Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. СухомлинськогоСторінка3/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4

Меняйленко, О. Дослідження змін нервово-емоційного стану учнів у процесі оцінювання навчальних досягнень учителями інформатики / О. Меняйленко, Л. Кутепова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 2 .– С. 22-29. – Бібліогр.: 13 назв.

За результатами дослідження зясовано, що неврахування стану учнів у режимі оцінювання успішності навчання може призвести до вкрай негативних наслідків (суїциду). Розроблено методику дослідження змін нервово-емоційного стану учнів, яка включає такі етапи: реєстрація рівня стресу, ступеня невпевненості, ступеня хвилювання, а також їхні порогові значення; оцінювання відповіді учня без надання вчителеві інформації про його нервово-емоційний стан і з наданням такої інформації; статистичну обробку та побудову графіків реєстрованих параметрів. Перспективним напрямом досліджень є розробка методів формування професійної готовності майбутніх учителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів з урахуванням індивідуальних змін їхнього нервово-емоційного стану, що сприятиме виконанню завдань гуманізації освіти та значущості особистості учня.
Мруга, M. Стандартизація і регулювання оцінювання / Мруга М. // Післядипломна освіта в Україні. – 2006. – № 1. – С. 75–79.

Подано огляд експертного семінару-наради Проект TEMPUS „Справедливе оцінювання” для керівників українських закладів і адміністраторів у галузі освіти в Ноттінгемському університеті (Велика Британія), який проводився з 3 по 7 квітня 2006 р. Мета семінару - ознайомлення з основними принципами й положеннями практики якісного оцінювання, запровадження сучасних методів і технологій оцінювання у практику педагогічної діяльності в школах, училищах, університетах. Розглядалися три тематичні лінії оцінювання: формативне, суммативне (підсумкове) та оцінювання з метою моніторингу. Висвітлено роль стандартів у забезпеченні справедливого педагогічного оцінювання. Виділено чотири групи документів зі стандартизації: технічні стандарти, стандарти справедливості, стандарти професійної відповідальності і компетентності, стандарти справедливого педагогічного тестування та оцінювання. Позитивне ставлення учасників семінару до обговорюваних проблем, взаємопорозуміння та спрямованість на досягнення мети дають упевненість, що утворюється нова професійна єдність.
Назаревич, В. Характеристика психолого-педагогічної експертизи в освіті / В. Назаревич, Ю. Вєтрова // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 3. – С. 35-40. – Бібліогр.: 8 назв.

Висвітлено особливості організації психолого-педагогічної експертизи в освітньому процесі. Розглянуто ознаки, які поєднують різноманітні спеціальні види експертизи: ініціювання, професіоналізм і експертний висновок, і проаналізовано основні умови реалізації та ініціювання експертизи в освіті. Визначено вимоги до організації роботи психолога закладів освіти. Наведено компоненти освітнього експертного оцінювання та їх процедурну структуру. Акцентовано увагу на важливості врахування всіх особливостей експертного оцінювання в системі освіти та забезпечення організаційних складових підготовки, проведення і використання результатів експертизи.
Окалєлов, В. Розробка загальник критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів з дисциплін фундаментального циклу / В. Окалєлов, Л. Шевцов, Є. Мочалін // Вища школа. – 2006. – № 3. – С. 57-62. – Бібліогр.: 2 назви.

Наголошено, що приєднання України до Болонського процесу потребує негайного вирішення низки питань удосконалення навчального процесу вищих закладів освіти, зокрема вироблення єдиних вимог та критеріїв оцінювання навчальної діяльності студентів. Розглянуто розроблений авторами варіант загальних критеріїв оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисциплін фундаментального циклу

The elaboration of the common criteria of the assessment of the students' Ukraine joining the Bologna process requires urgent solution of a number of problems pertaining the improvement of academic process at higher educational establishments, working out common demands and criteria for the assessment of students' academic activities, in particular. The article dwells on the version of common criteria for the assessment of students' knowledge and practical skills in the disciplines of fundamental cycle worked out by the authors of the article
Олійник, В. Впровадження результатів Міжнародної програми TEMPUS “Справедливе оцінювання” в Українську систему післядипломної педагогічної освіти / Олійник В., Даниленко Л. // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – № 1. – С. 3-6. – Бібліогр. 11 назв.

Висвітлено діяльність українсько-європейського проекту Міжнародної програми TEMPUS “Справедливе оцінювання” в контексті застосування інноваційної політики у вітчизняній системі освіти. Сформульовано мету даного проекту. Проаналізовано діяльність Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО) Академії педагогічних наук (АПН) України в рамках зазначеної програми. Визначено стратегічні завдання оцінювання в теорії педагогічного менеджменту. Зазначено, що Міжнародна програма TEMPUS “Справедливе оцінювання” є масштабним проектом, спрямованим на залучення українських педагогів до використання сучасних методів педагогічного оцінювання.
Овчарук, О. Освітні стандарти та розробка тестів як інструменту їх оцінювання: досвід країн зарубіжжя / Овчарук О. // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008.– № 6. – С. 4-6. – Бібліогр.: 9 назв.

Розкрито фактори, які зумовлюють необхідність встановлення освітніх стандартів у багатьох країнах у пострадянський період. Визначено поняття освітнього стандарту (за Т. Хьюсеном та А. Тайджманом, Г. Цізеком ). Проаналізовано підходи до питання оцінювання стандартів у зарубіжних країнах. Акцентовано увагу на компонентах, зокрема, за Г. Цізеком (університет Толедо, Іспанія), на які має спиратися розробка тестів щодо оцінювання стандартів: доцільність, методика, процедура тощо.
Олійник, В. Впровадження оцінювання якості освіти (в рамках проекту TEMPUS „Справедливе оцінювання”) / В. С. Олійник. // – Післядипломна освіта в Україні. – 2006. – № 2. – С. 6–12. – Бібліогр.: 13 назв.

Наголошено на якості освіти як на нормативному рівні, якому має відповідати „продукція” галузі освіти. Зазначено, що Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО) АПН України є найважливішим чинником якості педагогічної освіти вчителя. Досліджено трактування поняття „моніторинг в освіті”. Визначено поняття та критерії (валідність, об’єктивність, надійність, точність) педагогічних вимірювань. Розкрито визначення та ознаки якісного педагогічного оцінювання (справедливість, чесність, довіра з боку громадськості та інші). Представлено схему впровадження проекту TEMPUS „справедливе оцінювання ” до системи післядипломної педагогічної освіти (ППО) в Україні. Охарактеризовано завдання, напрями реалізації, призначення, зарубіжних і українських учасників консорціуму (здійснювачів) проекту „Справедливе оцінювання”. Акцентовано увагу на ролі ЦІППО у проекті, зокрема на основних напрямах діяльності: реалізація проекту в середині ППО України. Названо пять основних функцій ЦІППО у проекті. Супроводжено фактичним і ілюстративним матеріалом. Виділено етапи координації проекту. Проаналізовано роботу першого етапу (2005 р.). Сформульовано п’ять основних завдань реалізації проекту на перспективу, зокрема, підготовка майстрів за спеціалізацією “Викладач вищої школи”.
Осадчий, І. Про рейтинг навчальних закладів як інструмент управління розвитком / Осадчий І. // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 2 – С. 72-77 – Бібліогр.: 9 назв.

Зазначено, що у зв’язку з низькою точністю вимірювань, яку забезпечує сучасна педагогічна діагностика, недоцільно здійснювати визначення інтегрованого рівня діяльності навчальних закладів шляхом їх рейтингового оцінювання. Обґрунтовано зручність і ефективність застосування рейтингів як внутрішнього інструменту управління закладів відповідно до наперед розробленої програми розвитку освітньої системи. Акцентовано на трьох умовах та п'яти етапах запровадження рейтингового оцінювання. Представлено модель рейтингового оцінювання навчальних закладів Ставищенського району Київської області, яка включає 16 параметрів (досвід за період 1999-2005 рр.). Проілюстровано механізм моніторингу за параметрами - передплата періодичних педагогічних видань, динаміка позабюджетних надходжень та іншими. Запропоновано пятирівневу шкалу функціонування навчальних закладів.
Панчул, І. Методика визначення індивідуальних психологічних і валеологічних параметрів студентів за допомогою комп’ютерного тестування / І. Панчул // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – №2. – С. 123-134.Бібліогр.: 8 назв.

Запропоновано використання тестування студентів перед початком їх навчання для виявлення психологічних та валеологічних параметрів, що впливають на сприйняття учбового матеріалу. Розглянуто структури тестів, придатних для тестування на ПК, а також можливість особистісно орієнтованого навчання та розподіл учбової групи на контактні групи із врахуванням результатів персоніфікованих тестів

Предложено использовать тестирование студентов перед началом их обучения для определения психологических и валеологических параметров, которые влияют на восприятие учебного материала. Рассмотрены структуры тестов, пригодных для тестирования с помощью ПК, а также возможность личностно ориентированного обучения и деление учебной группы на контактные группы с учетом результатов персонифицированных тестов.

It is suggested to use testing of students before the beginning of their studies to determine students' psychological and other parameters that influence on the perception of educational material. The tests structures suit-able for testing with the help of a personal computer are considered. The possibility of personality directed education and division of a class into contact groups taking into account the results of individual tests is suggested.
Паровик, Л. Бути ясним розумом, чистим морально та здоровим фізично. З досвіду роботи школи культури здоров’я / Паровик Л. // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – №1-2 – С. 89-91.

Висвітлено проблему вивчення та діагностики стану фізичного, психологічного та соціального здоров'я дітей шкільного віку із наступною корекцією на всіх етапах навчання (на матеріалах діяльності Великомихайлівської неповної середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району Дніпропетровської області). Наведено результати поглиблених медичних обстежень, індексної оцінки шкільного середовища, тестування здоров'я дітей. Проаналізовано діяльність педагогічного колективу щодо впровадження інноваційних технологій у формування здорової особистості.
Пахомова, Н. Діагностика мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку зі стертою дизартрією до навчання у школі / Н. Пахомова // Дефектологія. – 2006. – № 4. – С. 44-46. – Бібліогр.: 3 назви.

Шляхом аналізу науково-методичної літератури представлено діагностику психічного і мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Обґрунтовано діагностичну методику, що ґрунтується на традиційних методичних засадах комплексного обстеження мовлення дітей з дизартрією у процесі психолого-педагогічного тестування. Виокремлено групи завдань зазначеної діагностики. Зроблено висновок, що продуктивність формування мовленнєвої готовності залежить від вивчення стану сформованості всіх її складових та особливостей, що допоможе в організації ефективної корекційно-логопедичної роботи.
Петренко, Л. Система внутрішньошкільного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів / Л. Петренко // Освіта і управління. – 2006. – № 2. – С. 83-90 – Бібліогр.: 4 назви.

Розглянуто проблему підвищення якості навчання учнів та об'єктивної експертизи результативності навчально-виховного процесу в середній загальноосвітній школі. Використання системи внутрішньошкільного експертного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів дає змогу не тільки вивчити стан справ у навчальному закладі, а й обґрунтувати досягнуті колективом результати, прогнозувати ефективні шляхи вдосконалення управлінської діяльності. Наведено схему структури моделі системи експертного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів і таблицю технології здійснення експертизи результатів навчальної діяльності учнів.
Перехейда, О. Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з іноземної мови як умова забезпечення якості освіти / О. Перехейда, А. Котовська // Рідна школа. – 2007. – №10. –С. 32-37. – Бібліогр.: 4 назви.

Висвітлено досвід проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів з іноземної мови в гімназії “Ерудит” м. Києва. Визначено основні завдання моніторингу та шляхи їх вирішення. Проаналізовано результати тестування гімназистів з виявлення рівня лінгвістичної або комунікативної компетенції, вміння учнів самостійно прочитати незнайомий текст та зрозуміти прочитане. Рекомендовано програми коригувальної роботи за допомогою колективних та індивідуальних форм. Розкрито результати моніторингу роботи вчителя на уроках та у позаурочний час. Подано зразки анкет для учнів та вчителів , які дозволяють зібрати необхідну інформацію для виявлення факторів, що суттєво впливають на результати діагностування, забезпечують правильну інтерпретацію результатів діагностичних процедур.
Петько, Л. Нотатки з приводу державного зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників ЗНЗ / Л. Петько // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009.– № 1. – С. 88-96. – Бібліогр.: 10 назв.

Розглянуто питання забезпечення якості та рівних можливостей у отриманні освіти в сучасних ЗНЗ. Виявлено механізми, чинники, керуючи якими можна вплинути на результати освіти. Висвітлено результати державного зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників (ДЗНОЗ) ЗНЗ 2008 року з української мови, середній результат якого по Україні становив шість балів, нижче середнього за 12-бальною системою оцінювання. З огляду на це, проаналізовано ситуацію, яка склалася в дійсності, усередині ЗНЗ. Акцентовано увагу на відсутності іспитів у V-VIII, Х класах як засобі закріплення набутих знань; свідомому чи ні, нівелюванні престижу ЗНЗ, а в цьому разі необхідності пошуку репетиторів за гроші; створенні штучної конкуренції між загальноосвітніми та комерційними закладами освіти; поділі класу для вивчення української мови на групи; гарантії якості освіти в ЗНЗ міста та села (подано схему залежності результатів навчання від місця проживання учня). Висловлено думку щодо тестів з української мови для ДЗНОЗ у 2008 році, зокрема щодо оцінювання власного висловлення, завдання яких не продумано об'ємні. Зазначено, що не проведено глибокого аналізу результатів ДЗНОЗ попередніх років з використанням сучасних математичних моделей, що дало б можливість змістовно інтерпретувати рівень знань випускників, тобто володіння ними змістовими аспектами і компетенціями.
Печериця, Т. Особистість – фундаментальне поняття педагогічної науки / Т. Печериця // Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 116–119. – Бібліогр.: 8 назв.

Зазначено, що головним завданням особистісно орієнтованого типу навчання є формування ініціативного, творчого і самокритичного педагога. Розкрито сутність підготовки вчителя та зміст поняття „особистісно орієнтований підхід”. Розглянуто проблему формування особистості педагога в сучасній Україні. Запропоновано нову систему відбору до педагогічних закладів як один із шляхів її розв'язання. Акцентовано на значенні психолого-педагогічного тестування при відборі та на місці стилю спілкування викладача і студента у формуванні особистості педагога. Названо три характеристики рівня розвитку майбутнього вчителя та специфічну рису його соціальної активності. Звернуто увагу на роль особистісну децентралізацію та індивідуалізацію педагога у педагогічному впливі.
Пєтухова, І. Розвиток ідей про тестування у вітчизняній педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ ст. / І. Пєтухова // Шлях освіти. – 2008. – № 3. – С. 46-51.

Висвітлено історичний аспект розвитку ідей щодо використання тестування як ефективного методу педагогічної діагностики, що містить стандартизовані питання і задачі з певною шкалою значень. Досліджено застосування методів експериментальної педагогіки і психології для вивчення психологічних та фізіологічних особливостей дітей шкільного віку. Наведено стислий огляд матеріалів п’яти з’їздів з проблем експериментальної педагогіки і психології в освітньому просторі дореволюційного періоду (початок ХХ ст.)
Пєтухова, І. Розвиток методу тестів у зарубіжних наукових розвідках / Пєтухова І. // Шлях освіти. – 2008. – № 4. – С. 49-54. – Бібліогр.: 10 назв.

Визначено переваги методів тестування над іншими методами вимірювання навчальних досягнень учнів. Розкрито зміст поняття "тестування", відмінності тестів від задач, ознаки психологічного та педагогічного тесту. Здійснено ретроспективний аналіз наукових доробок зарубіжних дослідників (Англії, США, Німеччини тощо) щодо окремих аспектів впровадження методу тестування. Простежено шлях від першої появи тесту до його упровадження як методу педагогічної діагностики. Акцентовано увагу на тестах французьких дослідників А. Біне і Т. Симона та близькому до тестового методі італійця Сенте-де-Санктіса. Розглянуто внесок в наукове становлення методу тестування чотирьох тестів американських психологів Л. Термана та Х. Чадльса: зразок узагальнення; тест-доповнення; словесний тест; текст м'яча і поля.
Пустова, Т. Модернізація педагогічного оцінювання в ПТНЗ / Т. Пустова // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – Спецвипуск. – С. 29–31. – Бібліогр.: 6 назв.

Висвітлено проблему формування внутрішнього контролю якості навчання в ПТНЗ, як такої, що дасть можливість об'єктивно визначити результативність освітньої діяльності закладу, що в подальшому вплине на визначення його рейтингу. Зосереджено увагу на найбільш науково обґрунтованому методі об'єктивного контролю - тестуванні із залученням технічних засобів для сканування та опрацювання результатів тестування. Наведено узагальнену класифікацію тестів, яка, на думку автора, найбільш однорідно структурована і якою класи тестів згруповано за однією певною ознакою. Розглянуто стандартизовані та не стандартизовані тести, тести орієнтовані на норму та орієнтовані на критерії, з відкритими та закритими тестовими завданнями. Окреслено методи тестування. Акцентовано увагу на метод комп'ютерного адаптивного тестування, при якому представлення тестових завдань залежить від відповідей екзаменованого на попередні запитання. Розкрито залежність довжини тесту від точності вимірювання.
Пустова, Т. Інноваційні підходи до створення якісного інструменту педагогічного вимірювання академічних компетенцій слухачів курсів підвищення кваліфікації (у межах проекту TEMPUS “Справедливе оцінювання”) / Пустова Т. // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – № 1. – С. 10-11. – Бібліогр.: 2 назви.

Конкретизовано діяльність Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО) Академії педагогічних наук (АПН) України як координатора проекту “Справедливе оцінювання”. Викладено модель контрольних заходів (для слухачів курсів ЦІППО АПН України), що включає кілька видів контролю. Наведено визначення до методу тестування, проаналізовано його особливості. Зазначено на потребі усвідомлення усіх позицій, що пов'язані з вибором конкретного методу. Констатовано, що система післядипломної освіти України потребує виважених рішень щодо створення відповідних умов для підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти.
Розенбаум, М. Комплексна соціально-психологічна оцінка якості роботи і професіоналізму педагогічного персоналу вищих навчальних закладів / М. Розенбаум, Л. Греченкова, М Ігнатович, С. Греченков // Вища школа. – 2009. – № 4. – С. 62-81. – Бібліогр.: 37 назв.

Запропоновано методику комплексного соціально-психологічного оцінювання якості роботи і професіоналізму педагогічного персоналу ВНЗ. Обговорено особливості підготовчої роботи щодо виділення основних критеріїв оцінювання якості роботи. Створено схему проведення досліджень з комплексної оцінки якості роботи педагогічного персоналу і вироблення рекомендацій для атестаційної комісії. Визначено п'ять напрямів оцінювання якості роботи педагогічного персоналу (науковий рівень, рівень викладання навчального матеріалу тощо). Акцентовано увагу на методиці: здійснення програми-мінімум - соціально-психологічному оцінюванні; реалізації програми-максимум, в результаті чого оцінюється якість роботи окремого педагога і керівника; проведення соціометричних досліджень; 5-тибальної системи оцінювання якості роботи; оцінки професійних і управлінських якостей; визначення соціально-психологічних характеристик керівного персоналу навчального закладу. Надано опис розрахункової частини методики. Проаналізовано результати дослідження за обраною методикою, що проведене на базі двох начальних закладів.

Предложена методика комплексного социально-психологического оценивания качества работы и профессионализма педагогического персонала высших учебных заведений. Раскрыты особенности подготовительного этапа по выделению критериев качества работы. Создана схема проведения исследований по комплексному оцениванию качества работы педагогического персонала и выработке рекомендаций для аттестационной комиссии. Определены направления оценки качества работы (научный уровень, уровень преподавания учебного материала и т. п.). Акцентировано внимание на методике: осуществления программы-минимум - социально-психологическом оценивании качества работы; реализации программы-максимум, в результате чего оценивается качество работы отдельного педагога и руководителя; проведении социометрических исследований; 5-тибалльной системы оценивания качества работы; оценивания профессиональных и управленческих качеств; изучения социально-психологических характеристиках руководящего состава учебных заведений. Изложено описание расчетной части методики. Проанализированы результаты исследования с использованием данной методики, проведенного на базе двух учебных заведений.

The authors offer their own methods of complex social-psychological estimation of the quality of work and professionalism of pedagogical personnel of higher educational establishment.
Романовський, О. Зовнішнє оцінювання якості освіти в контексті досвіду США / Романовський О. // Освіта і управління. – 2008. – № 4. – C. 47–57. – Бібліогр.: 10 назв.

Визначено головну мету зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Виокремлено питання щодо ефективності проведення тестування й застосування результатів ЗНО під час прийому абітурієнтів. Розглянуто основні принципи, за якими функціонує освіта у США (середні школи, подача документів до вступу до ВНЗ). Проаналізовано особливості шкільного тестування, принципів набору до ВНЗ, систему контролю за якістю навчання. Акцентовано увагу на ролі конкуренції в протистоянні зловживанням і корупції у віщій освіті США. Підкреслено комерційно-підприємницьку сутність (плата за навчання) ВНЗ США. Обґрунтовано актуальність використання досвіду вищої освіти США у процесі реформування української освітньої системи.
Каталог: datas -> upload -> files
files -> Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2008 рік
files -> Реферативної інформації днпб україни ім. В. О. Сухомлинського організація профорієнтаційної роботи в школі
files -> Реферативний огляд Вступ
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о. сУхомлинського освіта японії
files -> Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2006 рік / апн україни; Упоряд. Полонська Т. К. К. апн україни, 2007. 259 с
files -> В. О. Сухомлинського педагогіка сімейного виховання дітей шкільного віку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка