Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. СухомлинськогоСторінка2/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4

Колгатін, О. Експериментальне дослідження впливу коливань уваги на результати комп’ютерного тестування / О. Колгатін // Вища освіта України. – 2008. – № 1. – С. 83-90. – Бібліогр.: 11 назв.

Проведено експериментальне дослідження уваги студентів під час визначення їх навчальних досягнень з використанням автоматизованої системи педагогічної діагностики. За результатами виконання завдань, що були спеціально розроблені для моніторингу уваги, визначено вплив коливань уваги на тестові результати, проаналізовано зв'язок рівнів уваги, тренування перед тестуванням і тривалості виконання завдання. Констатовано необхідність враховувати індивідуальний темп виконання завдань за допомогою автоматизованої системи, що дозволить підвищити рівень валідності тестових результатів.

Проведено экспериментальное исследование внимания студентов во время определения их учебных достижений с использованием автоматизированной системы педагогической диагностики. По результатам выполнения заданий, которые были специально разработаны для мониторинга внимания, определено влияние колебаний внимания на тестовые результаты, проанализирована связь уровней внимания, тренировки перед тестированием и длительности выполнения задания. Констатирована необходимость учитывать индивидуальный темп выполнения заданий с помощью автоматизированной системы, что позволит повысить уровень валидности тестовых результатов.

The research on student's attention at measuring their knowledge and skills with use of the automated pedagogical diagnostics system is conducted. Effect of the attention fluctuations on the test results is determined, correlation between the attention level, task execution duration and training before testing are analyzed on the base of data of execution of the tasks, which was specially designed for the attention monitoring.
Корчомна, Н. Формування культури особистості гімназистів – одне із головних завдань куратора / Н. Корчомна // Рідна школа. – 2007. – №10. – С. 27-28.

Розкрито п’ятирічний досвід кураторського керівництва окремим учнівським колективом гімназії "Ерудит" м. Києва із формування і розвитку культурної сфери вихованців. Визначено основні напрями цієї роботи та етапи її виконання. Акцентовано увагу на першу необхідну ланку виховання - діагностику учнівського колективу. Розглянуто засоби діагностики: анкетування. та тестування батьків і учнів; бесіди-диспути на різні теми. Названо заходи щодо розвитку культурного рівня учнів: цикл виховних годин, виховних бесід і диспутів, батьківських зборів.
Костюкевич, Р. Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету / Р. Костюкевич // Вища школа. – 2008. – № 8. – С. 29–42.

Визначено цілі проведення методу рейтингового оцінювання. Зазначено умови, при забезпеченні яких результати оцінювання матимуть певну цінність і стануть стимулом підвищення результативності та якості діяльності науково-педагогічних працівників (НПП). Розроблено систему рейтингового оцінювання ефективності діяльності НПП, кафедр, факультетів та університету, що має наскрізну основу. Окреслено чотири інтервали значень індексів за всіма напрямками діяльності елементів системи (НПП, кафедри, факультету), виявлення яких є підставою для прийняття управлінських рішень щодо поліпшення їх роботи. Розкрито методику оцінювання якості та результативності діяльності НПП, кафедри, факультету, університету, яке проводиться шляхом розрахунку індексів, за напрямами, що характеризують якість і результативність їхньої роботи, за підсумками якого складається поточний, загальний і динамічний рейтинги. Розраховано інтегральний показник ефективності діяльності університету (індекс розвитку університету). Запропоновано різні види заохочень для стимулювання роботи кращих за рейтингами викладачів, кафедр і факультетів.

Определены цели проведения метода рейтинговой оценки. Обозначены условия, при соблюдении которых результаты оценки будут иметь определенную ценность, и станут стимулом повышения результативности и качества деятельности научно-педагогических кадров (НПК). Разработана система рейтинговой оценки эффективности деятельности НПК, кафедр, факультетов и университета. Выделены четыре интервала обозначений индексов за всеми направлениями деятельности элементов системы (НПК, кафедры, факультета), выявление которых служит основанием для принятия управленческих решений по улучшению их работы. Раскрыта методика оценки качества и результативности деятельности НПК, кафедры, факультета, университета, проводимая путем расчетов индексов, за направлениями, характеризующими качество и результативность их работы, по итогам которой составляются текущий, общий и динамичный рейтинги. Рассчитан интегральный определитель эффективности деятельности университета (индекс развития университета). Предложены разные виды поощрений для стимулирования работы лучших за рейтингами преподавателей, кафедр, факультетов.

The method of rating assessment of the efficiency of the activities of teachers, chairs, faculties and of the university in general is being proposed. The author also considers different kinds of incentives for stimulating the work of the best, according to the rating assessments, teachers, chairs and faculties.
Кривуля, Г. Контроль залишкових знань / Г. Кривуля, О. Шкіль, В. Каук // Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 97-110. – Бібліогр.: 6 назв.

Проаналізовано вплив змісту, форми тестових завдань та системи їх оцінювання на процес проведення комп'ютерного контролю залишкових знань студентів (ЗЗС) із використанням системи Open TEST2. Визначено недоліки тестування ЗЗС на сучасному етапі. Досліджено різні аспекти контролю ЗЗС (тестування як технологія педагогічних вимірювань, організація контролю ЗЗС, оцінювання результатів тестування, параметри тестів і тестових завдань, апробація тестових завдань). Для деяких педагогічних вимірювань виведено математичні формули обчислювання. Дано практичні рекомендації для проведення контролю ЗЗС. Зазначено, що перші проведені комп'ютерні тестування показали дієвість та високу ефективність запропонованої технології при мінімальних затратах часу та людських ресурсів. Наголошено на необхідності підвищувати статус контролю ЗЗС у ВНЗ України. Дослідження проведено у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Проанализировано влияние содержания, формы тестовых заданий и системы их оценивания на процесс проведения компьютерного контроля остаточных знаний студентов (ОЗС) с использованием системы Open Test2. Определены недостатки тестирования ОЗС на современном этапе. Исследованы различные аспекты контроля ОЗС (тестирование как технология педагогических измерений, организация контроля ОЗС, оценивание результатов тестирования, параметры тестов и тестовых заданий, апробация тестовых заданий). Для некоторых педагогических измерений выведены математические формулы вычисления. Даны практические рекомендации для проведения контроля ОЗС. Отмечено, что первые проведенные компьютерные тестирования показали действенность и высокую эффективность предложенной технологии при минимальных затратах времени и человеческих ресурсов. Подчеркнута необходимость повышать статус контроля ОЗС в вузах Украины. Исследование проведено в Харьковском национальном университете радиоэлектроники.

Theoretical and practical aspects of implementing technologies of computer testing as an effective form of the control of residual knowledge are under review.
Кристопчук, Т. Забезпечення контролю професійних знань студентів аграрного коледжу за допомогою інформаційних технологій / Т. Кристопчук // Неперервна професійна освіта: теорія та практика. – 2007. – № 1-2 – С. 135–139. – Бібліогр.: 2 назви.

Обґрунтовано доцільність застосування комп’ютерних програм ASSIST-II (Асистент-II), SunRav Test Office Pro для забезпечення контролю професійних знань студентів. Доведено, що комп'ютерне тестування забезпечує можливість керування процесом навчання відповідно до принципів зворотного звязку.

Обоснована целесообразность применения компьютерных программ ASSIST-II (Ассистент-II), SunRav Test Office Pro для обеспечения контроля профессиональных знаний студентов. Доказано, что компьютерное тестирование обеспечивает возможность управления процессом обучения соответственно принципам обратной связи.

The article deals with the expediency of application of computer programs ASSIST-II (Assistant - II), SunRav Test Office Pro for maintenance of the control of a professional knowledge of students. It is proved, that computer testing provides an opportunity of management with process of training according to principles of a feedback.
Крюкова, М. Некоторые факторы риска общего виктимного поведения / М. В. Крюкова, И. В Малич // Наука і освіта. – 2008. – № 4-5. – С. 25-28. – Бібліогр.: 4 назви.

Исследована общая структура потенциальной жертвы обиходно-психологических и криминогенных ситуаций методом тестирования. Тема актуальна для значительного количества отраслей современной психологии. Результаты тестирования представлены в таблицах.

Досліджено загальну структуру потенціальної жертви побутово-психологічних та криміногенних ситуацій шляхом тестування. Тема актуальна для значної кількості галузей сучасної психології. Результати тестування подані в таблицях.

The general structure of potential victim of psychological domestic and criminal situations is investigated.
Кутепова, Л. Стан дослідження проблеми формування професійної готовності майбутніх вчителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів / Л. М. Кутепова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2007. – № 18-19. – C. 264-273. – Бібліогр.: 14 назв.

Висвітлено актуальні проблеми формування професійної готовності майбутніх учителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів. Проведено аналіз досліджень за обраним напрямком. На основі проведеного аналізу дисертаційних робіт доведено актуальність поставленої проблеми та сформульовано напрямки і перспективи подальшого дослідження.

Освещены актуальные проблемы формирования профессиональной готовности будущих учителей информатики к оцениванию учебных достижений учащихся. Проведен анализ исследований по избранному направлению. На основе проведенного анализа диссертационных работ показана актуальность поставленной проблемы и сформулированы направления и перспективы дальнейшего исследования.

The article deals with the problems of forming the professional readiness of future computer teachers for evaluation of pupils' educational achievements. The analysis is made of investigations in the abovementioned direction. The analysis of the dissertation papers shows the urgency of the problem, and directions and prospects of further research have been formulated.
Лазарук, Г. Комп’ютерне тестування як засіб перевірки якості знань з іноземної мови студентів ВТНЗ / Г. Лазарук // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 43-47. – Бібліогр.: 5 назв.

Обґрунтовано доцільність використання комп'ютерних тестів та тестового контролю для перевірки якості знань студентів як найбільш уніфікованої, загально визначеної форми контролю якості підготовки фахівців.

Обоснована целесообразность использования компьютерных тестов и тестового контроля для проверки качества знаний студентов как наиболее унифицированной, общеизвестной формы контроля качества подготовки специалистов.

Focuses on the expediency of computer testing usage for the students' foreign language quality control as the most unified, generally know form of control of the specialists' training.
Лантух, Л. Діагностично-коригуюча функція оцінювання навчальних досягнень учнів / Л. І. Лантух, К. М. Муліка // Постметодика. – 2007. – № 3. – С. 27-29.

Розглянуто підходи здійснення моніторингу якості навчально-виховного процесу в умовах сучасної школи з урахуванням психологічних аспектів. Подано аналіз отриманих результатів психолого-педагогічного дослідження та рекомендації щодо їх презентації.
Липова, Л. Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейського інтелектуального простору / Л. А. Липова, М. Ф. Войцехівський, В. В. Малишев // Шлях освіти. – 2009. – № 1. – С. 2-6. – Бібліогр.: 4 назви.

Визначено головне завдання сучасної української школи - підготовка самостійної, життєздатної, компетентної, конкурентоспроможної особистості, здатної до самовизначення, вибору профілю навчання і професії. Розв'язання ключових проблем самовизначення особистості в контексті входження України до європейського інтелектуального інтеграційного простору знайдено в позитивному досвіді освіти західних країн. Зазначено, що введення до системи освіти незалежного тестування, яке усуває корупцію при одержанні атестата про середню освіту та вступі до ВНЗ і використання в навчальних закладах України інформаційних засобів зв'язку, що прискорюють процес освіти, є одним з кроків, що наближують входження України до європейського співтовариства. Висвітлено перспективний досвід роботи українських шкіл як щодо самовизначення учнів у виборі профілю навчання, так і самовизначення випускників у виборі професії. Розроблено критерії готовності дев'ятикласників до вибору профілю навчання. Акцентовано увагу на розвивальному навчанні акмеологічного типу, яке дає змогу на кожному віковому етапі розвитку людини досягти максимальних для неї вершин згідно з біологічними, соціальними та історичними факторами.
Литвиненко, В. Оцінювання знань французьких учнів у чотирьох основних вимірах педагогічної дії / В. Ю. Литвиненко // Педагогіка і психологія: вісник АПН України. – 2006. – №4. – С. 120-126. – Бібліогр.: 4 назви.

На прикладі системи середньої освіти Франції розглянуто підходи до оцінювання знань учнів у вимірах педагогічної дії - адміністративному, педагогічному, дидактичному і вимірі майстерності вчителя.

На примере среднего образования Франции рассмотрены подходы к оцениванию знаний учащихся в измерениях педагогического действия - административном, педагогическом, дидактическом и измерении учительского мастерства.

By example of the secondary education in France the author examines the approaches to the assessment of student achievements in the four basis dimensions of the pedagogical activity, i.e. managerial, pedagogical, didactical and teacher mastery.
Лікарчук І. Незалежне оцінювання: стан і подальша стратегія в країні / Лікарчук І. // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 4. – С. 86–92.

Розглянуто результати однієї з найбільш вагомих і надзвичайно впливових реформ в освітній системі України - зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників 2008 року. Зроблено конкретні висновки щодо питання відмінності у рівні знань учнів міських і сільських шкіл, якості освіти, що дає ЗНЗ, виявлення талановитих дітей та ін. Окреслено законодавчий та управлінський аспекти цього процесу. Акцентовано увагу на проблеми вищої школи, яке виявило ЗНО. Висвітлено шлях розвитку процесу тестування в Україні, починаючи з 1993 року, коли ця спроба провалилася через відсутність відпрацьованої технології, до створення Центру тестових технологій сьогодні. Визначено перспективи ЗНО через два-три роки.
Локшина, О. Світові тенденції розвитку оцінювання навчальних досягнень учнів / О. І. Локшина // Педагогіка і психологія: вісник АПН України. – 2006. – № 4. – С. 109-119.– Бібліогр.: 9 назв.

Проаналізовано дві ключові тенденції розвитку оцінювання навчальних досягнень учнів - підвищення об'єктивності оцінювання та інтенсифікація орієнтованості на дитину. Зазначено, що модернізація оцінювання у вимірі орієнтованості на результати пояснюється переходом освіти на ринкові засади

Проанализированы две ключевые тенденции развития оценивания учебных достижений учащихся - повышение объективности оценивания и интенсификация ориентированности на ребенка. Отмечено, что модернизация оценивания в измерении ориентированности на результаты объясняется переходом образования на рыночные основы.

In the article the author presents two key tendencies of the development of the student achievement assessment, i.e. increasing of the objectiveness and intensification of the child-orientation. Both of them are developing in the result-oriented dimension which is explained by the transformation of the education into the market grounds.
Лунячек, В. Деякі питання управління освітою в США / В. Лунячек // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 1. – С. 16-20. – Бібліогр.: 8 назв.

Висвітлено деякі питання практичного управління освітою в США. Акцентовано увагу на питаннях тестування, державно-громадського управління освітою. Розглянуто підходи до фінансування закладів освіти. Досліджено роботу з педагогічними кадрами. Доведено актуальність американського досвіду в сфері освіти для України.

Освещены некоторые вопросы практического управления образованием в США. Акцентировано внимание на вопросах тестирования, государственного и общественного управления образованием. Рассмотрены подходы к финансированию учреждений образования. Исследованы методы работы с педагогическими кадрами. Доказана актуальность американского опыта в сфере образования для Украины.

The article deals with the some questions of practical management by education in the USA. The attention is stressed on questions of testing, the state and public management of education. Approaches to financing establishments of education are considered. Methods of work with the pedagogical staff are investigated. The urgency of the American experience in sphere of education for Ukraine is proved.
Малихін, А. Тестовий контроль і підвищення якості освіти у вищій педагогічній школі / А. Малихін // Рідна школа. – 2006. – № 6. – С. 9–11. – Бібліогр.: 9 назв.

Звернуто увагу на сучасну тенденцію оцінювання навчальних досягнень студентів за допомогою тестів. Дано авторське розуміння професійно зорієнтованого педагогічного тесту та його значення для вирішення завдань управління навчально-виховним процесом. Розкрито підходи до класифікації педагогічних тестів у психолого-педагогічній літературі. Наголошено на загальновизнаних перевагах тестових завдань, зокрема оперативності контролю і економії часу на перевірку рівня знань. Нестандартизованість тестів аргументовано процесом постійного оновлення дисциплін. Висвітлено особливості тестування під час попереднього (вхідного), поточного, тематичного, періодичного і підсумкового контролю. Визначено мету діагностичних тестів та її вплив на форми і рівень складності тестових завдань. Проаналізовано три групи недоліків притаманних тестам, які слід враховувати: зумовлені сутністю контролю; психологічного характеру; зумовлені організаційно-методичними чинниками
Мазак, А. До проблеми зовнішнього тестування / А. Мазак // Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 27-31. – Бібліогр.: 13 назв.

Привернуто увагу до моніторингу якості шкільної освіти. Зазначено, що об'єктивна порівняльна інформація сприятиме обґрунтованому коригуванню навчального процесу, оновленню змісту та методики викладання. Підкреслено, що достовірність інформації про рівень навчальних досягнень - - запорука рівності всіх абітурієнтів здобути вищу освіту. Зовнішнє тестування визначено інструментом отримання достовірної інформації, розкрито його зміст та правові засади проведення. Висвітлено досвід тестування випускників 1993 - 2005 рр., наголошено на завданнях майбутнього українського центру оцінювання якості освіти. Проаналізовано ставлення громадськості та освітян до зовнішнього тестування. Зовнішнє тестування визначено як одна з головних цілей освітньої галузі, обґрунтовано завдання щодо її реалізації. Представлено таблицю очікування факторів спротиву нововведенням. Сформульовано проблеми, що потребують з'ясування на шляху становлення дійсно незалежного тестування. 18 моніторинг якості освіти, зовнішнє тестування
Малахов, В. Вища освіта має бути доступнішою / В. Малахов // Вища школа. – 2008. – № 8. – С. 3–11.

Висвітлено погляди ректора Одеського національного політехнічного університету на проблеми вищої освіти України. Розглянуто перші результати вступної компанії 2008 року, яка, на думку автора, була відзначена багатьма організаційними накладками: не було досягнуто рівного доступу до освіти, багато випускників середньої ланки минулих років втратили можливість стати студентами-заочниками, тестування не повинно було бути умовою вступу до ВНЗ, а так як у США, покликане лише з’ясовувати здатність юнака чи дівчини вчитися, тобто рівень знань, інтелекту. Окреслено проблеми кредитно-модульної системи навчання в університеті, морально-виховні аспекти у роботі з молоддю, досягнення в організації культурного і фізичного розвитку студентів. Розкрито питання збереження і поповнення наукового й викладацького потенціалу ВНЗ, розвитку матеріально-технічної бази, структури підготовки спеціалістів, налагодження співпраці з науково-дослідними інститутами АПН, ВНЗ. Акцентовано увагу на діяльності ради ректорів Одеського регіону як потужної структури, що сприяє розвязанню спільних проблем ВНЗ у регіоні.

Освещены взгляды ректора Одесского национального политехнического университета на проблемы высшего образования Украины. Рассмотрены первые результаты вступительной компании 2008 года, которая, по мнению автора, была охарактеризована многими организационными накладками: не было достигнуто равного доступа к образованию, многие выпускники среднего звена прошлых лет утратили возможность стать студентами-заочниками, тестирование не должно было быть условием вступления в ВУЗ, а так как в США, служить лишь определением возможности юношей и девушек учиться, то есть уровня знаний, интеллекта. Выделены проблемы кредитно-модульной системы обучения в университете, морально-воспитательные аспекты в работе с молодёжью, достижения в организации культурного и физического развития студентов. Раскрыты вопросы сохранения и пополнения научного и преподавательского потенциала вуза, развития материально-технической базы, структуры подготовки специалистов, организации сотрудничества с научно-исследовательскими институтами АН, вузами. Акцентировано внимание на деятельность совета ректоров Одесского региона как важной структуры, которая способствует решению общих проблем вузов региона.

Principal of Odessa National Polytechnical University scares his impression of the entrance campaign which was carried out in accordance with the new rules and of his plans for the coming academic year.
Мачинська, Н. Професійна підготовка вчителя в умовах сучасної освіти / Н. І. Мачинська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 6. – С. 16-23. – Бібліогр.: 14 назв.

Проаналізовано підходи щодо професійної підготовки вчителя у закордонній та вітчизняній системі освіти, етапи її розвитку і завдання, головні критерії оцінювання знань, навичок професійної підготовки вчителів. Окреслено головні підходи до змін гуманітарної підготовки майбутніх вчителів у контексті Болонської конвенції. Обґрунтовано критерії оцінювання теоретичних знань і практичних навичок випускника вищого педагогічного навчального закладу.

Проанализированы различные подходы к профессиональной подготовке учителей в зарубежной и отечественной системе образования, этапы ее развития и задания, основные критерии оценивания знаний, умений профессиональной подготовки учителей. Обозначены главные подходы к изменению гуманитарной подготовки будущих учителей в контексте Болонской конвенции. Обоснованы критерии оценивания теоретических знаний и практических умений выпускника высшего педагогического учебного заведения.

Different approaches to teachers' professional training in the foreign and domestic system of education, its development stages and tasks, basic criteria of knowledge evaluation, and abilities of teachers' professional training are analyzed. Main approaches to the change of future teachers' humanitarian training in the context on the Bologna convention are determined. The criteria of theoretical knowledge and practical abilities evaluation of a high school graduate are grounded
Каталог: datas -> upload -> files
files -> Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2008 рік
files -> Реферативної інформації днпб україни ім. В. О. Сухомлинського організація профорієнтаційної роботи в школі
files -> Реферативний огляд Вступ
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о. сУхомлинського освіта японії
files -> Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2006 рік / апн україни; Упоряд. Полонська Т. К. К. апн україни, 2007. 259 с
files -> В. О. Сухомлинського педагогіка сімейного виховання дітей шкільного віку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка