підготовки вчителів як експертів з оцінювання. Дано відповідь на ряд питань з цієї проблематики. Розглянуто й охарактеризовано способи навчання вчителів оцінюванню. Констатовано, що усі задіяні в освіті особи поділяють відповідальність за поліпшення освіти в царині оцінювання.
Власов, В. Контроль навчальних досягнень учнів: аналіз проблемного поля (на прикладі історії) / В. Власов // Шлях освіти. – 2009. – № 2. – С. 29-34. – Бібліогр.: 5 назв.

Підкреслено, що у більшості вчителів відсутнє чітке уявлення про контроль навчальних досягнень учнів як про невідємну складову процесу навчання. За результатами констатувального експерименту (2006-2007 рр.) узагальнено недоліки у здійсненні тематичного контролю в навчальних закладах. Висвітлено розв'язання проблеми контролю в часовому зрізі, починаючи з 1917 р. Акцентовано увагу на: меті тематичного контролю; на особливостях його етапів — діагностичного (діагностично-тематичний контроль) та оцінювального (тематичне оцінювання та корекція тематичного бала досягнень учнів). Сформульовано сім засад тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Розкрито умови, за яких реалізація цих засад буде ефективною. Розглянуто приклади неузгодженості нормативної бази щодо тематичного оцінювання. Визначено актуальні питання щодо розв'язання проблем контролю.
Гаєвська, Л. Механізми оцінювання підготовки фахівців державно-громадського управління освітою / Л. А. Гаєвська // Педагогіка і психологія: вісник АПН України. – 2007. – № 3. – С. 95-106. – Бібліогр.: 16 назв.

Розкрито стан вивчення в науковій літературі питання оцінювання підготовки (компетентності) фахівців до управлінської діяльності в галузі освіти. Виокремлено і розглянуто шість складових механізму оцінювання: об’єкт; мета і завдання тощо.

Раскрыто состояние изученности в научной литературе вопроса оценивания подготовки (компетентности) специалистов к управленческой деятельности в сфере образования. Выделены и рассмотрены шесть составляющих механизма оценивания: объект; цель и задачи и т. д.

The author explains the estimation mechanism of the specialists' training in the sphere of state-public educational management, emphasizes the main stages of this process.
Гончаренко, І. Істинне оцінювання / І.Д. Гончаренко // Пост методика. – 2008. – № 4. – С. 48-49.

Викладено міркування директора Полтавської загальноосвітньої школи № 13 щодо результатів зовнішнього оцінювання. Акцентовано увагу на неможливості виміру через тестування без похибки, на що треба обов'язково вказувати. Запропоновано з метою покращання достовірності результатів тестування та отримання значення похибки, яку враховувати при вступі до ВНЗ, збільшити кількість проведення тестів протягом року. Розкрито досвід школи щодо виконання учнями протягом року шкільних завдань через Інтернет. Підкреслено, що таким чином моделюється ситуація незалежного тестування, знімаються стреси: незвичність форми контролю, відсутність вчителя, перевірка завдання не вчителем, неможливість роз'яснення обраної відповіді тощо.

Изложены размышления директора Полтавской общеобразовательной школы № 13 по вопросу достоверности результатов внешнего тестирования. Акцентировано внимание на невозможности измерения с помощью тестирования без погрешностей, на что необходимо указывать. Предложено с целью улучшения результатов тестирования и получения значения погрешности, которую учитывать при поступлении в вузы, увеличить количество проведения тестов на протяжении года. Раскрыт опыт школы относительно выполнения учениками на протяжении года школьных заданий через Интернет. Подчеркнуто, что таким образом моделируется ситуация независимого тестирования, снимаются стрессы: непривычность формы контроля, отсутствие учителя, проверка задания не учителем, невозможность объяснения избранного ответа и т. п.

Everybody takes a keen interest in external evaluation: are its results trustworthy? About all this is in school principal's thinking.
Гончаренко, І. Нова хвороба освіти? Роздуми директора та його поради щодо педагогічного оцінювання / Гончаренко І. // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 4. – С. – 65-67 – Бібліогр.: 1 назва.

Обґрунтовано мету європейського проекту "True assessment", до якого Україна приєдналася у 2004 році. Обговорено перспективи впровадження оцінювання роботи вчителів, викладачів та керівників закладів освіти за матеріалами роботи симпозіуму, що відбувся 12-13 липня 2007 року у Києві в АПН України. На основі одержаних результатів висвітлено переваги та недоліки виконання учнями Полтавської загальноосвітньої школи № 13 домашніх завдань через Інтернет, як тестових так і не тестових, створених учителями школи за допомогою комп'ютерної програми "Інтернет-контроль"
Горбач, А. Система оцінювання знань як засіб залучення учнів до різносторонньої діяльності / А. Горбач // Педагогічний пошук. – 2007. – № 2. – С. 32–33.

Узагальнено досвід п’ятирічної роботи над створенням і впровадженням до життя сумарної системи знань (ССЗ) при вивченні географії у Нововолинській спеціалізованій школі №1. Визначено мету, пріоритети, переваги використання ССЗ як засобу залучення учнів до об'єктивного оцінювання їх знань та вмінь. Розглянуто складові ССЗ. Охарактеризовано «фонд накопичення», «фонд поповнення рахунку» та урок тематичного оцінювання.
Горіна, О. Проблеми типологічного групування студентів – дидактична основа диференційованого навчання / О. М. Горіна // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – № 2. – С. 41-45. – Бібліогр.: 7 назв.

Досліджено проблеми типологічного групування студентів як дидактичної основи диференційованого навчання. Встановлено, що найбільш надійним критерієм гомогенізації груп є результати тестування засвоєння у школі студентами основних знань з математики та фізики.

Исследованы проблемы типологического группирования студентов как дидактической основы дифференцированного обучения. Установлено, что наиболее надежным критерием гомогенизации групп есть результаты тестирования усвоения в школе студентами главных знаний по математике и физике.

It is set on the basis of research that the most reliable criterion of groups' homogenization is students' tests results in mathematics and physics at school.
Граненко, Н. Точність і валідність змісту оцінних шкал / Н. Граненко // Післядипломна освіта в Україні. – 2006. – № 1. – С. 36 – 39. – Бібліогр.: 11 назв.

Висвітлено один з компонентів інструментарію оцінки – шкалу оцінювання знань учнів. Проблемі критеріїв якості педагогічних вимірів таких як об'єктивність, надійність, валідність, точність оцінювання знань присвятили значну кількість публікацій відомі педагоги. Аналізуються критерії оцінювання знань учнів за 5-бальною шкалою, встановленою у 1837 р., її основні положення і вади, а також за оцінювання за 12-бальною шкалою, яка, незважаючи на переваги у точності, зазнала найбільшу кількість критичних зауважень. Залишається безліч проблем щодо удосконалення багатобальних шкал оцінювання знань учнів.
Гуржій, А. Методологічні засади оцінювання та прогнозування розвитку вищої освіти в Україні / А. Гуржій, В. Гапон // Вища освіта України. – 2006. – № 1. – С. 23–31. – Бібліогр.: 9 назв.

Визначено зв’язок освітнього комплексу з духовним і матеріальним розвитком держави, значення порівняльного аналізу освітніх систем різних країн. Оцінено стан розвитку вітчизняних досліджень з порівняльної педагогіки, висвітлено її завдання. Зауважено, що різні методи встановлення стандартів - апріорний і апостеріорний дають різні результати. Розкрито поняття “освітні показники”, конкретизовано їх завдання та характер. Акцентовано увагу на двох методологічних підходах до формування комплексної оцінки діяльності в галузі освіти. За результатом порівняльного аналізу систем оцінювання вищої освіти пропонується п'ять основних принципів вдосконалення керування якістю освіти. Підкреслено загальну визнаність значення оцінки і водночас складність її реалізації. Наголошено, що задовільний результат досягається тільки комбінацією різних процедур. Пропоновано виявлення закономірностей функціонування вищої школи та тенденцій її розвитку проводити на основі функціонального підходу до керування навчально-виховним процесом. Названо характеристики функціонального підходу. Викладено 9 пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти в Україні та розкрито шляхи їх вирішення. Виділено головне завдання розвитку та вдосконалення вищої школи - підвищення якості підготовки спеціалістів. Показано специфічні функції системи підготовки спеціалістів, виходячи з яких вона розвивається. Здійснено порівняльний аналіз системи підготовки фахівців за 2001 - 2005 рр. за чинниками: структура мережі ВНЗ; контингент студентів; випуск фахівців; наявність педагогічного, адміністративно-обслуговуючого персоналу; оплати праці. Оприлюднено результати аналізу. Визначено чинники прогнозування розвитку вищої освіти.
Демченко, В. Рівневе оцінювання потенційної готовності педагога до роботи з обдарованими дітьми / В. Демченко, Т. Рабченюк // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 1. – С. 148-169. – Бібліогр.: 8 назв.

Запропоновано технологію рівневого оцінювання потенційної готовності педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми. Доведено, що розроблена технологія дасть можливість здійснити належний підбір кадрів, виявити найбільш характерні проблеми їх діяльності, налагодити ефективну систему підвищення їх кваліфікації.

Предложена технология уровневой оценки потенциальной готовности педагогических сотрудников к работе с одаренными детьми. Доказано, что разработанная технология даст возможность совершить надлежащий подбор кадров, выявить наиболее характерные проблемы их деятельности, наладить эффективную систему повышения их квалификации.

The article deals with the technology уровневой estimations of potential readiness of pedagogical employees to work with gifted children. It is proved, that the developed technology will enable to make appropriate selection of the staff, to reveal the most typical problems of their activity, to adjust effective system of increase of their qualification.
Дженюк, А. Циклічне тестування як удосконалення методичного контролю і засвоєння навчального матеріалу / А. В. Дженюк // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2007. – № 2. – С. 48-53. – Бібліогр.: 8 назв.

Розглянуто дидактичні аспекти методу циклічного тестування. Зазначено, що дія методу полягає у наступному: людина, що навчається та складає іспити, послідовно тренується на одній системі тестів, аж до безпомилкового проходження. Запропоновано результати експериментального дослідження із зазначеної проблеми. Показано, що цей метод дає більш широкі можливості для якісного контролю знань, а також посилену навчальну функцію порівняно із традиційними тестовими методиками.

Рассмотрены дидактические аспекты метода циклического тестирования. Подчеркнуто, что действие метода проявляется следующим образом: учащийся и экзаменующийся последовательно тренируется на одной и той же системе тестов, вплоть до безошибочного прохождения. Показано, что этот метод дает более широкие возможности для качественного контроля знаний, а также усиленную учебную функцию в сравнении с традиционными учебными методиками.

The article deals with the didactic aspects of a method of cyclic testing. It is underlined, that action of a method is shown as follows: learning and examined consistently trains on the same system of tests, down to correct passage. It is shown, that this method gives more ample opportunities for the qualitative control of knowledge, and also amplified educational function in comparison with traditional educational techniques.
Журавель, Т. Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання і питання, які поставило впровадження ЗНО / Т. Журавель, О. Роман // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 4. – С. 93–95.

Висловлено позитивну точку зору на запровадження в Україні зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) як загальноприйнятої норми державного контролю за якістю освіти, як норми європейського рівня. Висвітлено досвід Дніпропетровського обласного медичного ліцею-інтернату “Дніпро” щодо багаторічного використання тестування з профільних предметів як одного із найдієвіших засобів вимірювання рівня знань і досягнень учнів. Розкрито структуру збірника тестів, підготовленого вчителями-предметниками ліцею для впровадження в навчальний процес шкіл, ліцеїв, гімназій з метою підготовки випускників шкіл до ЗНО. Розглянуто систему роботи ліцею як центру базової довузівської підготовки та базового закладу з профільної підготовки з поглибленим навчанням у галузі природничих наук. З огляду на те, що ЗНО в масштабах України проводиться вперше, окреслено ряд проблем, що потребують подальшого вирішення, серед яких оцінка роботи кожного навчального закладу за результатами ЗНО навчальних досягнень його випускників.
Заболотня, О. Тестування як засіб контролю навчальних досягнень гімназистів / О. Заболотня // Рідна школа. – 2007. – №10. – С. 29-31.

Розкрито зміст тестового контролю щодо управління процесом навчання. Акцентовано увагу на видах (поточний, рубіжний, підсумковий), формах (фронтальна або індивідуальна, усна або письмова) тестування. Розглянуто тестування в процесі навчання учнів іноземній мові. Виявлено переваги використання нестандартизованих тестів, які підготовлено вчителями гімназії.
Зварич, І. Педагогічна майстерність у процесі оцінювання знань студентів США / І. Зварич // Рідна школа. – 2008. – № 6. – С. 76–79. – Бібліогр.: 6 назв.

Розглянуто особливості вищої освіти в США. Зазначено державні документи, що заклали основу для федеральної підтримки освіти США і прийняття важливих законодавчих актів, які мають важливе значення і сьогодні. Здійснено історичний екскурс в питання оцінювання знань студентів у США, починаючи з 50-х років ХХ ст. Зосереджено увагу на діяльності Ради оцінювання знань викладачів і визначення їхньої професійної придатності (1987 р.). Розкрито психолого-педагогічний принцип педагогічної майстерності діагностування якісного рівня знань студентів як складову навчально-виховної діяльності педагогів.
Загірняк, М. Система показників діяльності керівників ВНЗ як управлінців вищої школи / М. Загірняк, А Почтовюк // Вища школа. – 2007. – № 5. – С. 45-54. – Бібліогр.: 3 назви.

Обґрунтовано необхідність розробки та впровадження системи показників оцінювання діяльності керівників ВНЗ як управлінців вищої школи. Надано практичні рекомендації щодо форми бланку щорічного оцінювання виконання керівником ВНЗ посадових обов'язків і завдань

Обоснована необходимость разработки и внедрения системы показателей оценки деятельности руководителей вузов как управленцев высшей школы. Представлены практические рекомендации по внедрению формы бланка ежегодной оценки исполнения руководителем вуза должностных обязанностей и заданий

It is substantiated the necessity of developing and inculcating the system of the indices for evaluating the activities of the heads of higher educational establishments as the managers of higher school. Practical recommendations as to the form of annual evaluating the performance of their duties and functions by the head of the higher educational establishment are being provided
Кнорр, Н. Технологія оцінювання ефективності функціонування обласного ліцею / Н. Кнорр //Освіта і управління. – 2006. – № 1.– С. 117–122.

Висвітлено технології та особливості оцінювання діяльності суб'єктів навчально-виховного процесу обласного ліцею. Наведено параметри зовнішнього прояву діяльності обласного ліцею. Наголошено, що оцінювання діяльності навчального закладу є процесом систематизації та узагальнення даних, що забезпечує зворотний зв'язок і тим самим сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу. Застосувавши запропоновану у статті технологію оцінювання результативності діяльності суб'єктів навчально-виховного процесу обласного ліцею, можна отримати достовірну та об'єктивну інформацію щодо ефективності його функціонування

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2008 рік
files -> Реферативної інформації днпб україни ім. В. О. Сухомлинського організація профорієнтаційної роботи в школі
files -> Реферативний огляд Вступ
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о. сУхомлинського освіта японії
files -> Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2006 рік / апн україни; Упоряд. Полонська Т. К. К. апн україни, 2007. 259 с
files -> В. О. Сухомлинського педагогіка сімейного виховання дітей шкільного віку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка